Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
21 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  50) Evet, Cevvad-ı Mutlak (Celle Celaluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. (1) Onunla evamir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi’ etmiştir. (2) Bak o Hakîm-i Zülcelal’e; nasıl Kitab-ı Mübin’in düsturlarından arı vazifesine ait mikdarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. (3) O sandukçanın anahtarı da, vazifeperver arıya has bir lezzettir. (4) Onunla sandukçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. (5)

  Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlûka bu san’atı ve bu fenn-i harbi ve su çıkarmak san’atını kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş?

  Paragraftaki numaralanmış cümlelerden hangisi, paragrafın manasını destekler nitelikte bir cümle değildir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  51) Görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi kendine gelir… Eğer harîs ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü… (o), maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda da giremez, kesifi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.

  Paragraftaki anlatılan marifetullah şahidi ve bürhanı, aşağıdaki hangi unsura benzetilmiştir?

  A) Su
  B) Hava
  C) Toprak
  D) Nur
  E) Esir

  52) İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran manilerin geri kalanı, hangi Risâleye havale edilerek kısa kesilmiştir?

  A) Rumuzat-ı Semaniye
  B) Hücumat-ı Sitte
  C) İşarat-ı Selase
  D) Es’ile-i Sitte
  E) Esma-i Sitte

  53) İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydı ile ve meşrû olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takib edebilir. Ve o kuvve-i zaikayı taşıyan lisanı, şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir.

  Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, lezzetli yiyecekleri tercih ederken mutlaka sahip olunması gereken ahlâkî özelliklerden biri değildir?

  A) İktisat
  B) Şükür
  C) İstiğna
  D) İzzet
  E) Marifetullah

  54) Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemâlât-ı insaniye vardır.

  Bu ifadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür?

  A) Terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur.
  B) Mücahede şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur.
  C) Bir şerr-i cüz’î gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir.
  D) Mücahede olmasaydı melâikeler gibi, insanların da makamı sabit kalırdı.
  E) İstidâtların inkişâf etmesi hareketi ister.
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  55) I- Bazı müsrif ve mübezzir insanlar, iktisadcıları onunla ittiham ederler.

  II- Ehl-i israf ve tebzirin zahirî merdane keyfiyetlerinin içyüzüdür.
  III- Sefillik ve bahillik ve tamahkârlık ve hırsın bir halitasıdır.

  Yukarıda tarifleri yapılan ahlâkî kavram nedir?

  A) Civanmerdlik
  B) Tekebbür
  C) Haris
  D) Tezellül
  E) Hısset

  56) Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak’tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

  Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  A) Dünyada her yapılan duâya cevap verilir mi?
  B) Allah’a kulluk etmenin sebebi ve sonucu nedir?
  C) Dünyevî isteklerde bulunmak duânın ruhuna zarar verir mi?
  D) Faziletli virdlerden fayda görememenin sebepleri nelerdir?
  E) Teşvik olması için duâ ve ibadetlerin dünyevî faydalarından bahsetmek doğru mudur?

  57) Senin mahiyetine öyle manevî cihazat ve lâtifeler vermiş ki; bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş, bir batman taşı kaldırdığı halde; göz, bir saçı kaldıramadığı gibi; o lâtife, bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve dalâletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir; hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork.

  (1) Bir lokma, (2) bir kelime, (3) bir dane, (4) bir lem’a, bir işarette, (5) bir öpmekte batma! Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında; gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hâfızanda, senin sahife-i a’malin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi; çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.

  Paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) 1.’ye misal: Haram bir lokma
  B) 2.’ye misal: Küfrü işmam eden bir kelime
  C) 3.’ye misal: Zakkum meyveleri veren bir istidad çekirdeği
  D) 4.’ye misal: Güneş ışığıyla gözkamaştıran bir reşha
  E) 5.’ye misal: İlâhî sevgiden koparan mecazi sevgiler

  58) Aşağıdakilerin hangisinde, ihlâsı kazandıran “dokuz emir”in açıklamasıyla ayraç içinde verilen düstur birbiriyle uyuşmamaktadır?

  A) Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin; onlarla meşgul olmasın. [Müsbet hareket düsturu]

  B) Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: “Mesleğim haktır yahud daha güzeldir” diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden, “Hak yalnız benim mesleğimdir” veyahut “Güzel benim meşrebimdir” dememek… [İstiğna düsturu]

  C) Belki daire-i İslâmiyet içinde hangi meşrebde olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünmek… [İttifak düsturu]

  D) Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmek… [İzzet düsturu]

  E) Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevînin dehasıyla hücumu zamanında; o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlub düştüğünü anlayıp ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî çıkarıp o müdhiş şahs-ı manevî-i dalâlete karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek… [Tesanüd düsturu]


  59) Hakikî, samimî bir ittifakta herbir ferd, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.

  Hakikî ittihadı gerçekleştirmek için aşağıdaki ihlâs düsturlarından hangisinin sözü dinlenilmelidir?

  A) Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı
  B) Kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemek
  C) Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.
  D) Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar etmek
  E) Ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülâhaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmak
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  60) Ehl-i hidayetin rekabetkârane ihtilâfı, akibeti düşünmemekten ve kasr-ı nazardan olmadığı gibi; ehl-i dalâletin samimane ittifakları, akibet-endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Belki ehl-i hidayet; hak ve hakikatın tesiriyle, nefsin kör hissiyatına kapılmayarak; kalbin ve aklın dûr-endişane temayülâtına tâbi’ olmakla beraber, istikameti ve ihlâsı muhafaza edemediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, paragrafta anlatılan “rekabetkârane ihtilâf” hastalığının manevî ilâcı olan düsturlardan biri değildir?

  A) “El-hubbu fillah” sırrıyla, tarîk-ı hakta gidenlere refakatla iftihar etmek
  B) İmamlık şerefini onlara bırakmak
  C) Hüsn-ü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının Cenâb-ı Hakk’ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dâhil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmek
  D) Hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçmek
  E) Tâbiiyeti sebeb-i mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmek

  61) Cennet’te bir adama beş yüz senelik bir Cennet verilir.

  Aşağıdakilerden hangisi, hadiste murad olan manalardan biri değildir?

  A) Cennette kuvve-i bâsıra ve kuvve-i sâmia beş yüz senelik mesiregâhındaki seyahattan istifade eder.
  B) Her mü’min için umumî Cennet’ten beş yüz sene genişliğinde birer hususî Cennet’i vardır.
  C) Dünyada kazanılan haseneler nispetinde inkişaf eden duygularla Cennetin geniş âlemlerinden zevk alınır.
  D) Başkaların iştiraki onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan vermeden, ebediyete lâyık bir surette Cennetten istifade edilir.
  E) Her bir mü’min için binler kasır ve hurileri ihtiva eden beş yüz sene genişliğinde has bahçeler vardır.

  62) Hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı maddiyeyi istemeden ve kalben taleb etmeden, sırf bir ihsan-ı İlâhî bilerek, nâstan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki, ihlâs kaçmasın.

  Paragrafta anlatılan yüksek haslet, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A) Mahviyet
  B) Feragat
  C) İstiğna
  D) İktisat
  E) Îsâr

  63) Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz?

  (1) İmanlı fazilet, medar-ı tahakküm olmadığı gibi, sebeb-i istibdad da olamaz. (2) Ben kendimde fazilet var diye fahr suretinde dava etmiyorum. (3) Ve bilhâssa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. (4) “Lillahilhamd” bu meşreb üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. (5) Tahakküm ve tagallüb etmek, faziletsizliktir. (6) Fakat nimet-i İlâhiyeyi tahdis suretinde, şükretmek niyetiyle diyorum ki: Cenâb-ı Hak fazl u keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur’âniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir

  A) 1 ile 3
  B) 1 ile 4
  C) 2 ile 4
  D) 2 ile 5
  E) 3 ile 6

  64) Aşağıdakilerden hangisi namazı ve ibadeti terk etmenin sonuçlarından biri değildir?

  A) Meşiet-i Rabbanîyi, emr-i İlâhîyi inkârdır.
  B) Nefsine zulmeder.
  C) Kâinatın kemalatını inkâr etmektir.
  D) Hikmet-i İlâhiyeye karşı bir tecavüzdür.
  E) Mevcudatın ibadetine karşı körlüktür.
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  65) Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile, imha-yı hürriyet;
  Çalış idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten.
  Bediüzzaman Said Nursî, “Hürriyet perdesi altında müdhiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık” dediği yukarıdaki söz üzerinde bazı değişiklikler yaparak kendi hissiyatına tercüman kılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi onun yaptığı değişikliklerden biri değildir?

  A) “hürriyet” yerine “marifet” kelimesini getirerek
  B) “hürriyet” yerine “hakikat” kelimesini getirerek
  C) “hürriyet” yerine “fazilet” kelimesini getirerek
  D) “idraki” yerine “kalbi” kelimesini getirerek
  E) “idraki” yerine “vicdanı” kelimesini getirerek

  66) Sultan-ı Ezel ve Ebed’in hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası olan şu âleme ve o Mabud-u Ezelî’nin muntazam bir mescidi olan şu kâinata; mahz-ı vahşet olan, inkârlı fikr-i tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O Sultan-ı Ezelî’nin hikmetinden gelen nizamat-ı kâinatın manevî kanunlarını, birer maddî madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o Mabud-u Ezelî’nin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının, manevî ve yalnız vücud-u ilmîsi bulunan ahkâmlarını ve düsturlarını birer mevcud-u haricî ve maddî birer madde tahayyül ederek, kudret-i İlâhiyenin yerine, o ilim ve kelâmdan gelen ve yalnız vücud-u ilmîsi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icad vermek, sonra da onlara “Tabiat” namını takmak ve yalnız bir cilve-i kudret-i Rabbaniye olan kuvveti, bir zîkudret ve müstakil bir kadîr telâkki etmek; misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir!

  Paragrafa dayanarak tabiatın,

  I. birer maddî madde tasavvur etmek,
  II. vücud-u ilmisi bulunduğunu kabul etmek,
  III. müstakil bir kadîr telâkki etmek gibi özelliklerden hangilerini taşımaması gerekir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  67) Acaba bir saatçi, saatin çarklarını yapsın; sonra saati çarklarla tertib edip tanzim etsin, daha mı kolaydır? Yoksa hârika bir makineyi, o çarklar içinde yapsın; sonra saatin yapılmasını o makinenin camid ellerine versin, tâ saati yapsın, daha mı kolaydır? Acaba imkân haricinde değil midir?

  Yukarıdaki misal hangi tevhid hakikatini ispat etmek için verilmiştir?

  A) Ehadiyet tecellilerinin vahidiyetten daha parlak olduğu
  B) Müsebbebin, sebep ile beraber yaratılması gerektiği
  C) Birbirine hem hâkim, hem de mahkûm sebeplerin yaratıcı olamayacağı
  D) Tabiatın her şeyin yanında manevî kalıplar bulundurmak zorunda olduğu
  E) Kendi kendine yaratılışın aklen imkânsızlığı

  68) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Avrupa ile İslâm Dünyasının tesettür meselesinde farklılıklardan biri değildir?

  A) Düello
  B) Memalik-i harre
  C) Derd-i maişet meşgalesi
  D) Tabiatların barid ve camid oluşu
  E) Seriütteessür ve hassas tabiatlar

  69) I- Allah’ın iki tarzda icadından biridir.

  II- Hiçten, yoktan vücud vermektir.
  III- Varlıklara lâzım her şeyi de hiçten icad edip eline vermektir.

  Yukarıda özellikleri sıralanan Allah’ın icadı hangi seçenekte yazılmıştır?

  A) Terkip
  B) İnşa
  C) Sun’
  D) Halk
  E) İbda
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  70) Acaba âciz ve muavenete muhtaç insanlardaki âmiriyet ve hâkimiyetin bir gölgesi, bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men’etmeyi ve hâkimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında istiklâliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra (1) istiğna-yı mutlak rububiyet derecesinde ve (2) âmiriyet-i mutlaka ulûhiyet derecesinde ve (3) istiklâliyet-i mutlaka ehadiyet derecesinde ve (4) hâkimiyet-i mutlaka kadiriyet-i mutlaka derecesinde bir Zât-ı Zülcelal’de, bu redd-i müdahale ve men’-i iştirak ve tard-ı şerik, ne derece o hâkimiyetin zarurî bir lâzımı ve vâcib bir muktezası olduğunu kıyas edebilirsen et.

  Paragraftaki manayı doğru kavramlarla ifade edilmesi için aşağıdaki hangi değişikliğin yapılması gerekir?

  A) 1 ile 2
  B) 1 ile 4
  C) 2 ile 3
  D) 2 ile 4
  E) 3 ile 4

  71) Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hilkaten zaîf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için, fıtrî bir meyli var. Hem kadınların on adedden altı-yedisi ya ihtiyardır, ya çirkindir ki; ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır; kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler.

  Paragrafa göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kadınlar için tesettürün fıtrî olmasının gerekçelerinden biri değildir?

  A) Şefkat
  B) Kıskançlık
  C) Sadakat
  D) Namus
  E) İzzet

  72) I- Yirmi Beşinci Lem’a’dır.

  II- Yirmi beş devadır.
  III- Dört buçuk saatte telif edilmiştir.
  IV- Müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır.
  V- Dağda, bayırda ezberden yazılmıştır.

  Yukarıdaki özelliklerden hangisi Hastalar Risâlesi hakkında doğru bir ifade değildir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V

  73) Ben otuz-kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için duâ ederdim… Otuz senedir şifa duâsını ettiğim halde, duâm zahirî kabul olmadığından, duâyı terk etmek kalbime gelmedi.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Bediüzzaman’ın hastalıktan şifa duâsını terk etmemesinin sebeplerinden biri değildir?

  A) Şifa bulma ümidi ve azmi terk edilmemelidir.
  B) Hastalık duânın vaktidir.
  C) Şifa duânın neticesi değildir.
  D) Şifa Allah’ın fazlındandır, O’nun vazifesine karışılmamalıdır.
  E) Hastalığın açtığı halis duâ musluğundan azamî istifade edilmelidir.

  74) “En ziyade musîbet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler.”

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kâmil insanların hastalığa bakış açılarından biri değildir?

  A) İbadet-i halisa
  B) Hediye-i Rahmaniye
  C) Ameliyat-ı cerrahiye
  D) Müsbet ibadet
  E) Keffaretüzzünub
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  75) Benim merhume vâlidemin vefatıyla hususî dünyamın yarısı, onun vefatıyla vefat etmiş diyordum… [Onun] vefatıyla da, bâki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm. Dünyadan bütün bütün alâkam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı; hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrülhalef ve hem de bu dünyada en fedakâr bir medar-ı teselli, bir arkadaşım olabilirdi ve en zeki bir talebem, bir muhatab ve Risâle-i Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu.
  Ölümüyle Bediüzzaman’ın hayatında derin izler bırakan kişi kimdir?

  A) Ubeyd
  B) Abdurrahman
  C) Hasan Feyzi
  D) Binbaşı Asım
  E) Hafız Ali

  76) Bakiye-i ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayat-ı içtimaiyesine karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gideceğim; yalnızlığa alışmak için, şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim.
  Bediüzzaman Said Nursî yukarıda anlattığı önemli kararı nerede almıştır?

  A) Barla, Çam Dağı
  B) Van, Horhor Medresesi
  C) Ankara, Ankara Kalesi
  D) İstanbul, Yuşa Tepesi
  E) Kosturma, Tatar Camii

  77) Dergâh-ı İlahiyeye elini kaldırıp duâ ederken, rahmet-i İlâhiye onun elini boş döndürmeye hicab ediyor.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?

  A) Günahsız masum çocuklar
  B) İffet ve takva dairesindeki gençler
  C) Altmış yetmiş yaşında ihtiyarlar
  D) Musîbetzede ve sabır içinde şükreden hastalar
  E) Fakr-u zaruret içinde olan fakirler

  78) (I) Evet ey ihtiyar ve ihtiyareler!

  (II) Madem o var, bizim için her şey var.
  (III) Madem Rahîm bir Hâlıkımız var; bizim için gurbet olamaz.
  (IV) Öyle ise bu dünya boş değil, hâlî dağlar, boş sahralar Cenâb-ı Hakk’ın ibadıyla doludur.
  (V) Madem o var, melaikeleri de var.

  Yukarıdaki paragraf hangi seçenekteki sıralama ile doğru anlam kazanır?

  A) I-III-II-V-IV
  B) I-II-III-IV-V
  C) II-III-I-IV-V
  D) V-I-IV-III-II
  E) IV-V-III-II-I

  79) Allah’ın sonsuz kudretinde mertebeler yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu hakikatin sırlarından biri değildir?

  A) Mübayenet-i mahiyet
  B) Adem-i takayyüd
  C) Yüsr-ü vahdet
  D) Hudus
  E) Vücub
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  80) Mevcudatın hilkatinde ism-i Evvel ve Âhirin tecellisi mebde’ ile müntehaya, asıl ve nesle, mazi ve müstakbele, emir ile ilme bakar.
  Yaradılıştaki bu hakikat aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

  A) Kitab-ı Mübin
  B) İmam-ı Mübin
  C) Levh-i Mahv, İsbat
  D) Evamir-i tekviniye
  E) Bedihi kader

  81) Zat-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Azam’ın, manevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar, dört arş-ı İlâhisi vardır:
  I- Hıfz ve hayat arşıdır ki, havadır.
  II-Fazl ve rahmet arşıdır ki, toprak unsurudur.
  III-İlim ve hikmet arşıdır ki, nur unsudur.
  IV-Emir ve iradenin arşıdır ki, su unsudur.

  Yukarıdaki dört ilâhi arş’tan hangi(ler)i doğru olarak tarif edilmiştir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, III ve IV

  82) Risâle-i Nur dairesindeki halis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve Sahabenin sırr-ı veraset-i Nübüvvetini gösteren meşrebi aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Muhabbet
  B) Mahviyet
  C) Uhuvvet
  D) Velâyet
  E) Ferdiyet

  83) “Ben bir ehl-i kalbi tekyede, seyr-i süluk ile meşgul iken görmüştüm. Birkaç gün sonra onu talebeler içinde, medresede gördüm. ‘Ne için o feyizli tekyeyi terk edip, bu medreseye geldin?’ dedim. O da dedi ki: ‘Orada, yalnız herkes kendi nefsini –eğer muvaffak olursa- kurtarabilir. Burada ise, bu âlihimmet şahıslar, kendileriyle beraber çoklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Uluvv-ü cenab, uluvv-ü himmet bunlardır. Fazilet ve himmet bunlardadır. Onun için buraya geldim.’”

  Paragrafta anlatılan hadise, kim tarafından hangi eserinde nakledilmiştir?

  A) Mevlânâ, Mesnevî-i Şerif
  B) Abdülkadir-i Geylani, Fütuhu’l Gayb
  C) İmam-ı Gazali, İhya-i Ulumi’d-din
  D) Hz. Ali, Celcelutiye
  E) Sadi-i Şirazı, Gülistan

  84) İnsanın nefsi Rahimiyetin cilveleriyle, kalbi de Rahmaniyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da Hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte, bu itibarla ağız dolusu ile “elhamdülillah” söylemekle hamdüsenaları istilzam eder.

  Yukarıdaki cümlenin aslî anlamına kavuşabilmesi aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

  A) “Rahimiyetin” yerine “Hakîmiyetin” kelimesi getirilerek
  B) “Rahimiyetin” yerine “Rahmaniyetin” kelimesini getirerek
  C) “Rahmaniyetin” yerine “Hakîmiyetin” kelimesi getirilerek
  D) “Rahmaniyetin” yerine “Vedudiyetin” kelimesi getirilerek
  E) “Hakîmiyetin” yerine “Hafîziyetin” kelimesi getirilerek
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 8. #18
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  85) Şamlı Hafız Tevfik, bir mektubunda Mevlana Halid-i Bağdadi (r.a.) ile Bediüzzaman Said Nursî’nin (r.a.) hayatlarını karşılaştırmıştır.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meslek ve meşrep yönünden Bediüzzaman’ın (r.a.) Mevlânâ Halid-i Bağdadi’den (r.a.) farkıdır?

  A) Nakşî
  B) Kadiri
  C) Melami
  D) Şarani
  E) Şazeli

  86) Lem’alar kitabının muhtevası hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) 6. Lem’a, 6. Şuâ’dır.
  B) 15. Lem’a, Fihrist Risâlesidir.
  C) 31. Lem’a, Lemeat Risâlesidir.
  D) 32. Lem’a, Mesnevî-i Nuriye’dir.
  E) 33. Lem’a, Şuâlardır.

  87) I- Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir ders-i azamı Meyve Risâlesidir.
  II- Afyon Medrese-i Yusufiyesinin kıymettar bir ders-i ekmeli Ayetü’lKübra’dır.
  III- Eskişehir Medrese-i Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir ders-i azamı da Esma-i Sitte Risâlesidir.

  Risâle-i Nur’un bazı ehemmiyetli risâleleri Medrese-i Yusufiye denilen hapishanelerde telif edilmiştir. Üç Medrese-i Yusufiye için telif edildiği belirtilen Risâleler hakkında verilen bilgilerden doğru olanları hangileridir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II, III

  88) Tevhid-i hakikiye bütün meratibiyle en mükemmel bir surette ders veren, ispat eden, ilân eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risâleti, elbette o tevhidin kat’iyeti derecesinde sabit olmak lâzım gelir.

  Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın tevhid dersi vermesinde hangi İsm-i Azam’ın nuranî tecellisi vardır?

  A) Kuddüs
  B) Hakem
  C) Ferd
  D) Adl
  E) Kayyum

  89) Her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık, fıtratta yoktur.

  İsraf zıddı ve iktisat lazımı olan İsm-i Azam’ın altı nurundan biri aşağıdaki hangi seçenektedir?

  A) Kuddüs
  B) Adl
  C) Ferd
  D) Hakem
  E) Kayyum
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 9. #19
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  90) Gavs-ı Âzam (r.a.) Fütuhu’l-Gayb’ıyla bana bir üstad ve tabip ve mürşid olduğu gibi, İmam-ı Rabbânî de (r.a.) Mektubat’ıyla bir enîs, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit, ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezvâkından çekildiğimden ve hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum, Allah’a şükrettim.

  Bediüzzaman’ın halvet ve uzlet hayatını tercih ettiği bir değişimin geçtiği yer aşağıdaki hangi seçenektedir?

  A) Tatar Camii
  B) Sarıyer
  C) Yuşa Tepesi
  D) Eyüp Sultan
  E) Çamlıca

  91) Hizmette halisen çalışanlar, hangi menfi duyguları sebebiyle şefkatli bir tokat yemişlerdir?

  A) Fütur
  B) Faziletfuruşluk
  C) Tenkit
  D) İstibdat
  E) Adavet

  92) Aşağıdakilerden hangisi, İmam-ı Rabbani’nin (r.a.) “letaif-i aşere” içinde saydığı lâtifelerden biri değildir?

  A) Ruh
  B) Sır
  C) Hafî
  D) Ahfa
  E) Vicdan

  93) Arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler; aldırmazsan dağılır.
  Karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hattâ bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telâşına güler.

  Bu iki misal, aşağıdaki hangi hakikatin anlaşılması için verilmiştir?

  A) Ağır hastalıklardan, az bir zamanda, ehl-i velâyetin çileleri gibi istifade edilebilir.
  B) Her türlü hastalıklara karşı kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz.
  C) Vehmi hastalığın en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir.
  D) Cenâb-ı Hakkın verdiği sabır kuvvetini bu saatteki eleme karşı tahşit et, “Ya Sabur” deyip dayan.
  E) Hastalık sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler.

  94) I-Ne şimdiki Türklere ve ne de Kürtlere benzemiyor.

  II-Ondaki büyük bir asalet tezahürü bir dâd-ı Haktır.
  Bu iltifatlara mazhar olan Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi kimdir?
  A) Hulusi Yahyagil
  B) Hafız Ali Ergün
  C) Hüsrev Altınbaşak
  D) Re’fet Barutçu
  E) Abdurrahman Nursî
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 10. #20
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  Cevap: Risâle-i nur gençlik şöleni 2012 bilgi yarışması lem’alar final soruları

  95) “O doğmamış ve doğurulmamıştır” (İhlâs 112/3) âyeti “valide ve veledi bulunanlar ilâh olamazlar” manasındadır.

  Aşağıdakilerden hangisi, âyetin kastettiği ulûhiyeti nehy edilenlerden biri değildir?

  A) Nücum
  B) Melaike
  C) Hz. İsa (a.s.)
  D) Hz. Hızır (a.s.)
  E) Hz. Üzeyr (a.s.)

  96) O vaziyette esbab bilkülliye sukut etti. Çünki o halde ona necat verecek öyle bir zât lâzım ki; hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevv-i semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde “gece, deniz ve hut” ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine müsahhar eden bir zât onu sahil-i selâmete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkârı ve yardımcısı olsa idiler, yine beş para faideleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibü’l Esbab’dan başka bir melce’ olamadığını aynelyakîn gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu müsahhar etmiştir.

  Paragrafta geçen “sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için” sözünü en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Her şey üzerinde Allah’ın eşsiz yaratıcılığının tecellilerini görmek
  B) Bütün sebeplerin Allah’ın emriyle hareket ettiğine şahit olmakla, Allah’ın her şeye çok yakın olduğu sırrını keşfetmek
  C) Bütün sebeplerin Müsebbibü’l Esbab olan Allah’ın emrinde olduğunun farkına varmak
  D) Ehadiyetin tecellisinin, vahidiyetin tecellisinden daha mükemmel olduğunu anlamak
  E) Allah’ın sebepleri perde yapmadan da yaratabileceğini bilmek

  97) Mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar emvacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur’ân-ı Hakîm’in tezgâhında yapılan bir sefine-i maneviye… içine girip selâmetle o denizin üstünde gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin.

  Paragrafta geçen “sefine-i maneviye” ile kastedilen mana aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

  A) Ubudiyet
  B) Tevekkül
  C) Takva
  D) Duâ
  E) Hakikat-i İslâmiyet

  98) O derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o derece harika bir keramete mazhardır ki, kâfirlerin bir kısmı demiş: “Biz İslâmiyeti kabul edemiyoruz; fakat onu da inkâr edemiyoruz.” Hem evliyayı inkâr eden Vahhâbînin müfrit kısmı dahi onu inkâr edemiyorlar.

  Dost-düşman herkesin kemalatına şahit olduğu bu büyük zat kimdir?

  A) Şeyh Abdulkadir-i Geylani
  B) İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki
  C) Muhyiddin-i Arabî
  D) Hüccetü’l İslâm İmam-ı Gazali
  E) Mevlânâ Celâleddin-i Rumî

  99) Aşağıda isimleri yazılı olanlardan hangileri Onuncu Lem’a’daki şefkat tokatları listesinde yer almazlar?

  A) Hulusi Bey-Hakkı Efendi
  B) Muhacir Hafız Ahmed- Bekir Efendi
  C) Şamlı Hafız Tevfik-Seyrani
  D) Refet Bey-Hüsrev Efendi
  E) Muallim Galip-Mustafa Çavuş

  100) Sünnet-i Seniyyeyi ihmal etmenin sebebi (1) ya tembellik, (2) ya ehemmiyetsiz görmek, (3) ya da tenkit etmekten kaynaklanır.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ihmalin sonuçları -sırasıyla- doğru olarak verilmiştir?

  A) Dalâlet-i azime, hasaret-i azime, cinayet-i azime
  B) Hasaret-i azime, dalâlet-i azime, cinayet-i azime
  C) Hasaret-i azime, cinayet-i azime, dalâlet-i azime
  D) Cinayet-i azime, hasaret-i azime, dalâlet-i azime
  E) Cinayet-i azime, dalâlet-i azime, hasaret-i azime
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222