View RSS Feed

FaKiR

Lem'alar

Bu Girişi Değerlendir
Alıntı FaKiR_ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
LEM'ALAR_Bölümler

 • Birinci Lem'a


  Hz. Yunus’un (a.s.) kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve âhiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücâdeleyi açıklar.
 • İkinci Lem'a

  Hz. Eyyûb’un (a.s.) duasını anlatan âyet-i kerimenin bir tefsiri olup, musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemini açıklar, asıl musîbetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.
 • Üçüncü Lem'a

  Bekà için yaratılan ve bekàya aşık olan insan ruhunun, Cenâb-ı Hakka karşı hakikî görevini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını açıklayan bir tefsirdir.
 • Dördüncü Lem'a

  Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i Şia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini açıklar.
 • Yedinci Lem'a

  Fetih Sûresinin son üç âyetinin bir tefsiri olup, Kur’ân’ın mu’cizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır.
 • Dokuzuncu Lem'a

  Üç önemli sorunun cevabında ruha ait bir meseleyi, ilm-i cifirle ilgili açıklamaların yalnız bir işaretle bırakılmasının hikmetini ve Vahdetü’l-Vücud meselesini açıklar ve ispat eder.
 • Onuncu Lem'a

  Kur’ân hizmetinde bulunan Nur talebelerinin yanlış ve hatâlarına mukabil yedikleri şefkat tokatlarını anlatır.
 • On Birinci Lem'a

  Sünnet-i Seniyenin ve ona uymanın önemini anlatır.
 • On İkinci Lem'a

  İlim adamları tarafından eleştirilen, astronomi ile ilgili bazı âyetler tefsir edilir.
 • On Üçüncü Lem'a

  Şeytanların ve çirkinliklerin kâinatta yaratılmasının hikmetini ve şeytana karşı Allah’a sığınmanın önemini tefsir eden bir risâledir.
 • On Dördüncü Lem'a

  Birinci Makamında “dünyanın öküz ile balık üzerinde olduğuna” dair hadislerin mâhiyet ve hakiki anlamları, İkinci Makamında ise Bismillâhirrahmânirrahîm’in altı sırrı açıklanır.
 • On Beşinci Lem'a

  Risâle-i Nur Külliyatından Sözler, Mektubât, Lem’âlar’ın On Dördüncü Lem’asına kadar olan kısmın fihristesi olup, her eserin sonunda derç edilmiştir.
 • On Altıncı Lem'a

  Bazı önemli meselelere dair suallerin cevaplarıdır.
 • On Yedinci Lem'a

  Notalar sûretinde yazılmış çeşitli konuları içeren bir Risâledir.
 • On Sekizinci Lem'a

  Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu’cizesini açıklayan ve evliyânın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hz. Ali’nin (r.a.) gaybî bir kerametini açıklayan Birinci Keramet-i Aleviye Risâlesi isminde bir lem’adır.
 • On Dokuzuncu Lem'a

  İsraftan men edip, iktisat ve kanaati emreden âyetleri tefsir eden İktisat Risâlesidir.
 • Yirminci Lem'a

  İslâmiyette ihlâsın en mühim bir esas olduğunun sırlarını anlatır.
 • Yirmi Birinci Lem'a

  İhlâs Hakkındadır. Hayırlı amellerde ve özellikle uhrevî hizmetlerde muvaffak olmanın sırlarını açıklar.
 • Yirmi İkinci Lem'a

  Risâle-i Nur ve hizmeti üzerine yöneltilen bir kısım suallerin cevabıdır.
 • Yirmi Üçüncü Lem'a

  Her şeyin Allah tarafından yaratıldığını, ikna edici delillerle anlatan Tabiat Risâlesidir.
 • Yirmi Dördüncü Lem'a

  Tesettür (örtünme) Hakkındadır. Tesettür Risâlesi olup, Kur’ân’ın tesettürü emreden hükümlerini açıklayan bir tefsirdir. Tesettürün insan yaratılışına da son derece uygun olduğunu, kadın fıtratının tesettürü gerektirdiğini, hem âile, hem cemiyet saadetinin bozulmasında tesettürsüzlüğün ne kadar büyük rol oynadığını açıklar.
 • Yirmi Beşinci Lem'a

  Hastalar Risalesidir. Ehl-i imâna gelen musibetlerin aslında birer musibet olmadığını, belki Cenâb-ı Hakkın bir hatırlatması ve şefkatli bir iltifatı olduğunu gösteren, şifâ hakkındaki âyetlerin bir tefsiridir.
 • Yirmi Altıncı Lem'a

  İhtiyarlar Risâlesi. Cemiyetin ve insan hayatının önemli bir kısmını teşkil eden ihtiyarlar ve ihtiyarlık hakkında çok lüzumlu ve güzel tesellileri ifade eden âyetlerin bir tefsiridir.
 • Yirmi Yedinci Lem'a

  Eskişehir Mahkemesi müdafaası olup, Tarihçe-i Hayat’ta neşredildiğinden buraya yazılmamıştır.
 • Yirmi Sekizinci Lem'a

  Eskişehir hapishanesinin hatırası olup Yirmi Sekiz Nüktedir.
 • Yirmi Dokuzuncu Lem'a

  Arapça olarak yazılan bu Risâle tevhid delillerini gösterir. İmana dair yüksek bir tefekkürnâmedir.
 • Otuzuncu Lem'a

  İsm-i Âzamın altı nüktesini altı isimle açıklar.
 • Otuz Birinci Lem'a

  Şuâlar’da neşredilen On Dördüncü Şua olup, Afyon Mahkemesi müdafâasıdır.
 • Otuz İkinci Lem'a

  Risâle-i Nur’un çekirdeği hükmünde Lemeât adlı Risâle olup, Sözler mecmuasının sonunda yazılmıştır. Eski Said döneminin en son telifidir.
 • Otuz Üçüncü Lem'a

  Kur’ân ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) eşsiz duâsı Cev-şen’den ilhâmen kaleme alınan ve Cenâb-ı Hakk’ın varlığına, birliğine bütün varlık âlemini kuşatan bin bir Esmâ-i Hüsnâsına, âhiret âlemlerine işaret eden sayısız delil ve şahitleri gösteren bir Risâledir.

Submit "Lem'alar" to Facebook Submit "Lem'alar" to Google Submit "Lem'alar" to Yahoo Submit "Lem'alar" to Twitter Submit "Lem'alar" to Blogger Submit "Lem'alar" to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Kategori
Kategorisiz

Yorumlar