Sayfa 3/7 İlkİlk 1234567 SonSon
64 sonuçtan 21 ile 30 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 374

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>neş’et eden ezvâk-ı ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet, ben kendim sizi temin ediyorum ki, Eski Said’in on senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi Yeni Said’in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. Ben ihtiyarlığımdan razıyım; siz de razı olmalısınız.

  ONUNCU RİCA

  Bir zaman, esaretten geldikten sonra, İstanbul’da bir iki sene yine gaflet galebe etti. Siyaset havası, nazarımı nefsimden kaldırıp âfâka dağıtmışken, birgün İstanbul’un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki âfâka baktım. Birden, bakıyorum, benim hususî dünyam vefat ediyor, bazı cihette ruh çekiliyor gibi bir hâlet-i hayaliye bana geldi. Dedim “Acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazıları mıdır ki, bana böyle hayal veriyor?” diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki:

  “Bu senin etrafındaki kabristanın, yüz İstanbul, içinde vardır. Çünkü yüz defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul’un halkını buraya boşaltan bir Hâkim‑i Kadîrin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın; sen de gideceksin.”

  Ben kabristandan çıkıp, bu dehşetli hayal ile Sultan Eyüp Camiinin mahfelindeki küçük bir odaya, çok defa girdiğim gibi, bu defa da girdim. Düşündüm ki, ben üç cihette misafirim. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi, İstanbul’da da misafirim, dünyada da misafirim. Misafir, yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, birgün de İstanbul’dan da çıkacağım, diğer birgün de dünyadan çıkacağım.

  İşte bu hâlette, gayet rikkatli ve firkatli, elemli bir hüzün ve gam, kalbime, başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. İstanbul’da binler sevdiğim dostlarımdan mufarakat gibi, çok sevdiğim İstanbul’dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan iftirak gibi, çok sevdiğim ve müptelâ olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken, yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden, bana, İstanbul içindeki insanlar, o dakikada, sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle, ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi, aynen ben de, o vakit gördüğüm insanları, ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim dedi ki: Madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı, sinemada,


  Eski Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) Eyüp Sultan: (bk. bilgiler – Eyüp)
  Hâkim-i Kadîr: sonsuz kuvvet ve kudret sahibi ve her şeyi hikmetle yaratan Allah Sultan Eyüp Camii: (bk. bilgiler - Eyüp)
  Yeni Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) cihet: taraf, yön
  elem: acı, keder esaret: esirlik, tutsaklık
  ezvâk-ı ruhaniye: ruhun aldığı zevkler firkat: ayrılık
  gaflet: dalgınlık, dünya ile ilgili şeylere dalma galebe etmek: üstün gelmek
  gam: sıkıntı, üzüntü hazır zaman: şimdiki zaman
  hususî: özel hâlet: durum, hâl
  hâlet-i hayaliye: hayalî hâl ibret: ders çıkarmak
  iftirak: ayrılık ihtar etmek: hatırlatma
  kabristan: mezarlık mahfel: kapalı bölme, oda
  menzil: ev, mekan mufarakat: ayrılık
  müptelâ: bağımlı müstesna: dışında
  nazar: bakış, dikkat nefis: insanın kendisi
  neş’et eden: kaynaklanan rica: ümit
  rikkatli: dokunaklı, acıklı suret: biçim, şekil
  vaziyet: durum âfâk: kişiyi ilgilendirmeyen dışarıdaki şeyler
  İstanbul: (bk. bilgiler)
  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 375

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>gezer gibi görülüyor; ileride kat’iyen bu kabristana girecekleri, girmiş gibi gör. Onlar da cenazelerdir, geziyorlar.Birden, Kur’ân-ı Hakîmin nuruyla ve Gavs-ı Âzam Şeyh Geylânî Hazretlerinin irşadıyla, o hazîn hâlet, sürurlu ve neş’eli bir vaziyete inkılâp etti. Şöyle ki:

  O hazîn hale karşı Kur’ân’dan gelen nur böyle ihtar etti ki: Senin, şimal-i şarkîde, Kosturma’daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde İstanbul’a gideceklerini biliyordun. Sana birisi deseydi, “Sen İstanbul’a mı gideceksin, yoksa burada mı kalacaksın?” Elbette, zerre miktar aklın varsa, İstanbul’a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü bin birden, dokuz yüz doksan dokuz ahbabın İstanbul’dadırlar. Burada bir iki tane kalmış; onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul’a gitmek hazîn bir firak, elîm bir iftirak değil. Hem de geldin, memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık, uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel, dünya cenneti gibi İstanbul’a geldin.

  Aynen öyle de, senin küçüklüğünden bu yaşına kadar, sevdiklerinden yüzde doksan dokuzu, sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var; onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir, o ahbaplara kavuşmaktır. Onlar, yani o ervâh-ı bâkiye, eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp, bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı âlem-i berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi.

  Evet, bu hakikati Kur’ân ve iman o derece kat’î bir surette ispat etmiştir ki, bütün bütün kalbsiz, ruhsuz olmazsa veyahut dalâlet kalbini boğmamışsa, görüyor gibi inanmak gerektir. Çünkü bu dünyayı hadsiz envâ-ı lütuf ve ihsanıyla böyle tezyin edip mükrimâne ve şefîkane rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz’î şeyleri dahi muhafaza eden bir Sâni-i Kerîm ve Rahîm, masnuatı içinde en mükemmel ve en câmi, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnuu olan insanı, elbette ve bilbedahe, sureten göründüğü gibi böyle merhametsiz, âkıbetsiz

  Gavs-ı Âzam Şeyh Geylânî
  : [bk. bilgiler – Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.)]
  Kosturma: (bk. bilgiler)
  Kur’ân-ı Hakîmin nuru: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân’ın nuru, yol göstermesi aydınlığı Rahîm: rahmeti herşeyi kuşatan her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah
  Sâni-i Kerîm: sonsuz kerem ve cömertlik sahibi ve herşeyi san’atla yaratan Allah ahbap: dostlar, sevgililer
  bilbedahe: apaçık bir şekilde câmi: kapsamlı, içine alan
  cüz’î: ferdî, az, küçük dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık, inkâr fikrî
  dehşet: korku, ürküntü ehemmiyet: önem, değer
  elîm: acı ve sıkıntı veren envâ-ı lütuf: iyilik çeşitleri
  ervâh-ı bâkiye: kalıcı ve devamlı ruh ferah: rahatlık
  firak: ayrılık gurbet: yalnızlık, yabancılık, vatandan uzak kalma
  hadsiz: sayısız hakikat: gerçek, esas
  hazin: hüzünlü, acıklı hâlet: durum, hal
  iftirak: ayrılık ihsan: bağış, iyilik
  ihtar etmek: hatırlatmak inkılâp etmek: değişmek, dönüşmek
  irşad: doğru yolu gösterme kabristan: mezarlık
  kat’iyen: kesin olarak kat’î: kesin olarak
  masnu: san’at eseri masnuat: san’at eseri varlıklar
  merhametsiz: acımasız, şefkatsiz muhafaza etmek: korumak
  mükrimâne: cömertçe rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi
  suret: biçim, şekil sureten: görünüşte
  sürur: mutluluk, sevinç tabakat: tabakalar, dereceler
  tezyin etmek: süslemek vaziyet: durum
  visal: kavuşma zabit: subay
  zerre miktar: azıcık âlem-i berzah: dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi
  İstanbul: (bk. bilgiler) şefîkane: şefkatlice, merhametli olarak
  şimal-i şarkî: kuzey doğu

  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 376

  idam etmez, mahvetmez, zayi etmez. Belki bir çiftçinin toprağa serptiği tohumlar gibi, başka bir hayatta sümbül vermek için, Hâlık-ı Rahîm o sevgili masnuunu, bir rahmet kapısı olan toprak altına muvakkaten atar.HAŞİYE-1

  İşte bu ihtar-ı Kur’ânîyi aldıktan sonra, o kabristan, İstanbul’dan ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet, bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki Sarıyer’de, bir halvethane kendime buldum. Gavs‑ı Âzam (r.a.) Fütuhu’l-Gayb’ıyla bana bir üstad ve tabip ve mürşid olduğu gibi, İmam-ı Rabbânî de (r.a.) Mektubatıyla bir enîs, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit, ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezvâkından çekildiğimden ve hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum, Allah’a şükrettim.

  İşte, ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ihtarıyla vefatı çok tahattur eden zatlar! Kur’ân’ın verdiği ders-i iman nuruyla, ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz, belki bir cihette sevmeliyiz. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymettar bir nimet bizde vardır. İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nâhoş birşey varsa o da günahtır, sefahettir, bid’atlardır, dalâlettir.

  ON BİRİNCİ RİCA

  Esaretten geldikten sonra, İstanbul’da Çamlıca tepesinde bir köşkte, merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım, hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mes’ûdâne bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum; Darü’l-Hikmette, meslek-i ilmiyeme münasip, en âli bir  Not
  Haşiye-1 Bu hakikat, iki kere iki dört eder derecesinde, sair risalelerde, hususan Onuncu ve Yirmi Dokuzuncu Sözlerde ispat edilmiştir.
  Abdurrahman
  : (bk. bilgiler)
  Boğaz
  : İstanbul Boğazı
  Dârü’l-Hikmet: 1918-1922 yılları arasında Şeyhülislamlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, Bediüzzaman’ın da görev yaptığı İslâm akademisi hüviyetinde ilmi kuruluş Fütuhu’l-Gayb: [Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.)]
  Gavs-ı Âzam: [bk. bilgiler – Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.)] Hâlık-ı Rahîm: sınırsız şefkat sahibi ve yaratıcı olan Allah
  Mektubat: İmam-ı Rabbânî’nin bir eseri Sarıyer: (bk. bilgiler)
  akıbetsiz: neticesiz bid’at: dinde olmayıp sonradan dine zarar verecek şekilde ortaya çıkan şey
  biraderzade: kardeş oğlu, yeğen cihet: yön, taraf
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık, inkâr ders-i iman: iman dersi
  enîs: dost esaret: esirlik, tutsaklık
  ezvâk: zevkler, lezzetler hadsiz: sınırsız, sayısız
  hakikat: asıl, gerçek, doğru halvet: yalnızlık, tek başına kalma
  halvethane: yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapanılan yer hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı
  hayat-ı içtimai: sosyal hayat haşiye: dipnot
  hususan: özellikle idam etmek: yok etmek
  ihtar: hatırlatma ihtar-ı Kur’ânî: Kur’ân’ın ihtarı, hatırlatması
  kabristan: mezarlık kıymettar: değerli
  mahvetmek: bozmak, dağıtmak masnu: san’at eseri
  merhum: rahmete kavuşmuş, vefat etmiş meslek-i ilmiye: ilim mesleği
  mes’ûdâne: mutlu bir şekilde muaşeret: insanlarla birlikte yaşayıp iyi geçinmek, insanların içine girme
  muvakkaten: geçici olarak münasip: uygun
  mürşid: doğru yol gösteren müşfik: şefkatli
  nimet: iyilik, lütuf nur: aydınlık
  nâhoş: hoş olmayan rahmet: şefkat, merhamet
  rica: ümit risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sair: diğer, başka sefahet: yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık
  tabip: doktor tahattur eden: hatırlayan
  uzlet: yalnızlığa çekilmek zayi etmek: kaybetmek
  ziyade: çok, fazla Çamlıca Tepesi: (bk. bilgiler)
  âli: yüksek ünsiyet: arkadaş, dost
  üstad: hoca, öğretmen İmam-ı Rabbânî: (bk. bilgiler)
  İstanbul: (bk. bilgiler)
  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 377

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>tarzda neşr-i ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref, haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul’un en güzel yeri olan Çamlıca’da oturuyordum. Hem herşeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zekî, fedakâr, hem bir talebe, hem hizmetkâr, hem kâtip, hem evlâd-ı mâneviyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mes’ut bilirken, âyineye baktım, saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm.

  Birden, esarette, Kosturma’daki camideki intibah-ı ruhî yine başladı. Onun eseri olarak, kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim hâlâtı, esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse, baktım ki, çürüktür, alâkaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda, en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim: “Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki, hakikat noktasında acınacak halimize, pek çok insanlar gıptayla bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki, bu dünyaperest insanları divane görüyorum?”

  Her neyse... Ben, ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde, en evvel, alâkadar olduğum fâni şeylerin fâniliğini gördüm. Kendime de baktım, nihayet-i aczde gördüm. O vakit, bekà isteyen ve bekà tevehhümüyle fânilere müptelâ olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: “Madem cismen fâniyim; bu fânilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben âcizim; bu âcizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir Bâkî-i Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım” diyerek taharrîye başladım.

  O vakit, herşeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya başladım. Maatteessüf, o vakte kadar ulûm-u felsefeyi ulûm-u İslâmiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm-u felsefeyi, pek yanlış olarak, maden-i tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki, o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyât-ı mâneviyemde engel olmuştu.

  Abdurrahman: (bk. bilgiler) Bâkî-i Sermedî: varlığı sonsuz ve sürekli olan Allah
  Kadîr-i Ezelî: varlığının başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve herşeye gücü yeten Allah Kosturma: (bk. bilgiler)
  alâkadar: alâkalı, ilgili bekà: devamlılık ve sonsuzluk
  biraderzade: yeğen cihet: yön
  cismen: beden olarak divane: akılsız
  dünyaperest: dünyaya aşırı derecede düşkün esaret: esirlik
  esbab: sebepler evlâd-ı mâneviye: mânevî evlâd
  felsefî: felsefeyle bağlantılı fâni: geçici, ölümlü
  gıpta: özenti, hayranlık had: derece, seviye
  hakikat: gerçek havsala: anlama gücü
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı haysiyet: itibar
  hizmetkâr: hizmet eden kimse hâlât: durumlar, haller
  intibah: uyanma intibah-ı ruhî: ruhta meydana gelen uyanış
  kâtip: yazıcı, yazar maatteessüf: ne yazık ki
  maden-i tekemmül: mükemmelliğe ulaşma kaynağı medar-ı saadet-i dünyeviye: dünyadaki mutluluğun kaynağı, sebebi
  medar-ı tenevvür: aydınlanma sebebi merbut: bağlı
  merhum: Allah’ın rahmetine kavuşmuş, vefat etmiş kişi mesele: konu
  mes’ut: mutlu mevki: yer, konum
  muvaffakiyet: başarı müptelâ: bağımlı
  müracaat etmek: başvurmak neşr-i ilim: ilmi yayma
  nihayet-i acz: sınırsız güçsüzlük rica: ümit
  sadakatli: bağlı, sadık taharrî: araştırma, inceleme
  tahsil etmek: elde etmek, kazanmak talebe: öğrenci
  terakkiyât-ı mâneviye: manevi ilerlemeler tetkik etmek: incelemek
  teveccüh eden: yönelen, ilgi duyan tevehhüm: sanma, zan
  ulûm-u felsefe: felsefî ilimler ulûm-u İslâmiye: İslâmî ilimler
  ziyade: çok, fazla Çamlıca Tepesi: (bk. bilgiler)
  âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen İstanbul: (bk. bilgiler)
  Yazar : Risale Forum

 5. #25
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 378

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Birden, Cenâb-ı Hakkın rahmet ve keremiyle, Kur’ân-ı Hakîmdeki hikmet-i kudsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi, o felsefî meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi.

  Ezcümle, fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kâinata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım; o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Tâ, Kur’ân-ı Hakîmden gelen Lâ ilâhe illâ Hû cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak, bütün o zulümatı dağıttı; rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan, ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münâzarât-ı nefsiye, lillâhilhamd, kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onlara iktifâ edip, burada yalnız binde bir muzafferiyet-i kalbiyeyi göstermek için, binler burhandan birtek burhan beyan edeceğim. Tâ ki, gençliğinde hikmet-i ecnebiye veya fünun-u medeniye namı altındaki kısmen dalâlet, kısmen mâlâyâniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın; tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki:

  Ulûm-u felsefiyenin vekâleti namına nefsim dedi ki: “Bu kâinattaki esbabın tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Herşey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz’î, en küçük birşeyi de Allah’tan istemek ve Allah’a yalvarmak ne demektir?”

  O vakit, nur-u Kur’ân ile, sırr-ı tevhid, şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim, o mütefelsif nefsime dedi:

  En cüz’î ve en küçük şey, en büyük şey gibi, doğrudan doğruya bütün bu kâinat Hâlıkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahlûklar,

  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Lâ ilâhe illâ Hû: Allah’tan başka ilâh yoktur
  beyan: açıklama, anlatım burhan: güçlü ve sarsılmaz delil, kanıt
  cihet: taraf, yön cüz’î: ferdî, az, sınırlı
  dalâlet: hak yoldan ayrılma, sapkınlık ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
  ehl-i felsefe: felsefe ile uğraşanlar esbab: sebepler
  ezcümle: örneğin felsefî: felsefe ile ilgili
  fünun-u hikmet: felsefeye dayalı bilimler fünun-u medeniye: modern ilimler
  hikmet-i ecnebiye: Batı felsefesi hikmet-i kudsiye: mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet
  hububat: tohumlar, taneli bitkiler iktifâ etmek: yetinmek
  inkişaf etmek: açığa çıkmak istinad etmek: dayanmak
  kerem: cömertlik kudret: güç, iktidar
  lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun! mevcudat: varlıklar
  muzafferiyet: zafer kazanma muzafferiyet-i kalbiye: kalple kazanılan mânevî zafer
  mâlâyâniyat: faydasız, boş şeyler (mâ-lâ) müdahale: karışma
  münazara: tartışma münâzarât-ı nefsiye: nefisle yapılan tartışma
  mütefelsif: felsefe ile uğraşmış olan, filozoflaşmış nam: isim, ad
  namına: adına nefis: insanı daima kötülüğe, haram olan zevk ve isteklere sevk eden duygu
  neticelenmek: sonuçlanmak nur: aydınlık
  nur-u Kur’ân: Kur’ân’ın nuru rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi suret: biçim, şekil
  sırr-ı tevhid: Allah’ın birlik sırrı tabiat: temel yapı
  teneffüs etmek: nefes almak tevhid: birleme; Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme
  ulûm-u felsefi: felsefî ilimler vekâlet: birinin yerini tutma
  zulümat: karanlıklar zulümat-ı ruhiye: ruhla oluşan mânevî karanlıklar
  şer: kötülük
  Yazar : Risale Forum

 6. #26
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 379

  bazan san’at ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek, tavuktan san’atça ileri geçmezse de, geri de kalmaz. Öyleyse, büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütün esbab-ı maddiyeye taksim edilecek, veyahut bütünü birden birtek zâta verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi, bu şık vâciptir, zarurîdir. Çünkü birtek zâta, yani, bir Kadîr-i Ezelîye verilse, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat’î tahakkuk eden ilmi herşeyi ihata ediyor. Ve madem ilminde herşeyin miktarı taayyün ediyor. Ve madem, bilmüşahede, her vakit hiçten, nihayetsiz suhuletle, nihayetsiz san’atlı masnular vücuda geliyor. Ve madem o Kadîr-i Alîmin, bir kibrit çakar gibi, emr-i 1 كُنْ فَيَكُونُile, hangi şey olursa olsun icad edebildiğini, hadsiz kuvvetli delillerle çok risalelerde beyan ettiğimiz ve hususan Yirminci Mektup ve Yirmi Üçüncü Lem’anın âhirinde ispat edildiği gibi, hadsiz bir kudreti var. Elbette, bilmüşahede görülen harikulâde suhulet ve kolaylık, o ihata-i ilmiyeden ve azamet-i kudretten geliyor.

  Meselâ, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden herbir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de, o Kadîr-i Ezelînin ilm-i muhitinde, herşeyin suret-i mahsusası, bir miktar-ı muayyenle taayyün ediyor. O Kadîr-i Mutlak, emr-i كُنْ فَيَكُونُile, o hadsiz kudretiyle ve nâfiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhuletle, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir, göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur.


  Not
  Dipnot-1 “(Allah birşeyin olmasını murad ettiği zaman, O sadece) ‘Ol’ der, o da oluverir.” Bakara Sûresi, 2:117; Yâsin Sûresi, 36:82


  Kadîr-i Alîm: herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Allah Kadîr-i Ezelî: varlığının başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve herşeye gücü yeten Allah
  Kadîr-i Mutlak: herşeye gücü yeten, sınırsız güç ve kuvvet sahibi Allah azamet-i kudret: Allah’ın kudretinin büyüklüğü
  beyan etmek: açıklamak, anlatmak bilmüşahede: gözle görerek
  cihet: yön cilve: görünme, yansıma
  ecza: kimyevî özelliği olan madde esbab-ı maddiye: maddî sebepler
  hadsiz: sınırsız, sayısız harikulâde: olağanüstü
  hikmet: fayda, gaye hilkat: yaratılış
  hususan: özellikle icad etme: var etme
  ihata etmek: içine almak, kapsamak ihata-i ilmiye: Allah’ın herşeyi kuşatan ilmi
  ilm-i muhit: herşeyi içine alan ilim intizamat: düzenler
  irade: isteme, dileme kat’î: kesin
  kudret: güç, kuvvet, iktidar lem’a: parıltı
  mahiyet-i ilmiye: ilmî mahiyet; ilmen var olan asıl, öz mahlûk: yaratılmış, yaratık
  mahsus: has, özel masnu: san’at eseri
  mevcudat: varlıklar miktar-ı muayyen: belirlenmiş miktar, ölçü
  muhal: imkansız nihayetsiz: sınırsız
  nukuş-u hikmet: her şeyi bir sebebe, gayeye, faydaya binaen yaratan Allah’ın san’atlı nakışları nâfiz: etkili; derinlere işleyen
  risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi suhulet: kolaylık
  suret-i mahsusa: özel görünüm taayyün etmek: belirlemek
  tahakkuk eden: gerçekleşen taksim etmek: bölüştürmek, paylaştırmak
  tefrik etmek: ayırmak vâcip: gerekli, şart
  vücud: varlık vücud-u haricî: maddî vücut
  vücuda gelmek: meydana gelmek âhir: son
  Yazar : Risale Forum

 7. #27
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 380

  Eğer bütün eşya birden o Kadîr-i Ezelîye ve Alîm-i Külli Şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük birşeyin vücudunu, dünyanın ekser nevilerinden hususî bir mizanla toplamak lâzım gelmekle beraber; o küçük sineğin vücudunda çalışan zerreler, o sineğin sırr-ı hilkatini ve kemâl-i san’atını bütün dekaikiyle bilmekle olabilir. Çünkü esbab-ı tabiiye ile esbab-ı maddiye, bilbedahe ve umum ehl-i aklın ittifakıyla, hiçten icad edemez. Öyleyse, herhalde, onlar icad etse, elbette toplayacak. Madem toplayacak; hangi zîhayat olursa olsun, ekser anâsır ve envâından nümuneler, içinde vardır. Adeta kâinatın bir hülâsası, bir çekirdeği hükmündedir. Elbette, o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zîhayatı bütün rû-yi zeminden ince elekle eleyip ve en hassas bir mizanla ölçüp toplattırmak lâzım geliyor. Ve madem esbab-ı tabiiye cahildir, câmiddir; bir ilmi yoktur ki bir plân, bir fihriste, bir model, bir program takdir etsin, ona göre mânevî kalıba gelen zerrâtı eritip döksün, tâ dağılmasın, intizamını bozmasın. Halbuki herşeyin şekli, heyeti hadsiz tarzlarda olabildiği için, hadsiz had ve hesaba gelmez eşkâller, miktarlar içinde birtek şekil ve miktarda, sel gibi akan anâsırın zerreleri dağılmayarak, muntazaman, miktarsız, kalıpsız, birbiri üstünde kitle halinde durdurmak ve zîhayata muntazam bir vücut vermek, ne derece imkândan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür.Evet, bu hakikate binaen,
  اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ
  bu âyet-i azîmenin sırrıyla, HAŞİYE-1 bütün esbab-ı maddiye toplansa, onların ihtiyarları da olsa, birtek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da, o vücudun miktar-ı muayyenesinde durduramazlar. Durdursalar da, daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerrâtı,  Not
  Haşiye-1 Yani, “Allah’tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar da, asla bir sineği halk edemezler.” Hac Sûresi, 22:73.

  Alîm-i Külli Şey
  : herşeyi bilen ve herşey ilmi dahilinde olan Allah

  Kadîr-i Ezelî
  : varlığının başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve herşeye gücü yeten Allah
  anâsır: unsurlar, elementler bilbedahe: açıkça
  binaen: dayanarak cihazat: cihazlar, organlar
  câmid: cansız daima: sürekli, devamlı
  dekaik: incelikler ehl-i akıl: akıl sahipleri
  ekser: çok envâ: neviler, türler
  esbab-ı maddiye: maddî sebepler esbab-ı tabiiye: doğal sebepler
  eşkâl: şekiller, biçimler eşya: varlıklar
  fihriste: özet, liste had ve hesaba gelmemek: sınırsız ve sayısız olmak
  hadsiz: sayısız hakikat: gerçek, esas
  halk etmek: yaratmak haşiye: dipnot
  heyet: genel yapı hususî: gerçek
  hülâsa: özet, öz icad etme: var etme, yaratma
  ihtiyar: irade, dileme, seçim gücü imkân: mümkün, olabilirlik
  intizam: düzen, ahenk ittifak: anlaşma, birlik
  kemâl-i san’at: san’at mükemmelliği kâinat: evren
  miktar-ı muayyen: belirlenmiş miktar mizan: ölçü, denge
  mizan-ı mahsus: özel ölçü muntazam: düzenli
  muntazaman: düzenli olarak nevi: çeşit, tür
  nümune: örnek rû-yi zemin: yeryüzü
  sırr-ı hilkat: yaratılış sırrı takdir etmek: belirlemek
  umum: bütün, genel vücud: beden, varlık
  vücuda gelmek: meydana gelmek vücut vermek: yaratmak, var etmek
  zerrât: zerreler, atomlar zîhayat: canlı
  âyet-i azîme: büyük ve yüce âyet
  Yazar : Risale Forum

 8. #28
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 381

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>muntazaman çalıştıramazlar. Öyleyse, bilbedahe, esbab bu eşyaya sahip çıkamazlar. Demek Sahib-i Hakikîleri başkadır.

  Evet, öyle bir Sahib-i Hakikîleri var ki,
  1 مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ âyetinin sırrıyla, bütün zeminin yüzündeki zîhayatı, bir sineğin ihyâsı kadar kolay yapar. Bir baharı, birtek çiçek kolaylığında icad eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Emr-i 2 كُنْ فَيَكُونُ’ a mâlik olduğundan; ve her baharda hadsiz mevcudat-ı bahariyenin madde-i unsuriyesinden başka hadsiz sıfât ve ahvâl ve eşkâllerini hiçten icad ettiğinden; ve ilminde herşeyin plânı, modeli, fihristesi ve programı taayyün ettiğinden; ve bütün zerrat Onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden, kibrit çakar gibi herşeyi nihayet kolaylıkla icad eder. Ve hiçbir şey, zerre miktar hareketini şaşırmaz. Seyyârat mutî bir ordusu olduğu gibi, zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudret-i ezeliyeye istinaden hareket ediyorlar ve o ilm-i ezelînin düsturuyla çalışıyorlar; işte o eserler, o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük, ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. O kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek, bir Nemrud’u gebertir. Karınca, Firavunun sarayını harap eder. Zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü omuzunda taşıyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir nefer, askerlik vesikasıyla padişaha intisap noktasında, yüz bin defa kendi kuvvetinden fazla, bir şahı esir etmek gibi eserlere mazhar olur. Öyle de, herşey, o kudret-i ezeliyeye intisabıyla, yüz bin defa esbab-ı tabiiyenin fevkinde mucizât-ı san’ata mazhar olabilir.  Not
  Dipnot-1 “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” Lokman Sûresi, 31:28.
  Dipnot-2 “(Allah birşeyin olmasını murad ettiği zaman, O sadece) ‘Ol’ der, o da oluverir.” Bakara Sûresi, 2:117; Yâsin Sûresi, 36:82.  Firavun
  : (bk. bilgiler)  Nemrud
  : (bk. bilgiler)
  Sahib-i Hakikî: her şeyin gerçek sahibi olan Allah ahvâl: haller, durumlar
  bilbedahe: açıkça düstur: kanun
  ehemmiyet: önem, değer esbab: sebepler
  esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler eşkâl: şekiller, biçimler
  eşya: şeyler, varlıklar fevkinde: üstünde
  fihriste: öz içerik, plân hadsiz: sayısız
  hakikat: asıl, gerçek, doğru harap etmek: yıkıp yok etmek
  icad etmek: yaratmak, var etmek ihyâ: diriltme, hayat verme
  ilm-i ezelî: Cenâb-ı Hakkın ezelden beri var olan sonsuz ilmi intisap: bağlanma
  intisap etmek: bağlanmak istinaden: dayanarak
  kudret: güç, kuvvet, iktidar kudret-i ezeliye: Cenâb-ı Hakkın başlangıcı olmayan sonsuz güç, kuvvet, iktidarı
  madde-i unsuriye: bir varlığı oluşturan temel madde mazhar olmak: sahip olmak, elde etmek
  mevcudat-ı bahariye: bahar mevsiminde ortaya çıkan varlıklar mucizât-ı san’at: sanat mucizeleri
  muntazam: düzenli muntazaman: düzenli olarak
  mutî: emre uyan, itaat eden mâlik: sahip
  nefer: asker, er nihayet: sınırsız
  risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi seyyârat: gezegenler
  sıfât: vasıflar, özellikler taayyün etmek: belirlemek
  vesika: belge vücuda gelmek: var olmak
  zemin: yer zerrât: zerreler, atomlar
  zîhayat: canlı âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle
  şah: padişah, sultan şahsiyet: kişilik

  Yazar : Risale Forum

 9. #29
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 382

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Elhasıl, herşeyin nihayet derecede hem san’atlı, hem suhuletli vücudu gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan bir Kadîr-i Ezelînin eseridir. Yoksa, yüz bin muhal içinde, değil vücuda gelmek, belki imkân dairesinden çıkıp imtinâ dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp mümteni mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır.

  İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zâhir bir burhanla, şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehl-i dalâletin ve ehl-i felsefenin bir vekili olan nefsim sustu. Ve, lillâhilhamd, tam imana geldi. Ve dedi ki:

  Evet, bana öyle bir Hâlık ve Rab lâzım ki, en küçük hâtırât-ı kalbimi ve en hafî niyazımı bilecek; ve en gizli ihtiyac-ı ruhumu yerine getirdiği gibi, bana saadet-i ebediyeyi vermek için, koca dünyayı âhirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp âhireti yerine kuracak; hem sineği halk ettiği gibi semâvâtı da icad edecek; hem güneşi semânın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi, bir zerreyi de gözbebeğimde yerleştirecek bir kudrete mâlik olsun. Yoksa, sineği halk edemeyen, hâtırât-ı kalbime müdahale edemez, niyaz-ı ruhumu işitemez. Semâvâtı halk etmeyen, saadet-i ebediyeyi bana veremez. Öyleyse, benim Rabbim Odur ki, hem hâtırât-ı kalbimi ıslah eder, hem cevv-i havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı âhirete tebdil edip, Cenneti yapıp, kapısını bana açar, “Haydi, gir” der.

  İşte, ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz felsefî ve ecnebî fünununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim! Kur’ân’ın lisanındaki mütemadiyen Lâ ilâhe illâ Hû ferman-ı kudsiyesinden ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez ve tagayyür etmez kudsî bir rükn-ü imanîyi anlayınız ki, nasıl bütün mânevî zulümatı dağıtır ve mânevî yaraları tedavi eder!


  Hâlık: her şeyi yaratan Allah Kadîr-i Ezelî: varlığının başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve herşeye gücü yeten Allah
  Lâ ilâhe illâ Hû: Allah’tan başka ilâh yoktur Rab: varlıkların her türlü ihtiyacını karşılayan onları terbiye ve idare edip egemenliği altında tutan Allah
  bedbahtlık: talihsizlik, bahtsızlık burhan: güçlü ve sarsılmaz delil
  cevv-i hava: hava boşluğu cihet: şekil, yön
  ecnebî: yabancı ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
  ehl-i felsefe: felsefe ile uğraşanlar elhasıl: kısaca, özetle
  felsefî: felsefeye dayalı ferman-ı kudsi: kutsal bir makamdan gelen buyruk
  fünun: fenler, ilimler hafî: gizli
  hakikat: gerçek, esas halk etmek: yaratmak
  hâtırât-ı kalb: kalbe gelen hatıralar, istekler icad etmek: yaratmak, var etmek
  ihtiyac-ı ruh: ruhun ihtiyacı imkân: olabilirlik
  imtinâ: imkânsızlık kudret: güç, iktidar
  kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun!
  lisan: dil mahiyet: öz nitelik, özellik
  muhal: imkânsız muhit: herşeyi içine alan, kuşatan
  muvakkat: geçici mâlik: sahip
  mümkün: imkan dahilinde olan, olabilir mümteni: imkansızlık
  mütemadiyen: sürekli olarak nefs: insanı kötülüklere, yasak zevk ve isteklere yönelten duygu; kişinin kendisi
  netice: sonuç nihayet: son
  niyaz: dua, yalvarma niyaz-ı ruh: ruhun yalvarıp yakarması
  rükn-ü imanî: imanın şartı, esası saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk
  sarf eden: harcayan semâ: gökyüzü
  semâvât: gökler suhuletli: kolay
  suret: biçim, görünüş tagayyür etmek: değişmek
  tebdil etmek: değiştirmek, dönüştürmek vekil: sözcü
  vücud: varlık vücuda gelmek: ortaya çıkmak, var olmak (bk v-c-d)
  zahir: açık, âşikar zedelenmek: zarar görmek
  zulümat: karanlıklar âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  âhiret âlemi: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat ıslah etmek: düzeltmek, iyileştirmek
  şakird: talebe, öğrenci
  Yazar : Risale Forum

 10. #30
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Altıncı Lem'a - Sayfa 383

  Bu uzun macerayı, ihtiyarlığımın rica kapıları içinde derci, adeta ihtiyarımla olmadı. İstemiyordum, belki usandıracak diye çekiniyordum. Fakat bana yazdırıldı diyebilirim. Her neyse, sadede dönüyorum.

  Saç ve sakalımdaki beyaz kılların ve bir vefâdârın sadakatsizliği neticesinde o şâşaalı ve zâhiren tatlı ve süslü İstanbul’un hayat-ı dünyeviyesinin ezvâkından bana bir nefret geldi. Nefis, meftun olduğu ezvâkın yerinde mânevî ezvâk aradı. Bu ehl-i gafletin nazarında soğuk ve ağır ve nâhoş görünen ihtiyarlıkta bir teselli, bir nur istedi. Felillâhilhamd, Cenâb-ı Hakka yüz bin şükür olsun, bütün o hakikatsiz, tatsız, akıbetsiz ezvâk-ı dünyeviye yerine, hakikî, daimî ve tatlı ezvâk-ı imaniyeyi Lâ ilâhe illâ Hû’da ve nur-u tevhidde bulduğum gibi, ehl-i gafletin nazarında soğuk ve sakîl görünen ihtiyarlığı, o nur-u tevhidle çok hafif ve hararetli ve nurlu gördüm.

  Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem sizlerde iman var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var. İhtiyarlığınıza ebedî bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedî bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakikî soğuk ve sakîl ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise, ehl-i dalâletin ihtiyarlıklarıdır, belki de onların gençlikleridir. Onlar ağlamalı, onlar “Vâ esefâ, vâ hasretâ!” demeli. Sizler, ey muhterem imanlı ihtiyarlar, “Elhamdü lillâhi alâ külli hal” deyip mesrurâne şükretmelisiniz.

  ON İKİNCİ RİCA

  Bir zaman, Isparta vilâyetinin Barla nahiyesinde, nefiy namı altında işkenceli bir esaretle, yalnız ve kimsesiz, bir köyde ihtilâttan ve muhabereden men edilmiş bir vaziyette, hem hastalık, hem ihtiyarlık, hem gurbet içinde gayet perişan bir halde iken, Cenâb-ı Hak kemâl-i merhametinden, Kur’ân-ı Hakîmin nüktelerine,


  Barla: (bk. bilgiler) Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
  Elhamdü lillâhi alâ külli hal: her hâl ve durumda Allah’a hamd olsun Isparta: (bk. bilgiler)
  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Lâ ilâhe illâ Hû: Allah’tan başka ilâh yoktur
  akıbetsiz: sonuçsuz daimî: sürekli, devamlı
  derc: yerleştirme ebedî: sonsuz
  ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler ehl-i gaflet: âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanlar
  elemli: acıklı, üzücü esaret: esirlik, tutsaklık
  ezvâk: zevkler, lezzetler ezvâk-ı dünyeviye: dünyaya ait zevkler
  ezvâk-ı imaniye: imanın verdiği zevk ve mânevî lezzetler felillâhilhamd: Allah’a hamd olsun!
  gurbet: gariplik, yabancılık; yabancı memlekette olma hakikatsiz: asılsız, bir gerçeğe dayanmayan
  hakikî: gerçek hararetli: sıcak
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı ihtilât: insanlarla diyalog kurma
  ihtiyar: irade, istek ihtiyare: yaşlı kadın
  inkişaf ettiren: ortaya çıkaran kemâl-i merhamet: mükemmel ve kusursuz şefkat
  meftun: düşkün men etmek: yasaklamak
  mesrurâne: sevinçli bir şekilde muhabere: haberleşme
  muhterem: hürmete lâyık nahiye: bucak
  nazar: bakış, görüş nefis: insanı daima kötülüğe, haram olan zevk ve isteklere sevk eden duygu
  nefiy: sürgün neticesinde: sonucunda
  niyaz: dua, yalvarma nur: aydınlık, ışık
  nur-u tevhid: Allah’ın birliğini kabul etmekle elde edilen nur nâhoş: hoşa gitmeyen
  nükte: ince anlamlı söz rica: ümit
  sadakatsizlik: sadakate, bağlılığa ters hareket etmek sadede dönmek: asıl konuya dönmek
  sakîl: çirkin, ağır vaziyet: durum, hâl
  vefâdâr: vefâlı olan vilâyet: il
  vâ esefâ, vâ hasretâ: “Esefler olsun/yazıklar olsun” anlamında bir ifade zulmetli: karanlıklı
  zâhiren: dış görünüş itibariyle İstanbul: (bk. bilgiler)
  şâşaalı: gösterişli, göz alıcı şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/7 İlkİlk 1234567 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •