Sayfa 3/3 İlkİlk 123
24 sonuçtan 21 ile 24 arası

Konu: Münâcat

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Münâcat - Sayfa 660

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Levh‑i Mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübînde, bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının fihristlerini ve programlarını ve zîşuurun başlarında bütün kuvve-i hâfızalarda, sahiplerinin tarihçe-i hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin herşeye ihatasına ve herbir mevcuda çok hikmetleri takan, hattâ herbir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve herbir zîhayatta âzâları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden, hattâ insanın lisanını çok vazifelerde tavzif etmekle beraber, taamların tatları adedince zevkî olan mizancıklarla teçhiz ettiren hikmet-i kudsiyenin herbir şeye şümulüne; hem bu dünyada nümuneleri görülen celâlî ve cemâlî isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedü’l-âbâdda devam edeceğine ve bu fâni âlemde nümuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şâşaalı bir surette dâr-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu dünyada onları gören müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına bi’l-icmâ, bi’l-ittifak şehadet ve delâlet ve işaret ederler.

  Hem yüzer mucizât-ı bâhiresine ve âyât-ı kàtıasına istinaden, başta Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Kur’ân-ı Hakîmin olarak, bütün ervâh-ı neyyire ashâbı olan enbiyalar ve kulûb-u nuraniye aktâbı olan evliyalar ve ukul-ü münevvere erbabı olan asfiyalar, bütün suhuf ve kütüb-ü mukaddesede, Senin çok tekrar ile ettiğin vaadlerine ve tehditlerine istinaden ve Senin kudret ve rahmet ve

  Aleyhissalatü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Kitâb-ı Mübîn: herşeyi açıkça beyan eden kitap, Kur’ân-ı Kerim
  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Levh-i Mahfuz: herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah’ın ilminin bir adı
  Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.) asfiya: Hz. Peygamber yolundan giden ilim ve takvâ sahibi hâlis kullar
  bekà: devamlılık, kalıcılık bi’l-icmâ: ittifakla, fikir birliğiyle
  bi’l-ittifak: ittifakla celâl: büyüklük, haşmet
  cemâl: güzellik delâlet: delil olma, işaret etme
  dâr-ı saadet: mutluluk yurdu, âhiret ebed: sonsuzluk
  ebedü’l-âbad: sonsuzların sonsuzu, âhiret ecza: cüzler, parçalar
  enbiya: nebiler, peygamberler ervâh-ı neyyire ashabı: nur saçan ruh sahipleri, peygamberler gibi
  evliya: veliler, Allah dostları fihrist: indeks, içindekiler
  fâni: geçici, yok olucu hikmet: fayda, gaye; ilim, yüsek bilgi
  hikmet-i kudsiye: mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet hüceyrât: hücreler
  ihata: içine alma, kapsama ihsanat: ihsanlar, iyilikler, bağışlar
  istimrar: devamlılık istinaden: dayanarak
  kudret: Allah’ın güç, kuvvet ve iktidarı kulûb-u nuraniye ve aktabı: nuranî kalp sahiplerinin kutupları, en önde gelenleri, velilerin ileri gelenleri gibi
  kuvve-i hafıza: hafıza duygusu, bellek kütüb-ü mukaddese: kutsal olan dört büyük kitap
  lisan: dil maslahat: fayda, gaye
  mevcud: var mevcudat: varlıklar
  muntazaman: düzenli olarak mu’cizat-ı bâhire: ap açık mu’cizeler
  müşahede etmek: görmek, gözlemlemek müştak: arzulu, çok istekli
  nümune: örnek, misal rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  refakat: arkadaşlık sergüzeşt: serüven
  suhuf: bâzı peygamberlere gelen sahife halindeki kitap suret: biçim, şekil
  taam: yemek tarihçe-i hayat: hayat hikayesi
  tavzif etmek: vazifelendirmek tecelli: görünme, yansıma
  teçhiz etmek: donatmak ukul-ü münevvere: nurlu akıllar, aydınlanmış akıl sahipleri
  umum: bütün zîhayat: canlı, hayat sahibi
  zîşuur: şuur sahibi, bilinçli âyât-ı kàtıa: kesin âyetler, deliller
  âzâ: uzuvlar, organlar İmâm-ı Mübîn: İlâhî ilim ve emirlerin eşyanın geçmiş ve geleceğe ait kaidelerinin yazıldığı kader defteri
  şehadet: şahidlik, tanıklık şâşaa: gösteriş, göz alıcılık
  şümûl: kapsamlılık, kuşatıcılık


  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Münâcat - Sayfa 661

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>inayet ve hikmet ve celâl ve cemâlin gibi kudsî sıfatlarına ve şe’nlerine ve izzet‑i celâline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla saadet-i ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehl-i dalâlet için Cehennem bulunduğunu haber verip ilân ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar.

  Ey Kadîr-i Hakîm, ey Rahmân-ı Rahîm, ey Sâdıku’l-Va’di’l-Kerîm, ey izzet ve azamet ve celâl sahibi Kahhâr-ı Zülcelâl,

  Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaadlerini ve bu kadar sıfat ve şuûnatını tekzip edip, saltanat-ı rububiyetinin kat’î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini Sana sevdiren hadsiz makbul ibâdının hadsiz dualarını ve dâvâlarını reddederek, küfür ve isyan ile ve Seni vaadinde tekzip etmekle Senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalâlet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlîsin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten, Senin nihayetsiz adaletini ve cemâlini ve rahmetini takdis ediyorum.

  1 سُبْحَانَهُ وَتَعَا لٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا âyetini, vücudumun bütün zerrâtı adedince söylemek istiyorum. Belki, Senin o sadık elçilerin ve doğru dellâl-ı saltanatının


  Not

  Dipnot-1 Allah, onların söyledikleri şeylerden pek münezzehtir ve pek büyük bir yücelikle yücedir.” İsrâ Sûresi, 17:43.

  Kadîr-i Hakîm: herşeyi hikmetle yaratan sonsuz kudret sahibi Allah Kahhâr-ı Zülcelâl: haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye her zaman mutlak galip gelen ve kahretmeye gücü yeten Allah
  Rahmân-ı Rahîm: dünya ve ahirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan Allah Sâdıku’l-Va’di’l-Kerîm: vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; cömertlik ve ikram sahibi Allah
  azamet: büyüklük, yücelik azamet-i kibriyâ: büyüklüğün varlıkları kuşatması
  celâl: azamet, yücelik, haşmet cemâl: güzellik
  cin ve ins: cinler ve insanlar dellâl-ı saltanat: saltanatın ilancısı
  ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler ehl-i küfür: inkârcılar, inançsızlar, kâfirler
  hadsiz: sayısız, sınırsız haysiyet: itibar, şeref, değer
  haşr: yeniden diriliş; insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması hikmet: bir fayda ve gayeye yönelik olarak tam yerli yerinde yapan Allah’ın sıfatı
  ibâd: kullar ilmelyakîn: kesin bilgiye dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde öğrenme
  inayet: yardım, iyilik, bağış itikad: inanç
  izzet: değer, itibar, yücelik izzet-i celâl: büyüklük ve azametin izzeti
  kat’î: kesin keşfiyat: keşifler, mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme
  kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, mukaddes küfür: inkâr, inançsızlık
  makbul: kabul gören, geçerli mukaddes: kutsal
  mukteziyat: gereklilikler münezzeh: arınmış, kusur ve eksiklikten yüce
  müteessir etmek: etkilemek, tesiri altında bırakmak müşahedat: gözlemler
  nihayetsiz: sınırsız, sonsuz rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk sadık: doğru, dürüst
  saltanat-ı Rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği takdis etmek: Allah’ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etmek
  tasdik etmek: doğrulamak, onaylamak tekzip etmek: yalanlamak
  ulûhiyet: Cenâb-ı Allah’ın ilahlığı vaad: söz verme
  zerrât: zerreler âlî: yüce, yüksek
  şefkat-i rubûbiyet: herşeyi idare ve terbiye eden Allah’ın şefkati şehadet etmek: şahitlik, tanıklık etmek
  şe’n: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellik şuûnat: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait kutsal özellikler


  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Münâcat - Sayfa 662

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn suretinde Senin uhrevî rahmet hazinelerine ve âlem-i bekada ihsanatının definelerine ve dâr-ı saadette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler. Ve bütün hakikatlerin mercii ve güneşi ve hâmîsi olan Hak isminin en büyük bir şuâı, bu hakikat-ı ekber-i haşriye olduğunu, iman ederek Senin ibâdına ders veriyorlar.

  Ey Rabbu’l-Enbiyâ ve’s-Sıddıkîn,

  Bütün onlar Senin mülkünde, Senin emrin ve kudretinle, Senin irade ve tedbirinle, Senin ilmin ve hikmetinle musahhar ve muvazzaftırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile küre-i arzı bir zikirhâne-i âzam, bu kâinatı bir mescid-i ekber hükmünde göstermişler.

  Yâ Rabbî ve yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn, yâ Halıkî ve yâ Halık-ı Külli Şey,


  Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur’ân’a ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a musahhar yap. Ve bana ve ihvanıma iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver. Hazret-i Mûsa Aleyhisselâma denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâma ateşi ve Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma cinni

  Aleyhisselâm: Allah selamı onun üzerine olsun Hak: doğru ve gerçek olan Allah
  Hazret-i Dâvud: (bk. bilgiler – Dâvud (a.s.)) Hazret-i Mûsa: (bk. bilgiler – Mûsa (a.s.))
  Hazret-i Süleyman: (bk. bilgiler – Süleyman (a.s.)) Hazret-i İbrahim: (bk. bilgiler – İbrahim (a.s.))
  Hâlık-ı Külli Şey: herşeyin yaratıcısı olan Allah Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn: göklerin ve yerlerin Rabbi
  Rabbu’l-Enbiyâ ve’s-Sıddıkîn: daima doğruluk üzere, Allah’a ve peygambere çok sâdık olanların ve peygamberlerin Rabbi Yâ Rabbî: Ey bütün varlıkları terbiye ve idare eden Allah’ım
  aynelyakîn: gözle görür derecesinde kesin bilgi edinme beşaret etmek: müjdelemek
  cilve: görünme, yansıma dâr-ı saadet: mutluluk yurdu, âhiret
  hakikat: gerçek, esas hakikat-ı ekber-i haşriye: haşrin en büyük gerçeği
  hakkalyakîn: bizzat yaşamak suretiyle, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme hikmet: ilim, yüksek bilgi
  hâkimiyet: egemenlik, hükümranlık hâmî: koruyucu
  hüsn-ü hâtime: güzel son, imanlı bir şekilde ölme ibâd: kullar
  ihsanat: ihsanlar, iyilikler, bağışlar ihvan: kardeşler
  ilmelyakîn: ilme ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme iman-ı kâmil: tam ve mükemmel iman
  irade: dileme, tercih iradet: istek, dileme, tercih
  keyfiyat: özellikler, nitelikler kudret: Allah’ın güç, kuvvet ve iktidarı
  küre-i arz: yeryüzü, dünya mahlukât: yaratılmışlar
  matlub: istek, arzu merci: kaynak, başvurulacak yer
  mescid-i ekber: en büyük mescid musahhar: boyun eğdirilmiş, emre verilmiş
  muvazzaf: vazifeli, görevli müştemilât: içindekiler
  nefis: kişinin kendisi; insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  suret: şekil tahmid: Allah’ı övme ve Ona şükürlerini sunma, elhamdulillah
  takdis: kutsama, Allah’ı her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce tutma tedbir: idare etme, çekip çevirme
  tehlil: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” mânâsındaki “lâ ilâhe illallah” sözünü söyleme tekbir: “Allah en büyüktür” mânâsında “Allahu Ekber” demek
  teshir etmek: boyun eğdirmek uhrevî: ahirete ait
  yâ Halıkî: Ey Yaratıcım zemin: yer
  zikirhâne-i âzam: büyük bir zikir yeri zuhur etmek: ortaya çıkmak, görünmek
  âlem-i bekà: devamlı ve kalıcı olan âhiret âlemi şehadet: şahidlik, tanıklık
  şua: parıltı, ışı hüzmesi


  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Münâcat - Sayfa 663

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma şems ve kameri teshir ettiğin gibi, Risale-i Nur’a kalbleri ve akılları musahhar kıl. Ve beni ve Risale-i Nur Talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennetü’l-Firdevste mes’ut kıl. Âmin, âmin, âmin.  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 1

  وَاٰخِرُ دَعْوٰيهُمْ أَنِ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
  2  Kur’ân’dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebîrden aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-ı Rahîmimin dergâhına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur’ân’ı ve Cevşenü’l-Kebîri şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum.

  Said Nursî
  Not

  Dipnot-1 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve kikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
  Dipnot-2 “Duâları ise şu sözlerle sona erer: ‘Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” Yûnus Sûresi, 10:10.

  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Cennetü’l-Firdevs: Firdevs Cenneti; Cennetin en yüksek yeri
  Cevşenü’l-Kebir: Peygamberimize Cebrâil’in (a.s.) getirdiği ve “Zırhı çıkar, bu duâyı oku” dediği meşhur duâ Rabb-i Rahîm: sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeyin Rabbi olan Allah
  Said Nursî: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî cin ve ins: cinler ve insanlar
  ibadet-i tefekkür: Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde mahlûkat üzerinde düşünme ibadeti kamer: ay
  mes’ud: mutlu musahhar etmek: boyun eğdirmek, hizmetine vermek
  münâcât-ı Nebeviye: Peygamberimizin (a.s.m.) Cenâb-ı Allah’a duası nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu
  niyaz etmek: yalvarmak, dua etmek rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  teshir etmek: boyun eğdirmek âmin: “Allah’ım kabul eyle”
  şems: güneş şer: kötülük, fenalık


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/3 İlkİlk 123

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •