Sayfa 8/9 İlkİlk ... 456789 SonSon
84 sonuçtan 71 ile 80 arası

 1. #71
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 625

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>kudsiye o hayat-ı akdeste var ki, o şuûnât böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallâkıyetle kâinatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor.

  Sırr-ı kayyûmiyete bakan hadsiz faaliyet-i İlâhiyedeki hikmetin ikinci şubesi: Esmâ-i İlâhiyeye bakar. Malûmdur ki, herbir cemal sahibi, kendi cemâlini görmek ve göstermek ister. Herbir hüner sahibi, kendi hünerini teşhir ve ilân etmekle nazar-ı dikkati celb etmek ister ve sever. Ve hüneri gizli kalmış bir güzel hakikat ve güzel bir mânâ, meydana çıkmak ve müşterileri bulmak ister ve sever.

  Madem bu esaslı kaideler, herşeyde derecesine göre cereyan ediyor; elbette Cemîl-i Mutlak olan Zât-ı Kayyûm-u Zülcelâlin bin bir Esmâ-i Hüsnâsından herbir ismin, kâinatın şehadetiyle ve cilvelerinin delâletiyle ve nakışlarının işaretiyle, herbirisinin herbir mertebesinde hakikî bir hüsün, hakikî bir kemal, hakikî bir cemal ve gayet güzel bir hakikat, belki herbir ismin herbir mertebesinde hadsiz envâ-ı hüsünle hadsiz hakaik-i cemîle vardır.

  Madem bu esmânın kudsî cemallerini irâe eden âyineleri ve güzel nakışlarını gösteren levhaları ve güzel hakikatlerini ifade eden sayfaları bu mevcudattır ve bu kâinattır. Elbette o daimî ve bâki esmâ, hadsiz cilvelerini ve nihayetsiz mânidar nakışlarını ve kitaplarını, hem müsemmâları olan Zât-ı Kayyûm-u Zülcelâlin nazar-ı müşahedesine, hem hadd ü hesaba gelmeyen zîruh ve zîşuur mahlûkatın nazar-ı mütalâasına göstermek ve nihayetli, mahdut birşeyden nihayetsiz levhaları ve birtek şahıstan pek çok şahısları ve bir hakikatten pek kesretli hakikatleri göstermek için, o aşk-ı mukaddes-i İlâhîye istinaden ve o sırr-ı kayyûmiyete binaen, kâinatı umumen ve mütemadiyen cilveleriyle tazelendiriyorlar, değiştiriyorlar.
  Cemîl-i Mutlak: sınırsız güzellik sahibi Allah Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın en güzel isimleri
  Esmâ-i İlâhiye: Allah’ın sonsuz güzellikte ve mükemmellikteki isimleri Kayyûm-u Zât-ı Zülcelâl/Zât-ı Kayyûm-u Zülcelâl: herşeyi kendi varlığıyla ayakta tutan ve varlıklarını devam ettiren, büyüklük ve haşmet sahibi Zât, Allah
  aşk-ı mukaddes-i İlâhîye: Cenâb-ı Hakkın zâtına mahsus mukaddes sevgisi binaen: dayanarak
  bâki: devamlı olan, sonsuz celb etmek: çekmek
  cemâl: güzellik cereyan etmek: meydana gelmek
  cilve: görünme, yansıma daimî: devamlı, sürekli
  delâlet: delil olma envâ-ı hüsün: güzellik çeşitleri
  esaslı: köklü esmâ: Allah’ın isimleri
  faaliyet-i İlâhiye: Allah’ın varlık âleminde gerçekleştirdiği faaliyetler hadd ü hesaba gelmemek: sınırsız ve hesapsız olmak
  hadsiz: sınırsız, sayısız hakaik-i cemîle: güzel hakikatler, gerçekler
  hakikat: doğru gerçek hakikî: asıl, gerçek
  hallâkıyet: yaratıcılık hayat-ı akdes: Cenâb-ı Hakkın Zâtına mahsus, her türlü noksanlıktan mukaddes hayatı
  hikmet: sebep, ince sır hüsün: güzellik
  irâe etmek: göstermek istinaden: dayanarak
  kaide: kural, prensip kemâl: mükemellik, olgunluk
  kesretli: çok sayıda kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak
  kâinat: evren mahdut: sınırlı
  mahlûkat: yaratılmışlar, varlıklar malûm: bilinen
  mertebe: derece, makam mevcudat: varlıklar
  mânidar: mânâlı, anlamlı müsemmâ: ismin gerçek sahibi
  mütemadiyen: sürekli olarak nakış: işleme, süsleme
  nazar-ı dikkat: dikkatli bakış nazar-ı mütalâa: dikkatlice bakıp anlamaya çalışmak
  nazar-ı müşahede: göz önünde, göze görünecek şekilde nihayet: son
  sırr-ı kayyûmiyet: Allah’ın her zaman ve her yerde olması ve bütün varlıkları ayakta tutmasında gizli olan sır teşhir etmek: sergilemek
  umumen: bütünüyle zîruh: ruh sahibi
  zîşuur: şuur sahibi şehadet: şahidlik yapma
  şuûnât: temel özellikler şuûnât-ı kudsiye: Allah’ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait kutsal nitelikler


  Yazar : Risale Forum

 2. #72
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 626

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>DÖRDÜNCÜ ŞUA

  Kâinattaki hayretnümâ faaliyet-i daimenin hikmetinin üçüncü şubesi şudur ki: Herbir merhamet sahibi, başkasını memnun etmekten mesrur olur. Herbir şefkat sahibi, başkasını mesrur etmekten memnun olur. Herbir muhabbet sahibi, sevindirmeye lâyık mahlûkları sevindirmekle sevinir. Herbir âlicenap zat, başkasını mes’ut etmekle lezzet alır. Herbir âdil zat, ihkak-ı hak etmek ve müstehaklara ceza vermekte hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir. Hüner sahibi herbir san’atkâr, san’atını teşhir etmekle ve san’atının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder.

  İşte bu mezkûr düsturların herbiri birer kaide-i esasiyedir ki, kâinatta ve âlem‑i insaniyette cereyan ediyorlar. Bu kaidelerin esmâ-i İlâhiyede cereyan ettiklerini gösteren üç misal, Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfında izah edilmiştir. Bir hülâsası bu makamda yazılması münasip olduğundan, deriz:

  Nasıl ki, mesela gayet merhametli, sehâvetli, gayet kerîm, âlicenap bir zat, fıtratındaki âli seciyelerin muktezasıyla, büyük bir seyahat gemisine, çok muhtaç ve fakir insanları bindirip, gayet mükemmel ziyafetlerle, ikramlarla o muhtaç fakirleri memnun ederek, denizlerde, arzın etrafında gezdirir. Ve kendisi de, onların üstünde, onları mesrurâne temâşâ ederek, o muhtaçların minnettarlıklarından lezzet alır ve onların telezzüzlerinden mesrur olur ve onların keyiflerinden sevinir, iftihar eder.

  Madem böyle bir tevziat memuru hükmünde olan bir insan, böyle cüz’î bir ziyafet vermekten bu derece memnun ve mesrur olursa, elbette bütün hayvanları ve insanları ve hadsiz melekleri ve cinleri ve ruhları, bir sefine-i Rahmânî olan küre-i arz gemisine bindirerek, rû-yi zemini, envâ-ı mat’umatla ve bütün duyguların ezvak ve erzâkıyla doldurulmuş bir sofra-i Rabbâniye şeklinde onlara açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnettar ve mesrur mahlûkatını aktâr-ı kâinatta

  aktâr-ı kâinat: kâinatın her tarafı arz: yer, dünya
  cereyan etmek: geçerli olmak cüz’î: ferdî, sınırlı
  düstur: kural envâ-ı mat’umat: yiyecek çeşitleri
  erzâk: gıda maddeleri esmâ-i İlâhiye: Allah’ın isimleri
  ezvak: zevkler faaliyet-i daime: sürekli çalışma
  fıtrat: yaratılış, mizaç hadsiz: sayısız
  hayretnümâ: hayret verici, şaşırtıcı hikmet: fayda, gaye
  hukuk: haklar hülâsa: özet, öz
  hüner: beceri iftihar etmek: övünmek
  ihkak-ı hak: hak sahibine hakkını verme ikram: bağış, ihsan
  izah etmek: açıklamak kaide: düstur, prensip
  kaide-i esasiye: temel kural kerîm: cömertlik ve ikram sahibi
  kâinat: evren küre-i arz: yerküre, dünya
  mahlûk: varlık mahlûkat: yaratılmışlar, varlıklar
  makam: yer, konum merhamet: acıma, şefkat
  mesrur: sevinçli mesrurâne: sevinçli bir şekilde
  mes’ut: mutlu mevkıf: bölüm, kısım
  mezkûr: adı geçen minnettar olmak: minnet duymak, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetmek
  misal: örnek muhabbet: sevgi
  mukteza: bir şeyin gereği mükemmel: kusursuz
  münasip: uygun müstehak: hak etmiş, layık
  müteşekkir: şükreden netice: sonuç
  rû-yi zemin: yeryüzü seciye: karakter, üstün özellik
  sefine-i Rahmânî: Allah’ın sonsuz şefkatinin sergilendiği gemi sehâvetli: cömert
  seyahat: yolculuk sofra-i Rabbâni: herşeyin Rabbi olan Allah’ın kulları için hazırladığı sofra
  tarz: biçim, şekil tasavvur etmek: düşünmek, hayal etmek
  telezzüz: lezzet alma temâşâ etmek: bakmak, seyretmek
  tevziat: dağıtım teşhir etmek: sergilemek
  âdil: adaletle iş gören, sonsuz adalet sahibi Allah âlem-i insaniyet: insanlık âlemi
  âli: yüce âlicenap: yüksek ahlâklı, şerefli
  şuâ: ışık, ışın


  Yazar : Risale Forum

 3. #73
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 627

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>seyahat ettirmekle ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrur etmekle beraber, dâr-ı bekàda, Cennetlerinden herbirini ziyafet-i daime için birer sofra yapan Zât-ı Hayy-ı Kayyûma ait olarak, o mahlûkatın teşekkürlerinden ve minnettarlıklarından ve mesruriyetlerinden ve sevinçlerinden gelen ve tabirinde âciz olduğumuz ve mezun olmadığımız şuûnât-ı İlâhiyeyi “memnuniyet-i mukaddese,” “iftihar-ı kudsî” ve “lezzet-i mukaddese” gibi isimlerle işaret edilen maânî-i rububiyettir ki, bu daimî faaliyeti ve mütemâdi hallâkıyeti iktiza eder.

  Hem meselâ bir mahir san’atkâr, plâksız bir fonoğraf yapsa, o fonoğraf istediği gibi konuşsa, işlese, san’atkârı ne kadar müftehir olur, mütelezziz olur, kendi kendine “Maşaallah” der.

  Madem icadsız ve sûrî bir küçük san’at, san’atkârının ruhunda bu derece bir iftihar, bir memnuniyet hissi uyandırırsa, elbette bu mevcudatın Sâni-i Hakîmi, kâinatın mecmuunu, hadsiz nağmelerin envâıyla sadâ veren ve ses verip tesbih eden ve zikredip konuşan bir musiki-i İlâhiye ve bir fabrika-i acibe yapmakla beraber; kâinatın herbir nev’ini, herbir âlemini ayrı bir san’atla ve ayrı san’at mucizeleriyle göstererek zîhayatların kafalarında bir fonoğraf, bir fotoğraf, birer telgraf gibi çok makineleri, hattâ en küçük bir kafada dahi, yapmakla beraber; herbir insan kafasına, değil yalnız plâksız fonoğraf, birer âyinesiz fotoğraf, bir telsiz telgraf, belki bunlardan yirmi defa daha harika, her insanın kafasında öyle bir makineyi yapmaktan ve istediği tarzda işleyip neticeleri vermekten gelen iftihar-ı kudsî ve memnuniyet-i mukaddese gibi mânâları ve rububiyetin bu nev’inden olan ulvî şuûnâtı, elbette ve herhalde bu faaliyet-i daimeyi istilzam eder.

  Hem meselâ, bir hükümdar-ı âdil, ihkak-ı hak için mazlumların hakkını zalimlerden
  Sâni-i Hakîm
  : herşeyi hikmetle ve san’atlı bir şekilde yapan Allah
  Zât-ı Hayy-ı Kayyûm
  : her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah
  daimî: devamlı, sürekli dâr-ı beka: sonsuzluk âlemi, âhiret
  envâ: türler faaliyet-i daime: sürekli çalışma
  fabrika-i acibe: hayret verici, şaşılacak fabrika fonoğraf: gramofonun ilk şekli, ses cihazı
  hadsiz: sayısız, sınırsız hallâkıyet: yaratıcılık
  hükümdar-ı âdil: adaletli hükümdar icadsız: bir şey ortaya koymayan
  iftihar: övünmek iftihar-ı kudsî: her türlü eksik ve çirkinlikten yüce sevinç ve övünme
  ihkak-ı hak: hak sahibine hakkını verme ikram: bağış, ihsan
  iktiza etmek: gerektirmek istilzam etmek: gerektirmek
  kâinat: evren lezzet-i mukaddese: mukaddes lezzet; her türlü kusur ve noksandan yüce bir lezzet
  mahir: maharetli, becerikli mahlûkat: yaratılmışlar, varlıklar
  mazlum: zulme uğrayan maânî-i rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin ifadeleri
  maşaallah: “Allah dilemiş ve ne güzel yapmış” mecmu: birşeyin tamamı
  memnuniyet-i mukaddese: mukaddes memnuniyet; her türlü kusur ve noksandan uzak bir memnuniyet mesrur: sevinçli
  mesruriyet: sevinç mevcudat: varlıklar
  me’zun: izinli minnettarlık: minnet duymak, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetmek
  musiki-i İlâhî: İlâhî müzik mu’cize: Allah tarafından yaratılan ve insanların bir benzerini yapmaktan aciz oldukları şey
  müftehir olmak: iftihar etmek, övünmek mütelezziz: lezzet alan
  mütemâdi: sürekli nağme: ahenk, güzel ses
  netice: sonuç nev’i: çeşit
  rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi sadâ: ses
  sûrî: görünüşte, şeklen tabir: açıklama, yorumlama
  tarz: biçim, şekil tesbih etmek: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anmak
  ulvî: yüce zalim: acımasız ve haksız davranan
  zikretmek: Allah’ı anmak ziyafet-i daime: sürekli ziyafet
  zîhayat: canlı âciz: güçsüz
  âlem: dünya, evren şuûnât-ı İlâhiye/şuûnat: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait nitelikler


  Yazar : Risale Forum

 4. #74
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 628

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>almakla ve fakirleri kavîlerin şerrinden muhafaza etmekle ve herkese müstehak olduğu hakkı vermekle lezzet alması, iftihar etmesi, memnun olması, hükümdarlığın ve adaletin bir kaide-i esasiyesi olduğundan, elbette Hâkim-i Hakîm, Adl-i Âdil olan Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun bütün mahlûkatına, hususan zîhayatlara “hukuk-u hayat” tabir edilen şerâit-i hayatiyeyi vermekle; ve hayatlarını muhafaza için onlara cihazat ihsan etmekle; ve zayıfları kavîlerin şerrinden rahîmâne himaye etmekle; ve umum zîhayatlarda, bu dünyada ihkak-ı hak etmek nev’i tamamen ve haksızlara ceza vermek nev’i ise kısmen sırr-ı adaletin icrasından olmakla; ve bilhassa Mahkeme-i Kübrâ-yı Haşirde adalet-i ekberin tecellîsinden hâsıl olan ve tabirinde âciz olduğumuz şuûnât-ı Rabbâniye ve maânî-i kudsiyedir ki, kâinatta bu faaliyet-i daimeyi iktiza ediyor.

  İşte bu üç misal gibi, Esmâ-i Hüsnânın umumunda, herbirisi bu faaliyet-i daimede böyle kudsî bazı şuûnât-ı İlâhiyeye medar olduklarından, hallâkıyet-i daimeyi iktiza ederler.

  Hem madem her kabiliyet, herbir istidat, inbisat ve inkişaf edip semere vermekle bir ferahlık, bir genişlik, bir lezzet verir. Hem madem her vazifedar, vazifesini yapmak ve bitirmekle, vazifesinden terhisinde büyük bir rahatlık, bir memnuniyet hisseder. Ve madem birtek tohumdan birçok meyveleri almak ve bir dirhemden yüz dirhem kâr kazanmak, sahiplerine çok sevinçli bir hâlettir, bir ticarettir. Elbette, bütün mahlûkattaki hadsiz istidatları inkişaf ettiren ve bütün mahlûkatını kıymettar vazifelerde istihdam ettikten sonra terakkivâri terhis ettiren, yani, unsurları madenler mertebesine, madenleri nebatlar hayatına, nebatları

  Adl-i Âdil: her zaman adaletle hükmeden adalet sahibi Allah Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın sınırsız güzellikteki isimleri
  Hâkim-i Hakîm: herşeyi hikmetle yapan ve herşeye hükmeden Allah Mahkeme-i Kübrâ-yı Haşir: haşir meydanında kurulacak olan büyük mahkeme
  Zât-ı Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah adalet: her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesi
  adalet-i ekber: en büyük adalet bilhassa: özellikle
  cihazat: cihazlar, âletler dirhem: eskiden kullanılan ve 3 gram ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi
  faaliyet-i daime: sürekli çalışma hadsiz: sayısız, sınırsız
  hallâkıyet-i daime: sürekli yaratıcılık himaye etmek: korumak
  hukuk-u hayat: hayat hakkı hususan: bilhassa, özellikle
  hâlet: durum, hâl hâsıl olan: meydana gelen
  icra: yerine getirme iftihar etmek: övünmek
  ihkak-ı hak: hak sahibine hakkını verme ihsan etmek: bağışlamak, sunmak
  iktiza etmek: gerektirmek inbisat etmek: genişlemek, yayılmak
  inkişaf etmek: açığa çıkmak istidat: kabiliyet
  istihdam etmek: çalıştırmak kaide-i esasiye: temel kural
  kavî: güçlü, kuvvetli kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
  kâinat: evren kıymettar: değerli
  mahlûkat: yaratılmışlar, varlıklar maânî-i kudsiye: kutsal anlamlar
  medar: dayanak noktası, kaynak mertebe: derece, makam
  misal: örnek muhafaza etmek: korumak
  müstehak: hak etmiş, lâyık nebat: bitki
  nev’: çeşit, tür rahîmâne: çok şefkatli bir şekilde
  semere: meyve, netice sırr-ı adalet: adalet sırrı
  tabir: ifade tecellî: görünüm, yansıma
  terakkivâri: gelişme ve ilerleme şeklinde terhis etmek: göreve son vermek, serbest bırakmak
  umum: bütün, genel unsur: madde, element
  vazifedar: görevli zîhayat: canlı
  âciz: güçsüz şer: kötülük
  şerâit-i hayatiye: hayat şartları şuûnât-ı Rabbâniye: bütün varlıkların Rabbi olan Allah’ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zât’a ait nitelikler
  şuûnât-ı İlâhiye: Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait nitelikler

  Yazar : Risale Forum

 5. #75
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 629

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>rızık vasıtasıyla hayvanların derece-i hayatına ve hayvanları, insanların şuurkârâne olan yüksek hayatına çıkarıyor.

  İşte, herbir zîhayatın zâhirî bir vücudunun zevâliyle (Yirmi Dördüncü Mektupta izah edildiği gibi) ruhu, mahiyeti, hüviyeti, sureti ve misalî vücutları ve ilmî ve gaybî mevcudiyetleri ve cesed-i necmîsi ve gılaf-ı ruhu gibi kendinden alınmış pek çok vücutlarını arkasında bırakıp ve yerinde vazife başına geçiren faaliyet-i daime ve hallâkıyet-i Rabbâniyeden neş’et eden maânî-i kudsiyenin ve rububiyet-i İlâhiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır.

  Mühim bir suale kat’î bir cevap: Ehl-i dalâletten bir kısmı diyorlar ki: “Kâinatı bir faaliyet-i daime ile tağyir ve tebdil eden zâtın, elbette kendisinin de mütegayyir ve mütehavvil olması lâzım gelir.”

  Elcevap: Hâşâ, yüz bin defa hâşâ! Yerdeki âyinelerin tagayyürü, gökteki güneşin tagayyürünü değil, bilâkis, cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezelî, ebedî, sermedî, her cihetçe kemâl-i mutlakta ve istiğnâ-yı mutlakta, maddeden mücerred, mekândan, kayıttan, imkândan münezzeh, müberrâ, muallâ olan bir Zât-ı Akdesin tagayyürü ve tebeddülü muhaldir. Kâinatın tagayyürü Onun tagayyürüne değil, belki adem-i tagayyürüne ve gayr-ı mütehavvil olduğuna delildir. Çünkü müteaddit şeyleri intizamla daimî tağyir ve tahrik eden bir zat, mütegayyir olmamak ve hareket etmemek lâzım gelir. Meselâ, sen çok iplerle bağlı çok gülleleri ve topları çevirdiğin ve daimî intizamla tahrik edip vaziyetler verdiğin vakit, senin, yerinde durup tegayyür ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o intizamı bozacaksın. Meşhurdur ki, intizamla tahrik eden hareket etmemek ve devamla tağyir eden mütegayyir olmamak gerektir—tâ ki o iş intizamla devam etsin.
  Zât-ı Akdes: bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah adem-i tagayyür: asla değişmeme
  bilâkis: tersine cesed-i necmî: yıldız gibi nurlu beden
  cihet: taraf, yön cilve: görünme, yansıma
  daimî: devamlı, sürekli derece-i hayat: hayat derecesi
  ebedî: sonsuz ehemmiyetli: önemli
  ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler ezelî: başlangıcı olmayan
  faaliyet-i daime: sürekli çalışma gaybî: bilinmeyen, gayba ait olan
  gayr-ı mütehavvil: değişken olmayan gılaf-ı ruh: ruhun kılıfı ( bk. r-v-h)
  hallâkıyet-i Rabbâniye: herşeyin Rabbi olan Allah’ın yaratıcılığı hâşâ: asla öyle değil
  hüviyet: kimlik ilmî: ilimle ilgili, bilimsel
  imkân: varlığı ve yokluğu ihtimal dairesinde olan intizam: disiplin, düzen
  istiğnâ-yı mutlak: sınırsız zenginlik izah etmek: açıklamak
  kat’î: kesin kayıt: sınırlayıcı
  kemâl-i mutlak: sınırsız mükemmellik kâinat: evren
  mahiyet: nitelik, özellik maânî-i kudsiye: kutsal anlamlar
  mekân: yer mevcudiyet: var olma hali
  meşhur: çok tanınan misalî: yansıyan, görüntü halinde olan
  muallâ: yüce, yüksek muhal: imkansız
  müberrâ: arınmış, temiz mücerred: soyutlanmış
  mühim: önemli münezzeh: arınmış, kusur ve eksiklikten yüce
  müteaddit: bir çok mütegayyir: değişen, başkalaşan
  mütehavvil: değişken, başka hâle dönüşen neş’et eden: kaynaklanan
  rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan hakimiyeti, yaratıcılığı ve terbiyesi rızık: yenen içilen şeyler
  sermedî: daimi, sürekli suret: biçim, görünüş
  tagayyür: başkalaşma, değişme tahrik etmek: harekete geçirmek
  tağyir etmek: değiştirmek tağyir ve tebdil eden: değiştirip dönüştüren
  tebeddül: değişme vasıtasıyla: aracılığıyla
  vaziyet: durum vücud: varlık
  zevâl: geçicilik, yokluk zâhirî: dış görünüşte olan
  zîhayat: canlı şuurkârâne: şuurlu bir şekilde, bilerek ve anlayarak


  Yazar : Risale Forum

 6. #76
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 630

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Saniyen: Tegayyür ve tebeddül, hudüsten ve tekemmül etmek için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddîlikten ve imkândan ileri geliyor. Zât-ı Akdes ise, hem kadîm, hem her cihetçe kemâl-i mutlakta, hem istiğnâ-yı mutlakta, hem maddeden mücerred, hem Vâcibü’l-Vücud olduğundan, elbette tegayyür ve tebeddülü muhaldir, mümkün değildir.

  BEŞİNCİ ŞUA

  İki Meseledir.

  BİRİNCİ MESELESİ: İsm-i Kayyûmun cilve-i âzamını görmek istersek, hayalimizi bütün kâinatı temâşâ edecek, biri en uzak şeyleri, diğeri en küçük zerreleri gösterecek iki dürbün yapıp, birinci dürbünle bakıyoruz, görüyoruz ki: İsm-i Kayyûmun cilvesiyle, küre-i arzdan bin defa büyük milyonlar küreler, yıldızlar, direksiz olarak, havadan daha lâtif olan madde-i esiriye içinde kısmen durdurulmuş, kısmen vazife için seyahat ettiriliyor.

  Sonra, o hayalin, hurdebinî olan ikinci dürbünüyle, küçük zerrâtı görecek bir suretle bakıyoruz. O sırr-ı kayyûmiyetle, zîhayat mahlûkat-ı arziyenin herbirinin zerrât-ı vücudiyeleri, yıldızlar gibi muntazam bir vaziyet alıp hareket ediyorlar ve vazifeler görüyorlar. Hususan zîhayatın kanındaki “küreyvât-ı hamrâ ve beyz┠tabir ettikleri, zerrelerden teşekkül eden küçücük kütleleri, seyyar yıldızlar gibi, Mevlevîvâri iki hareket-i muntazama ile hareket ediyorlar görüyoruz.

  Bir hülâsatü’l-hülâsa: HAŞİYE-1 İsm-i Âzamın altı ismi, ziyadaki yedi renk gibi imtizaç ederek teşkil ettikleri ziya-yı kudsiyeye bakmak için, bir hülâsanın zikri münasiptir. Şöyle ki:


  Not

  Haşiye-1 Otuzuncu Lem’anın altı risaleciğinin esası ve mevzuu ve İsm-i Âzam’ın sırrını taşıyan altı mukaddes isimlerin gayet kısa bir hülâsasıdır.


  Mevlevîvâri: Mevlânâ’nın dönerek zikreden müridleri gibi; Mevlevîler gibi dönerek Vâcibü’l-Vücud: varlığı gerekli olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah
  Zât-ı Akdes: bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah cihet: taraf, yön
  cilve: görünme, yansıma cilve-i âzam: en büyük yansıma
  esas: temel hareket-i muntazama: düzenli hareket
  haşiye: dipnot hudüs: sonradan meydana gelme
  hurdebinî: mikroskobik hususan: bilhassa, özellikle
  hülâsa: özet, öz hülâsatü’l-hülâsa: özetin özeti
  imtizaç: birbiriyle karışma, kaynaşma ism-i Kayyûm: Allah’ın herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tuttuğunu ifade eden ismi
  ism-i Âzam: Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı istiğnâ-yı mutlak: sınırsız zenginlik
  kadîm: varlığının başlangıcı olmayan kemâl-i mutlak: sınırsız, mükemmellik
  kâinat: evren küre-i arz: yerküre, dünya
  küreyvât-ı hamrâ ve beyzâ: alyuvar ve akyuvarlar lem’a: parıltı
  lâtif: şirin, berrak madde-i esiriye: kâinatı kapladığına inanılan esir ismindeki çok şeffaf madde
  mahlûkat-ı arziye: dünyadaki yaratıklar mevzu: bahis, konu
  muhal: imkansız mukaddes: kusur ve eksiklikten uzak
  muntazam: düzenli mücerred: soyutlanmış
  münasip: uygun risalecik: kitapçık
  saniyen: ikinci olarak seyyar: gezici, dolaşan
  suret: biçim, görünüş sırr-ı kayyûmiyet: Allah’ın herşeyi kendi varlığıyla ayakta tutmasının sırrı, gücü
  tabir edilen: ifade edilen tagayyür: başkalaşma, değişme
  tebeddül: değişme tekemmül etmek: gelişmek, mükemmelleşmek
  temâşâ etmek: bakmak, seyretmek teşekkül eden: oluşan
  teşkil etmek: oluşturmak vaziyet: durum
  zerrât: atomlar; zerreler zerrât-ı vücudiye: beden hücreleri
  zikretmek: anmak, dile getirmek ziya: ışık
  ziya-yı kudsiye: kutsal ışık zîhayat: canlı
  şua: ışık, ışın


  Yazar : Risale Forum

 7. #77
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 631

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Bütün kâinatın mevcudatını böyle durduran, bekà ve kıyam veren ism-i Kayyûmun bu cilve-i âzamının arkasından bak: İsm-i Hayyın cilve-i âzamı, o bütün mevcudat-ı zîhayatı cilvesiyle şulelendirmiş, kâinatı nurlandırmış, bütün zîhayat mevcudatı cilvesiyle yaldızlıyor.

  Şimdi bak, ism-i Hayyın arkasında ism-i Ferdin cilve-i âzamı, bütün kâinatı envâıyla, eczasıyla bir vahdet içine alıyor, herşeyin alnına bir sikke-i vahdet koyuyor, herşeyin yüzüne bir hâtem-i ehadiyet basıyor, nihayetsiz ve hadsiz dillerle cilvesini ilân ettiriyor.

  Şimdi ism-i Ferdin arkasından ism-i Hakemin cilve-i âzamına bak ki, yıldızlardan zerrelere kadar, hayalin iki dürbünüyle temâşâ ettiğimiz mevcudatın herbirisini, cüz’î olsun, küllî olsun, en büyük daireden en küçük daireye kadar, herbirine lâyık ve münasip olarak, meyvedar bir nizam ve hikmetli bir intizam ve semeredar bir insicam içine almış, bütün mevcudatı süslendirmiş, yaldızlandırmış.

  Sonra ism-i Hakemin cilve-i âzamı arkasından bak ki, ism-i Adlin cilve-i âzamıyla, İkinci Nüktede izah edildiği vecihle, bütün kâinatı, mevcudatıyla, faaliyet-i daime içinde öyle hayret-engiz mizanlarla, ölçülerle, tartılarla idare eder ki, ecrâm-ı semâviyeden biri, bir saniyede muvazenesini kaybetse, yani ism-i Adlin cilvesi altından çıksa, yıldızlar içinde bir hercümerce, bir kıyamet kopmasına sebebiyet verecek.

  İşte, bütün mevcudatın daire-i âzamı, kehkeşandan, yani Samanyolu tabir edilen mıntıka-i kübrâdan tut, tâ kan içindeki küreyvât-ı hamrâ ve beyzânın daire-i hareketlerine kadar herbir dairesini, herbir mevcudunu hassas bir mizan, bir ölçüyle biçilmiş bir şekil ve bir vaziyetle, baştan başa, yıldızlar ordusundan tâ zerreler

  bekà: devamlılık ve kalıcılık, sonsuzluk cilve: görünme, yansıma
  cilve-i âzam: en büyük yansıma, görünme cüz’î: küçük, ferdî
  daire-i hareket: hareket, faaliyet alanı daire-i âzam: en büyük daire
  ecrâm-ı semâviye: gök cisimleri ecza: cüzler, bütünü oluşturan parçalar
  envâ: neviler, türler faaliyet-i daime: sürekli çalışma
  hadsiz: sayısız hassas: duyarlı
  hayret-engiz: hayret verici hercümerc: karma karışık
  hikmet: bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olma hâtem-i ehadiyet: Allah’ın herbir varlıkta birliğini gösteren mühür
  insicam: düzgünlük, uyumluluk intizam: düzen
  ism-i Adl: Allah’ın sonsuz adalet sahibi olduğunu bildiren ismi ism-i Ferd: Allah’ın eşi benzerinin olmadığını, tek olduğunu ifade eden ismi
  ism-i Hakem: Allah’ın haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren hüküm sahibi olduğunu bildiren ismi ism-i Hayy: Allah’ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini ifade eden ismi
  ism-i Kayyûm: Allah’ın herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tuttuğunu ifade eden ismi izah etmek: açıklamak
  kehkeşan: samanyolu kâinat: evren
  küllî: büyük, geniş küreyvât-ı hamrâ ve beyzâ: alyuvarlar ve akyuvarlar
  kıyam vermek: ayakta durmasını sağlamak kıyamet: bütün kâinatın sonu, varlığın bozulup dağılması
  mevcud: varlık mevcudat: varlıklar
  mevcudat-ı zîhayat: canlı varlıklar meyvedar: meyveli
  mizan: ölçü, denge muvazene: denge
  münasip: uygun mıntıka-i kübrâ: geniş ve büyük alan
  nihayetsiz: sınırsız nizam: düzen
  nükte: derin ve ince anlamlı söz semeredar: meyveli, verimli
  sikke-i vahdet: Allah’ın birliğini gösteren damga tabir: ifade
  temâşâ etmek: bakmak, seyretmek vahdet: birlik
  vaziyet: durum vecih: şekil, yön
  zerre: atom zîhayat: canlı, hayat sahibi
  şulelendirmek: aydınlatmak, ışık vermek


  Yazar : Risale Forum

 8. #78
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 632

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>ordusuna kadar bütün mevcudatın emr-i 1 كُنْفَيَكُونُ ’dan gelen emirlere kemâl-i musahhariyetle itaat ettiklerini gösteriyor.

  Şimdi, ism-i Adlin cilve-i âzamı arkasından, Birinci Nüktede izah edildiği gibi, ism-i Kuddûsün cilve-i âzamına bak ki, kâinatın bütün mevcudatını öyle temiz, pak, sâfi, güzel, süslü, berrak yapar gösterir ki, bütün kâinata ve bütün mevcudata Cemîl-i Mutlakın hadsiz derecede cemâl-i zâtîsine lâyık ve nihayetsiz güzel olan Esmâ-i Hüsnâsına münasip olacak güzel âyineler şeklini vermiştir.

  Elhasıl, İsm-i Âzamın bu altı ismi ve altı nuru, kâinatı ve mevcudatı ayrı ayrı güzel renklerde, çeşit çeşit nakışlarda, başka başka ziynetlerde bulunan yaldızlı perdeler içinde mevcudatı sarmıştır.

  BEŞİNCİ ŞU’NIN İKİNCİ MESELESİ: Kâinata tecellî eden kayyûmiyetin cilvesi, vâhidiyet ve celâl noktasında olduğu gibi, kâinatın merkezi ve medarı ve zîşuur meyvesi olan insanda dahi, kayyûmiyetin cilvesi, ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani, nasıl ki kâinat sırr-ı kayyûmiyetle kaimdir; öyle de, ism-i Kayyûmun mazhar-ı ekmeli olan insan ile, bir cihette kâinat kıyam bulur. Yani, kâinatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için, güya insandaki cilve-i kayyûmiyet, kâinata bir direktir.

  Evet, Zât-ı Hayy-ı Kayyûm, bu kâinatta insanı irade etmiş ve kâinatı onun için yaratmış denilebilir. Çünkü insan, câmiiyet-i tâmme ile bütün esmâ-i İlâhiyeyi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok Esmâ-i Hüsnâyı anlar. Halbuki melâikeler onları o zevkle bilemezler.


  Not

  Dipnot-1 “(Allah birşeyin olmasını murad ettiği zaman, O sadece) ‘Ol’ der, o da oluverir.” Bakara Sûresi, 2:117; Yâsin Sûresi, 36:82.

  Cemîl-i Mutlak: sınırsız güzellik sahibi olan Allah Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın en güzel isimleri
  Zât-ı Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah celâl: heybet, haşmet, görkem
  cemal: güzellik cemâl-i zâtî: zâtında olan güzellik
  cihet: taraf, yön cilve: görünme, yansıma
  cilve-i kayyûmiyet: Allah’ın her şeyi kendi varlığıyla ayakta tutmasının cilvesi cilve-i âzam: en büyük yansıma
  câmiiyet-i tâmme: insanın İlâhî ilimlerin tecellîlerini mükemmel bir şekilde mahiyetinde toplanması ehadiyet: Allah’ın birliğinin herbir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesi
  ekser: pek çok elhasıl: kısaca, özetle
  emr-i kün feyekûn: Allah’ın birşeye “Ol” deyince onu hemen olduruveren emri esmâ-i İlâhiye: Allah’ın isimleri
  hadsiz: sınırsız hikmet: fayda, gaye
  hususan: bilhassa, özellikle irade etmek: dilemek
  ism-i Adl: Allah’ın sonsuz adalet sahibi olduğunu bildiren ismi ism-i Kayyûm: Allah’ın herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tuttuğunu ifade eden ismi
  ism-i Kuddûs: Allah’ın her türlü kusur ve çirkinlikten yüce olduğunu ve her işinde sınırsız bir temizlik görüldüğünü ifade eden ismi izah etmek: açıklamak
  kaim: ayakta duran, var olan kayyûmiyet: Allah’ın her şeyi kendi varlığıyla ayakta tutması.
  kemâl-i musahhariyet: emirlere eksiksiz olarak boyun eğme kâinat: evren
  kıyam bulmak: ayakta kalmak, varlığı devam etmek maslahat: amaç, yarar
  mazhar-ı ekmel: en mükemmel şekilde bir özelliği üzerinde yansıtan medar: dayanak noktası, kaynak
  melâike: melekler mevcudat: varlıklar
  nakış: işleme, süsleme nihayetsiz: sınırsız
  nükte: derin ve ince anlamlı söz rızık: yenilip içilen şey
  sâfi: temiz, arınmış sırr-ı kayyûmiyet: Allah’ın her şeyi kendi varlığıyla ayakta tutmasının sırrı
  tecellî: görünüm, yansıma tezahür: ortaya çıkma, görünme
  ziynet: süs zîşuur: şuur sahibi
  İsm-i Âzam: Cenâb-ı Hakkın binbir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı


  Yazar : Risale Forum

 9. #79
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 633

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>İşte, insanın bu ehemmiyetli câmiiyetidir ki, Zât-ı Hayy-ı Kayyûm, insana, bütün esmâsını ihsas etmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak için öyle iştahlı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz envâ-ı mat’umatıyla kerîmâne doldurmuş.

  Hem bu maddî mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş bir sofra-i nimet açmış. O hayat ise, duyguları vasıtasıyla, o sofra-i nimetten her çeşit istifadelerle, teşekkürâtın her nev’ini yapar.

  Ve bu hayat midesinden sonra, bir insaniyet midesini vermiş ki, o mide, hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal, o midenin elleri hükmünde, semâvat ve zemin genişliğinde o sofra-i rahmetten istifade edip şükreder.

  Ve insaniyet midesinden sonra, hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet açmak için, İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızık ister bir mânevî mide hükmüne getirip, onun rızık sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esmâ-i İlâhiyeyi de içine alır kılmıştır ki, o mide ile ism-i Rahmânı ve ism-i Hakîmi en büyük bir zevk-i rızkî ile hisseder, “Elhamdü lillâhi alâ Rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî” der. Ve hâkezâ, bu mânevî mide-i kübrâ ile hadsiz nimet-i İlâhiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var.

  İşte, Zât-ı Hayy-ı Kayyûm, insanı bütün kâinata bir merkez, bir medar yaparak, kâinat kadar geniş bir sofra-i nimet insana açtığının ve kâinatı insana musahhar ettiğinden ve kâinatın insan ile mazhar olduğu sırr-ı kayyûmiyetle bir cihette kaim olduğunun hikmeti ise, insanın mühim üç vazifesidir:

  BİRİNCİSİ: Kâinatta münteşir bütün envâ-ı nimeti insanla tanzim etmek.

  Elhamdü lillâhi alâ Rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî: hamd ve şükür sonsuz merhamet sahibi ve herşeyi hikmetle, bir gaye ve maksatla yaratan Allah’a aittir. Zât-ı Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah
  bilhassa: özellikle cihet: taraf, yön
  câmiiyet: kapsamlılık ehemmiyet: önem
  envâ-ı ihsânât: ihsan çeşitleri envâ-ı mat’umat: çeşit çeşit yiyecekler
  envâ-ı nimet: nimet çeşitleri esmâ: Allah’ın isimleri
  esmâ-i İlâhiye: Allah’ın isimleri hadsiz: sayısız, sınırsız
  haricinde: dışında hikmet: fayda, gaye
  hâkezâ: bunun gibi ihsas etmek: hissettirmek
  iman akideleri: iman esasları ism-i Hakîm: Allah’ın herşeyi hikmetle yaptığını bildiren ismi
  ism-i Rahmân: Allah’ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu bildiren ismi istifade: faydalanma
  istifade etmek: faydalanmak kaim: ayakta duran, var olan
  kerîmâne: çok cömert bir şekilde kâinat: evren
  mazhar olmak: elde etmek, erişmek medar: dayanak noktası, kaynak
  mide-i kübrâ: büyük ve geniş mide muhabbet-i İlâhiye: Allah sevgisi
  musahhar etmek: emrine vermek mühim: önemli
  mümkinat: olması imkan dahilinde olan şeyler münteşir: yayılmış
  nev’i: çeşit nimet: iyilik, lütuf
  nimet-i İlâhiye: Allah’ın nimeti rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yenilip içilecek şey
  semâvat: gökler sofra-i nimet: nimet sofrası
  sırr-ı kayyûmiyet: Ezelî ve ebedî olan kendi varlığı ile bütün yarattıklarının da varlığını sağlama sırrı tanzim etmek: düzenlemek
  teşekkürât: teşekkürler zemin: yeryüzü
  zevk-i rızkî: yiyip içme zevki


  Yazar : Risale Forum

 10. #80
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 634

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Ve insanın menfaati ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder, nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına bağlar, rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir.

  İKİNCİ VAZİFESİ: Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hitâbâtına, insan, câmiiyeti haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak ve hayretkârâne san’atlarını takdir ve tahsin etmekle en yüksek sesli bir dellâl olmak ve şuurdârâne teşekkürâtın bütün envâıyla, bütün envâ-ı nimetine ve çeşit çeşit hadsiz ihsânâtına şükür ve hamd ü senâ etmektir.

  ÜÇÜNCÜ VAZİFESİ: Hayatı ile, üç cihetle Zât-ı Hayy-ı Kayyûma ve şuûnâtına ve sıfât-ı muhitasına âyinedarlık etmektir.

  Birinci vecih: İnsan, kendi acz-i mutlakıyla Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecâtını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla Onun kuvvetini anlamaktır. Ve hâkezâ, noksan sıfatlarıyla Hâlıkının evsâf-ı kemâline mikyasvâri âyine olmak... Gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran, gece zulmetinin elektrik lâmbalarını göstermeye mükemmel bir âyine olduğu gibi, insan dahi böyle nâkıs sıfatlarıyla kemâlât-ı İlâhiyeye âyinedarlık eder.

  İkinci vecih: İnsan, cüz’î iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zâhirî mâlikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle, bu kâinat ustasının mâlikiyetini ve san’atını ve iradesini ve kudretini ve ilmini, kâinatın büyüklüğü nisbetinde anlar, âyinedarlık eder.

  Üçüncü vecihteki âyinedarlığın iki yüzü var:

  Birisi: Esmâ-i İlâhiyenin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Adeta insan, câmiiyetiyle kâinatın küçük bir fihristesi ve bir misal-i musağğarası hükmünde olup, umum esmânın nakışlarını gösteriyor.

  Esmâ-i İlâhiye: Allah’ın isimleri Hâlık: herşeyi yaratan Allah
  Zât-ı Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah acz: güçsüzlük
  acz-i mutlak: sınırsız güçsüzlük cihet: taraf, yön
  câmiiyet: geniş kapsamlı oluş cüz’î irade: Allah tarafından insana verilen sınırlı irade
  dellâl: ilan edici, duyurucu derecât: dereceler
  envâ: neviler, türler envâ-ı nimet: nimet çeşitleri
  esmâ: Allah’ın isimleri evsâf-ı kemâl: mükemmel sıfatlar
  fakr-ı mutlak: sınırsız fakirlik fihriste: içindekiler, içerik
  hadsiz: sayısız, sınırsız hamd ü senâ etmek: teşekkür etmek ve övmek
  hayretkârâne: hayret ederek haysiyet: özellik
  hitâbât: hitâplar hâkezâ: bunun gibi
  idrak etmek: anlamak, kavramak ihsânât: bağışlar, iyilikler, lütuflar
  irade: dileme, tercih, seçme gücü kemâlât-ı İlâhiye: Allah’a ait mükemmellikler
  kudret: güç, iktidar kudret-i mutlaka: Allah’ın sınırsız güç ve iktidarı
  kâinat: evren menfaat: fayda
  mertebe: derece, makam mikyasvâri: ölçü şeklinde
  misal-i musağğar: küçültülmüş örnek muhatap: kendisine hitap edilen
  mâlikiyet: sahiplik nakış: işleme, süsleme
  nazaran: bakarak, –göre nimet: iyilik, lütuf
  nisbetinde: oranında nur: aydınlık
  nâkıs: eksik, noksan rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  sıfât-ı muhita: herşeyi kuşatan sıfatlar tahsin etmek: güzel bulmak
  tanzim etmek: düzenlemek teşekkürât: teşekkürler
  umum: bütün vecih: şekil, yön
  zaaf: zayıflık ziyade: çok, fazla
  zulmet: karanlık zâhirî: dış görünüşte olan
  âyinedarlık: aynalık, ayna tutuculuk şuurdârâne: bilinçli bir şekilde
  şuûnât: Allah’ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zât’a ait temel özellikler şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 8/9 İlkİlk ... 456789 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •