4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 109 + 1246

  Otuz üçüncü söz otuz üç penceredir yedinci pencere

  OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ OTUZ ÜÇ PENCEREDİR
  YEDİNCİ PENCERE
  Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemal-i intizamları ve kemal-i mevzuniyetleri ve kemal-i zinetleri ve icadlarının sühuleti ve birbirine benzemeleri ve birtek fıtrat izhar etmeleri, nasılki bir Sani'-i Hakim'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de: Camid ve basit unsurlardan, hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat adedince yine o Sani'-i Hakim'in vücub-u vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir tarzda kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkib ve tahlil hengamındaki teceddüdde nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile, mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sünbüllerini ve vücudlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdai maddeleri kemal-i hikmetle ve kemal-i mizanla ayırıp tefrik etmek, yine o Hakim-i Mutlak ve o Alim-i Mutlak ve o Kadir-i Mutlak'ın vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi; zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, her dakikada kemal-i hikmetle ekip biçip, yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak ve o camide, acize, cahile olan zerrata gayet şuurkarane ve gayet hakimane ve muktedirane hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani'-i Zülkemal'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.
  İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullaha açılır. Ve büyük bir mikyasta bir Sani'-i Hakim'i akla gösterir.
  Şimdi ey bedbaht gafil! Şu halde Onu görmek ve tanımak istemezsen; aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul...
  Lügatler
  Âcize :son derece güçsüz olan, tam âciz
  Aded :sayı, tane, miktar
  Âlem :dünya, kâinat
  Alîm-i mutlak : ilmi herşeyi kuşatan, sınırsız ilim sahibi Allah
  Azamet-i rububiyet :Allah’ın rabliğinin yani terbiye edicilik ve rızık vericiliğinin büyüklüğü
  Bedbaht : talihsiz, şansız, kötü
  Câhile :son derece câhil olan, tam câhil
  Câmid :cansız, ruhsuz, sert
  Câmide :son derecede ruhsuz ve cansız olan
  Fıtrat :yaratılış, huy, yapı, mizaç
  Gâfil : dikkatsiz, uyanık olmayan, iyi düşünmeyen
  Gayet :çok, pek çok
  Gıdai :gıdayla ilgili
  Hadsiz : sayısız, sınırsız
  Hakîmane : hikmetli, gizli sırlı
  Hakîm-i mutlak : herşeyi hikmetle yapan, sınırsız hikmet sahibi Allah
  Hengâm :zaman, sıra, devir, vakit, mevsim
  Heyet-i mecmua :birlik oluşturanların tamamı, genel yapı, bütün
  Hüceyrat-ı beden :vücut hücreleri
  Hükmüne nun yerine, onun gibi olarak
  İcad :yaratma, var etme, vücuda getirmek
  İhtilat :karışmak, karışıp görüşmek, halleşmek, birileriyle dertleşmek
  İmtiyaz :ayrılma, farklılık
  İzhar :açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek
  Kadîr-i Mutlak :her şeye gücü yeten mutlak güç ve kuvvet sahibi(Allah)
  Kadîr-i Zülcelal :her türlü eksiklikten yüce, kuvvet ve kudreti herşeyi kuşatan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah
  Kâinat : evren, yaratılanların hepsi
  Kemal-i hikmet :tam bir hikmet
  Kemal-i intizam :tam bir düzen ve tertip
  Kemal-i kudret :kudretin mükemmelliği
  Kemal-i mevzuniyet : mükemmel derecede ölçülü olma
  Kemal-i mizan :mükemmel bir ölçü
  Kemal-i rububiyet :rububiyetin terbiye edicilik ve rızık vericiliğin mükemmelliği
  Kemal-i zinet :mükemmel süs
  Mahsulat :mahsuller, hasılat
  Marifetullah :Allah’ın isimlerini bilmek ve onu tanıyıp ona bağlanmak
  Masnuat :yapılanlar, sanatlı yapılmışlar
  Mesela :örnek olarak
  Mikyas :ölçü aleti, ölçek, ölçü
  Muktedirane :güçlü ve kuvvetli olarak, gücü yeterek
  Muntazam :düzenli, tertipli, intizamlı
  Mürekkebat : birkaç maddeden yapılmışlar, terkib edilmişler
  Nihayet: son
  Sâni-i Hakîm:her şeyi sanatla ve hikmetle yaratan(Allah)
  Sâni-i Zülkemâl :sonsuz mükemmellik sahibi olan yaratıcı(Allah)
  Suret : biçim, şekil
  Sühulet : kolaylık
  Sünbül: başak
  Şehadet : şahitlik, tanıklık
  Şuurkârane :şuurluca, bilinçli olarak
  Tabir :yorumlama, açıklama, ifade
  Tahlil :bir şeyi kolaylıkla tutmak, müşkül meseleyi halletmek, çözmek, hal değiştirmek
  Tarz :usul, şekil, metod, yol
  Teceddüd :yenilenmek
  Tefrik etmek :birbirinden ayırmak, seçmek, ayırdetmek
  Temyiz :ayırt etme
  Terkib :karıştırılıp bir araya gelmek, birkaç şeyin beraber olması
  Terkibat-ı mevcudat : varlıkların değişik elementlerin birleşmesiyle meydana gelişleri
  Unsur :madde, parça, tam olan şeyin parçaları
  Vahdet: birlik, bir olmak
  Vazife :bir kimsenin yapmaya mecbur olduğu iş, görev
  Vücub-u vücud :Allah’ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması
  Vücud: beden, varlık, var olmak
  Zerrat :atomlar, zerreler
  Zerre : atom, en küçük parça  Benzer Konular
  Metin Tahlili, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere
  Metin Tahlili, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere
  Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz?
  Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz? Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz? Devami...
  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 109 + 1246

  Cevap: Otuz üçüncü söz otuz üç penceredir yedinci pencere

  Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan asırları, meşrebleri, meslekleri muhtelif olan enbiyanın, evliyanın, muvahhidinin kitablarının sırr-ı icma'ını cami'dir. Yani bütün o ehl-i kalb ve akıl, Kur'an-ı Hakim'in mücmel ahkamını ve esasatını tasdik eder bir surette, o esasatı kitablarında zikredip kabul etmişler. Demek onlar, Kur'an şecere-i semavisinin kökleri hükmündedirler. Hem Kur'an-ı Hakim, vahye istinad ediyor ve vahiydir. Çünki Kur'anı nazil eden Zat-ı Zülcelal, mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur'an vahiy olduğunu gösterir, isbat eder. Ve nazil olan Kur'an dahi, üstündeki i'caz ile gösterir ki, Arş'tan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın bidayet-i vahiydeki telaşı ve nüzul-i vahiy vaktindeki vaziyet-i bihuşu ve herkesten ziyade Kur'ana karşı ihlâs ve hürmeti gösteriyor ki: Vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor.

  (Bediüzzaman Said Nursi - 19. Mektub'dan)

  Lügatler
  Ahkâm :hükümler, kanunlar, nizamlar
  Aleyhissalatü vesselam :selam ve dua onun üzerine olsun
  Arş :taht, çatı
  Asır: yüzyıl
  Bidayet-i vahiy :vahiyin başlangıcı
  Cami’ :toplu, toplanmış, bir arada, kapsayan, içine alan
  Ehl-i kalb ve akıl :kalbe ve akla göre hareket edenler
  Enbiya :nebiler, peygamberler
  Esasat :asıllar, temeller, kökler
  Evliya :veliler, Allah dostları
  Ezel :öncesi olmayan zaman
  Hükmünde :benzeri, gibi
  Hürmet :saygı, değer verme, haysiyet, şeref
  İ’caz :aciz bırakmak, acze düşürmek, mucizevi olmak
  İhlâs :sırf Allah rızası için beklentisiz ve samimi iş yapmak
  İstinad :dayanma, güvenme
  Kur’an-ı Hakîm :her âyetinde hikmetler gizli olan Kur’an
  Kur’an-ı Mu’cizül beyan :beyan ve ifadesi mucize olan Kur’an
  Meslek :yol, sanat, usul, gidiş, sistem
  Meşreb :manevi haz ve feyiz alınan yer ve yol, huy, âdet, ahlâk, gidiş
  Mu’cizât-ı Ahmediye(a.s.) :Peygamberimizin (a.s.m.) mucizeleri
  Muhtelif: çeşitli
  Muvahhidin :bir Allah’a inanıp birliğe çalışanlar
  Mücmel :kısa, öz, sözü az manası çok olan
  Münzel-i aleyh :kendisine indirilen peygamber
  Nazil :yukarıdan aşağıya inen, bir yere konan
  Nüzul-ü vahiy :vahyin inmesi
  Resûl-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed(a.s.)
  Sırr-ı icma’ :bir araya geliş bir fikirde birleşme sırrı
  Suret : biçim, şekil
  Şecere-i semavi :semavi ağaç, gökten dallanan ve yayılan Kur’an ağacı
  Tasdik :doğrulamak, kabul etmek
  Vahiy :bir fikrin veya emrin Allah tarafından peygambere bildirilmesi
  Vaziyet-i bihuşu :huşu içindeki durum
  Zât-ı Zülcelal :celal ve büyüklük sahibi Zat(Allah)
  Zikretmek :anmak, hatırlamak, söylemek
  Ziyade : fazla, daha çok, fazlasıyla

  --
  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 109 + 1246

  Cevap: Otuz üçüncü söz otuz üç penceredir yedinci pencere

  MESNEVİ-İ NURİYE DERSLERİ 4.5.REŞHALAR(DEVAMI)
  BEŞİNCİ REŞHA
  Arkadaş! Şu zât-ı nuranî (a.s.m.), mürşid-i imânî, Resûl-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) bak, nasıl neşrettiği hakikatin nuruyla, hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, âlemde yaptığı inkılâp ile âlemin şeklini değiştirerek nuranî bir şekle sokmuştur. Evet, o zâtın nuranî güzelliğiyle kâinata bakılmazsa, kâinat bir mâtem-i umumî içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebî ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemâdat, birer cenaze suretini gösterecekti. Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vâveylâlara düşeceklerdi. Ve kâinata, harekâtıyla, tenevvüüyle ve tagayyüratıyla, nukuşuyla tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarıyla bakılacaktı. Bilhassa insanlar, hayvanlardan daha aşağı, zelil ve hakir olacaklardı.

  İşte, o zâtın telkin ettiği iman nazarıyla kâinata bakılmadığı takdirde, kâinat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşid-i kâmilin gözüyle ve iman gözlüğüyle bakılırsa, her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı dîdâr edecektir.

  Evet, kâinat iman nuruyla mâtem-i umumî yeri olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur. Birbirine düşman telâkki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemâdat, ünsiyetli birer hayattar ve lisan-ı haliyle Hâlıkının âyâtını nâtık birer musahhar memuru şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekkî ve eytam kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zâkir, Halıkına şâkir sıfatını takınıyor. Ve kâinatın harekât, tenevvüat, tagayyürat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor. Rabbânî mektuplar, âyat-ı tekviniyeye sahifeler, esmâ-i İlâhiyeye ayineler suretine inkılâp ederler.

  Lügatler :
  abesiyet : faydasız ve gayesiz oluş
  acz : âcizlik, zayıflık
  ahbap : dostlar, sevgililer
  Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
  arz-ı dîdâr : nazarlara sunma, güzelliğini gösterme
  âyât : âyetler, deliler
  bilhassa : özellikle
  cemâdat : cansız varlıklar
  ecnebî : yabancı
  eytam : yetimler, yetim kalanlar
  firak : dostlardan ayrılık
  hak : doğru, gerçek
  hakikat : doğru gerçek
  hakir : hor ve değersiz
  Hâlık : herşeyi yaratan Allah
  harekât : hareketler, sürekli meydana gelen değişmeler
  hayattar : canlı
  inkılâp : değişim
  irad etmek : sunmak, söylemek
  kâinat : evren
  lisan-ı hal : hal dili
  mâtem-i umumî : herkesin yas tutması
  mescid-i zikir ve şükür : Allah'ın isim ve sıfatlarının sürekli anıldığı, verdiği sonsuz nimetler için şükredildiği mekân
  mevcudat : varlıklar
  musahhar : boyun eğerek itaatte bulunan
  mürşid-i imânî : insanlara iman hakikatlerini gösteren ve onları doğru yola ileten
  mürşid-i kâmil : insanları hakikî mânâda irşad eden, hakikatleri ders veren mürşid; Hz. Muhammed (a.s.m.)
  müteşekkî : şikâyet eden; şikâyetçi
  nâtık : konuşan
  nazar : bakış açısı, görüş
  neşretmek : yaymak
  nev-i beşer : insanlık
  nukuş : nakışlar, işlemeler
  nur : aydınlık, ışık
  nuranî : aydınlık, ışık saçan
  nurlu : aydınlık
  Rabbânî : her şeyin Rabbi olan Allah’a ait
  Resûl-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  reşha : “sızıntı” mânâsını taşıyan başlıklardan her birisi
  sıfat : özellik, vasıf
  sual : soru
  suret : biçim, şekil
  şâkir : Allah’a şükreden
  tagayyürat : başkalaşmalar, değişmeler
  tagayyürat : değişmeler
  telâkki edilen : kabul edilen; düşünülen
  telkin etmek : fikir aşılamak, öğüt vermek
  tenevvü : çeşitlilik
  tenevvüat : çok çeşitlilik
  ünsiyetli : cana yakın, dost
  vâveylâ : çığlık, feryad
  vaziyet : durum, hâl
  zâkir : zikreden, Allah’ı anan
  zât : kişi; Hz. Muhammed (a.s.m.)
  zât-ı nuranî : etrafına nur saçan zât, Hz. Peygamber (a.s.m.)
  zelil : aşağı, alçak
  zeval : geçip gitme, yok olup gitme
  ziya : ışık
  ziyadar : ışıklı
  zulümat : karanlık

  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 109 + 1246

  Cevap: Otuz üçüncü söz otuz üç penceredir yedinci pencere

  MESNEVİ-İ NURİYE DERSLERİ 4.5.REŞHALAR(DEVAMI)
  BEŞİNCİ REŞHA
  Arkadaş! Şu zât-ı nuranî (a.s.m.), mürşid-i imânî, Resûl-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) bak, nasıl neşrettiği hakikatin nuruyla, hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, âlemde yaptığı inkılâp ile âlemin şeklini değiştirerek nuranî bir şekle sokmuştur. Evet, o zâtın nuranî güzelliğiyle kâinata bakılmazsa, kâinat bir mâtem-i umumî içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebî ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemâdat, birer cenaze suretini gösterecekti. Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vâveylâlara düşeceklerdi. Ve kâinata, harekâtıyla, tenevvüüyle ve tagayyüratıyla, nukuşuyla tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarıyla bakılacaktı. Bilhassa insanlar, hayvanlardan daha aşağı, zelil ve hakir olacaklardı.

  İşte, o zâtın telkin ettiği iman nazarıyla kâinata bakılmadığı takdirde, kâinat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşid-i kâmilin gözüyle ve iman gözlüğüyle bakılırsa, her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı dîdâr edecektir.

  Evet, kâinat iman nuruyla mâtem-i umumî yeri olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur. Birbirine düşman telâkki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemâdat, ünsiyetli birer hayattar ve lisan-ı haliyle Hâlıkının âyâtını nâtık birer musahhar memuru şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekkî ve eytam kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zâkir, Halıkına şâkir sıfatını takınıyor. Ve kâinatın harekât, tenevvüat, tagayyürat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor. Rabbânî mektuplar, âyat-ı tekviniyeye sahifeler, esmâ-i İlâhiyeye ayineler suretine inkılâp ederler.

  Lügatler :
  abesiyet : faydasız ve gayesiz oluş
  acz : âcizlik, zayıflık
  ahbap : dostlar, sevgililer
  Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
  arz-ı dîdâr : nazarlara sunma, güzelliğini gösterme
  âyât : âyetler, deliler
  bilhassa : özellikle
  cemâdat : cansız varlıklar
  ecnebî : yabancı
  eytam : yetimler, yetim kalanlar
  firak : dostlardan ayrılık
  hak : doğru, gerçek
  hakikat : doğru gerçek
  hakir : hor ve değersiz
  Hâlık : herşeyi yaratan Allah
  harekât : hareketler, sürekli meydana gelen değişmeler
  hayattar : canlı
  inkılâp : değişim
  irad etmek : sunmak, söylemek
  kâinat : evren
  lisan-ı hal : hal dili
  mâtem-i umumî : herkesin yas tutması
  mescid-i zikir ve şükür : Allah'ın isim ve sıfatlarının sürekli anıldığı, verdiği sonsuz nimetler için şükredildiği mekân
  mevcudat : varlıklar
  musahhar : boyun eğerek itaatte bulunan
  mürşid-i imânî : insanlara iman hakikatlerini gösteren ve onları doğru yola ileten
  mürşid-i kâmil : insanları hakikî mânâda irşad eden, hakikatleri ders veren mürşid; Hz. Muhammed (a.s.m.)
  müteşekkî : şikâyet eden; şikâyetçi
  nâtık : konuşan
  nazar : bakış açısı, görüş
  neşretmek : yaymak
  nev-i beşer : insanlık
  nukuş : nakışlar, işlemeler
  nur : aydınlık, ışık
  nuranî : aydınlık, ışık saçan
  nurlu : aydınlık
  Rabbânî : her şeyin Rabbi olan Allah’a ait
  Resûl-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  reşha : “sızıntı” mânâsını taşıyan başlıklardan her birisi
  sıfat : özellik, vasıf
  sual : soru
  suret : biçim, şekil
  şâkir : Allah’a şükreden
  tagayyürat : başkalaşmalar, değişmeler
  tagayyürat : değişmeler
  telâkki edilen : kabul edilen; düşünülen
  telkin etmek : fikir aşılamak, öğüt vermek
  tenevvü : çeşitlilik
  tenevvüat : çok çeşitlilik
  ünsiyetli : cana yakın, dost
  vâveylâ : çığlık, feryad
  vaziyet : durum, hâl
  zâkir : zikreden, Allah’ı anan
  zât : kişi; Hz. Muhammed (a.s.m.)
  zât-ı nuranî : etrafına nur saçan zât, Hz. Peygamber (a.s.m.)
  zelil : aşağı, alçak
  zeval : geçip gitme, yok olup gitme
  ziya : ışık
  ziyadar : ışıklı
  zulümat : karanlık

  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •