Melekler nurdan yaratılmışlardır.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Melekler nurdan, cinler ateşten, Adem ise size vasfettiği gibi (topraktan) yaratılmıştır."[1]

Melekler Adem (a.s)'den önce yaratılmışlardır. Çünkü Adem (a.s)'in yaratılması konusunda Allah (c.c) ile melekler arasıda bir konuşma geçmişti. Ayrıca melekler Adem'e secde etmekle emrolunmuşlardı.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife varedeceğim" demişti. Melekler: "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz" dediler. Allah (c.c): "Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi."[2]

Melekler gaybi varlıklardır. Maddi cisimleri yoktur. İnsanın duyu organlarıyla hissedebileceği özellikte değillerdir. İnsan gibi yemez, içmez, uyumaz ve evlenmezler. Şehevi hisleri yoktur. Günah işlemezler, hatadan münezzehtirler. Adem oğlunun maddi sıfatlarından hiçbiri bunlarda yoktur. Fakat Allah (c.c) onlara beşer suretine girme kudreti vermiştir. Allah'ın bildirdiği gibi Cibril (a.s) Meryem'e insan suretinde gelmiştir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) Kitab'ta Meryem'e de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti. Cibril'i göndermiştik de, ona tam bir insan olarak görünmüştü."[3]

Cibril (a.s) İslam'a, imanı öğretmek için Rasulullah'a bazen insan suretinde gelirdi.

Melekler Allah'ın kullarıdır. Hiçbir zaman Allah'tan başka tapılacak ilah değillerdir. Müşriklerin iddia ettiği gibi Allah'ın kızları değildirler ve Allah'la hiçbir zürriyet ilişkileri de yoktur. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye şefaat edemezler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! Hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz söyleyemezler. Ancak O'nun emri üzerine iş işlerler. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. O'nun korkusundan titrerler."[4]
Meleklerin kanatları vardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediğini artırır. Doğrusu Allah her şeye kadir olandır."[5]

Abdullah b. Mes'ud (r.a) şöyle buyuruyor:

"Rasulullah (s.a.s) Cibril'il altı yüz kanadı olduğu halde görmüştür."[6]

Allah katında meleklerin çeşitli makamları vardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Melekler şöyle derler: "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz."[7]
"Allah meleklerden ve insanlardan rasuller seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür."[8]

Erkeklik ve dişilik gibi özellikleri yoktur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adını takarlar. Oysa onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyarlar. Zan ise şüphesiz gerçeği ifade etmez."[9]

Melekler Allah'ın kendilerine öğerettiğinden başkasını bilmezler ve diğer mahluklar gibi isyan etmezler ve Allah'ın izni olmadıkça bir şey yapamazlar. Devamlı Allah'ın rızasına uygun hareket ederler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler. Üstlerin-de olan Rab'lerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar."[10]

Böyle iken meleklere ibadet etmek, onlardan yardım istemek, Allah'ın izni dışında onların bir şeyler yapa-bileceğine inanmak şirktir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere başkaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir."[11]

"Size melekleri, nebileri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra, inkar etmeyi mi emredecek?"[12]
Birçok melek vardır, fakat kesin sayılarını ancak Allah bilir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden kılmışızdır. Sayılarını bildirmekle de ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar: "Allah bu misalle neyi murad etti?" desinler. İşte Allah böylece, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insanoğluna bir öğütten ibarettir."[13]

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Sema ağırlığından dolayı ses çıkardı. Bunda da hakkı vardır. Çünkü her dört parmak mesafesinde secde eden melek vardır."[14]

Mirac hadisinde Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Bana Beyt'ül Mamur gösterildi. Bunun hakkında Cibril'e sordum. Şöyle dedi:

"Bu Beyt'ül Mamur'dur. Orada her gün yetmiş bin melek namaz kılar" dedi.[15]

Meleklere iman hem tafsili hem de icmalidir. Kur'an ve sahih sünnette ismi zikredilenlere ismi ile zikredilmeyenlere ise genel olarak inanmak gerekir.
Kur'an ve sahih sünnette ismi zikredilenlerin başlıcaları; Cibril, Mikail, İsrafil'dir.

*İman ve onu bozan Şeyler/S.el Muvahhid

Dipnotlar

[1]-(Müslim)

[2]-(Bakara: 30)

81-(Meryem: 16-17)

[4]-(Enbiya: 2628)

[5]-(Fatır: 1)

[6]-(Buhari, Müslim)

[7]-(Saffat: 164-166)

[8]-(Hac: 75)

[9]-(Necm: 27-28)

[10]- (Nahl: 49-50)

[11]-(Tahrim: 6)

[12]-(Ali İmran: 80)

[13]- (Müddessir: 31)

[14]- (Tirmizi, İbni Mace, Bezzar)