Sayfa 6/7 İlkİlk ... 234567 SonSon
64 sonuçtan 51 ile 60 arası

 1. #51
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 404

  cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur’da tafsilen izah edilmiş.

  Burada o burhanlardan üç tanesi, kısaca, gayet mâkul bir surette zikredilmiştir diye beyana başlar. Bu risaleyi gören herbir zevk-i selim ashabı hayrette kalmakla beraber, kendilerinin istifadelerinden başka, gayrılarının da istifadelerine çalışmayı lâzım buluyorlar. Hususan İkinci Burhanda beş nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan, herhalde takdir ve tahsin ve tasviple “Mâşaallah, fetebârekâllah” diyecek; fakir, hakir görünen vücudunu teâli ettirecek harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecek.

  ON BEŞİNCİ RİCA HAŞİYE-1

  Bir zaman Emirdağı’nda ikamete memur ve tek başıma, menzilde adeta bir haps-i münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümlerle bana işkence vermelerinden, hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruh u canımla Denizli hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim ve “Hapis ve kabir bu tarz-ı hayata müreccahtır” diye, ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inâyet-i İlâhiye imdada yetişti, kalemleri teksir makinesi olan Medresetü’z-Zehrâ şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden, Nurun kıymettar mecmualarından her tanesi, bir kalemle beş yüz nüsha meydana geldi. Fütuhata başlamaları, o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi, “Hadsiz şükür olsun” dedirtti.

  Bir miktar sonra, Risale-i Nur’un gizli düşmanları, fütuhat-ı Nuriyeyi çekemediler, hükûmeti aleyhimize sevk ettiler. Yine hayat bana ağır gelmeye başladı. Birden inâyet-i Rabbâniye tecellî etti. En ziyade Nurlara muhtaç olan alâkadar  Not
  Haşiye-1 Nurun telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu On Beşinci Rica, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem’asının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı.

  Denizli Hapsi: (bk. bilgiler – Denizli) Emirdağ: (bk. bilgiler)
  Medresetü’z-Zehrâ: (bk. bilgiler) Mâşaallah: Allah dilemiş ve ne güzel yaratmış
  aleyhinde: karşısında alâkadar: alakalı, ilgili
  ashab: sahipler beyan etmek: açıklamak, anlatmak
  burhan: güçlü ve sarsılmaz delil cilve: görünme, yansıma
  derk etmek: anlamak, algılamak evvel: önce
  fetebârekâllah: şânı ne yücedir Allah’ın fütuhat: fetihler, zaferler
  fütuhat-ı Nuriye: Nur Risalelerinin yayılması gayr: başkası
  hadsiz: sonsuz hakir: küçük, değersiz
  haps-i münferit: tek başına hapis, hücre hapsi haşiye: dipnot
  hususan: özellikle hükûmet: idare, yönetim
  ikamet: yerleşme imdada yetişmek: yardım etmek
  inâyet-i Rabbâniye: bütün varlıkların Rabbi olan Allah’ın inayeti, yardımı inâyet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı ve gözetmesi
  istifade: yararlanma, faydalanma izah etmek: açıklamak
  kıymettar: değerli lem’a: parıltı
  mecmua: benzer konularda yazılmış yazıların bir araya getirilmesiyle oluşan eser mehaz: kaynak
  menzil: ev, mekân mu’cize: insanların benzeri yapmakta âciz oldukları Allah’ın olağanüstü eseri
  mâkul: akla uygun müreccah: tercih edilen
  nüsha: kopya rica: ümit
  risale: Risale-i Nur’da yer alan bölümlerden her birisi ruh u can: ruh ve can, büyük bir istek
  sevk etmek: yönlendirmek suret: biçim, şekil
  tafsilen: ayrıntılı olarak tahakküm: zorbalık etmek, baskı yapmak
  tahsin: beğenme, birşeyin güzelliğini ilân etme takdir: birşeyin değerini anlama ve ilân etme
  tarassut: gözetleme tarz-ı hayat: hayat tarzı
  tasdik etmek: doğrulamak, onaylamak tasvip: uygun bulma
  tecellî etmek: görünmek, yansımak teessüf etmek: üzülmek
  tekmil: tamamlama teksir makinesi: yazıları çoğaltmak için kullanılan makine
  telif etmek: kitap yazma, yazılı eser ortaya koyma telif zamanı: bir kitabın yazılma zamanı
  teâli ettirmek: yüceltmek vücud: varlık
  zevk-i selim: en kusursuz, en yüksek derecedeki zevk zikredilmek: anılmak, belirtilmek
  ziyade: çok, fazla şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme

  Yazar : Risale Forum

 2. #52
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 405

  memurlar, vazifeleri itibarıyla, müsadere edilen Nur Risalelerini kemâl-i merak ve dikkatle mütalâa ettiler. Fakat Nurlar onların kalblerini kendine taraftar eyledi. Tenkit yerine takdire başlamalarıyla Nur dershanesi çok genişlendi, maddî zararımızdan yüz derece ziyade menfaat verdi, sıkıntılı telâşlarımızı hiçe indirdi.

  Sonra, gizli düşman münafıklar, hükûmetin nazar-ı dikkatini benim şahsıma çevirdiler. Eski siyasî hayatımı hatırlattırdılar. Hem adliyeyi, hem maarif dairesini, hem zabıtayı, hem Dahiliye Vekâletini evhamlandırdılar. Partilerin cereyanları ve komünistlerin perdesinde anarşistlerin tahrikâtıyla o evham genişlendi. Bizi tazyik ve tevkif ve ellerine geçen risaleleri müsadereye başladılar. Nur şakirtlerinin faaliyetine tevakkuf geldi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle, bir kısım resmî memurlar, hiç kimsenin inanmayacağı isnatlarda bulundular, pek acip iftiraları işâaya çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar.

  Sonra, pek âdi bahanelerle, zemherîrin en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek, büyük ve gayet soğuk ve iki gün sobasız bir koğuşta, tecrid-i mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangalımda ateş varken, zaafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi, bu vaziyette, hem soğuktan bir sıtma, hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken, bir inâyet-i İlâhiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. Mânen, “Sen hapse medrese-i Yusufiye namı vermişsin. Hem Denizli’de, sıkıntınızdan bin derece ziyade hem ferah, hem mânevî kâr, hem oradaki mahpusların Nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde Nurların fütuhatı gibi neticeler, size şekvâ yerinde binler şükrettirdi. Herbir saat hapsinizi ve sıkıntınızı on saat ibadet hükmüne getirdi, o fâni saatleri bâkileştirdi. İnşaallah, bu üçüncü medrese-i Yusufiyedeki musibetzedelerin Nurlardan istifadeleri ve teselli bulmaları, senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip sevinçlere çevirecek. Ve hiddet ettiğin

  Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı Denizli: (bk. bilgiler)
  Nurlar: Risale-i Nur Külliyatı acip: hayret verici, tuhaf
  adliye: hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşu anarşist: anarşizm yanlısı, hiçbir kayıt ve kural tanımayan, kanun ve düzene karşı
  bâkileştirmek: sürekli kılmak, kalıcı hale getirmek cereyan: akım
  evham: kuruntular, şüpheler evhamlandırmak: kuşkulandırmak
  ferah: rahat fâni: gelip geçici, ölümlü
  fütuhat: fetihler, yayılmalar hakikat: gerçek, sır
  hiddet: öfke hükûmet: idare, yönetim
  iftira: asılsız suçlama inkişaf etmek: ortaya çıkmak
  inâyet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı ve gözetmesi inşaallah: Allah izin verirse
  isnat: dayandırma, suçlama istifade: yararlanma
  itibarıyla: bakımından işâa: bir haberi yayma, duyurma
  kemâl-i merak: merakın son derecesi komünist: komünizm yanlısı
  maarif dairesi: Millî Eğitim Bakanlığı mahpus: hapsedilen kişi
  medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân’a hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane menfaat: fayda, yarar
  musibetzede: musibete uğrayan mânen: mânevî olarak
  mânevî: mânâya ait münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen
  müsadere: toplatma, elden alma mütalâa etmek: okumak, incelemek
  nam: ad, isim nazar-ı dikkat: dikkatli bakış
  netice: son, sonuç risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  tahrikât: tahrikler, kışkırtmalar takdir: birşeyin değerini anlama ve ilân etme
  tazyik: baskı tecrid-i mutlak: tam bir yalnızlık, yalnız başına bırakma
  tenkit: eleştiri tevakkuf: durgunluk
  tevkif etmek: tutuklamak vaziyet: durum, hâl
  zaafiyet: zayıflık, güçsüzlük zabıta: polis
  zemherîr: 22 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar olan şiddetli kış dönemi ziyade: çok, fazla
  âdi: basit, sıradan şakirt: öğrenci
  şekvâ: şikâyet şükretmek: teşekkür etmek, Allah’a karşı minnet duymak
  Yazar : Risale Forum

 3. #53
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 406

  adamlar, eğer aldanmışlarsa, bilmeyerek sana zulmediyorlar; onlar hiddete lâyık değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalâlet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa, onlar pek yakın bir zamanda ölümün idam-ı ebedîsiyle kabrin haps-i münferidine girip daimî sıkıntılı azap çekecekler. Sen onların zulmü yüzünden hem sevap, hem fâni saatlerini bâkileştirmeyi, hem mânevî lezzetleri, hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi ihlâsla yapmasını kazanıyorsun” diye ruhuma ihtar edildi.

  Ben de bütün kuvvetimle “Elhamdü lillâh” dedim. İnsaniyet damarıyla o zalimlere acıdım, “Yâ Rabbi, onları ıslah eyle” diye dua ettim. Bu yeni hadisede, ifademde Dahiliye Vekâletine yazdığım gibi, on vecihle kanunsuz olduğu ve kanun namına kanunsuzluk eden o zalimler, asıl suçlu onlar olması gibi, öyle bahaneleri aradılar, işitenleri güldürecek ve hakperestleri ağlattıracak iftiraları ve uydurmalarıyla ehl-i insafa gösterdiler ki, Risale-i Nur’a ve şakirtlerine ilişmeye, kanun ve hak cihetinde imkân bulamıyorlar, divaneliğe sapıyorlar.

  Ezcümle, bir ay bizi tecessüs eden memurlar birşey bahane bulamadıklarından, bir pusula yazıp ki, “Said’in hizmetkârı bir dükkândan rakı almış, ona götürmüş,” o pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp, sonra yabanî ve sarhoş bir adamı yakalamışlar, tehditkârâne “Gel bunu imza et” demişler. O da demiş: “Tövbeler tövbesi olsun, bu acip yalanı kim imza edebilir?” Onları, pusulayı yırtmaya mecbur etmiş.

  İkinci bir nümune: Bilmediğim ve şimdi dahi tanımadığım bir zat, atını, beni gezdirmek için vermiş. Ben de, rahatsızlığım için, teneffüs kastıyla, ekser günlerde, yazda bir iki saat gezerdim. O at ve araba sahibine elli liralık kitap vermeye söz vermiştim—tâ kaidem bozulmasın ve minnet altına girmeyeyim. Acaba bu işte hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki, “O at kimindir?” diye, elli defa bizlerden hem vali, hem adliyeciler, hem zabıta ve polisler sordular. Güya büyük bir hâdise-i siyasiye ve âsâyişe temas eden bir vakıadır! Hattâ, bu mânâsız soruşların kesilmesi için, iki zat, hamiyeten, biri “At benimdir,” diğeri “Araba

  Dahili Vekâlet: İçişleri Bakanlığı Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî)
  acip: tuhaf, şaşırtıcı bâki: devamlı olan, yok olmayan
  cihet: yön daimî: devamlı, sürekli
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık, inkârcılık divanelik: akılsızlık
  ehl-i insaf: insaflı olanlar ekser: çok
  elhamdü lillâh: Allah’a hamd olsun! ezcümle: örnek olarak
  fâni: gelip geçici, ölümlü garaz: kötü kasıt
  hadise-i siyasiye: siyasî olay hak: adalet
  hakperest: doğruluktan ayrılmayan, hakkı tutan hamiyet: din ve vatan gibi mukaddes değerleri koruma gayreti
  haps-i münferid: hücre hapsi; tek başına hapsedilme hiddet: öfke
  hizmetkâr: hizmet yapan kimse idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme ihtar etmek: hatırlatmak
  insaniyet: insanlık kaide: kural
  kastıyla: amacıyla mecbur etmek: zorunlu kılmak
  minnet: iyilik karşısında kendini borçlu hissetme namına: adına
  nümune: örnek pusula: küçük not kağıdı
  tecessüs eden: gizlice araştıran, casusluk yapan tehditkârâne: tehdit ederek
  temas eden: dokunan teneffüs: dinlenme, temiz hava alma
  vakıa: olay vazife-i ilmiye ve diniye: ilim ve din görevi
  vecih: yön yabanî: yabancı
  yâ Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’ım zalim: acımasız ve haksız davranan
  zulüm: haksızlık âsâyiş: kanuna uygunluk
  ıslah etmek: iyileştirmek, düzeltmek şakirt: öğrenci, talebe
  Yazar : Risale Forum

 4. #54
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 407

  benimdir” dedikleri için, ikisini de benimle beraber tevkif ettiler. Bu nümunelere kıyasen, çok çocuk oyuncaklarına seyirci olup gülerek ağladık ve anladık ki, Risale‑i Nur’a ve şakirtlerine ilişenler maskara olurlar.

  O nümunelerden lâtif bir muhavere: Benim tevkif kâğıdımda sebep “emniyeti ihlâl” suçu yazıldığından, ben daha o pusulayı görmeden müddeiumuma dedim: “Seni geçen gece gıybet ettim. Emniyet müdürü hesabına beni konuşturan bir polise, ‘Eğer bin müddeiumumî ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiyeye hizmet etmemişsem-üç defa-Allah beni kahretsin’ dedim.”

  Sonra, bu sırada, bu soğukta, en ziyade istirahate ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir hengâmda, garazı ve kastı ihsas eder bir tarzda, beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrit ve tevkif ve tazyike sevk edenlere, fevkalâde iğbirar ve kızmak geldi. Bir inâyet, imdada yetişti. Mânen kalbe ihtar edildi ki:

  “İnsanların sana ettikleri ayn-ı zulümlerinde, ayn-ı adalet olan kader-i İlâhînin büyük bir hissesi var.

  “Ve bu hapiste yiyecek rızkın var; o rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslimle mukabele lâzım.

  “Hikmet ve rahmet-i Rabbâniyenin dahi büyük bir hissesi var ki, bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı, sabır içinde binler şükretmek lâzımdır.

  “Hem senin nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tevbe ile, nefsine ‘Bu tokada müstehak oldun’ demelisin.

  “Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı safdil ve vehham memurları iğfal ile o zulme sevk etmek cihetiyle, onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i

  ayn-ı adalet: adaletin ta kendisi ayn-ı zulüm: zulüm ve haksızlığın ta kendisi
  cihet: yön, taraf desise: hile, aldatma
  emniyet: güven emniyet-i umumiye: genel güvenlik
  emniyeti ihlâl: güvenliği bozma fevkalâde: olağanüstü
  fevkinde: üstünde garaz: kötü kasıt
  gıybet: arkadan çekiştirmek, hazır olmayan birisinin aleyhinde konuşmak hengâm: zaman, dönem
  hikmet ve rahmet-i Rabbâniye: herbir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah’ın rahmet ve hikmeti ihsas etmek: hissettirmek
  ihtar edilmek: hatırlatılmak imdada yetişmek: yardım eli uzatmak
  inâyet: Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik istirahat: dinlenme, rahatlama
  istiğfar: af dileme, tevbe etme iğbirar: gücenme, kırgınlık
  iğfal: gaflete düşürerek kandırma, aldatma kader-i İlâhî: Allah’ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan bilip o şekilde belirlemesi
  kahretmek: perişan etmek kast: amaç
  lâtif: güzel, hoş maskara olmak: gülünç duruma düşmek
  muhavere: karşılıklı konuşma mukabele: karşılık verme
  mânen: mânevî olarak müddeiumumî: savcı
  müstehak: hak etmiş, lâyık nefs: kişinin kendisi
  nurlandırmak: aydınlatmak nümune: örnek
  rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler safdil: saf kalpli, kolay aldanan
  sevk etmek: yönlendirmek tahammül: dayanma, katlanma
  tazyik: baskı tecrit: yalnız başına bırakma
  tehcir: yurdundan çıkarma, sürgün etme teslim: her şeyiyle Allah’a bağlanma
  tevbe: pişmanlık duyarak günahtan dönüş tevkif etmek: tutuklamak
  vehham: aşırı derecede vehimli, kuruntulu ziyade: çok, fazla
  zulüm: haksızlık şakirt: öğrenci, talebe
  şükretmek: teşekkür etmek, Allah’a karşı minnet duymak
  Yazar : Risale Forum

 5. #55
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 408

  Nur’un o münafıklara vurduğu dehşetli mânevî tokatlar, senin intikamını tamamen onlardan almış. O, onlara yeter.

  “En son hisse, bilfiil vasıta olan resmî memurlardır. Bu hisseye karşı, onların Nurlara tenkit niyetiyle bakmalarında, ister istemez, şüphesiz, iman cihetinde istifadelerinin hatırı için,
  1
  وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ düsturuyla onları affetmek bir ulüvvücenaplıktır.”

  Ben de bu hakikatli ihtardan kemâl-i ferah ve şükürle, bu yeni medrese-i Yusufiyede durmaya, hattâ aleyhimde olanlara yardım etmek için, kendime mucib‑i ceza, zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim gibi yetmiş beş yaşında ve alâkasız ve dünyada sevdiği dostlarından, yetmişten ancak hayatta beşi kalmış ve onun vazife-i Nuriyesini görecek yetmiş bin Nur nüshaları bâki kalıp serbest geziyorlar ve bir dile bedel binler dille hizmet-i imaniyeyi yapacak kardeşleri, vârisleri bulunan benim gibi bir adama, kabir bu hapisten yüz derece ziyade hayırlıdır. Ve bu hapis dahi, haricinde hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestiyetten yüz derece daha rahat, daha faidelidir. Çünkü, haricinde, tek başıyla yüzer alâkadar memurların tahakkümlerini çekmeye mukabil, hapiste yüzer mahpuslarla beraber, yalnız müdür ve başgardiyan gibi bir iki zâtın, maslahata binaen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona mukabil, hapiste çok dostlardan kardeşâne taltifler, teselliler görür. Hem İslâmiyet şefkati ve insaniyet fıtratı bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, hapis zahmetini rahmete çeviriyor diye, hapse razı oldum.

  Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada, zaafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan ayakta durmaya sıkıldığımdan, mahkeme kapısının haricinde, bir iskemlede oturdum. Birden bir hâkim geldi, hiddet etti, “Neden ayakta beklemiyor?” ihanetkârâne dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktım, pek çok Müslümanlar, kemâl-i şefkat ve uhuvvetle, merhametkârâne bakıp etrafımızda toplanmışlar, dağıtılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi:


  Not
  Dipnot-1 “Öfkelerini yutanlar ve insanları affedenler...” Âl-i İmrân Sûresi, 3:134.

  alâkadar
  : alakalı, ilgili

  alâkasız
  : ilgisiz
  bilfiil: fiilen, uygulamalı olarak binaen: dayanarak
  bâki kalmak: geride kalmak, elde bulunmak cihet: yön, şekil
  dehşetli: korkunç, ürkütücü düstur: kural, prensip
  fıtrat: yaratılış, mizaç hakikat: gerçek, sır
  haricinde: dışında hiddet: öfke
  hisse: pay hizmet-i imaniye: iman hizmeti
  hâkim: yargıç hürriyet: özgürlük
  ihanetkârâne: haincesine ihtar: hatırlatma, uyarı
  kardeşâne: kardeşçesine kemâl-i ferah: tam bir rahatlama
  kemâl-i şefkat: tam ve mükemmel şefkat, acıma mahpus: tutuklu
  maslahat: fayda, gaye medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân’a hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
  merhamete gelmek: acımak merhametkârâne: merhametli bir şekilde
  merhametsiz: acımasız mucib-i ceza: ceza gerektiren
  mukabil: karşılık münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen
  nüsha: kopya rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  serbestiyet: serbestlik tahakküm: baskı, zorbalık
  taltif: iyilik ve güzellikle muamele etmek uhuvvet: kardeşlik
  ulüvvücenaplık: büyüklük vasıta: aracı
  vazife-i Nuriye: Risale-i Nur yoluyla Kur’ân hizmetinde bulunma vaziyet: durum
  vâris: mirasçı zaafiyet: zayıflık, güçsüzlük
  ziyade: çok, fazla şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

 6. #56
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 409

  Birincisi: Benim ve Nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde hakkımdaki teveccüh-ü âmmeyi kırmakla Nurun fütuhatına sed çekilir diye, bazı safdil resmî memurları kandırıp, şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle, ihanetkârâne böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inâyet-i İlâhiye, Nurların iman hizmetine mukabil, bir ikram olarak, o birtek adamın ihanetine bedel bu yüz adama bak, hizmetinizi takdirle şefkatkârâne, acıyarak, alâkadarâne sizi istikbal ve teşyî ediyorlar. Hattâ, ikinci gün, ben müstantık dairesinde müddeiumumun suallerine cevap verirken, hükûmet avlusunda, mahkeme pencerelerine karşı bin kadar ahali kemâl-i alâka ile toplanıp lisan-ı hal ile “Bunları sıkmayınız” dediklerini, vaziyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbime ihtar edildi ki: Bu ahali, bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bâkiyeye bir doğru müjde istiyorlar ve fıtraten arıyorlar ve Nur Risalelerinde aradıkları bulunuyor diye işitmişler ki, benim ehemmiyetsiz şahsıma, imana bir parça hizmetkârlığım için, haddimden çok ziyade iltifat gösteriyorlar.

  İkinci hakikat: Emniyeti ihlâl vehmiyle bize ihanet etmek ve teveccüh-ü âmmeyi kırmak kastıyla tahkirkârâne, aldanmış mahdut adamların bed muamelelerine mukabil, hadsiz ehl-i hakikatin ve nesl-i âtinin takdirkârâne alkışlamaları var diye ihtar edildi.

  Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehşetli çalışmasına karşı, Risale-i Nur ve şakirtleri, iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor, emniyeti ve âsâyişi temine çalışıyor ki, pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan Nur talebelerinden, bu yirmi senede alâkadar üç dört mahkeme ve on vilâyetin zabıtaları, emniyeti ihlâle dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş.

  ahali: halk alâkadar: alakalı, ilgili
  alâkadarâne: ilgilenerek anarşist: hiçbir kayıt ve kural tanımayan, kanun ve düzen karşıtı
  bed muamele: kötü uygulama bedel: karşılık
  dair: ilgili, ait ehemmiyet: önem, değer
  ehl-i hakikat: her şeyin hakikatini ve gerçeğini araştıran ve ulaşan kişiler emniyet: güven ortamı
  emniyet-i umumiye: genel güvenlik fütuhat: fetihler, zaferler
  fıtraten: yaratılış itibariyle had: seviye, derece
  hadsiz: sayısız hakikat: gerçek, esas
  hizmetkâr: hizmet yapan kimse ifsad: bozulma
  ihanet: hainlik ihanetkârâne: hainlik ederek
  ihlâl etmek: bozmak, karıştırmak ihtar etmek: hatırlatmak
  ikram: bağış, ihsan iltifat göstermek: ilgilenmek
  iman hizmeti: iman hakikatlerini yayma hizmeti iman-ı tahkikî: imana dair bütün meseleleri inceleyip delil ve burhan ile inanma
  inâyet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı, lütfu istikbal: karşılamak
  kastıyla: amacıyla kemâl-i alâka: eksiksiz ilgi ve alâka
  kesret: çokluk komünist: Komünizm akımını benimseyen kişi
  lisan-ı hal: hâl ve beden dili mahdut: sınırlı
  muamele: davranış, tavır mukabil: karşılık
  müddeiumumî: savcı müstantık: mahkemede ilk ifadeyi alan sorgu hâkimi
  müthiş: dehşet veren nazar: bakış, görüş
  nesl-i âti: gelecek nesil saadet-i bâkiye: sonsuz mutluluk, âhiret hayatı
  safdil: saf kalpli, kolay aldanan sed çekmek: engellemek
  sevk etmek: yöneltmek tahkirkârâne: hakaret ederek, küçük düşürerek
  takdir etmek: bir şeye gerekli değeri göstermek takdirkârâne: takdir ederek
  teveccüh-ü âmme: halkın yönelişi, ilgi göstermesi teşyî: uğurlama, vefat eden kişinin defnedilmesi
  vaziyet: durum vehim: kuruntu, varsayım
  vilâyet: il vukuat: meydana gelen olaylar
  zabıta: polis ziyade: çok, fazla
  âsâyiş: emniyet ve güven ortamı şakirt: öğrenci
  şefkatkârâne: şefkat dolu
  Yazar : Risale Forum

 7. #57
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 410

  Ve üç vilâyetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler: “Nur talebeleri mânevî bir zabıtadır. Âsâyişi muhafazada bize yardım ediyorlar. İman-ı tahkikî ile, Nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar, emniyeti temine çalışıyorlar.”

  Bunun bir nümunesi Denizli Hapishanesidir. Oraya Nurlar ve o mahpuslar için yazılan Meyve Risalesi girmesiyle, üç dört ay zarfında iki yüzden ziyade o mahpuslar öyle fevkalâde itaatli, dindarâne bir salâh-ı hal aldılar ki, üç dört adamı öldüren bir adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nâfi bir uzuv olmaya başladı. Hattâ resmî memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler: “Nurcular hapiste kalsalar, biz kendimizi mahkûm ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız, tâ onlardan ders alıp onlar gibi olacağız, onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz.”

  İşte bu mahiyette bulunan Nur talebelerini emniyeti ihlâl ile ittiham edenler, herhalde ve gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik hesabına hükûmeti iğfal edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı deriz:

  “Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve dünya misafirhanesinde yolcular gayet sür’at ve telâşla, kafile kafile arkasında toprak arkasına girip kayboluyorlar; elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehl-i iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün, idam-ı ebedî darağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm-ü ebediyetle aldığınız fâni zevkler bâki ve elîm elemlere dönecek.”

  Maatteessüf gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon velî makamında olan şehidlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıcıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikat-i İslâmiyete bazan tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir şuâı olan tarikat meşrebini o güneşin aynı gösterip, hükûmetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp, hakikat-i Kur’âniyeye ve hakaik-i imaniyeye

  Denizli Hapishanesi: (bk. bilgiler - Denizli) anarşist: anarşizm yanlısı, hiçbir kayıt ve kural tanımayan, kanun ve düzene karşı
  bâki: devamlı ve kalıcı olan, sonsuz dindarâne: dinine bağlı, dindarca
  ehl-i iman: Allah’a ve Allah’tan gelen herşeye inanan kimseler, mü’minler elem: acı, keder
  elîm: acı ve sıkıntı veren emniyet: güven
  fevkalâde: olağanüstü fâni: geçici olan, ölümlü
  hakaik-i imaniye: iman hakikatleri, esasları hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’ın hakikati doğru gerçeği
  hakikat-i İslâmiyet: İslâm’ın doğru gerçeği hüküm: karar
  idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş ihlâl etmek: bozmak, karıştırmak
  iman-ı tahkikî: imana dair bütün meseleleri inceleyip delil ve burhan ile inanma insaflı: vicdanlı
  itaatli: emirlere uyan ittiham etmek: suçlamak
  iğfal: gaflete düşürerek kandırma, aldatma kafile: grup, topluluk
  maatteessüf: ne yazık ki mahiyet: nitelik, özellik
  mahkûm etmek: hapis cezası vermek mahpus: tutuklu
  makam: derece mazlum: suçsuz, zulme uğrayan
  meşreb: hareket tarzı, metod muhafaza etmek: korumak
  münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen nam: isim, ünvan
  nâfi: faydalı nümune: örnek
  salâh-ı hâl: durumun düzelmesi suret: biçim, şekil
  takdir: övgü tarikat: mânevî ilerlemeye götüren yol
  terhis tezkeresi: görevin bittiğini gösteren belge tevehhüm-ü ebediyet: sonsuza kadar yaşayacağını sanmak
  uzuv: organ velî: Allah dostu
  vilâyet: il zabıta: polis
  ziyade: çok, fazla âsâyiş: emniyet ve güven ortamı
  ıslah etmek: düzeltmek şuâ: ışık, parıltı
  Yazar : Risale Forum

 8. #58
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 411

  tesirli bir surette çalışan Nur talebelerine “tarikatçi” ve “siyasî cemiyetçi” namını vererek aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz, hem onlara, hem onları aleyhimizde dinleyenlere, Denizli mahkeme-i âdilesinde dediğimiz gibi deriz:

  “Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikate başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşaallah!”

  İşte, ihtiyarlığımın sezgüzeştliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan ve Kur’ân’dan imdada yetişen kudsî tesellilerle bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini, gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. Hususan hapiste farz namazını kılan ve tevbe edenin herbir saati on saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi herbir fâni gün, sevap cihetinde on gün bâki bir ömrü kazandırmasıyla, benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medar-ı şükrandır, o mânevî ihtardan bildim, “Hadsiz şükür Rabbime” dedim, ihtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle, ferahla gitse, lezzetin zevâli elem olmasından, hem teessüf, hem şükürsüzlükle, gafletle, bazı günahları yerinde bırakır, fâni olur, gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, zevâl-i elem bir mânevî lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından, bir cihette bâki kalır ve hayırlı meyveleriyle bâki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu nokta-i nazardan, mahpuslardan farzı kılanlar, sabır içinde şükretmelidirler.

  ON ALTINCI RİCA

  Bir zaman, ihtiyarlık vaktinde, Eskişehir hapsinden, bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu’ya nefyettiler. Polis karakolunda iki üç ay misafir ettiler. Benim gibi, sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir münzevî ve kıyafetinin tebdiline tahammül etmeyen bir adam, böyle yerlerde ne kadar azap çeker, anlaşılır.

  Eskişehir Hapsi: (bk. bilgiler) Kastamonu: (bk. bilgiler)
  Rab: Her bir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayan, onları terbiye ve idare edip egemenliği altında tutan Allah azap: acı, sıkıntı
  bâki: devamlı ve kalıcı olan, sonsuz cemiyetçi: belli bir görüşe sahip olanların bir araya gelmelerini savunan
  cihet: taraf, yön elem: acı, keder
  farz: Allah’ın kesinlikle yapılmasını emrettiği şey ferah: rahatlık
  fâni: geçici olan, ölümlü gaflet: Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli
  hadsiz: sayısız hakikat: doğru gerçek
  hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’ın hakikati, esası hayır: iyilik
  hususan: özellikle hüküm: karar
  ibadet: Allah’a kulluk etme ihtar: hatırlatma
  inşaallah: Allah’ın dilemesiyle kefaret: günahlardan ve hatalardan arınma vasıtası
  kudsî: kutsal, her türlü kusur ve noksandan uzak mahkeme-i âdile: adaletli mahkeme
  mahpus: tutuklu mazlumiyet: zulme uğramışlık
  medar-ı şükran: teşekkürün, şükrün kaynağı, sebebi meyusiyet: ümitsizlik
  münzevî: bir köşeye çekilip vaktini ibadetle geçiren nam: isim, ünvan
  nefyetmek: sürmek, sürgüne göndermek nevi: çeşit, tür
  nokta-i nazar: bakış açısı rica: ümit
  sergüzeşt: bir kimsenin başından geçen hâl ve olaylar sevk etmek: yöneltmek
  suret: biçim, şekil tahammül: dayanma, katlanma
  tebdil: değiştirme teessüf etmek: üzülmek
  tesirli: etkili teslim-i silâh etmek: yenilgiyi kabul edip silâhını teslim etmek
  vazife-i kudsiye: kutsal vazife zevâl: geçicilik, yokluk
  zevâl-i elem: acının bitmesi zındıka: dinsizlik
  şükretmek: teşekkür etmek, Allah’a karşı minnet duymak şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme


  Yazar : Risale Forum

 9. #59
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 412

  İşte ben bu meyusiyette iken, birden, inâyet-i İlâhiye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O karakoldaki komiser, polislerle beraber, sadık dost hükmüne geçtiler. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi, benim hizmetçilerim misilli, istediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyordular.

  Sonra, o karakolun karşısında, Kastamonu’nun medrese-i Nuriyesine girdim, Nurların telifine başladım. Feyzi, Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Salâhaddin gibi Nurun kahraman şakirtleri, Nurların neşri, teksiri için o medreseye devam ettiler. Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymettar müzakere-i ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler.

  Sonra gizli düşmanlarımız bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocalar ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdılar. Bizi Denizli hapsine, beş altı vilâyetlerden gelen Nur talebelerini, o medrese-i Yusufiyede toplanmaya vesile oldular. Bu On Altıncı Ricanın tafsilâtı, Kastamonu’dan gönderip lâhikaya geçen ve Denizli hapsinde, oradaki kardeşlerime gizli gönderdiğim küçük mektuplar ve mahkemesindeki Müdafaa Risalesidir ki, bu Ricanın hakikatini parlak gösteriyorlar. Tafsilâtını lâhikaya, müdafaama havale edip, gayet kısa işaret edeceğiz.

  Ben, mahrem ve mühim mecmuaları, hususan Süfyâna ve Nurun kerametlerine dair risaleleri kömür ve odunlar altında sakladım, tâ benim vefatımdan veya baştaki başlar hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşredilsinler diye müsterihâne dururken, birden taharrî memurları ve müddeiumumun muavini, menzilimi bastılar. O gizli ve ehemmiyetli risaleleri odunların altından çıkardılar. Hem beni tevkif edip Isparta Hapishanesine, sıhhatim muhtel bir halde gönderdiler. Ben pek çok müteellim ve Nurlara gelen o zarardan dehşetli müteessir iken, bir inâyet-i İlâhiye imdadımıza yetişti. O gizlenmiş ve ehl-i hükûmet

  Denizli Hapsi: (bk. bilgiler – Denizli) Emin: (bk. bilgiler)
  Feyzi: (bk. bilgiler – Mehmed Feyzi) Hilmi: (bk. bilgiler)
  Isparta Hapishanesi: (bk. bilgiler – Isparta) Kastamonu: (bk. bilgiler)
  Müdafaa Risalesi: Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur talebelerinin çeşitli mahkemelere sundukları savunmaların yer aldığı risale Nazif: (bk. bilgiler – Ahmed Nazif Çelebi)
  Sadık: (bk. bilgiler – Sadık Demirelli) Salâhaddin: (bk. bilgiler)
  Süfyân: âhirzamanda geleceği ve İslâm dinini yıkmak için çalışacağı sahih hadislerde haber verilen dinsiz ve münâfık bir şahıs dair: ilgili, ait
  ehemmiyet: değer, önem ehl-i hükûmet: yöneticiler, hükûmette olanlar
  enaniyet: benlik, gurur evhamlandırmak: şüphelendirmek
  hakikat: doğru gerçek havale etmek: bir işi başka birine bırakmak, yönlendirmek
  hususan: özellikle ihtar etmek: uyarmak, hatırlatmak
  inâyet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı, lütfu keramet: Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görülen olağanüstü hâl ve hareket
  kıymettar: değerli lâhika: ek, ilave
  mahrem: gizliliği olan mecmua: belli bir konuda kaleme alınan yazıların toplandığı eser
  medrese-i Nuriye: Risale-i Nur’ların okunduğu yerler medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân’a hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
  menzil: ev, mekân meyusiyet: ümitsizlik
  misilli: benzeri, gibi muavin: yardımcı
  muhtel: halel gelmiş, bozulmuş müdafaa: savunma
  müddeiumumî: iddia makamı, savcı mühim: önemli
  müsterihâne: içi rahat olarak, gönül rahatlığı ile müteellim: acı çeken
  müteessir: etkilenen, üzülen müzakere-i ilmiye: ilmî tartışmalar
  neşir: yayma neşretmek: yaymak
  rica: ümit risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sadık: bağlı suret: biçim, şekil
  sıhhat: sağlık tafsilât: ayrıntılar
  taharrî memurları: araştırma memurları talebe: öğrenci
  teksir: çoğaltma telif: kitap yazma, yazılı eser ortaya koyma
  tevkif etmek: tutuklamak vesile: aracı
  vilâyet: il şakirt: öğrenci
  şeyh: bir tarikatın kurucusu ve başı
  Yazar : Risale Forum

 10. #60
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 413

  onları okumaya çok muhtaç olan o ehemmiyetli risaleleri kemâl-i merak ve dikkatle okumaya başlayıp, büyük resmî daireler adeta bir dershane-i Nuriye hükmüne geçti. Tenkit fikriyle takdire başladılar. Hattâ Denizli’de, hiç haberimiz yokken, fevkalâde perde altında, matbu Âyetü’l-Kübrâyı resmî ve gayr-ı resmî pek çok adamlar okudular, imanlarını kuvvetlendirdiler, bizim hapis musibetimizi hiçe indirdiler.

  Sonra bizi Denizli hapsine aldılar. Beni tecrid-i mutlak içinde ufunetli, rutubetli, soğuk bir koğuşa soktular. İhtiyarlık, hastalık ve benim yüzümden mâsum arkadaşlarımın zahmetlerinden bana gelen çok teellüm ve Nurların tatil ve müsaderesinden gelen çok teessüf ve sıkıntı içinde çırpınırken, birden inâyet-i Rabbâniye imdada yetişti. Birden o koca hapishaneyi bir dershane-i Nuriyeye çevirip bir medrese-i Yusufiye (a.s.) olduğunu ispat ederek, Medresetü’z-Zehrâ kahramanlarının elmas kalemleriyle Nurlar intişara başladı. Hattâ o ağır şerâit içinde Nurun kahramanı, üç dört ay zarfında yirmiden ziyade Meyve ve Müdafaat Risalesinden yazdı. Hem hapiste, hem hariçte fütuhata başladılar. O musibetteki zararımızı büyük menfaatlere ve sıkıntılarımızı sevinçlere çevirdi.

  1 عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ sırrını tekrar gösterdi.

  Sonra birinci ehl-i vukufun yanlış ve sathî zabıtlara binaen aleyhimizde şiddetli tenkitleri ve Maarif Vekilinin dehşetli hücumuyla beraber, aleyhimizde bir beyanname neşretmesiyle, hattâ bazı haberlerle bir kısmımızın idamına çalışıldığı hengâmda, bir inâyet-i Rabbâniye imdadımıza yetişti. Başta Ankara ehl-i vukufunun şiddetli tenkitlerini beklerken, takdirkârâne raporları, hattâ beş sandık Nur Risalelerinde beş on sehiv buldukları halde, mahkemede onların sehiv ve yanlış gösterdikleri noktalar ayn-ı hakikat olduğunu ve onların sehiv ve yanlış dedikleri maddelerde kendileri sehiv ettiklerini ispat ettiğimiz gibi, beş yaprak raporlarında beş on sehiv ve yanlışlarını gösterdik. Ve yedi makamata gönderdiğimiz  Not
  Dipnot-1 “Bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız birşey, hakkınızda hayırlı olur.” Bakara Sûresi, 2:216.
  Denizli
  : (bk. bilgiler)
  Denizli Hapsi
  : (bk. bilgiler)
  Maarif Vekili: Milli Eğitim Bakanı Medresetü’z-Zehrâ: (bk. bilgiler)
  Meyve Risalesi: On Birinci Şuâ Müdafaaname Risalesi: Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur talebelerinin çeşitli mahkemelere sundukları savunmaların yer aldığı risale
  Nurlar: Risale-i Nur Nurun kahramanı: Risale-i Nur’a hizmette çok fedakârlıkta bulunan
  ayn-ı hakikat: gerçeğin kendisi beyanname: açıklama belgesi
  binaen: dayanarak dershane-i Nuriye: Risale-i Nur’ların okunduğu yer
  ehemmiyetli: değerli, önemli ehl-i vukuf: bilirkişi heyeti
  fevkalâde: olağanüstü fütuhat: fetihler, yayılmalar
  gayr-ı resmî: resmi olmayan hariçte: dışarıda
  hengâm: zaman, dönem intişar: yayılma
  inâyet-i Rabbâniye: Allah’ın inâyeti, yardımı kemâl-i merak ve dikkatle: oldukça meraklı ve dikkatli bir şekilde
  makamat: makamlar, mertebeler matbu: basılmış
  medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân’a hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer; hapishane menfaat: fayda, yarar
  musibet: belâ, büyük sıkıntı müsadere: toplama
  neşretmek: yayınlamak risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sathî: sığ, yüzeysel sehiv: hata, yanılgı
  takdir etmek: bir şeye gerekli değeri göstermek takdirkârâne: takdir edercesine
  tecrid-i mutlak: tam bir yalnızlık, yalnız başına bırakma teellüm: elem çekme
  teessüf etme: üzülme tenkit etmek: eleştirmek
  ufunetli: kötü ve pis kokulu zabıt: tutanak
  zarfında: içinde ziyade: çok, fazla
  Âyetü’l-Kübrâ: en büyük delil; Risale-i Nur’da Yedinci Şuâ adlı eser şerâit: şartlar
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 6/7 İlkİlk ... 234567 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •