Sayfa 4/9 İlkİlk 12345678 ... SonSon
84 sonuçtan 31 ile 40 arası

 1. #31
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 585

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>tâ ki, birbirine baş başa verip muallâkta durabilsinler. O halde, o ustanın kolayca gördüğü işini görmek için, yüz usta kadar, yüz derece işinden daha ziyade işler görülecek, sonra o vaziyetler alınacak.

  Üçüncü temsil: Meselâ küre-i arz, Zât-ı Ferd-i Vâhidin bir memuru, bir neferi olduğundan, yalnız o birtek nefer, o tek Zâtın tek emrini dinlediği için, mevsimlerin husulü ve gece ve gündüz vakitlerinin vücudu ve semâvattaki ulvî ve haşmetli harekâtın zuhuru ve sinemavâri semâvî levhaların tebdili gibi neticeleri istihsal için, arz gibi birtek nefer, birtek Zâtın birtek emrini almakla, o vazifenin neş’esinden gelen bir cezbe ile, meczup Mevlevî gibi iki hareketiyle semâa kalkar, bütün o muhteşem neticelerin husulüne ve zuhuruna vesile olur. Güya o tek nefer, kâinat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder.

  Eğer hâkimiyet-i ulûhiyeti ve saltanat-ı rububiyeti umum kâinatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata geçen bir Zât-ı Ferde verilmezse, o halde o neticeleri, o semâvî manevrayı ve arzî mevsimleri tahsil etmek için, küre-i arzdan bin defa büyük milyonlarla yıldızlar ve küreler, milyonlar sene uzun bir mesafeyi her yirmi dört saatte, herbir senede gezmekle o neticeler gösterilebilir.

  İşte, küre-i arz gibi birtek memur, meczup bir Mevlevî gibi mihveri ve medârı üstünde iki hareketle hâsıl olan o haşmetli neticelerin husulü ise, vahdette ne derece hadsiz suhulet olduğuna bir misal olması gibi, aynı neticeleri kazanmak için milyonlar defa o hareketten daha müşkül ve hadsiz uzun yollarla o neticeleri kazanmak ne derece müşkülâtlı, belki muhal olduğuna, şirk ve küfrün yolunda ne derece muhaller, bâtıl şeyler bulunduğuna misaldir.

  Esbaba tapanların ve tabiatperestlerin cehaletlerine bu misalle bak. Meselâ, “Bir zât, harika bir fabrikanın veya acip bir saatin veya muhteşem bir sarayın veya mükemmel bir kitabın gayet muntazam bir surette eczalarını, çarklarını
  Mevlevî: Mevlevîlik tarikatına mensup kimse Zât-ı Ferd: tek ve benzersiz olan Zât, Allah
  Zât-ı Ferd-i Vâhid: bir ve tek olan, eşi ve benzeri olmayan Zât, Allah acip: hayret verici
  arz: dünya arzî: dünyaya ait
  bâtıl: hak olmayan cehalet: cahillik
  cezbe: kendinden geçme ecza: kısımlar, bölümler
  esbab: sebepler hadsiz: sonsuz, sınırsız
  harekât: hareketler haşmetli: büyük, görkemli
  husul: meydana gelme hâkimiyet-i ulûhiyet: İlâhî egemenlik
  hâsıl olan: meydana gelen hüküm: emir, hakimiyet
  ihata etmek: içine almak, kapsamak istihsal: üretme, ortaya çıkarma
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar küfür: Allah’ı inkâr etme, inançsızlık, dinsizlik
  küre-i arz: yerküre, dünya levha: tablo
  manevra: eğitim, tatbikat meczup: cezbeye kapılmış, kendinden geçmiş
  medâr: eksen mevcudat: varlıklar
  mihver: eksen, yörünge misal: örnek
  muallâkta: boşlukta, havada muhal: imkânsız
  muntazam: düzenli müşkül: zor
  müşkülâtlı: zor, güç nefer: asker
  netice: sonuç saltanat-ı rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği
  semâa kalkmak: Mevlevîlerin kollarını iki tarafa açıp kendi etraflarında dönmeleri semâvât: gökler
  semâvî: Allah tarafından olan sinemavâri: sinema filmi gibi
  suhulet: kolaylık suret: biçim, şekil
  tabiatperest: herşeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia eden tahsil etmek: elde etmek
  tebdil: değişim temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme
  ulvî: yüce, büyük umum: bütün
  vahdet: birlik vaziyet: durum, hâl
  vesile olmak: aracı olmak vücud: var oluş
  ziyade: çok, fazla zuhur: ortaya çıkma, görünme
  şirk: Allah’a ortak koşma


  Yazar : Risale Forum

 2. #32
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 586

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>fevkalâde san’atıyla hazır ettikten sonra, kendisi kolayca o eczaları terkip edip işletmeyerek, belki çok uzun masraflarla o eczaları kendi kendine işlemek ve usta yerine fabrikayı, sarayı, saati yapmak, kitabı yazmak için herbir cüz’ü, herbir çarkı, hattâ kâğıdı, kalemi birer harika makine hükmüne getiriyor ve teşhirini çok istediği bütün hünerlerini, kemâlâtını izhara vesile olan o üstadlığını ve san’atını onlara havale ediyor” diye zannetmek, ne derece akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Aynen öyle de, esbaba ve tabiatlara icad isnad edenler, muzaaf bir cehalete düşerler. Çünkü tabiatların ve sebeplerin üstünde dahi gayet muntazam bir eser-i san’at var; onlar da sair mahlûkat gibi masnudurlar. Onları öyle yapan Zât, onların neticelerini dahi yapar, beraber gösteriyor. Çekirdeği yapan, onun üstünde ağacı o yapar. Ve ağacı yapan, onun üstünde meyveleri dahi o icad eder. Yoksa, ayrı ayrı tabiatların, sebeplerin vücuda gelmeleri için, yine muntazam başka tabiatları, sebepleri isteyecekler. Ve hâkezâ, git gide, nihayetsiz, mânâsız, imkânsız bir silsile-i mevhûmâtı mevcut kabul etmek lâzım gelir. Bu ise, cehaletlerin en antikasıdır.

  BEŞİNCİ İŞARET

  Çok yerlerde kat’î delillerle ispat etmişiz ki, hâkimiyetin en esaslı hassası istiklâldir, infiraddır. Hattâ hâkimiyetin zayıf bir gölgesi, âciz insanlarda dahi, istiklâliyetini muhafaza etmek için, gayrın müdahalesini şiddetle reddeder ve kendi vazifesine başkasının karışmasına müsaade etmez. Çok padişahlar, bu redd-i müdahale haysiyetiyle mâsum evlâtlarını ve sevdiği kardeşlerini merhametsizce kesmişler. Demek, hakikî hâkimiyetin en esaslı hassası ve infikâk kabul etmez bir lâzımı ve daimî bir muktezası istiklâldir, infiraddır, gayrın müdahalesini reddir.

  İşte bu çok esaslı hassa içindir ki, rububiyet-i mutlaka derecesindeki hâkimiyet-i İlâhiye, gayet şiddetle şirki ve iştiraki ve müdahale-i gayrı reddettiğinden, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan dahi gayet hararetle ve şiddetle ve pek çok tekrarla tevhidi gösterip şirki, iştiraki azîm tehditlerle reddediyor.

  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan
  : açıklamalarıyla mu’cize olan Kur’ân

  azîm
  : büyük
  cehalet: cahillik cüz’: kısım, parça
  daimî: sürekli ecza: kısımlar, bölümler
  esaslı: sarsılmaz, köklü esbab: sebepler
  eser-i san’at: san’at eseri fevkalâde: olağanüstü
  gayr: başka hakikî: gerçek
  hararetle: çok yoğun bir şekilde hassa: temel özellik
  haysiyet: özellik hâkezâ: bunun gibi
  hâkimiyet: egemenlik, hükmü ve idaresi altına alma hâkimiyet-i İlâhiye: İlâhî hâkimiyet, egemenlik
  icad: var etme infikâk: ayrılma
  infirad: tek başına olma isnad eden: dayandıran
  istiklâl: bağımsızlık istiklâliyet: bağımsızlık
  izhar: gösterme, ortaya çıkarma iştirak: ortaklık
  kat’î: kesin kemâlât: mükemmel özellikler, kusursuzluklar
  mahlûkat: yaratıklar masnu: san’atlı yapılmış eser
  mevcut: var muhafaza etmek: korumak, saklamak
  mukteza: bir şeyin gereği muntazam: düzenli
  muzaaf: kat kat, katmerli mâsum: günahsız, temiz, saf
  müdahale-i gayr: başkasının karışması müsaade etme: izin verme
  netice: son, sonuç nihayetsiz: sınırsız
  redd-i müdahale: başkasının müdahalesini kabul etmeme rububiyet-i mutlaka: Allah’ın herşeyi kuşatan, kayıtsız ve sınırsız egemenliği, yaratıcılığı, terbiyesi
  sair: başka, diğer silsile-i mevhûmât: kuruntular zinciri
  tabiat: canlı cansız bütün varlıklar, doğa terkip etmek: düzenlemek, bir araya getirmek
  tevhid: Allah’ın birliği teşhir: sergi
  vesile: aracı, vasıta vücuda gelmek: meydana gelmek
  âciz: güçsüz şirk: Allah’a ortak koşma


  Yazar : Risale Forum

 3. #33
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 587

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>İşte, rububiyetteki hâkimiyet-i İlâhiye, tevhid ve vahdeti kat’î bir surette iktiza ettiği ve gayet kuvvetli bir dâîyi ve gayet şiddetli bir muktazîyi gösterdiği gibi, kâinat yüzündeki nihayet derecede mükemmel ve mecmu-u kâinattan, yıldızlardan tut, tâ nebâtat, hayvânat, maâdin, tâ cüz’iyat ve efrada ve zerrelere kadar görünen intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmel, o ferdiyete, o vahdete hiçbir cihetle şüphe getirmez bir şahid-i âdil, bir burhan-ı bâhirdir. Çünkü gayrın müdahalesi olsa, bu gayet hassas nizam ve intizam ve muvazene-i kâinat elbette bozulacaktı ve intizamsızlık eseri görünecekti.

  1 لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا âyetinin sırrıyla, bu harika, mükemmel nizam-ı kâinat karışacaktı ve fesada girecekti. Halbuki,
  2 فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ âyetiyle, zerrattan tâ seyyârâta, ferşten tâ Arşa kadar hiçbir cihetle kusur ve noksan ve müşevveşiyet eseri görülmediğinden, gayet parlak bir surette, bu nizam-ı kâinat ve şu intizam-ı mahlûkat ve şu muvazene-i mevcudat, ism-i Ferdin cilve-i âzamını gösterip vahdete şehadet eder.

  Hem cilve-i ehadiyet sırrıyla, en küçük bir zîhayat mahlûk, kâinatın bir misal‑i musağğarası ve küçük bir fihristesi hükmünde olduğundan, o tek zîhayata sahip çıkan, bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutan Zât olabilir. Ve bir çekirdek, hilkatçe bir ağaçtan geri olmadığı ve bir ağaç küçük bir kâinat hükmünde olduğu, herbir zîhayat dahi küçük bir kâinat ve küçük bir âlem hükmünde olduğundan, bu sırr-ı ehadiyet cilvesi, şirk ve iştiraki muhal derecesine getiriyor.  Not
  Dipnot-1 “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisi de harap olup giderdi.” Enbiyâ Sûresi, 21:22.
  Dipnot-2 “Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” Mülk Sûresi, 67:3.  burhan-ı bâhir: çok açık ve sarsılmaz delil cihet: şekil, yön
  cilve: görüntü, yansıma cilve-i ehadiyet: Allah’ın birliğinin her birşeyde görünmesi
  cilve-i âzam: en büyük yansıma, görünme cüz’iyat: küçük ve ferdî şeyler
  dâî: gerektiren sebep efrad: fertler, bireyler
  ferdiyet: tek ve benzersiz oluş ferşten Arşa: yeryüzünden göğün en yüksek tabakasına
  fesad: bozulma fihriste: ana özelliklerin sıralandığı liste
  gayr: başka hassas: duyarlı
  hayvânat: hayvanlar hilkat: yaratılış
  hâkimiyet-i İlâhiye: İlâhî hâkimiyet, egemenlik iktiza etmek: gerektirmek
  insicam-ı ecmel: çok güzel düzgünlük, uyumluluk intizam: disiplin, düzen
  intizam-ı ekmel: çok mükemmel düzen intizam-ı mahlûkat: varlıklardaki disiplin, düzen
  ism-i Ferd: Allah’ın tek, eşi ve benzeri bulunmayan ve birliğinin herbir varlıkta görüldüğünü ifade eden ismi iştirak: ortaklık
  kabza-i tasarruf: hüküm ve idare eden el kat’î: kesin
  kâinat: evren mahlûk: yaratık
  maâdin: mâdenler mecmu-u kâinat: bütün evren
  misal-i musağğar: küçültülmüş örnek muhal: imkânsız
  muktazî: gerekçe, gerektirici sebep muvazene-i kâinat: kâinattaki denge ve ölçü
  muvazene-i mevcudat: kâinattaki varlıkların ölçü ve denge içinde olması müşevveşiyet: karışıklık
  nebâtat: bitkiler nihayet: son
  nizam: düzen nizam-ı kâinat: kâinattaki düzen
  rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi seyyârât: gezegenler
  suret: biçim, şekil sırr-ı ehadiyet: Allah’ın her bir varlıkta birliğinin görülmesinin sırrı
  tevhid: Allah’ın bir oluşu vahdet: Allah’ın birliği
  zerrat: zerreler, atomlar zîhayat: canlı
  âlem: dünya, evren âyet: Kur’an’da yer alan her bir cümle
  şahid-i âdil: adaletli ve sadece doğruları söyleyen şahit şehadet etmek: şahitlik etmek
  şirk: Allah’a ortak koşma
  Yazar : Risale Forum

 4. #34
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 588

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Bu kâinat, o sırla, değil yalnız tecezzî kabul etmez bir külldür; belki mahiyetçe, inkısam ve iştiraki ve tecezzîsi imkânsız ve müteaddit elleri kabul etmez bir küllî hükmüne geçtiğinden, ondaki her cüz, bir cüz’î ve bir ferdi hükmünde ve o küll dahi bir küllî hükmünde olduğundan, hiçbir cihetle iştirakin imkânı olmuyor. Bu ism-i Ferdin cilve-i âzamı, hakikat-i tevhidi, bu sırr-ı ehadiyetle bedâhet derecesinde ispat ediyor.

  Evet, kâinatın envâları birbiri içine girift olması ve kenetleşmesi ve herbirinin vazifesi umuma baktığı cihetle, kâinatı, rububiyet ve icad noktasında tecezzî kabul etmez bir küll hükmüne getirdiği misilli, kâinatta faaliyet gösteren ef’âl-i umumiye-i muhîta dahi, birbirinin içinde tedahül cihetiyle, yani, meselâ hayat vermek fiili içinde, aynı anda iaşe ve terzik fiili görünüyor. Ve o iaşe, ihyâ fiilleri içinde, aynı zamanda o zîhayatın cesedini tanzim, teçhiz fiilleri müşahede olunuyor. Ve o iaşe, ihyâ, tanzim, teçhiz fiilleri içinde, aynı vakitte tasvir, terbiye ve tedbir fiilleri nazara çarpıyor. Ve hâkezâ, böyle muhit ve umumî ef’âlin birbiri içine tedahülü ve girift olması ve ziyadaki yedi renk gibi imtizaç, belki ittihad etmesi haysiyetiyle ve o ef’âlin herbiri mahiyetçe bir birlik ve vahdet içinde ekser mevcudata ihatası ve şümulü ve vahdânî birer fiil olduğundan, herhalde fâilinin birtek Zât olması ve herbiri umum kâinatı istilâ etmesi ve sair ef’âl ile muavenettârâne birleşmesi itibarıyla, kâinatı tecezzî kabul etmez bir küll hükmüne getirdiği gibi; zîhayat mahlûkların herbirisi, kâinatın bir çekirdeği, bir fihristesi, bir nümunesi hükmünde olduğundan, kâinatı rububiyet noktasında tecezzî ve inkısamı imkân haricinde bir küllî hükmüne getirmiştir.
  bedâhet: çok açık bir şekilde görünme cesed: beden
  cihet: yön, şekil cilve-i âzam: en büyük yansıma, görünme
  cüz: kısım, parça cüz’î: ferd
  ef’âl: fiiler, işler ef’âl-i umumiye-i muhîta: herşeyi kuşatan genel fiiller, işler
  ekser: pek çok envâ: türler, çeşitler
  ferd: birey fihriste: içindekiler, içerik
  fâil: işi yapan girift: karmaşık, iç içe
  hakikat-i tevhid: Allah’ın bir ve tek olduğu ve ondan başka ilâh olmadığı gerçeği haysiyet: özellik
  hâkezâ: böylece, bunun gibi iaşe: besleme, yedirip içirme
  icad: yaratma, var etme ihata: içine alma, kuşatma
  ihyâ: hayat verme imkân: olabilirlik
  imtizaç: birbiriyle karışma, kaynaşma inkısam: bölünme, kısımlara ayrılma
  ism-i Ferd: Allah’ın ferdlerden kâinata kadar bütün varlıkları birlik içinde tutmayı ifade eden ismi istilâ etmek: kaplamak, yayılmak
  itibarıyla: bakımından ittihad etmek: birleşmek, birlikte hareket etmek
  iştirak: ortak olma, katılma kâinat: evren
  küll: bütün küllî: tür, kapsamlı varlık
  mahiyet: bir şeyin neden ibaret olduğu, temel yapı mahlûk: yaratık
  mevcudat: varlıklar misilli: benzeri
  muavenettârâne: yardım ederek muhit: herşeyi içine alan, kuşatan
  müteaddit: bir çok, çeşitli müşahede olunmak: gözlemlenmek
  nazara çarpmak: göze takılmak nümune: örnek
  rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi sair: başka, diğer
  sırr-ı ehadiyet: Allah’ın her bir varlıkta birliğinin görülmesinin sırrı tanzim: düzenleme, düzene koyma
  tasvir: şekil ve görünüm verme tecezzî: bölünme, parçalanma
  tedahül: iç içe olma tedbir: çekip çevirme, ihtiyacını karşılama
  terbiye: belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, olgunlaştırma terzik: rızık verme, besleme
  teçhiz: donatma umum: bütün
  umumî: genel vahdet: birlik
  vahdânî: bir tek elden çıkan, bir tek zâtı gösteren ziya: ışık
  zîhayat: canlı şümul: kapsamlılık, kuşatıcılık


  Yazar : Risale Forum

 5. #35
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 589

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Demek kâinat öyle bir külldür ki, bir cüz’e rab olmak, umum o külle rab olmakla olur. Ve öyle bir küllîdir ki, herbir cüz, bir ferd hükmüne geçip, birtek ferde rububiyetini dinlettirmek, umum o küllîyi musahhar etmekle olabilir.

  ALTINCI İŞARET

  Ferdiyet-i Rabbâniye ve vahdet-i İlâhiye, bütün kemâlâtın HAŞİYE-1 medarı, esası olduğu ve kâinatın hilkatindeki hikmetlerin ve maksatların menşei ve madeni olduğu gibi, zîşuur ve zîaklın, hususan insanın metalibinin ve arzularının husul bulmasının menbaı ve çare-i yegânesidir. Eğer ferdiyet olmazsa, beşerin bütün metalip ve arzuları sönecek. Hem hilkat-i kâinatın neticeleri hiçe inecek, hem mevcut ve muhakkak olan ekser kemâlâtın in’idâmına vesile olacak.

  Meselâ, insanda en şedit ve sarsılmaz ve aşk derecesinde bir arzu-yu bekà var. Ve o matlabı vermek için, bütün kâinatı sırr-ı ferdiyetle kabzasında tutan ve bir menzili kapayıp öbür menzili açmak gibi kolay bir surette dünyayı kapayıp âhireti açabilir bir Zât, o arzu-yu bekàyı yerine getirebilir. Ve bu arzu gibi, ebede uzanmış ve kâinatın etrafına yayılmış, beşerin binler arzuları, sırr-ı ferdiyete ve hakikat-i tevhide bağlıdırlar. Eğer o ferdiyet olmazsa, onlar olmaz, akîm kalırlar.
  Not
  Haşiye-1 Hattâ hadsiz kemal ve cemâl-i İlâhînin tahakkukuna en zâhir burhan ve en kuvvetli bir delil, vahdettir. Çünkü, kâinatın Sânii, Vâhid-i Ehad bilinse, bütün kâinattaki kemâlât ve cemaller, o Sâni-i Vâhidde bulunan kudsî kemâlâtın ve cemallerin gölgeleri ve cilveleri ve işaretleri ve tereşşuhatları olduğu bilinecek. Yoksa, kâinatın kemâlâtı ve cemalleri, mahlûkata ve şuursuz bir kısım esbaba ait kalacaktı. O vakit, akl-ı beşer nazarında, kemâlât-ı İlâhiyenin hazine-i sermediyesi anahtarsız, meçhul kalırdı.


  Ferdiyet-i Rabbaniye: Rab olan Allah’ın bir ve benzersiz oluşu Sâni-i Vâhid: tek olan ve herşeyi san’atlı yapan Allah
  Sâni’: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde görülen Allah
  akl-ı beşer: insan aklı akîm: neticesiz
  arzu-yu bekà: sonsuz yaşama isteği beşer: insan, insanlar
  burhan: güçlü ve sağlam delil cemâl: güzellik
  cilve: görünme, yansıma cüz’: kısım, parça
  ebed: sonsuzluk ekser: çoğunluk
  esas: temel esbab: sebepler
  ferd: birey ferdiyet: teklik, birlik
  hadsiz: sınırsız, sonsuz hakikat-i tevhid: Allah’ın bir ve tek olduğu ve ondan başka ilâh olmadığı gerçeği
  hazine-i sermediye: bitmek tükenmek bilmeyen hazine haşiye: dipnot
  hikmet: gaye, amaç hilkat: yaratılış
  hilkat-i kâinat: evrenin yaratılışı husul: meydana gelme
  hususan: özellikle in’idâm: yok olma
  kabza: el, tutam kemâl ve cemâl-i İlâhî: Allah’ın mükemmellik, kusursuzluk ve güzelliği
  kemâlât: mükemmel ve kusursuz özellikler kemâlât-ı İlâhiye: Allah’a ait mükemmel özellikler
  kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak kâinat: evren
  küll: bütün küllî: tür, geniş, kapsamlı
  mahlûkat: yaratıklar maksat: amaç, gaye
  matlab: istek medar: dayanak noktası, kaynak
  menba: kaynak menzil: yer, mekân
  menşe: kaynak metalip: istekler, arzular, talep edilen şeyler
  mevcut: var meçhul kalmak: bilinmez olmak
  muhakkak: gerçekliği kesin olarak bilinen musahhar etmek: boyun eğdirmek, emri altına almak
  nazar: bakış, görüş netice: sonuç
  rab: ilâh, yaratıcı rububiyet: her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurma
  suret: biçim, şekil sırr-ı ferdiyet: bütün varlıkları yaratanın tek olması sırrı
  tahakkuk: gerçekleşme tereşşuhat: sızıntılar, izler
  umum: bütün vahdet: Allah’ın birliği
  vahdet-i İlâhiye: Allah’ın birliği vesile: aracı
  zahir: açık, âşikâr zîakıl: akıl sahibi
  zîşuur: şuurlu, bilinçli âhiret âlemi: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat
  çare-i yegâne: tek çare şedit: şiddetli
  şuursuz: bilinçsiz


  Yazar : Risale Forum

 6. #36
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 590

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Ve vahdetle bütün kâinata birden tasarruf eden bir Zât-ı Ferd olmazsa, o matlaplar yerine gelmez. Farazâ gelse de çok nâkıs olur.

  İşte bu sırr-ı azîm içindir ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, tevhid ve ferdiyeti pek çok tekrarla, kuvvetli bir hararetle, yüksek bir halâvetle ders verdiği gibi, bütün enbiya ve asfiya ve evliya, en büyük zevklerini ve saadetlerini, kelime-i tevhid olan Lâ ilâhe illâ Hû’da buluyorlar.

  YEDİNCİ İŞARET

  İşte bu tevhid-i hakikîyi bütün meratibiyle en mükemmel bir surette ders veren, ispat eden, ilân eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaleti, elbette o tevhidin kat’iyeti derecesinde sabit olmak lâzım gelir. Çünkü, madem daire-i vücudun en büyük hakikati olan tevhidi bütün hakaikiyle o zât ders veriyor; elbette tevhidi ispat eden bütün burhanlar, dolayısıyla, onun risaletini ve vazifesinin hakkaniyetini ve dâvâsının doğruluğunu dahi kat’î ispat eder denilebilir. Evet, böyle binler hakaik-i âliyeyi cem eden ferdiyet ve vahdâniyeti hakkıyla keşfedip ders veren bir risalet, gayet kat’î bir surette o tevhid, o ferdiyetin muktezasıdır ve lâzımıdır. Onlar, onu herhalde isterler.

  İşte o vazifeyi tam tamına yerine getiren zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın şahsiyet-i mâneviyesinin derece-i ehemmiyetine ve ulviyetine ve bu kâinatın bir güneşi olduğuna şehadet eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini nümune olarak beyan ediyoruz.

  BİRİNCİSİ: Umum ümmet, umum asırlarda işledikleri umum hasenâtın bir misli, es-sebebü ke’l-fâil sırrınca, zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın sahife-i hasenâtına geçtiği gibi; umum ümmet, her günde ettikleri salâvat duasının

  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla mu’cize olan Kur’ân
  Zât-ı Ahmediye: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) zâtı, kendisi Zât-ı Ferd: her yönüyle tek ve benzersiz olan Zât, Allah
  asfiya: Hz. Peygamberin yolundan giden ilim ve takvâ sahibi büyük zâtlar asır: yüzyıl
  beyan etmek: açıklamak, anlatmak burhan: güçlü ve sağlam delil
  cem eden: toplayan daire-i vücud: varlık dairesi
  derece-i ehemmiyet: önem derecesi dâvâ: savunulan bir iddia
  enbiya: nebiler, peygamberler es-sebebü ke’l-fâil: “sebeb olan yapan gibidir”
  evliya: veliler, Allah dostları farazâ: farz edelim ki, varsayalım
  ferdiyet: tek ve benzersiz olma, teklik hakaik: hakikatler, gerçekler
  hakaik-i âliye: yüksek hakikatler, gerçekler hakikat: doğru gerçek
  hakkaniyet: doğruluk, hakka taraftar olma halâvet: tatlılık
  hararetle: şiddetle isteyerek hasenât: iyilikler, sevaplar
  kat’iyet: kesinlik kat’î: kesin
  kelime-i tevhid: Allah’tan başka ilâh olmadığını ifade eden cümle “Lâ ilâhe illâ Hû” keşfetmek: gizli birşeyi açığa çıkarmak
  kâinat: evren matlap: istek
  meratib: mertebeler, dereceler misil: benzer
  mukteza: bir şeyin gereği nâkıs: eksik, noksan
  nümune: örnek risalet: elçilik, peygamberlik
  saadet: mutluluk sahife-i hasenât: iyiliklerin yazıldığı sayfa, sevap defteri
  salâvat: Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duası suret: biçim, şekil
  sırr-ı azîm: büyük sır tasarruf eden: herşeyi dilediği gibi idare edip kullanan
  tevhid: Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme tevhid-i hakikî: araştırarak, delilleriyle Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etme
  ulviyet: yücelik umum: bütün
  vahdet: birlik, teklik vahdâniyet: birlik, ortağının bulunmayışı
  ümmet: Hz. Peygambere inanıp onun yolundan giden mü’minler şahsiyet-i mâneviye: mânevî şahsiyet
  şehadet: şahitlik


  Yazar : Risale Forum

 7. #37
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 591

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>kat’î makbuliyeti cihetiyle, o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam ve mertebeyi düşünmekle, şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın bu kâinat içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılır.

  İKİNCİSİ: Âlem-i İslâmın şecere-i kübrâsının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın, fevkalâde istidat ve cihazatıyla, âlem-i İslâmiyetin mâneviyâtını teşkil eden kudsî kelimâtı, tesbihâtı, ibâdâtı, en evvel, bütün mânâlarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyât-ı ruhiyesini düşün, Habîbiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediyenin (a.s.m.) velâyeti sair velâyetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla.

  Bir zaman, birtek tesbihin, birtek namazda, Sahabelerin tarz-ı telâkkisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü; Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek, bidâyet-i İslâmiyede kelimât-ı kudsiyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letâfeti, bir tarâveti, bir lezzeti var ki, gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zât-ı Muhammediye (a.s.m.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdesten) turfanda, taze olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen, o zât, birtek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir.

  İşte bu nokta-i nazardan, zât-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın, haddi ve nihayeti olmayan merâtib-i kemâlâtta ne derece terakki ettiğini kıyas et.

  ÜÇÜNCÜSÜ: Bu kâinatın Hâlıkı, bu kâinattaki bütün makasıdının en ehemmiyetli medarı nev-i insan olduğundan ve bütün hitâbât-ı Sübhâniyenin en anlayışlı

  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Habîbiyet: Allah’ın en sevgili kulu olma
  Hâlık: herşeyi yaratan Allah Sahabe: Hz. Peygamberi dünya gözüyle görüp onun yolundan giden Müslümanlar
  Zât-ı Akdes: bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah Zât-ı Muhammediye: Hz. Muhammed’in şahsiyeti
  bidâyet-i İslâmiye: İslâmiyetin başlangıcı binaen: dayanarak
  cihazat: cihazlar, donanım cihet: yön
  ehemmiyetli: değerli, önemli evvel: önce
  fevkalâde: olağanüstü feyiz: mânevî gıda, bereket
  gaflet: umursamazlık, dalgınlık had: sınır
  haysiyet: özellik hitâbât-ı Sübhâniye: her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah’ın kendine has hitap ve konuşmaları
  ibâdât: ibâdetler iktiza etmek: gerektirmek
  inkişaf: ortaya çıkma, açılma istidat: kabiliyet
  kat’î: kesin kelimât: kelimeler, sözler
  kelimât-ı kudsiye: kutsal kelimeler kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
  kâinat: evren letâfet: hoşluk, güzellik
  mahiyet-i Muhammediye: Hz. Muhammed’e ait temel özellik makam: derece, yer
  makasıd: maksatlar, gayeler makbuliyet: kabul edilmişlik
  massetmek: emmek medar: dayanak noktası, kaynak
  menba-ı hakikî: gerçek kaynak menşe: kaynak
  merâtib-i kemâlât: mükemmellik dereceleri meziyet: üstün özellik
  mâneviyât: mânâ âlemine ait özellikler mürur-u zaman: zamanın geçmesi
  nev-i insan: insan türü, insanlık nihayet: son
  nokta-i nazar: bakış açısı sair: başka, diğer
  suret: biçim, şekil tarz-ı telâkki: anlayış tarzı
  tarâvet: tazelik terakki etmek: ilerlemek, yükselmek
  terakkiyât-ı ruhiye: ruh ile mânevî mertebelere yükselme tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
  tesbihât: Allah’ın her türlü kusurdan uzak olduğunu, herşeyden büyük ve yüce olduğunu ifade eden kelimeleri tekrarlamak teşkil eden: oluşturan
  turfanda: yeni, taze ubudiyet-i Muhammediye: Hz. Muhammed’in mükemmel kulluk ve ibadeti
  velâyet: velilik âlem-i İslâm: İslâm âlemi
  şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye: Hz. Muhammed’in mânevî şahsiyeti şecere-i kübrâ: büyük ağaç


  Yazar : Risale Forum

 8. #38
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 592

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>bir muhatabı nev-i beşer olduğundan; o nev-i beşer içinde en meşhur, en namdar ve âsârıyla ve icraatıyla en mükemmel, en muhteşem fert olan zât-ı Muhammediyeyi (a.s.m.) o nevi namına, belki umum kâinat hesabına kendine muhatap ittihaz eden Zât-ı Ferd-i Zülcelâl, elbette onu hadsiz kemâlâtta hadsiz feyzine mazhar etmiştir.

  İşte, bu üç nokta gibi çok noktalar var, kat’î bir surette ispat ederler ki, şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye (a.s.m.), kâinatın mânevî bir güneşi olduğu gibi; bu kâinat denilen Kur’ân-ı kebîrin âyet-i kübrâsı ve o furkan-ı âzamın ism-i âzamı ve ism-i Ferdin cilve-i âzamının bir âyinesidir. Kâinatın umum zerrâtının, umum zamanlarındaki umum dakikalarının bütün âşirelerine darb edilip, hâsıl-ı darb adedince o zât-ı Ahmediyeye salât-ü selâm, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zât-ı Ferd-i Ehad-i Samedden niyaz ediyoruz.


  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 1  Not

  Dipnot-1 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.

  Kur’ân-ı kebîr: büyük Kur’ân Zât-ı Ferd-i Ehad-i Samed: herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, bir ve benzersiz olup ortağı olmayan Zât, Allah
  Zât-ı Ferd-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi, tek ve benzersiz olan Zât, Allah cilve-i âzam: en büyük yansıma
  darb etmek: matematikteki çarpma işlemini yapmak fert: birey, kişi
  feyz: mânevî gıda, bereket furkan-ı âzam: hakkı batıldan ayıran en büyük ve muazzam kitap, kâinat
  hadsiz: sınırsız, sayısız hazine-i rahmet: Allah’ın rahmet hazinesi
  hâsıl-ı darb: çarpma işleminin sonucu icraat: faaliyet, iş yapma
  ism-i Ferd: Allah’ın tek ve benzersiz oluşunu ifade eden ismi ism-i âzam: Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
  ittihaz eden: edinen, kabullenen kat’î: kesin
  kemâlât: mükemmellik ve kusursuzluk özellikleri kâinat: evren
  mazhar etmek: eriştirmek muhatap: hitap edilen
  namdar: şan ve şöhret sahibi namına: adına
  nev-i beşer: insanlar nevi: çeşit, tür
  nihayetsiz: sonsuz niyaz: dua etme, yalvarıp yakarma
  salât-ü selâm: Peygamberimiz için yapılan dua suret: biçim, şekil
  umum: bütün zerrât: zerreler, atomlar
  zât-ı Ahmedî: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in velâyet sahibi zâtı zât-ı Muhammediye: Hz. Muhammed’in şahsiyeti
  âsâr: eserler âyet-i kübrâ: en büyük delil
  âşire: saatin dakika ve saniye gibi on birim küçüğü olan zaman dilimi şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye: Hz. Muhammed’in mânevî şahsiyeti


  Yazar : Risale Forum

 9. #39
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 593

  Otuzuncu Lem’anın Beşinci Nüktesi
  فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِـى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِـى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 1

  âyet-i azîmenin ve

  اَللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نوْمٌ 2

  âyet-i azîmin birer nüktesi ile, İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayyın bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte, Eskişehir Hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kudsî kuşu avlayamadık. Tebâud ettikten sonra, hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-i ekberin ve nur-u âzamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz.

  BİRİNCİ REMİZ

  İsm-i Hayy ve ism-i Muhyînin bir cilve-i âzamından olan “Hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir?” sualine karşı, fihristevâri cevap şudur ki:

  Hayat,

  • şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi,
  • hem en büyük neticesi,
  • hem en parlak nuru,
  • hem en lâtif mâyesi,
  Not
  Dipnot-1 “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O herşeye hakkıyla kadirdir.” Rum Sûresi, 30:50.
  Dipnot-2 “Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz, gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman Ona ârız olamaz.” Bakara Sûresi, 2:255.  Eskişehir Hapishanesi: (bk. bilgiler - Eskişehir) cilve: görüntü, yansıma
  cilve-i âzam: en büyük yansıma ehemmiyetli: değerli, önemli
  fihristevâri: özet şeklinde, başlıklar halinde hakikat-i ekber: en büyük gerçek
  ism-i Hayy: Allah’ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini bildiren ismi ism-i Muhyî: Allah’ın bütün canlılara hayat verdiğini ifade eden ismi
  kudsî: kutsal kâinat: evren
  lem’a: parıltı lâtif: güzel, hoş
  mahiyet: öz nitelik, özellik muhtasaran: özet olarak
  mâye: maya netice: sonuç
  nur-u âzam: en büyük nur nükte: derin ve ince anlamlı söz
  remiz: işaret tebâud etmek: uzaklaşmak
  ziya: ışık âyet-i azîme: büyük ve yüce âyet
  İsm-i Âzam: Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı Şevvâl-i Şerif: Hicrî aylardan onuncusu; Ramazan’dan sonraki ay
  şua: ışık, parıltı


  Yazar : Risale Forum

 10. #40
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 594

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }.listlevel1WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: disc; clear: left; }.listlevel2WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; clear: left; }.listlevel3WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: square; clear: left; }.listlevel4WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: disc; clear: left; }.listlevel5WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; clear: left; }.listlevel6WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: square; clear: left; }.listlevel7WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: disc; clear: left; }.listlevel8WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; clear: left; }.listlevel9WW8Num1 { margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: square; clear: left; }</style>
  • hem gayet süzülmüş bir hülâsası,


  • hem en mükemmel meyvesi,
  • hem en yüksek kemâli,
  • hem en güzel cemâli,
  • hem en güzel ziyneti,
  • hem sırr-ı vahdeti,
  • hem rabıta-i ittihadı,
  • hem kemâlâtının menşei,
  • hem san’at ve mahiyetçe en harika bir zîruhu,
  • hem en küçük bir mahlûku bir kâinat hükmüne getiren mu’cizekâr bir hakikati,
  • hem güya kâinatın küçük bir zîhayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kâinatın bir nevi fihristesini o zîhayatta göstermekle beraber, o zîhayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kâinat hükmüne getiren en harika bir mu’cize-i kudrettir.
  • Hem en büyük bir küll kadar, hayat ile küçük bir cüz’ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kâinatı tecezzî ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll, bir küllî hükmünde gösteren fevkalâde harika bir san’at-ı İlâhiyedir.
  • Hem kâinatın mahiyetleri içinde Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun vücub-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden burhanların en parlağı, en kat’îsi ve en mükemmeli,
  • hem masnuat-ı İlâhiye içinde en hafîsi ve en zâhiri, en kıymettarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en mânidar bir nakş-ı san’at-ı Rabbâniyedir.
  • Hem sair mevcudatı kendine hâdim ettiren, nâzenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i Rahmâniyedir.


  Zât-ı Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan zât, Allah burhan: güçlü ve sağlam delil
  cemâl: güzellik cihet: yön
  cilve-i rahmet-i Rahmâniye: sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah’ın rahmetinin yansıması cüz’: kısım, parça
  ehadiyet: Allah’ın birliğinin her bir varlıkta görünmesi ekser: pek çok
  ferd: kişi fevkalâde: olağanüstü
  fihriste: ana özelliklerin sıralandığı liste, içerik hafî: gizli
  hakikat: gerçek hâdim: hizmetçi
  hülâsa: öz, esas inkısam: bölünme, kısımlara ayrılma
  iştirak: ortaklık kat’î: kesin
  kemâl: kusursuzluk, mükemmellik kemâlât: kusursuzluklar, mükemmellikler
  kâinat: evren küll: bütün, genel
  küllî: tür, geniş, kapsamlı kıymettar: değerli
  mahiyet: temel özellik mahlûk: varlık
  masnuat-ı İlâhiye: Allah’ın san’atla yarattığı varlıklar menşe: kaynak
  mevcudat: varlıklar mu’cize-i kudret: Allah’ın kudret mu’cizesi
  mu’cizekâr: mucize dolu mânidar: mânâlı, anlamlı
  münasebettar: ilgili, bağlantılı nakş-ı san’at-ı Rabbâniye: herşeyin Rabbi olan Allah’a ait san’atlı nakış
  nazdar: nazlı nazik: ince, zarif
  nevi: çeşit, tür nezih: temiz, hoş
  nâzenin: ince, nazik rabıta-i ittihad: birlik bağı
  rububiyet: herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurma sair: başka, diğer
  san’at-ı İlâhiye: Allah’ın san’atı sırr-ı vahdet: birlik sırrı
  tecezzî: bölünme, parçalanma vahdet: Allah’ın birliğinin bütün varlıklarda görünmesi
  vesile olmak: aracı olmak vücub-u vücud: Allah’ın varlığının zorunlu olması
  ziynet: süs zâhir: açık bir şekilde görünen
  zîhayat: canlı zîruh: ruh sahibi
  âlem: dünya şehadet eden: şahidlik eden


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 4/9 İlkİlk 12345678 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •