7 sonuçtan 1 ile 7 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 878 + 66388

  Mektubattan Dersler - Birinci Mektub

  MEKTÛBÂT’TAN DERSLER-1

  1.1.BİRİNCİ MEKTUB

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  1وَبِهِ نَسْتَعِينُ  3 3وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

  2بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  Dört sualin muhtasar cevabıdır.

  BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?

  Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler.

  Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.

  İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir. Bazan, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder. Hattâ makamat-ı velâyette bir makam vardır ki, “makam-ı Hızır” tabir edilir. O makama gelen bir velî, Hızır’dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telâkki olunur.

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :
  1 : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ve sadece Ondan yardım diliyoruz.
  2 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
  3 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.  Lügatler :

  aleyhimesselâm : Allah’ın selâmı o ikisinin üzerine olsun
  aleyhisselâm : Allah’ın selâmı onun üzerine olsun
  ayn-ı Hızır : Hızır’ın kendisi
  beşeriyet : insanlık
  ehl-i şuhud ve keşif : maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar
  evliya : veliler, Allah dostları
  levazımat : gerekli olan şeyler, ihtiyaçlar
  makamat-ı velâyet : velîlik makamları
  makam-ı Hızır : Hz. Hızır’ın (a.s.) makamı
  merâtib-i hayat : hayat mertebeleri
  mertebe : derece, makam
  muhtasar : kısaltılmış, özet
  mukayyet : kayıt altında, sınırlı
  mühim : önemli
  tabaka-i hayat : hayat tabakası
  tabir edilme : adlandırılma
  tecerrüt : soyutlanma, sıyrılma
  telâkki : kabul etme
  tenvir : nurlandırma, aydınlatma
  tevatür : çeşitli kanallardan gelen ve doğruluğu kesin olarak kanıtlanan haber
  ulema : âlimler
  velî : Allah dostu

  Benzer Konular
  Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - Birinci Nükte
  Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - Birinci Nükte 29. MEKTUB İkinci Risale olan İkinci Kısım Ramazan-ı Şerife dairdir. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْ&
  Aciklamali 20.Mektub dersleri - Birinci ve Ikinci kelime
  Aciklamali 20.Mektub dersleri - Birinci ve Ikinci kelime Bismillâhirrahmânirrahîm, elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkıbetülil müttekîn vessalêtü vessalêmü alê seyyidine Muhammedivve alê êlihi vesahbihi ecmain, alê rasulüne salevât yirmibirinci mektub un birinci makamını
  On Sekizinci Mektub'un Birinci Mesele-i Mühimmesi Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
  On Sekizinci Mektub'un Birinci Mesele-i Mühimmesi Hakkında Bilgi Verir Misiniz? Devami...
  Birinci Mektub
  Birinci Mektub Birinci Mektub وَبِهِ نَسْتَعِينُ
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 878 + 66388

  Cevap: MEKTUBAT-Bölümler

  MEKTÛBÂT DERSLERİ-2

  1.2.BİRİNCİ MEKTUB(DEVAMI)

  Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvâtta bulunurlar. “Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek” 1 meâlindeki hadîsin sırrı şudur ki:

  Âhirzamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı, İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl ki İsevîlik şahs-ı mânevîsi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı mânevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı mânevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı mânevîsini temsil eden Deccalı öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :
  1 : Buhari, Mezâlim: 31; Büyû’: 102; Müslim, Îmân: 242, 343; İbni Mâce, Fiten: 33.

  Lügatler :

  âhirzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devresi
  âlem : dünya
  âlem-i berzah : dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi
  Aleyhisselâm : Allah’ın selâmı onun üzerine olsun
  bâki : devamlı, kalıcı
  beden-i misalî : görüntüden ibaret beden
  berzah : dünya ile âhiret arasındaki âlem, kabir âlemi

  beşeriyet : insanlık
  Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
  cereyan-ı küfrîye : küfür ve inançsızlık akımı
  cesed-i necmî : parlayan bir yıldız gibi akıp giden; nurâni ceset
  cism-i dünyevî : dünyaya ait cisim, beden
  çendan : gerçi
  Deccal : kıyamet kopmadan önce gelen, İslâmı kaldırmaya çalışan, dinlere savaş açan, yalancı ve aldatıcı kimse
  ehl-i kubur : kabirdekiler, ölüler
  felsefe-i tabiiye : herşeyi tabiata dayandıran felsefe
  fevkinde : üstünde
  firak : ayrılık
  hadis : Peygamberimize ait söz, emir veya davranışlar
  hakikî : gerçek
  hayat-ı dünyevî : dünya hayatı
  hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
  Hazret-i İsâ : (bk. bilgiler İsâ (a.s.))
  hurafat : aslı esası olmayan saçma inanışlar
  ihsan : bağış, iyilik, lütuf
  inkâr-ı ulûhiyet : Cenâb-ı Allah’ı inkâr fikri
  inkılâp : dönüşme
  İsevîlik : Hz. İsa’nın getirdiği din, Hıristiyanlık
  kemâl-i kerem : lütuf ve cömertliğin mükemmelliği, kusursuz ikram edicilik
  kemâl-i saadet : tam ve mükemmel mutluluk
  kesb : kazanma, elde etme
  letâfet : maddî ağırlık ve sınırlamalarla kısıtlı olmama

  levazımat : gerekli olan şeyler, ihtiyaçlar
  meâl : açıklama, anlam
  mütelezziz : lezzetlenme
  nass-ı Kur’ân : Kur’ân’ın kesin ve açık hükmü
  nuranî : nurlu, parlak
  nuraniyet : nur özelliği, nurluluk
  saadet : mutluluk
  semâvât : gökler
  şahs-ı mânevî : belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen mânevî şahıs
  şeriat-ı Muhammediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) getirdiği din; İlâhî kanun ve hükümler
  şüheda : şehitler, Allah yolunda ölenler
  tabaka-i hayat : hayat tabakası
  tarik-i hak : hak yolu
  tasaffi etme : temizlenme, safileşme
  tecerrüt : soyutlanma, sıyrılma
  vahy-i semâvî : Allah tarafından peygambere gelen vahiy
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 878 + 66388

  Cevap: MEKTUBAT-Bölümler

  MEKTÛBÂT’TAN DERSLER-1  1.3.BİRİNCİ MEKTUB

  Dördüncü tabaka-i hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur’ân’la, şühedanın, ehl i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet, şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarik-i hakta feda ettikleri için, Cenâb-ı Hak, kemâl-i kereminden, onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı âlem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar, kemâl-i saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. 2 Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir; fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez.

  Nasıl ki, iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir; aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. “Ben uyansam şu lezzet kaçacak” diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor; hakikî lezzet ile hakikî saadete mazhar olur. İşte, âlem-i berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla, şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat’îdir. Hattâ, Seyyidü’ş-Şüheda olan Hazret-i Hamza Radıyallahu Anh, mükerrer vakıatla, kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevî işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hattâ, ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehid olduktan sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahall-i defnini bilmediğim halde, bence bir rüya-yı sadıkada, tahte’l-arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabaka-i hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş; benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus’un istilâsından çekindiği için, yeraltında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz’î rüya, bazı şerâit ve emâratla, geçen hakikate bana şuhud derecesinde bir kanaat vermiştir.

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :  2 : bk. Tirmizî, Cihâd, 6; Nesâî, Cihâd, 35; İbni Mâce, Cihâd, 16; Dârimî, Cihâd, 7.

  Lügatler :  şüheda : şehitler, Allah yolunda ölenler  nass-ı Kur’ân : Kur’ân’ın kesin ve açık hükmü  ehl-i kubur : kabirdekiler, ölüler  fevkinde : üstünde  tabaka-i hayat : hayat tabakası  hayat-ı dünyevî : dünya hayatı  tarik-i hak : hak yolu  Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah  kemâl-i kerem : lütuf ve cömertliğin mükemmelliği, kusursuz ikram edicilik  hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı  âlem-i berzah : dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi  ihsan : bağış, iyilik, lütuf  âlem : dünya  kemâl-i saadet : tam ve mükemmel mutluluk  mütelezziz : lezzetlenme  firak : ayrılık  ehl-i kubur : kabirdekiler, ölüler  çendan : gerçi  bâki : devamlı, kalıcı  berzah : dünya ile âhiret arasındaki âlem, kabir âlemi  saadet : mutluluk  hakikî : gerçek  mazhar/mazhariyet : erişme, nail olma  âlem-i berzah : dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi  emvat : ölüler  hayat-ı berzahiye : kabir hayatı

  hadsiz : sayısız  vakıat : olaylar  rivayat : rivayetler, nakledilen şeyler  tarz-ı hayat : hayat tarzı  kat’î : kesin  Seyyidü’ş-Şüheda : şehitlerin seyyidi, efendisi  mükerrer : tekrarla, defalarca  iltica : sığınma  dünyevî : dünyaya ait  tenvir : nurlandırma, aydınlatma  esaret : esirlik, tutsaklık  mahall-i defn : ölünün toprağa defnedildiği yer, kabir yeri  rüya-yı sadıka : doğru olan rüya

  tahte’l-arz : yeraltı  menzil : yer, ev  suret : biçim, şekil  istilâ : işgal  cüz’î : küçük ve ferdî  şerâit : şartlar  emârat : belirtiler, işaretler  hakikat : gerçek  şuhud : şahid olma, görme  kanaat : görüş, fikir
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 878 + 66388

  Cevap: MEKTUBAT-Bölümler

  MEKTÛBÂT’TAN DERSLER  1.4.BİRİNCİ MEKTUB

  Beşinci tabaka-i hayat: Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir. Evet, mevt, tebdil i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir; idam ve adem ve fenâ değildir. Hadsiz vakıatla ervâh-ı evliyanın temessülleri ve ehl-i keşfe tezahürleri ve sair ehl-i kuburun yakazaten ve menâmen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delâil, o tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekà-i ruha dair Yirmi Dokuzuncu Söz, bu tabaka-i hayatı delâil-i kat’iye ile ispat etmiştir.

  Lügatler :  adem : yokluk, hiçlik  bekà-i ruh : ruhun ölümsüzlüğü ve devamlılığı  delâil : deliller  delâil-i kat’iye : kesin deliller  ehl-i keşf : maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler  ehl-i kubur : kabirdekiler, ölüler  ervâh-ı evliya : velilerin ruhları  fenâ : gelip geçicilik

  hadsiz : sayısız  hayat-ı ruhanî : ruhânî hayat, ruhen yaşanan hayat

  ıtlak-ı ruh : ruhun serbest bırakılması  idam : yok etme  ihbarat : haber vermeler  menâmen : uykudayken  mevt : ölüm  mutabık : uygun  münasebet : bağlantı, ilişki  sair : diğer, başka  tabaka-i hayat : hayat tabakası  tebdil-i mekân : yer değişikliği  terhis : göreve son verme  temessül : belirme, görünme  tenvir : nurlandırma, aydınlatma  tezahür : görünme, ortaya çıkma  vakıa : olay  vakıat : olaylar  yakazaten : uyanıkken
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 878 + 66388

  Cevap: MEKTUBAT-Bölümler

  MEKTÛBÂT’TAN DERSLER  1.5.BİRİNCİ MEKTUB

  İKİNCİ SUAL: Furkan-ı Hakîmde, اَحْسَنُ عَمَلاً لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُم َ وَالْحَيٰوةَ اَلَّذِى خَلَقَ الْمَوْت ْ gibi ayetlerde, “Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir” diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hâdimü’l-lezzâttır. Nasıl mahlûk ve nimet olabilir?

  Elcevap: Birinci sualin cevabının âhirinde denildiği gibi, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bâkiyeye bir davettir, bir mebde’dir, bir hayat-ı bâkiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü, en basit tabaka-i hayat olan hayat-ı nebâtiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i san’at olduğunu gösteriyor. Zira, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizâcât-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülât-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatıyla tezahür ediyor.

  Demek çekirdeğin mevti, sümbülün mebde-i hayatıdır; belki ayn-ı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahlûk ve muntazamdır.

  Hem zîhayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri, hayat ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahlûk denilir.

  İşte, en ednâ tabaka-i hayat olan hayat-ı nebâtiyenin mevti böyle mahlûk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabaka-i hayatın en ulvîsi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette, yeraltına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yeraltına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir.

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :


  1 : “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da yaratan Odur.” Mülk Sûresi, 67:2.  Lügatler :  adem : yokluk, hiçlik


  âhir : son


  âlem-i berzah : dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi


  ayn-ı hayat : hayatın ta kendisi


  âzâd etme : hürriyetine kavuşturma


  cihet : yön


  ednâ : en aşağı, en önemsiz


  eser-i san’at : san’at eseri  Furkan-ı Hakîm : doğru ile yanlışı birbirinden ayıran hikmetli Kur’ân


  hâdimü’l-lezzât : lezzetleri yok eden


  halk : yaratma


  hayat-ı bâkiye : devamlı ve kalıcı olan âhiret hayatı


  hayat-ı insaniye : insanî hayat


  hayat-ı nebâtiye : bitkilerin hayatı


  hikmet : herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması


  ifham : anlatma, bildirme


  imtizâcât-ı unsuriye : elementlerin kaynaşması, kimyevî birleşme


  inhilâl : çözülme, dağılma


  intizam : düzen, tertip


  mahlûk : yaratık


  mebde : başlangıç


  mebde-i hayat : hayatın başlangıcı


  menşe : kaynak, esas


  mevt : ölüm


  mide-i insaniye : insanın midesi


  mizan : ölçü


  muamele-i kimyeviye : kimyasal işlem


  mukaddime : başlangıç, giriş


  muntazam : düzenli


  nimet : iyilik, lütuf, ihsan


  tabaka-i hayat : hayat tabakası


  tahvil-i vücut : vücudun başka hâle girmesi, değişmesi


  takdir : Allah’ın ezelî ilmiyle belirlemesi


  tebdil-i mekân : yer değişikliği


  tedbir : idare etme, çekip çevirme


  tefessüh : çürüyüp bozulma


  tekâlif-i hayat : hayatla ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler


  terhis : göreve son verme


  teşekkülât-ı zerreviye : atomların teşekkülü, oluşması


  tezahür : belirme, ortaya çıkma


  ulvî : yüksek, yüce


  vazife-i hayat : hayat vazifesi


  vech : yön


  vücuh : vecihler, yönler


  zâhiren : görünürde


  zîhayat : hayat sahibi, canlı


  zira : çünkü

  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 878 + 66388

  Cevap: MEKTUBAT-Bölümler

  MEKTÛBÂT’TAN DERSLER
  1.7.BİRİNCİ MEKTUB

  ÜÇÜNCÜ SUAL: Cehennem nerededir?

  Elcevap: Cehennemin yeri,
  1 قُلْ اِنَّماَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ2 - لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهbazı rivâyatla, “tahte’l-arz” denilmiştir.3 Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi, küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle, ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, arzın o medar-ı senevîsi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir.Küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azîmede pek çok mahlûkat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahlûklar, gözümüzün önünde olup göremiyoruz.

  Cehennem ikidir. Biri suğrâ, biri kübrâdır. İleride, suğrâ kübrâya inkılâp edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i Suğrâ, yerin altında, yani merkezindedir. Kürenin altı, merkezidir. İlm-i tabakatü’l-arzca malûmdur ki, ekseriya her otuz üç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd eder. Demek, merkeze kadar nısf-ı kutr-u arz, altı bin küsûr kilometre olduğundan, iki yüz bin derece-i harareti câmi, yani iki yüz defa ateş-i dünyevîden şedit ve rivayet-i hadîse muvafık bir ateş bulunuyor.4

  Şu Cehennem-i Suğrâ, Cehennem-i Kübrâya ait çok vezâifi, dünyada ve âlem i berzahta görmüş ve ehâdislerle işaret edilmiştir. Âlem-i âhirette, küre-i arz nasıl ki sekenesini medar-ı senevîsindeki meydan-ı haşre döker. Öyle de, içindeki Cehennem-i Suğrâyı dahi Cehennem-i Kübrâya emr-i İlâhî ile teslim eder.  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :

  1 : bk. “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” Neml Sûresi, 27:65; Tirmizi, Sevâbü’l-Kur’ân: 7.

  2 : “De ki: İlim ancak Allah katındadır.” Mülk Sûresi, 67:26.

  3 : Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:281; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:568.

  4: bk. Buhârî, Bedü’l-Halk, 10; Müslim, Cennet, 30; Tirmîzî, Cehennem, 7; Müsned, 2:313.

  Lügatler :


  âlem-i âhiret : öldükten sonraki hayat, âhiret âlemi


  âlem-i berzah : dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi


  ateş-i dünyevî : dünya ateşi

  arz : yer, dünya

  câmi : kapsamlı, içine alan

  Cehennem-i Kübrâ : Büyük Cehennem

  Cehennem-i Suğrâ : Küçük Cehennem

  derece-i hararet : sıcaklık derecesi

  dünyevî : dünyaya ait

  ehâdis : hadisler, Peygamberimize ait söz, emir veya davranışlar

  ekseriya : genellikle, çoğunlukla

  emr-i İlâhî : Allah’ın emri

  hafriyat : yeri derinlemesine kazma


  hareket-i seneviye : senelik hareket

  ilm-i tabakatü’l-arz : yeraltı ilmi, jeoloji

  inkılâp : dönüşme

  kamer : ay

  kübrâ : büyük

  küre-i arz : yerküre, dünya

  mahlûk : yaratık

  mahlûkat : yaratıklar

  malûm : bilinen

  mecma-ı haşir : haşirde toplanma yeri

  medar-ı senevî : (dünyanın) güneş etrafındaki bir yıllık yörüngesi

  menzil : yer, mekân

  mesafe-i azîme : büyük mesafe

  meydan-ı haşir : haşir meydanı

  muvafık : uygun

  nısf-ı kutr-u arz : dünyanın yarıçapı

  rivâyât : rivayetler, nakledilen şeyler

  rivayet-i hadis : Peygamberimizden rivayet edilen söz, emir veya davranışlar

  sekene : sâkinler, ikâmet edenler

  suğrâ : küçük

  şedit : şiddetli

  tahte’l-arz : yeraltı

  tezayüd : artma

  vezâif : vazifeler, görevler

  vücud : varlık
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  adana
  Mesajlar Mesajlar
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 58 + 404

  Cevap: Mektubattan Dersler - Birinci Mektub

  allah razı olsun pcden okumak nefsime daha hoş geliyor sonuçda okumak önemli olan
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •