Sayfa 1/3 123 SonSon
26 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Yirmi Üçüncü Lem'a

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>

  Yirmi Üçüncü Lem’a

  Tabiat Risalesi

  On Yedinci Lem’anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem’a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîrüzeber ediyor.

  İHTAR: Şu Notada, tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden Dokuz Muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle, bâzı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birden bire, “Bu kadar zâhir ve âşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur âkıl feylesoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar?” hatıra geliyor.

  Evet, onlar mesleklerinin içyüzünü görememişler. Hem, hakikat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki, yazılmış herbir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı mâkul HAŞİYE-1 hülâsa-i mezhepleri ve mesleklerinin lâzımı ve zarurî muktezası olduğunu gayet bedihî ve kat’î burhanlarla, şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım.
  Not
  Haşiye-1 Bu risalenin sebeb-i telifi, gayet mütecavizâne ve gayet çirkin bir tarzla, hakaik-i imaniyeyi tezyif edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur’ân’a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe (kaleme) verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz çeviren bâtıl mezheplilere yedirdi. Yoksa, Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir.

  bedihî: açık, aşikâr beyan etmek: açıklamak
  binaen: dayanarak burhan: güçlü delil
  bâtıl: gerçek dışı, yalan feylesof: filozof, felsefeci
  fikr-i küfrî: Allah’ın varlığını inkâr etme düşüncesi galiz: çirkin, kaba
  gayr-ı mâkul: akla aykırı hak: doğru, gerçek
  hakaik-i imaniye: iman hakikatleri, gerçekleri hakikat-i meslek: takip edilen bir yöntemin gerçek yönü
  haysiyetiyle: özelliğiyle haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hiddet: öfke hurafe: delile dayanmayan saçma inanış
  hülâsa-i mezhep: takip edilen metodun belirgin özellikleri ihtar: hatırlatma, uyarı
  izah etmek: açıklamak kat’î: kesin
  kavl-i leyyin: yumuşak söz küfür: Allah’ın varlığını inkâr etme
  lem’a: parıltı lâakal: en az
  mezhep: tutulan yol, ekol muhal: imkansızlık
  muhtasar: özet mukteza: bir şeyin gereği
  mülhid: dinsiz münkir: Allah’ın varlığını inkâr eden, kabul etmeyen
  müstekreh: çirkin mütecavizâne: haddi aşarak, saldırgan bir şekilde
  nazikâne: nazikçe nezihâne: temiz ve kibar bir şekilde
  nota: bildiri risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sair: başka sebeb-i telif: bir eserin yazılma sebebi
  suret: biçim, şekil tabiat: doğa, maddî âlem; materyalist düşünce
  tabiiyyun: tabiatçılar, herşeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia edenler tafsilen: ayrıntılı olarak
  tayyedilmek: atlanmak tazammun etmek: içine almak
  tezyif etmek: hakaret; küçük düşürme; çürütme zahir: açık, görünen
  zarurî: zorunlu zîrüzeber etmek: yerle bir etmek, yıkmak
  âkıl: akıllı âşikâre: açık, belli

  Benzer Konular
  Sorularla Sözler: 231. Bölüm (Yirmi Üçüncü Söz /14)
  Sorularla Sözler: 231. Bölüm (Yirmi Üçüncü Söz /14) Prof. Dr. Alaaddin Başar hocamızla gerçekleştirdiğimiz Sorularla Sözler programımızın bu bölümünde Yirmi Üçüncü Söz'den soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Devami...
  Sorularla Sözler: 223. Bölüm (Yirmi Üçüncü Söz /8)
  Sorularla Sözler: 223. Bölüm (Yirmi Üçüncü Söz /8) Prof. Dr. Alaaddin Başar hocamızla gerçekleştirdiğimiz Sorularla Sözler programımızın bu bölümünde Yirmi Üçüncü Söz'den soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Devami...
  Yirmi Üçüncü Söz
  Yirmi Üçüncü Söz Yirmi Üçüncü Söz Şu Sözün iki Mebhası vardır. لَقَدْ خَلَقْناَ اْ
  yirmi üçüncü söz birinci nokta
  yirmi üçüncü söz birinci nokta 1 2 Birinci mebhas İmanın binler mehasininden yalnız beşini “Beş Nokta” içinde beyan ederiz. BİRİNCİ N
  Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz?
  Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz? Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz? Devami...
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 292  قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ
  1


  Şu âyet-i kerime, istifham-ı inkârî ile, “Cenâb-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı” demekle, vücud ve vahdâniyet-i İlâhiye bedâhet derecesinde olduğunu gösteriyor.

  Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar: 1338’de Ankara’ya gittim. İslâm Ordusunun Yunan’a galebesinden neş’e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm. “Eyvah,” dedim. “Bu ejderha imanın erkânına ilişecek!” O vakit, şu âyet-i kerime bedâhet derecesinde vücud ve vahdâniyeti ifham ettiği cihetle, ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur’ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı, Nur’un Arabî risalesinde yazdım. Ankara’da, Yeni Gün Matbaasında tab ettirmiştim. Fakat maatteessüf Arabî bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber, gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli burhan tesirini göstermedi. Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu. Bilmecburiye, o burhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O burhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden, burada icmâlen yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan müteaddit burhanlar, bu burhanda kısmen ittihad ediyor, herbiri bunun bir cüz’ü hükmüne geçiyor.


  Mukaddime


  Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz.  Not
  Dipnot-1 “Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?” İbrahim Sûresi, 14:10.
  Ankara: (bk. bilgiler) Arabî: Arapça
  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
  Yunan: (bk. bilgiler - Yunanistan) bedahet: ap açıklık
  beyan etmek: açıklamak bilmecburiye: mecburen, zorunlu olarak
  burhan: güçlü ve sağlam delil cihet: yön, taraf
  cüz’: parça dessâsâne: hileli ve aldatıcı bir şekilde
  efkâr: fikirler, düşünceler ehl-i iman: Allah’a inananlar, mü’minler
  erkân: rükünler, esaslar galebe: galip gelme
  icmâlen: kısaca, özet olarak ifham etmek: anlatmak, bildirmek
  ihtar: hatırlatma inkişaf etmek: meydana çıkmak
  inkısam etmek: bölünmek, kısımlara ayrılmak istifham-ı inkârî: bir şeyin öyle olmayacağını soru sorma şekliyle ifade etme; “Hiç böyle olur mu?”
  istimal etmek: kullanmak istimdad etmek: yardım istemek
  ittihad etmek: birleşmek izah: açıklama
  işmam etmek: hissettirmek maatteessüf: ne yazık ki
  muhtasar: kısa, özet mukaddime: başlangıç, giriş
  mücmel: özet halinde müteaddit: bir çok, çeşitli
  neş’e almak: sevinmek risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sair: başka, diğer suret: biçim, şekil
  tab etmek: basmak vahdâniyet: Allah’ın bir ve benzersiz oluşu; ortağının olmayışı
  vücud: varlık vücud ve vahdâniyet-i İlâhiye: Allah’ın varlığı, bir ve benzersiz oluşu
  zındıka: dinsizlik, inançsızlık âyet-i kerime: şerefli âyet, Kur’ân’ın herbir cümlesi
  şek: şüphe
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 293

  Birincisi: Evcedethu’l-esbab, yani, “Esbab bu şeyi icad ediyor.”

  İkincisi: Teşekkele binefsihî, yani, “Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.”

  Üçüncüsü: İktezathu’t-tabiat, yani, “Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor.”

  Evet, madem mevcudat var ve inkâr edilmez. Hem, her mevcut san’atlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadîm değil, yeniden oluyor. Herhalde, ey mülhid, bu mevcudu, meselâ bu hayvanı, ya diyeceksin ki, esbab-ı âlem onu icad ediyor, yani esbabın içtimaında o mevcut vücut buluyor; veyahut o kendi kendine teşekkül ediyor; veyahut, tabiat muktezası olarak, tabiatın tesiriyle vücuda geliyor; veyahut bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretiyle icad edilir.

  Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, battal, mümteni, gayr-ı kabil oldukları kat’î ispat edilse, bizzarure ve bilbedâhe, dördüncü yol olan tarik-i vahdâniyet şeksiz, şüphesiz sabit olur.

  AMMA BİRİNCİ YOL ki, esbab-ı âlemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlûkattır. Pek çok muhâlâtından yalnız üç tanesini zikrediyoruz.

  BİRİNCİSİ Bir eczahanede, gayet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti. Geldik, o eczahanede, o zîhayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan herbirisini tetkik ettik.

  Görüyoruz ki, o kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından, ve hâkezâ, muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zîhayat olamaz, hâsiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik. Herbir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder.
  Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten Allah aklen: akıl bakımından
  battal: bâtıl, boş, hükümsüz bilbedâhe: açık bir şekilde
  bizzarure: zorunlu olarak dirhem: eskiden kullanılan ve 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi
  ecza: parçalar edviye: devâlar, ilâçlar
  efrad: fertler, bireyler esbab: sebepler
  esbab-ı âlem: bu âlemdeki sebepler gayr-ı kabil: imkânsız
  hassa: özellik hayattar: canlı
  hikmetli: belli bir amaç ve hedefe yönelik olma hâkezâ: bunun gibi
  hâsiyet: özellik icad etmek: yaratmak
  icap etmek: gerekmek iktiza etmek: gerektirmek
  içtima: toplanma, bir araya gelme kadîm: eski
  kat’î: kesin kudret: güç, kuvvet
  macun: karışım halinde ilaç mevcud: var olan
  mevcudat: varlıklar mizan-ı mahsus: özel ölçü
  muhal: imkânsız muhtelif: değişik, çeşitli
  muhâlât: olması imkânsız şeyler mukteza: bir şeyin gereği
  mülhid: dinsiz mümteni: imkânsız
  sabit olmak: kesinleşmiş olmak tabiat: doğa, maddî âlem
  tabiî: tabiat gereği tarik-i vahdâniyet: bütün varlıkların sadece Allah tarafından yaratıldığını kabul etme yolu
  tesir: etki tetkik etmek: incelemek
  teşekkül etmek: meydana gelmek, oluşmak teşkil-i eşya: varlıkların oluşması, meydana gelmesi
  tiryak: ilâç vücud bulmak: var olmak
  vücud-u mahlûkat: yaratılmışların varlığı zikretmek: anlatmak
  ziyade: çok zîhayat: hayat sahibi, canlı
  şeksiz: şüphesiz

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 294

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>O kavanozlar elliden ziyade iken, herbirisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış.

  Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, herbirisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler? Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl birşey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, “Bu fikri kabul etmem” diye kaçacaktır.

  İşte bu misal gibi, herbir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve herbir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba, anâsıra isnad edilse ve “Esbab icad etti” denilse, aynen eczahanedeki macunun, şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır.

  Elhasıl, şu eczahane-i kübrâ-yı âlemde, Hakîm-i Ezelînin mizan-ı kazâ ve kaderiyle alınan mevâdd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve herşeye şâmil bir irade ile vücut bulabilir. “Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan küllî anasır ve tabâyi ve esbabın işidir” diyen bedbaht, “O tiryak-ı acip, kendi kendine, şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur” diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür ahmakane, sarhoşâne, divanece bir hezeyandır.

  İKİNCİ MUHAL

  Eğer herşey, Vâhid-i Ehad olan Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, belki esbaba isnad edilse, lâzım gelir ki, âlemin pek çok anâsır ve esbabı, herbir zîhayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki, sinek gibi bir küçük mahlûkun vücudunda,


  Hakîm-i Ezelî: her işini hikmetle yapan ve varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten, kudret sahibi Allah
  Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde tecellî eden Allah ahmakane: aptalca
  anâsır: unsurlar, elementler bedbaht: talihsiz, kötü
  bâtıl: hak olmayan, boş cihet: yön
  divane: akılsız, deli divanece: akılsızca, delice
  ecza: kısımlar, parçalar eczahane-i kübrâ-yı âlem: büyük bir eczane olan âlem, kâinat
  elhasıl: kısaca, özetle esbab: sebepler
  hadsiz: sınırsız, sayısız hayattar: canlı
  hezeyan: boş söz, saçmalama hezeyancı: boş söz söyleyen, saçmalayan
  hikmet: her şeyin yerli yerinde ve anlamlı olması ve bir hedefe yönelik olarak yaratılması hudutsuz: sınırsız
  hurafe: delile dayanmayan saçma inanış icad etmek: var etmek, yaratmak
  irade: dileme, tercih etme isnad: dayandırma
  küfür: Allah’ın varlığını inkâr etme küllî: geniş, kapsamlı
  macun: karışım halinde ilaç mahlûk: varlık
  mevâdd-ı hayatiye: hayat için gerekli maddeler mizan: ölçü, tartı
  mizan-ı kazâ ve kader: kazâ ve kader terazisi muhal: imkânsız
  muhtelif: değişik, çeşitli muzaaf: kat kat, katmerli
  müteaddit: türlü türlü, çeşitli nebat: bitki
  nihayetsiz: sınırsız sarhoşane: sarhoşça
  tabâyi: tabiatlar terkip etmek: birleştirmek, sentez yapmak
  teşkil etmek: meydana getirmek, oluşturmak tiryak: ilâç
  tiryak-ı acip: hayret verici ilâç vücut bulmak: meydana gelmek; var olmak
  ziyade: çok zîhayat: canlı; hayat sahibi
  âlem: dünya, evren şâmil: kapsamlı
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 295

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>kemâl-i intizamla, gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifakla, muhtelif ve birbirine zıt, mübâyin esbabın içtimaı o kadar zâhir bir muhaldir ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan, “Bu muhaldir, olamaz” diyecektir.

  Evet, bir sineğin küçücük cismi, kâinatın ekser anâsır ve esbabıyla alâkadardır, belki bir hülâsasıdır. Eğer Kadîr-i Ezelîye verilmezse, o esbab-ı maddiye, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lâzım; belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki, cisminin küçük bir nümunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Çünkü, sebep maddî ise, müsebbebin yanında ve içinde bulunması lâzım geliyor. Şu halde, iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte, erkân-ı âlem ve anâsır ve tabâyiin, maddeten içinde bulunup, usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lâzım geliyor. İşte, Sofestâînin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyor.

  ÜÇÜNCÜ MUHAL

  اَلْوَاحِدُ لاَ يَصْدُرُ اِلاَّ عَنِ الْوَاحِدِ kaide-i mukarreresiyle, “Bir mevcudun vahdeti varsa, elbette bir vâhidden, bir elden sudur edebilir.” Hususan o mevcut, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve câmi bir hayata mazhar ise, bilbedâhe, sebeb-i ihtilâf ve keşmekeş olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadîr, hakîm olan birtek elden çıktığını gösterdiği halde; hadsiz ve câmid ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karmakarışıklık içinde, kör, sağır esbab-ı tabiiyenin karmakarışık ellerine—hadsiz imkânat yolları içinde ve içtima ve ihtilâtla o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde—o muntazam ve mevzun ve vâhid bir mevcudu onlara isnad etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır.

  Haydi, bu muhalden kat-ı nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle


  Kadîr-i Ezelî: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah Sofestâîler: kâinatın yaratıcısını kabul etmemek için herşeyi, hattâ kendilerini dahi inkâr edenler
  alâkadar: ilgili, bağlantılı anâsır: unsurlar, elementler
  bilbedâhe: açık bir şekilde câmi: kapsamlı, geniş
  câmid: cansız ebleh: ahmak; geri zekâlı
  ekser: pek çok erkân-ı âlem: maddî âlemin temel unsurları
  esbab: sebepler esbab-ı maddiye: maddî sebepler
  esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler hadsiz: sınırsız, sayısız
  hakîm: her işini hikmetle ve belli bir gaye ile yapan hususan: bilhassa, özellikle
  hülâsa: esas, öz icap etmek: gerekli olmak
  ihtilât: karışıklık imkânat: olabilirlikler; varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olanlar
  intizam: tertip, düzen isnad etmek: dayandırmak
  ittifak: birleşme içtima: toplanma, bir araya gelme
  kadîr: güç ve kudret sahibi kaide-i mukarrere: kesinleşmiş kural
  kat-ı nazar: görmezden gelme kemâl-i intizam: mükemmel ve eksiksiz düzen
  keşmekeş: karışıklık kâinat: evren
  mazhar: erişme, sahip olma meslek: gidilen yol, metod
  mevcud: varlık mevzun: ölçülü, dengeli
  mizan: terazi, ölçü muhal: imkânsız
  muhtelif: değişik, çeşitli muntazam: düzenli, tertipli
  mübaşeret: doğrudan temas mübâyin: farklı, birbirinin zıddı
  müsebbeb: sebebin neticesi müteaddit: birden fazla, çok sayıda
  mütecaviz: saldırgan, haddi aşan nümune: örnek
  sebeb-i ihtilâf: anlaşmazlık ve uyuşmazlık sebebi sudur etmek: ortaya çıkmak
  tabâyi: tabiatlar tesir: etki
  vahdet: birlik vâhid: bir olan ve birliği herşeyi kaplayan
  vücud: varlık ziyadeleşmek: artmak, çoğalmak
  zâhir: açıkça görünen şuur: anlayış, idrâk, bilme, farkına varma
  şuursuz: bilinçsiz
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 296

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>ve temasla olur. Halbuki, o esbab-ı tabiiyenin temasları, zîhayat mevcutların zâhirleriyledir. Halbuki görüyoruz ki, o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zîhayatın bâtını, on defa zâhirinden daha muntazam, daha lâtif, san’atça daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri ve âletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zâhirine de temas edemedikleri küçücük zîhayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahlûklardan daha ziyade san’atça acip, hilkatçe bedî bir surette oldukları halde, o câmid, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnad etmek, yüz derece kör, bin derece sağır olmakla olur.

  AMMA İKİNCİ MESELE teşekkele binefsihîdir. Yani, “Kendi kendine teşekkül ediyor.” İşte bu cümlenin dahi çok muhâlâtı var; çok cihetle bâtıldır, muhaldir. Nümune için, muhâlâtından üç tanesini beyan ederiz.

  BİRİNCİSİ

  Ey muannid münkir! Senin enâniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhali birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun. Ve basit bir madde ve câmid ve tagayyürsüz değilsin. Belki, daima teceddüdde olarak, gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Senin vücudun kâinatla, hususan rızık münasebetiyle, hususan bekà-yı nev’î itibarıyla alâkadar ve alışverişi vardır. Senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebâtı bozmamak ve o alâkadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar, öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kâinata bakıyorlar, senin münasebâtını kâinatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zâhirî ve bâtınî duygularınla, o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin.

  Eğer sen vücudundaki zerreleri, Kadîr-i Ezelînin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalem-i kaderin uçları (herbir zerre bir kalem ucu) veya kalem-i kudretin noktaları (herbir zerre bir nokta) olduğunu kabul etmezsen, o vakit senin gözünde çalışan herbir zerreye öyle bir göz lâzım ki,


  Kadîr-i Ezelî: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah acip: hayret verici
  ahmaklaştırmak: aptallaştırmak alâkadar: alâkalı, ilgili
  bedî: güzel; benzersiz beka-yı nev’î: bir canlı türünün devamlılığı
  beyan etmek: açıklamak bâtıl: doğru olmayan, yanlış
  bâtın: görünmeyen, gizli bâtınî: gizli
  cihet: yön, taraf câmid: cansız, katı
  enâniyet: benlik, gurur esbab: sebepler
  esbab-ı maddiye: maddî sebepler esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler
  hilkat: yaratılış hususan: bilhassa, özellikle
  ihtiyat: önlem alma, tedbirli hareket etme isnad etmek: dayandırmak
  istifade etmek: faydalanmak itibarıyla: özelliğiyle
  kalem-i kader: kader kalemi kalem-i kudret: Allah’ın kudret kalemi
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar lâtif: güzel, hoş
  mahlûk: varlık mevcut: varlık
  muannid: inatçı muhal: imkânsız
  muhâlât: olması imkansız şeyler muntazam: düzenli, tertipli
  münasebetiyle: ilişkisiyle, alâkasıyla münasebât: bağlantı, ilişki
  münkir: inanmayan, inkar eden nümune: örnek
  rızık: yenip içilen şeyler suret: biçim, görünüş
  tagayyürsüz: değişmeyen, sabit tahavvül: değişim, başkalaşma
  teceddüd: yenilenme teşekkül etmek: oluşmak, meydana gelmek
  vaziyet: durum vaziyet alma: belli bir konuma gelme
  zahir: açık, görünen ziyade: çok
  zâhirî: açık zîhayat: canlı
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 297

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>senin mecmu-u cesedinin her tarafını görmekle beraber, münasebettar olduğun bütün kâinatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anâsırının menbalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak, yüz dâhi kadar bir akıl vermek lâzım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine bin Eflâtun kadar bir ilim ve şuur vermek, bin derece divanece bir hurafeciliktir.

  İKİNCİ MUHAL

  Senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki, her kubbesinde taşlar, direksiz birbirine baş başa verip muallâkta durdurulmuş. Belki senin vücudun, bin defa bu saraydan daha aciptir. Çünkü, o saray-ı vücudun, daima, kemâl-i intizamla tazelenmektedir. Gayet harika olan ruh, kalb ve mânevî letâiften kat-ı nazar, yalnız cesedindeki herbir âzâ, bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler, o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemâl-i muvazene ve intizamla başbaşa verip, harika bir bina, fevkalâde bir san’at, göz ve dil gibi acip birer mucize-i kudret gösteriyorlar.

  Eğer bu zerreler, şu âlemin ustasının emrine tâbi birer memur olmasalar, o vakit herbir zerre, umum o cesetteki zerrelere hem hâkim-i mutlak, hem herbirisine mahkûm-u mutlak, hem herbirisine misil, hem hâkimiyet noktasında zıt, hem yalnız Vâcibü’l-Vücuda mahsus olan ekser sıfâtın masdarı, menbaı, hem gayet mukayyet, hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber, sırr-ı vahdetle yalnız bir Vâhid-i Ehadin eseri olabilen gayet muntazam bir masnu-u vâhidi o hadsiz zerrâta isnad etmek—zerre kadar şuuru olan, bunun pek zâhir bir muhal, belki yüz muhal olduğunu derk eder.

  ÜÇÜNCÜ MUHAL

  Eğer senin vücudun, Vâhid-i Ehad olan Kadîr-i Ezelînin kalemiyle mektub olmazsa

  Eflâtun: (bk. bilgiler) Kadîr-i Ezelî: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah
  Vâcibü’l-Vücud: varlığı gerekli olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde görülen Allah
  acip: hayret verici, şaşırtıcı anâsır: unsurlar, elementler
  derk etmek: anlamak divanece: akılsızca
  dâhi: son derece zeki, akıllı ekser: çoğunluk
  fevkalâde: olağanüstü hadsiz: sınırsız, sayısız
  hurafecilik: gerçekle bağdaşmayan iddialarda bulunma hâkim-i mutlak: herşey üzerinde sınırsız egemenlik sahibi olan
  hâkimiyet: egemenlik, hükümranlık intizam: düzen
  isnad etmek: dayandırmak kat-ı nazar: görmezden gelme
  kemâl-i intizam: mükemmel bir düzen kemâl-i muvazene: tam bir denge, ölçü
  kubbe: yarım küre şeklinde olan çatı kâinat: evren, bütün yaratılmışlar
  letâif: duygular mahkûm-u mutlak: her yönüyle mahkum olmak
  mahsus: has, özel masdar: kaynak
  masnu-u vâhid: tek bir elden çıkmış sanat eseri mazi: geçmiş
  mecmu-u cesed: vücudun tamamı, beden menba: kaynak
  menzil: yer, mekân misil: benzer
  muallâk: asılı, boşta muhal: olması imkansız şey
  mukayyet: sınırlı muntazam: düzenli
  mutlak: sınırsız mu’cize-i kudret: kudret mu’cizesi
  münasebettar: ilgili, bağlantılı müstakbel: gelecek
  nesil ve asıl: soy rızık: yenip içilen şeyler
  saray-ı vücud: bin kubbeli harika bir saraya benzetilen insan vücudu suret: biçim
  sıfât: nitelikler, özellikler sırr-ı vahdet: birlik sırrı
  tâbi: bağlı, uyan umum: bütün, genel
  zerrât: atomlar zâhir: açık, âşikar
  âlem: dünya, evren âza: âzalar, organlar
  şuur: bilinç, idrak
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 298

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>ve tabiata, esbaba mensup matbû ise, o vakit senin vücudundaki bir hüceyre-i bedenden tut, birbiri içinde daireler misilli, binler mürekkepler adedince tabiat kalıplarının bulunması lâzım gelir. Çünkü, meselâ bu elimizdeki kitap eğer mektub olsa, birtek kalem, kâtibinin ilmine istinad edip bütün onları yazar. Eğer o mektub olmazsa ve onun kalemine verilmezse, “Kendi kendine olmuş” denilse veya tabiata verilse, o vakit matbû kitap gibi herbir harfi için ayrı bir demir kalem lâzımdır ki, tab edilsin.

  Nasıl ki, matbaada hurufat adedince demir harfler bulunur, sonra o harfler vücut bulur. O vakit birtek kaleme bedel, o hurufat adedince kalemler bulunması lâzım gelir. Belki o hurufat içinde—bazan olduğu gibi—küçük kalemle bir büyük harfte bir sayfa ince hatla yazılmış ise, binler kalem birtek harf için lâzım geliyor. Belki, birbirinin içine girip muntazam bir vaziyetle senin cesedin gibi bir şekil alıyorsa, o vakit herbir dairede, herbir cüz için, o mürekkebat adedince kalıplar lâzım geliyor. Haydi, yüz muhal içinde bulunan bu tarzı mümkün desen dahi, bu muntazam san’atlı demir harfleri ve mükemmel kalıpları ve kalemleri yapmak için, yine birtek kaleme verilmezse, o kalemler, o kalıplar, o demir harflerin yapılması için, onların adetlerince yine kalemler, kalıplar ve harfler lâzım. Çünkü onlar da yapılmışlar ve onlar da muntazam san’atlıdırlar. Ve hâkezâ, müteselsilen gittikçe gidecek.

  İşte, sen de anla, bu öyle bir fikirdir ki, senin zerrâtın adedince muhâlât ve hurafeler, içinde bulunuyor. Ey muannid muattıl! Sen de utan, bu dalâletten vazgeç.

  ÜÇÜNCÜ KELİME: İktezathu’t-tabiat, yani, “Tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor.” İşte bu hükmün çok muhâlâtı var. Nümune için üçünü zikrediyoruz.

  BİRİNCİSİ

  Eğer mevcudatta, hususan zîhayatta görünen, basîrâne, hakîmâne olan san’at ve icad Şems-i Ezelînin kalem-i kader ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnad edilse, lâzım gelir ki, tabiat, icad için herşeyde hadsiz mânevî makine ve matbaaları bulundursun; veyahut herşeyde

  basîrâne: görerek bedel: karşılık
  cüz: bölüm, kısım dalâlet: hak yoldan sapma, inkârcılık
  esbab: sebepler hadsiz: sayısız
  hakîmâne: hikmetli bir şekilde, herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması hat: yazı
  hurafe: delile dayanmayan saçma inanış hurufat: harfler
  hususan: bilhassa, özellikle hâkezâ: bunun gibi
  hüceyre-i beden: bedeni oluşturan hücrecik icad: var etme, yaratma
  iktiza etme: gerektirme isnad etmek: dayandırmak
  istinad etmek: dayanmak kalem-i kader: kader kalemi
  kudret: güç, kudret, iktidar; Allah’ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı kâtib: yazan
  matbû: tâbedilmiş, basılmış mensup: bağlı
  mevcudat: varlıklar misilli: benzeri
  muannid: inatçı muattıl: Allah’ın sıfatlarını inkâr eden
  muhal: imkânsız muhâlât: imkansızlıklar
  muntazam: düzenli mürekkebat: bir bütünü oluşturan parçalar
  müteselsilen: zincirleme bir şekilde nümune: örnek
  tab edilmek: basılmak tabiat: doğa, maddî âlem
  vaziyet: durum vücut bulmak: ortaya çıkmak (bk v-c-d)
  zerrât: atomlar zikretmek: dile getirmek
  zîhayat: canlı, hayat sahibi Şems-i Ezelî: Ezelî Güneş, bu tabir ezelden beri bütün varlıkları aydınlatan Allah için bir benzetme olarak kullanılır

  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 299

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>kâinatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet derc etsin. Çünkü, nasıl şemsin cilveleri ve akisleri, zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görünüyor. Eğer o misalî ve aksî güneşçikler semâdaki tek güneşe isnad edilmese, lâzım gelir ki, bir kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında tabiî, fıtrî ve güneşin hâsiyetlerine mâlik, zâhiren küçük, mânen çok derin bir güneşin haricî vücudunu kabul ederek, zerrât-ı zücâciye adedince tabiî güneşleri kabul etmek lâzım geldiği gibi; aynen bu misal gibi, mevcudat ve zîhayat doğrudan doğruya Şems-i Ezelînin cilve-i esmâsına verilmezse, herbir mevcutta, hususan herbir zîhayatta, hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti, adeta bir ilâhı, içinde kabul etmek lâzım gelir. Bu tarz-ı fikir ise, kâinattaki muhâlâtın en bâtılı, en hurafesidir. Hâlık-ı Kâinatın san’atını mevhum, ehemmiyetsiz, şuursuz bir tabiata veren insan, elbette yüz defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz olduğunu gösterir.

  İKİNCİ MUHAL

  Eğer gayet intizamlı, mizanlı, san’atlı, hikmetli şu mevcudat, nihayetsiz kadîr, hakîm bir zâta verilmezse, belki tabiata isnad edilse, lâzım gelir ki, tabiat, herbir parça toprakta, Avrupa’nın umum matbaaları ve fabrikaları adedince makineleri, matbaaları bulundursun, tâ o parça toprak, menşe ve tezgâh olduğu hadsiz çiçekler ve meyvelerin yetişmelerine ve teşkillerine medar olabilsin. Çünkü, çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kâse toprak, içine tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve tasvir edebilir bir kabiliyeti, bilfiil görülüyor. Eğer Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, o vakit, o kâsedeki toprakta, herbir çiçek için mânevî, ayrı, tabiî bir makinesi bulunmazsa, bu hal vücuda gelemez. Çünkü tohumlar ise, nutfeler ve yumurtalar gibi, maddeleri birdir. Yani, müvellidülmâ, müvellidülhumuza, karbon, azotun

  Avrupa: (bk. bilgiler) Hâlık-ı Kâinat: evreni ve bütün varlıkları yaratan Allah
  Kadîr-i Zülcelâl: kudreti herşeyi kuşatan, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah akis: yansıma
  aksî: yansıyan, akseden bilfiil: fiilen, uygulamalı olarak
  bâtıl: gerçek dışı, boş cilve: görünme, yansıma
  cilve-i esmâ: Allah’ın isimlerinin görüntüsü, yansıması derc etmek: yerleştirmek
  ehemmiyetsiz: önemsiz fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  hadsiz: sayısız hakîm: bilgili, hikmetli
  halk ve idare: varlıkları yaratma ve idare etme haricî: dışa ait
  heyet: yapı hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, anlamlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması
  hurafe: delile dayanmayan saçma inanış hususan: bilhassa, özellikle
  hâsiyet: özellik intizamlı: düzenli
  irade: dileme, tercih isnad etme: dayandırma
  kabiliyet: yetenek kadîr: güç ve iktidar sahibi
  katre: damla kudret: güç, kuvvet, iktidar
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar medar: dayanak noktası, eksen
  menşe: kaynak mevcudat: varlıklar
  mevcut: varlık mevhum: gerçekte olmadığı halde var sayılan
  misalî: yansıyan mizan: ölçü, denge
  muhal: imkansız, olmayacak şey muhâlât: imkansızlıklar, olmayacak şeyler
  mâlik: sahip mânen: mânevî olarak
  müvellidülhumuza: oksijen müvellidülmâ: hidrojen
  nihayetsiz: sınırsız nutfe: memelilerin yaratıldığı su
  semâ: gökyüzü tabiî: doğal
  tarz-ı fikir: düşünce şekli tezgâh: dokuma aleti
  teşkil: oluşma, şekillenme teşkil ve tasvir: şekillendirme ve belli bir görünüm verme
  umum: bütün, genel vücuda gelmek: ortaya çıkmak (bk v-c-d)
  zemin: yer, dünya zerrecik: atom
  zerrât-ı zücâciye: camı oluşturan atomlar zâhiren: görünürde
  zîhayat: canlı, hayat sahibi Şems-i Ezelî: Ezelî Güneş, bu tabir ezelden beri bütün varlıkları aydınlatan Allah için bir benzetme olarak kullanılır
  şems: Güneş şuursuz: bilinçsiz
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 300

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>intizamsız, şekilsiz, hamur gibi halitasından ibaret olmakla beraber; hava, su, hararet, ziya dahi, herbiri basit ve şuursuz ve herşeye karşı sel gibi bir tarzda gittiğinden, o hadsiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve san’atlı olarak o topraktan çıkması, bilbedâhe ve bizzarure iktiza ediyor ki, o kâsede bulunan toprakta, mânen Avrupa kadar, mânevî ve küçük mikyasta matbaaları ve fabrikaları bulunsun. Tâ ki, bu kadar hayattar kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları dokuyabilsin.

  İşte, tabiiyyunların fikr-i küfrîleri ne derece daire-i akıldan hariç saptığını kıyas et. Ve tabiatı mûcid zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar “Mütefennin ve akıllıyız” diye dâvâ ettikleri halde, akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihetle mümkün olmayan bir hurafeyi kendilerine meslek ittihaz ettiklerini gör, gül ve tükür!

  Eğer desen: Mevcudat tabiata isnad edilse böyle acip muhaller olur, imtinâ derecesinde müşkilât olur. Acaba Zât-ı Ehad ve Samede verildiği vakit o müşkilât nasıl kalkıyor? Ve o suubetli imtinâ, o suhuletli vücuba nasıl inkılâp eder?

  Elcevap: Birinci Muhalde, nasıl ki güneşin cilve-i in’ikâsı kemâl-i suhuletle, külfetsiz, en küçük zerrecik camdan tut, tâ en büyük bir denizin yüzüne kadar feyzini ve tesirini misalî güneşçiklerle gayet kolaylıkla gösterdikleri halde, eğer güneşten nisbeti kesilse, o vakit herbir zerrecikte tabiî ve bizzat bir güneşin haricî vücudu, imtinâ derecesinde bir suubetle olabilmesi kabul edilmek lâzım gelir. Öyle de, herbir mevcut, doğrudan doğruya Zât-ı Ehad ve Samede verilse, vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylıkla ve bir intisap ve cilve ile, herbir mevcuda lâzım herbir şey ona yetiştirilebilir.

  Eğer o intisap kesilse ve o memuriyet başıbozukluğa dönse ve herbir mevcut kendi başına ve tabiata bırakılsa, o vakit imtinâ derecesinde yüz bin müşkilât ve suubetle, sinek gibi bir zîhayatın, kâinatın küçük bir fihristesi olan gayet harika

  Avrupa: (bk. bilgiler) Zât-ı Ehad ve Samed: herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve birliği herbir şeyde görünen Allah
  acip: hayret verici ahmak: aptal
  bilbedâhe: açık bir şekilde bizzarure: ister istemez, zorunlu olarak
  cihet: şekil, yön cilve: görünme, yansıma
  cilve-i in’ikâs: görüntünün yansıması daire-i akıl: akıl dairesi
  dâvâ: iddia feyiz: bereket, bolluk
  fihriste: özet, içerik fikr-i küfrî: Allah’ı inkâr etme düşüncesi
  hadsiz: sayısız halita: karışık halde olan, karışık
  hararet: sıcaklık haricî: dışa ait
  hariç: dışında hurafe: delile dayanmayan saçma inanış
  iktiza etmek: gerektirmek imtinâ: imkânsızlık
  inkılâp etmek: dönüşmek intisap: bağlantı
  intizamsız: düzensiz isnad etme: dayandırma
  ittihaz etmek: edinmek, kabullenmek kemâl-i sûhûlet: tam bir kolaylık
  kâinat: doğa, evren külfet: güçlük, zorluk
  memuriyet: emir altında olma mensucat: dokumalar
  meslek: usul, yol mevcudat: varlıklar
  mevcut: varlık mikyas: ölçek
  misal: benzer, örnek misalî: görüntü şeklinde olan
  muhal: imkânsız muntazam: düzenli
  mûcid: icad eden; yoktan var eden mümteni: imkansız
  mütefennin: bilgili, fen ilimlerine sahip müşkilât: zorluklar
  nisbet: bağ suhulet: kolaylık
  suret: biçim, görünüş suubet: zorluk
  tabiat: doğa, maddî âlem tabiiyyun: herşeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia edenler
  teşkil: şekillendirme vücub: kesinlik, zorunluluk, gereklilik
  vücud: varlık ziya: ışık
  zîhayat: canlı, hayat sahibi şuursuz: bilinçsiz
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/3 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •