Sayfa 9/9 İlkİlk ... 56789
84 sonuçtan 81 ile 84 arası

 1. #81
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 635

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }.listlevel1WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: disc; clear: left; }.listlevel2WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; clear: left; }.listlevel3WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: square; clear: left; }.listlevel4WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: disc; clear: left; }.listlevel5WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; clear: left; }.listlevel6WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: square; clear: left; }.listlevel7WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: disc; clear: left; }.listlevel8WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; clear: left; }.listlevel9WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: square; clear: left; }</style>
  • İkinci yüzü: Şuûnât-ı İlâhiyeye âyinedarlık eder. Yani, kendi hayatıyla Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında inkişaf eden sem’ ve basar gibi duyguların vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun sem’ ve basar gibi sıfatlarına âyinedarlık eder, bildirir.
  • Hem insan, hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayatî duygular, mânâlar ve hisler vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun şuûnât-ı kudsiyesine âyinedarlık eder. Meselâ, o hassasiyet içinde, sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi mânâlarla—Zât-ı Akdesin kudsiyetine ve gınâ-yı mutlakına münasip ve lâyık olmak şartıyla—o neviden olan şuûnâtına âyinedarlık eder.


  Hem insan, nasıl ki hayat-ı câmiasıyla Zât-ı Zülcelâlin sıfât ve şuûnâtına bir mikyas-ı marifettir ve cilve-i esmâsına bir fihristedir ve şuurlu bir âyinedir ve hâkezâ çok cihetlerle Zât-ı Hayy-ı Kayyûma âyinedarlık eder. Öyle de, insan şu kâinatın hakaiklerine bir vâhid-i kıyasîdir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Meselâ, kâinatta Levh-i Mahfuzun gayet kat’î bir delil-i vücudu ve bir nümunesi, insandaki kuvve-i hafızadır. Ve âlem-i misalin vücuduna kat’î delil ve nümune, kuvve-i hayaliyedir. HAŞİYE-1 Ve kâinattaki ruhanîlerin bir delil-i vücudu
  Not
  Haşiye-1 Evet, nasıl ki insanın anâsırları kâinatın unsurlarından; ve kemikleri taş ve kayalarından; ve saçları nebat ve eşcârından; ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madenî sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de, insanın ruhu âlem-i ervahtan; ve hafızaları Levh-i Mahfuzdan; ve kuvve-i hayaliyeleri âlem-i misalden; ve hâkezâ herbir cihazı bir âlemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat’î şehadet ederler.  Levh-i Mahfuz: herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah’ın ilminin bir adı Zât-ı Akdes: bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah
  Zât-ı Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah Zât-ı Zülcelâl: büyüklük ve haşmet sahibi Allah
  anâsır: unsurlar arz: yeryüzü
  basar: görme cereyan: akım
  cihaz: alet cihet: taraf, yön
  cilve-i esmâ: Allah’ın isimlerinin görüntüsü, yansıması delil-i vücud: varlığının ispatı
  delâlet: delil olma, işaret etme eşcâr: ağaçlar
  fihriste: içindekiler, içerik galeyan etmek: coşup taşmak
  gınâ-yı mutlak: sınırsız zenginlik hakaik: gerçekler
  hassasiyet: duyarlı olma hayat-ı câmia: çok kapsamlı olan hayat
  hayatî: hayatla bağlantılı haşiye: dipnot
  hâkezâ: bunun gibi iftihar etmek: övünmek
  inkişaf etmek: açığa çıkmak kat’i: kesin
  kesretli: çok sayıda kudsiyet: kusur ve noksandan uzak oluş, kutsallık
  kuvve-i hafıza: hafıza duygusu, bellek kuvve-i hayaliye: hayal duygusu
  kâinat: evren mesrur olmak: sevinmek
  mikyas: ölçek mikyas-ı marifet: Allah’ı tanıma ölçüsü
  mizan: terazi müferrah olmak: ferahlamak, rahatlamak
  nebat: bitki nevi: çeşit, tür
  nümune: örnek ruhanî: maddî yapısı olmayan ve gözle görülemeyen ruh âlemine ait varlık
  sem’: işitme suret: biçim, şekil
  sıfât: sıfatlar, özellikler vâhid-i kıyasî: ölçü birimi
  vücud: var olma âlem: dünya, evren
  âlem-i ervah: ruhlar âlemi âlem-i misal: bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem
  âyinedar: bir şeyin özelliklerini yansıtan, ayna olan âyinedarlık etmek: ayna olmak, yansıtmak, göstermek
  şehadet eden: şahidlik eden şuurlu: bilinçli
  şuûnat-ı İlâhiye: Cenâb-ı Allah’ın işleri ve icraatları şuûnât: Allah’ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden özellikler
  şuûnât-ı kudsiye: Allah’ın tertemiz ve noksansız olan işleri, mukaddes özellikler


  Yazar : Risale Forum

 2. #82
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 636

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>ve nümunesi, insandaki kuvvelerdir ve lâtifelerdir. Ve hâkezâ, insan, küçük bir mikyasta, kâinattaki hakaik-i imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir.

  İşte, insanın mezkûr vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Cemâl-i bâkîye âyinedir. Kemâl-i sermediyeye dellâl-ı muzhirdir. Ve rahmet-i ebediyeye muhtac-ı müteşekkirdir. Madem cemal, kemal, rahmet bâkidirler ve sermedîdirler; elbette o cemâl-i bâkînin âyine-i müştâkı ve o kemâl-i sermedînin dellâl-ı âşıkı ve o rahmet-i ebediyenin muhtac-ı müteşekkiri olan insan, bâki kalmak için bir dâr-ı bekàya girecek ve o bâkilere refakat için ebede gidecek ve o ebedî cemal ve o sermedî kemal ve daimî rahmete, ebedü’l-âbâdda refakat etmek gerektir, lâzımdır. Çünkü ebedî bir cemal, fâni bir müştâka ve zâil bir dosta razı olmaz. Çünkü cemal, kendini sevdiği için, sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fenâ ise, o muhabbeti adâvete kalb eder, çevirir. Eğer insan ebede gidip bâki kalmazsa, fıtratındaki cemâl-i sermediyeye karşı olan esaslı muhabbet yerine adâvet bulunacaktır. Onuncu Sözün haşiyesinde beyan edildiği gibi, bir zaman bir dünya güzeli, bir âşıkını huzurundan çıkarıyor. O adamdaki aşk, birden adâvete dönüyor ve diyor ki: “Tuh, ne kadar çirkindir!” diyerek, kendine teselli vermek için cemâlinden küsüyor, cemâlini inkâr ediyor.

  Evet, insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi, eli yetişmediği veyahut tutamadığı şeylerin adâvetkârâne kusurlarını arar, adeta düşmanlık etmek ister. Madem bütün kâinatın şehadetiyle Mahbub-u Hakikî ve Cemîl-i Mutlak, bütün güzel Esmâ-i Hüsnâsıyla kendini insana sevdiriyor ve insanların kendini sevmelerini istiyor; elbette ve herhalde, kendisinin hem mahbubu, hem habibi olan insana fıtrî bir adâveti verip derinden derine kendinden küstürmeyecek. Ve fıtraten en ziyade sevimli ve muhabbetli ve perestiş için yarattığı en müstesnâ mahlûku olan insanın fıtratına bütün bütün zıt olarak bir gizli adâveti,

  Cemîl-i Mutlak: sonsuz güzellik sahibi Allah Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın en güzel isimleri
  Mahbub-u Hakikî: gerçek sevgili, Allah adâvet: düşmanlık, kin
  adâvetkârâne: düşmancasına beyan etmek: açıklamak, anlatmak
  bâki: devamlı, sürekli, ölümsüz cemal: güzellik
  cemâl-i bâkî: kalıcı ve devamlı güzellik cemâl-i sermedî: sürekli devam eden güzellik
  daimî: devamlı, sürekli delil-i vücud: varlığı gösteren delil
  dellâl-ı muzhir: gizli güzellikleri ortaya çıkararak ilân eden dellâl-ı âşık: ilân edici âşık, hem âşık olan, hem aşkını ilân eden
  dâr-ı bekà: sonsuzluk âlemi, âhiret ebed: sonsuzluk
  ebedî: sonsuz ebedü’l-âbâd: sonsuzların sonsuzu, âhiret hayatı
  esaslı: köklü fenâ: gelip geçicilik
  fâni: geçici olan, ölümlü fıtrat: yaratılış
  fıtraten: yaratılış açısından fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  habib: sevgili hakaik-i imaniye: iman hakikatleri
  haşiye: dipnot huzur: yakınında olma
  hâkezâ: bunun gibi inkâr etmek: kabul etmemek
  kemal: olgunluk, mükemmellik kemâl-i sermedi: sürekli devam eden mükemmellik
  kusur: eksiklik, hatâ kâinat: evren
  lâtife: ince duygu mahbub: sevgili
  mahlûk: varlık mezkûr: adı geçen
  mikyas: ölçek muhabbet: sevgi
  muhtac-ı müteşekkir: kendisine verilen nimetlere şükreden, pek çok şeye muhtaç olan mukabil: karşılık
  müstesnâ: seçkin, benzeri olmayan müştâk: düşkün, âşık
  nümune: örnek perestiş: aşırı derece sevme
  rahmet: İlâhî şefkat, merhamet rahmet-i ebediye: Allah’ın sonsuz şefkati
  refakat: arkadaşlık sermedî: devamlı, sürekli
  teselli vermek: avutmak, acısını dindirmek zeval: yok olma
  ziyade: çok, fazla zâil: geçip gidici, yok olucu
  âyine-i müştâk: istekli, iştiyaklı ayna şehadet: şahidlik
  şuhud: görme, şahid olma


  Yazar : Risale Forum

 3. #83
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 637

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>insanın ruhuna vermeyecek. Çünkü insan, sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemâl-i mutlaktan ebedî ayrılmaktan gelen derin yarasını, ancak ona adâvetle, ondan küsmekle ve onu inkâr etmekle tedavi edebilir. İşte, kâfirlerin Allah’ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Öyleyse, herhalde o cemâl-i ezelî, kendisinin âyine-i müştâkı olan insan ile ebedü’l-âbâd yolunda seyahatinde beraber bulunmak için, alâ külli hal, bir dâr-ı bekàda bir hayat-ı bâkiyeye insanı mazhar edecek.

  Evet, madem insan fıtraten bir cemâl-i bâkîye müştak ve muhib bir surette halk edilmiştir. Ve madem bâkî bir cemal, zâil bir müştâka razı olamaz. Ve madem insan bilmediği veya yetişemediği veya tutamadığı bir maksuddan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için, o maksudun kusurunu bulmakla, belki gizli adâvet etmekle kendini teskin eder. Ve madem bu kâinat insan için halk edilmiş ve insan ise marifet ve muhabbet-i İlâhiye için yaratılmış. Ve madem bu kâinatın Hâlıkı, esmâsıyla sermedîdir. Ve madem esmâlarının cilveleri daim ve bâkî ve ebedî olacaktır. Elbette ve herhalde insan bir dâr-ı bekàya gidecek ve bir hayat-ı bâkiyeye mazhar olacaktır. Ve insanın kıymetini ve vazifelerini ve kemâlâtını bildiren, rehber-i âzam ve insan-ı ekmel olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, insana dair beyan ettiğimiz bütün kemâlâtı ve vazifeleri en ekmel bir surette kendinde ve dininde göstermesiyle gösteriyor ki: Nasıl kâinat insan için yaratılmış ve kâinattan maksud ve müntehap insandır. Öyle de, insandan dahi en büyük maksud ve en kıymettar müntehap ve en parlak âyine-i Ehad ve Samed, elbette Ahmed-i Muhammeddir.

  عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِعَدَدِ حَسَنَاتِ اُمَّتِهِ يَاۤ اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ،


  Ahmed-i Muhammed: tekrar tekrar övülmüş, methedilmiş olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı üzerine olsun
  Hâlık: herşeyi yaratan Allah Muhammed-i Arabî: Arapların içinden çıkan peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.)
  adâvet: düşmanlık, kin alâ külli hal: her durumda
  beyan: açıklama, anlatım bâkî: kalıcı, sürekli
  cemâl: güzellik cemâl-i bâkî: sonsuz ve devamlı güzellik
  cemâl-i ezelî: başlangıcı ve sonu olmayan güzellik cemâl-i mutlak: sonsuz güzellik
  cilve: görüntü, yansıma daim: devamlı, sürekli
  dair: ilgili dâr-ı bekà: sonsuzluk âlemi, âhiret
  ebedî: sonsuz ebedü’l-âbâd: sonsuzların sonsuzu, âhiret hayatı
  ekmel: en mükemmel elem: acı, keder
  esmâ: Allah’ın isimleri fıtraten: yaratılış açısından
  halk etmek: yaratmak hayat-ı bâkiye: devamlı ve kalıcı âhiret hayatı
  hüzün: üzüntü inkâr etmek: inanmamak, reddetmek
  insan-ı ekmel: en mükemmel insan kemâlât: faziletler, iyilikler, üstün özellikler
  kusur: eksiksiz, hatâ kâfir: Allah'ı veya Allah’ın bildirdiği kesin olan birşeyi inkâr eden kimse
  kâinat: evren kıymettar: değerli
  maksud: kast edilen, hedef alınan şey marifet: Allah’ı tanıma ve bilme
  mazhar etmek: eriştirme, elde etme muhabbet-i İlâhiye: Allah sevgisi
  muhib: seven müntehap: seçilmiş
  müştak: âşık, düşkün rehber-i âzam: en büyük rehber
  sermedî: devamlı, sürekli seyahat: yolculuk
  suret: biçim, şekil takdir etmek: değer vermek
  teskin etmek: sakinleştirmek, rahatlatmak zâil: geçip gidici, yok olucu
  âyine-i Ehad ve Samed: tek ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’a ayna olan âyine-i müştak: Allah’ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde yansıtan ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan


  Yazar : Risale Forum

 4. #84
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 638

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>يَافَرْدٌ يَاحَىٌّ يَاقَيُّومٌ يَاحَكَمٌ يَاعَدْلٌ يَاقُدُّوسٌ، نَسْئَلُكَ بِحَقِّ فُرْقَانِكَ الْحَكِيمِ، وَبِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ اْلاَكْرَمِ، وَبِحَقِّ اَسْمَاۤئِكَ الْحُسْنٰى، وَبِحُرْمَةِ اِسْمِكَ اْلاَعْظَمِ، اَنْ تَحْفَظَنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَاْلاِنْسَانِ؛ اٰمِينَ. 1

  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2  Not
  Dipnot-1 Ümmetinin hasenatı adedince ona ve âline salât ve selâm olsun. Ya Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Ferd, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hakem, yâ Adl, yâ Kuddûs! Furkan-ı Hakîminin hakkı için ve Habib-i Ekreminin hürmetine, Esmâ-i Hüsnânın hakkı için ve İsm-i Âzamın hürmetine Senden niyaz edip istiyoruz: Bizi nefsin ve şeytanın ve cin ve insanın şerrinden muhafaza buyur. Âmin.
  Dipnot-2 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 9/9 İlkİlk ... 56789

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •