Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin son iki ayeti, Miraç gecesinde Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimize vasıtasız şekilde vahy olunduğu rivayet edilmektedir.

Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir.

Hz. Ebû Mesud el-Bedri (Radiyallahu Anh)den rivayete göre Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
“Bakara sûresinin sonundaki iki ayet-i kerime’yi, kim geceleyin yatmadan önce okursa, ona mükâfat olarak yeter” buyurmuştur. (Buhari, Mağazi:9, No:3786, 4/1472)

Hanefî fıkıh âlimi ve tarihçi Bedreddin Ayni‘ye göre “Amenerrasulü” okumak ibadet ve zikir yerine geçer. O gece gelebilecek tüm felaketlerden ve şeytan şerrinden korur.

Şafii âlimlerinin büyüklerinden İmam-ı Nevevi ise "Amenerrasulü" duasını okumak gelebilecek kötülüklerden korunmaya ve o geceyi ihya etmeye değerdir.


Amenerrasulü Arapça Okunuşu ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve rahim olan Allah'ın Adıyla

Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).


Bakara 285. Ayet: Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: â€œİşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Bakara 286. Ayet: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”Amenerrasulü Havassı

* Amenerrasulü okunan eve 3 gün şeytan girmez, okuyan ALLAH’ın (Celle Celalühu) sevgisini kazanır.
* ALLAH’ın (Celle Celalühu) himayesine girer.
* Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
* Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.
* Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak alimler tarafından uygun görülmüştür.
* Safran mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. (Ne eksiklik var ise o eksikliği giderir.)
* Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.
* Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için yatsı namazından sonra 313 defa okunur.
Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye edilir.

* Okunurken sessiz bir şekilde okunmalıdır.
* Bu ayetleri Allah’ü Teala Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)’e bizzat okumuştur. Ayrıca bu ayetlerde ayrı bir sır vardır ve sadece ehli olan anlar.
Amenerrasulü’nün Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Ebu Zer (R.anh)”den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Allah”ü Teala Bakara suresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana Arşâ€ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet: hem bir salât (namazda okunan Kuran) hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar.”
(Dârimi, Fedailül-Kuran, 14; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/147, 151, 5/180; Hakim, elMüstedrek, 1/562; Suyuti Cami’ussağir, 2/209,no.1731)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Dört şey Arşâ€ı Azâm altındaki hazinelerden indirildi:
Fâtiha, Ayete”l-Kürsi, Âmenerrasûlü, Kevser Suresi”
(Suyuti, Cami’ussağir, 927; Ali el-Müttaki, Kenzül-Ummal, 2504)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki:
“Bana Arşın altındaki hazineden Ben”den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son âyetleri (Âmenerrasûlü) verildi.”
(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/151; suyuti, Cami’ussağir, 1/586, no.1172)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti (Amenerrrasûlü) okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.”
(Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, 34; Megazi, 12;Müslim, Müsafirin 255,256;Ebu Davud, Ramazan, 9; Tirmizi, Sevabü’l-Kuran,4)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kuran”da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah”ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü)”dür.”
(Suyuti, Cami’ussağir, 1/64, no.27; deylemi, Müsnedül-Firdevs)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah”u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 sene önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.”
(Tirmizi, Fedailül-Kuran, 4; Darimi, Fedailül-Kuran, 14, no.3390;Hakim, Müstedrek, 1/562, 2/260; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/460)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Ayetle”l-Kürsi”yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah”u Teala ona yardım eder.”
(Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/11)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Bakara suresinin başından dört ayet, Ayete”l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sonundan da 3 ayet olmak üzere, bir gece içinde bakara suresinden 10 ayet okursa, o gece o eve şeytan giremez.”
(Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/121;Darimi, Fezail’l-Kuran, 14, no.3385)

Başka bir rivayette ise şöyledir: “Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah”u Teala izni ile mutlaka akıllanır.”
(Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/464; Darimi, Fewzailü’l-Kuran, 14, no.3386)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim”den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete”l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sonundan da üç ayet.”
(Darimi, Fezailü’l-Kuran, 14, no.3389)

Abdurrahman bin Yezîd’den; demiştir ki: Ebû Mes’ud Kâ’be’yi tavaf ederken kendisine Kur’ân-ı Kerim’den geceleyin okunması kâfi olan miktarı sordum. Şu karşılığı verdi:
Resûlullah (s.a.); “Her kim bir gecede Bakara sûresinin son iki âyetini (Amenerrrasûlü) okursa, bu ona kâfidir” buyurdu.

(Buhârî, Megâzî, 12; Fedâilu’l-Kur’ân 27; Müslim, müsâfirîn 255, 256; Tirmizî, sevâbu’l-Kur’ân 4; İbn Mâce, ikâme 183; Ahmed b. Hanbel, IV, 118, 121, 122; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân 14. Sünen-i Ebu Davud Tercemem ve Şerhi, Şamil Yayınları: 5/294.)

Müslim’deki şu rivayet de bu sual açıkça görülmektedir:
Abdurrahman bin Yezîd der ki: Kâ’be’nin yanında Ebû Mes’ûd ile karşılaşıp Bakara Sûresi’nin son iki âyeti konusunda senden bir haber geldi, (doğru mu), diye sordum. “Evet, Resûlullah (s.a.); “Bir gecede Bakara sûresinin son iki âyetini kim okursa, bunlar kendisine yeter” buyurdu” dedi.
Bilindiği gibi Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yatsı namazlarından sonra, mihrâbiye olarak okunan “Amenerrasûlü”dür.