Sayfa 3/3 İlkİlk 123
26 sonuçtan 21 ile 26 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 311

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>perişan bir vaziyette telâkki ettiğinden, mevcudatı tahkir eder, kemâlâtını inkâr ve tecavüz eder.

  Evet, herkes kâinatı kendi âyinesiyle görür. Cenâb-ı Hak, insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiş; o âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor. Meselâ, gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Gayet sürurlu ve neş’eli, müjdeli ve kemâl-i neş’esinden gülen bir adam, kâinatı neş’eli, güler gördüğü gibi; mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkârla ibadeti terk eden adam, mevcudatı, hakikat-i kemâlâtına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve mânen onların hukukuna tecavüz eder.

  Hem o târiküssalât, kendi kendine mâlik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun mâliki, o abdinin hakkını onun nefs-i emmâresinden almak için, dehşetli tehdit eder. Hem netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden, hikmet-i İlâhiye ve meşiet-i Rabbâniyeye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır.

  Elhasıl, ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder—nefis ise Cenâb-ı Hakkın abdi ve memlûküdür—hem kâinatın hukuk-u kemâlâtına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinatın kemâlâtını bir inkârdır. Hem hikmet-i İlâhiyeye karşı bir tecavüz olduğundan, dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstehak olur.

  İşte bu istihkakı ve mezkûr hakikati ifade etmek için, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, mucizâne bir surette o şiddetli tarz-ı ifadeyi ihtiyar ederek, tam tamına hakikat-i belâgat olan mutabık-ı mukteza-yı hale mutabakat ediyor.

  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla mu’cize olan Kur’ân
  abd: kul elhasıl: kısaca, özetle
  gaflet: âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma gaye-i fıtrat: yaratılış amacı
  gayet: çok hakikat: gerçek, esas
  hakikat-i belâgat: güzel ve özlü ifade gerçeği hakikat-i kemalât: ilâhî mükemmelliğin gerçeği
  hakikaten: gerçekten hikmet-i İlâhiye: Allah’ın gözettiği fayda ve gaye
  hukuk: haklar hukuk-u kemâlât: İlâhî kemâlâtın bizden istediği haklar
  ihtiyar etmek: seçmek, dilemek istihkak: hak etme
  itikad-ı kalbî: kalben inanma kemâl-i neş’e: tam bir neşe
  kemâlât: mükemmel ve kusursuz özellikler keşfetmek: gizli bir şeyi açığa çıkarmak
  kâinat: evren küfür: Allah’ı inkâr etme, inançsızlık, dinsizlik
  matemli: yaslı, hüzünlü memluk: köle
  mevcudat: varlıklar mevcut: var
  meyus: ümitsiz mezkûr: adı geçen
  meşiet-i Rabbâniye: Cenâb-ı Hakkın kendisine özel istek, arzu ve muradı mikyas: ölçü
  mizan: ölçü, denge mucizâne: mucizeli
  muhalif: zıt, aykırı mutabakat: uygunluk
  mutabık-ı mukteza-yı hâl: hâlin gereğine uygun mâlik: sahip olma
  müstehak: hak etmiş, layık mütefekkirâne: tefekkür ederek, Allah’ı düşünürek
  nefis: kişinin kendisi nefs-i emmâre: hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe sevk eden duygu
  netice-i hilkat: yaratılışın sonucu suret: biçim, şekil
  sürur: mutluluk, sevinç tahkir etmek: aşağılamak
  tarz-ı ifade: ifade etme tarzı tecavüz etmek: haddi aşmak, saldırmak
  telâkki etmek: kabul etmek terk-i ibadet: Allah’a kulluk etmeyi bırakma
  tesbih eden: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anan tesbihat: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma
  tevehhüm etmek: zannetmek târiküssalât: namaz kılmayı terk eden kimse
  zulmetmek: kötülük etmek zulüm: haksızlık
  âlem: dünya, evren
  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 312

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>İKİNCİ SUAL: Tabiattan vazgeçen ve imana gelen zat diyor ki: “Her mevcut, her cihette, her işinde ve herşeyinde ve her şe’ninde meşiet-i İlâhiyeye ve kudret-i Rabbâniyeye tâbi olması, çok azîm bir hakikattir. Azameti cihetinde dar zihinlerimize sıkışmıyor. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mebzuliyet, hem hilkat ve icad-ı eşyadaki hadsiz suhulet, hem sabık burhanlarınızla tahakkuk eden, vahdet yolundaki icad-ı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nass-ı Kur’ân ile beyan edilen

  مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 1
  وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ
  2


  gibi âyetlerin sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık, o hakikat-i azîmeyi, en makbul ve en mâkul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir?”

  Elcevap: Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesi olan 3 وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ beyanında, o sır gayet vâzıh ve kat’î ve mukni bir tarzda beyan edilmiş. Hususan o mektubun zeylinde daha ziyade vuzuhla ispat edilmiş ki, bütün mevcudat, Sâni-i Vâhide isnad edildiği vakit, birtek mevcut hükmünde kolaylaşır. Eğer Vâhid-i Ehade verilmezse, birtek mahlûkun icadı bütün mevcudat kadar müşkülleşir. Ve bir çekirdek, bir ağaç kadar suubetli olur.

  Eğer Sâni-i Hakikîsine verilse, kâinat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve Cennet bir bahar gibi ve bahar bir çiçek gibi kolaylaşır, suhulet peydâ eder.  Not
  Dipnot-1 “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” Lokman Sûresi, 31:28.
  Dipnot-2 “Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar, yahut ondan da yakındır.” Nahl Sûresi, 16:77.
  Dipnot-3 “…O herşeye hakkıyla kadirdir.” Rum Sûresi, 30:50.


  Sâni-i Hakikî: her şeyin gerçek anlamda san’atkârı ve yaratıcısı olan Allah Sâni-i Vâhid: bir ve tek olan ve herşeyi san’atla yaratan Allah
  Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde görülen Allah azamet: büyüklük
  azîm: büyük, yüce beyan etme: açıklama, anlatım
  burhan: güçlü ve sarsılmaz delil cihet: yön
  hadsiz: sınırsız hakikat: gerçek, esas
  hakikat-i azîme: büyük gerçek hikmet: sebep, ince sır
  hilkat: yaratılış hususan: özellikle
  icad: var etme, yaratma icad-ı eşya: eşyaya vücut vermek
  isnad edilmek: dayandırılmak kat’î: kesin
  kudret-i Rabbâniye: her şeyi terbiye ve idare eden Allah’ın sonsuz gücü kâinat: evren
  mahlûk: varlık makbul: kabul edilen
  mebzuliyet: çokluk, bolluk mevcudat: varlıklar
  mevcut: varlık meşiet-i İlâhiye: Allah’ın dilemesi
  mukni: ikna edici mâkul: akla uygun
  müşkülleşmek: zorlaşmak nass-ı Kur’ân: Kur’ân’ın kesin ve açık hükmü
  nihayet: son sabık: geçen, önceki
  sarahaten: açıkça suhulet peydâ etmek: kolaylaşmak, kolaylık meydana gelmek
  suubetli: zor sûhûlet: kolaylık
  tabiat: materyalist düşünce; tabiat için, “insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç” düşüncesi tahakkuk eden: gerçekleşen
  tâbi olmak: bağlı olmak vahdet: Allah’ın birliğinin bütün varlıklarda görülmesi
  vuzuh: açıklık vâzıh: açık, aşikâr
  zeyl: ek, ilave ziyade: çok, fazla
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle şe’n: temel özellik
  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 313

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Ve bilmüşahede görünen hadsiz mebzuliyet ve ucuzluğun ve her nev’in suhuletle kesret-i efradı bulunmasının ve kesret-i suhulet ve sür’atle muntazam, san’atlı, kıymetli mevcudatın kolayca vücuda gelmesinin sırlarına medar olan ve hikmetlerini gösteren yüzer delillerinden ve başka risalelerde tafsilen beyan edilen bir ikisine muhtasar bir işaret ederiz.

  Meselâ, nasıl ki yüz nefer bir zâbitin idaresine verilse, bir neferin yüz zâbitin idarelerine verilmesinden yüz derece daha kolay olduğu gibi; bir ordunun teçhizat-ı askeriyesi bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit, adeta kemiyeten bir neferin teçhizatı kadar kolaylaştığı gibi, bir neferin teçhizat-ı askeriyesi müteaddit merkezlere, müteaddit fabrikalara, müteaddit kumandanlara havalesi de, adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten müşkilâtlı oluyor. Çünkü birtek neferin teçhizatı için, bütün orduya lâzım olan fabrikaların bulunması gerektir.

  Hem bir ağacın, sırr-ı vahdet cihetiyle, bir kökte, bir merkezde, bir kanunla mevâdd-ı hayatiyesi verildiğinden, binler meyve veren o ağaç, bir meyve kadar suhuletli olduğu bilmüşahede görünür. Eğer vahdetten kesrete gidilse, herbir meyveye lâzım mevâdd-ı hayatiye başka yerden verilse, herbir meyve bir ağaç kadar müşkilât peydâ eder. Belki ağacın bir enmûzeci ve fihristesi olan birtek çekirdek dahi, o ağaç kadar suubetli olur. Çünkü bir ağacın hayatına lâzım olan bütün mevâdd-ı hayatiye birtek çekirdek için de lâzım oluyor.

  İşte bu misaller gibi yüzler misaller var, gösteriyorlar ki, vahdette nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut, şirkte ve kesrette birtek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Sair risalelerde bu hakikat iki kere iki dört eder derecede ispat edildiğinden, onlara havale edip, burada yalnız bu suhulet ve kolaylığın ilim ve kader-i İlâhî ve kudret-i Rabbâniye nokta-i nazarında gayet mühim bir sırrını beyan edeceğiz. Şöyle ki:

  Sen bir mevcutsun. Eğer Kadîr-i Ezelîye kendini versen, bir kibrit çakar gibi, hiçten, yoktan, bir emirle, hadsiz kudretiyle, seni bir anda halk eder. Eğer sen

  Kadîr-i Ezelî: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah beyan etmek: açıklamak
  bilmüşahede: görüldüğü gibi cihet: yön
  enmûzec: örnek fihriste: içindekiler
  hadsiz: sınırsız, sayısız hakikat: gerçek, esas
  halk etmek: yaratmak hikmet: sebep, gaye, hedef
  kader-i İlâhî: Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi, plânlaması kemiyeten: sayısal olarak
  kesret: çokluk kesret-i efrad: fertlerin çokluğu
  kesret-i sûhûlet: herşeyde kolaylığın bulunması kudret: güç, kuvvet, iktidar
  kudret-i Rabbâniye: her şeyi terbiye ve idare eden Allah’ın sonsuz kudreti kıymetli: değerli
  mebzuliyet: çokluk, bolluk medar olan: dayanak noktası olan, kaynak olan
  mevcudat: varlıklar mevcut: varlık
  mevâdd-ı hayatiye: hayat için gerekli maddeler muhtasar: kısa, özet
  muntazam: düzenli mühim: önemli
  müteaddit: çok sayıda müşkilât peydâ etmek: zorluk kazanmak, zorlaşmak
  müşkilâtlı: zor nefer: asker, er
  nev’: tür, çeşit nihayet: son
  nokta-i nazar: bakış açısı risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sair: diğer, başka suubetli: zor
  sûhûletli: kolay sür’atle: hızla
  sırr-ı vahdet: birlik sırrı tafsilen: ayrıntılı olarak
  teçhizat: cihazlar, donanımlar teçhizat-ı askeriye: askeri donanım
  vahdet: birlik; Allah’ın birliğinin bütün varlıklarda görülmesi vücuda gelmek: var olmak
  ziyade: çok, fazla zâbit: subay
  şirk: Allah ortak koşma
  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 314

  kendini Ona vermezsen, belki esbab-ı maddiyeye ve tabiata isnad etsen, o vakit sen, kâinatın muntazam bir hülâsası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesi olduğundan; seni yapmak için kâinatı ve anâsırı ince elekle eleyip hassas ölçülerle aktâr-ı âlemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lâzım gelir. Çünkü esbab-ı maddiye yalnız terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten, yoktan yapamadıkları, bütün ehl-i akıl yanında musaddaktır. Öyleyse, küçük bir zîhayatın cismini aktâr-ı âlemden toplamaya mecbur olurlar. İşte vahdette ve tevhidde ne kadar kolaylık ve şirkte ve dalâlette ne kadar müşkilât var olduğunu anla.

  İkincisi: İlim noktasında hadsiz bir suhulet vardır. Şöyle ki:

  Kader, ilmin bir nev’idir ki, herşeyin mânevî ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktar-ı kaderî, o şeyin vücuduna bir plân, bir model hükmüne geçer. Kudret icad ettiği vakit, gayet suhuletle, o kaderî miktar üstünde icad eder. Eğer o şey muhit ve hadsiz ve ezelî bir ilmin sahibi olan Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, sabıkan geçtiği gibi, binler müşkilât değil, belki yüz muhâlât ortaya düşer. Çünkü o miktar-ı kaderî ve miktar-ı ilmî olmazsa, binler haricî ve maddî kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lâzım gelir.

  İşte vahdette nihayetsiz kolaylık ve dalâlette ve şirkte hadsiz müşkilâtın bir sırrını anla, وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَب1 âyeti ne kadar hakikatli ve doğru ve yüksek bir hakikati ifade ettiğini bil.

  ÜÇÜNCÜ SUAL: Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedî diyor ki: “Şu zamanda çok ileri giden feylesoflar diyorlar ki: ‘Hiçten, hiçbir şey icad edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor; yalnız bir terkip, bir tahlildir ki, kâinat fabrikasını işlettiriyor.’”  Not
  Dipnot-1 “Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar, yahut ondan da yakındır.” Nahl Sûresi, 16:77.  Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten Allah aktâr-ı âlem: âlemin dört bir yanı
  anâsır: unsurlar, elementler cisim: beden
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık, inkâr ehl-i akıl: akıl sahipleri
  esbab-ı maddiye: maddî sebepler ezelî: başlangıcı olmayan sonsuz
  feylesof: filozof, felsefeci fihriste: , içindekiler
  hadsiz: sınırsız hakikatli: gerçeğe dayalı
  haricî: dıştan görülen hülâsa: öz, özet
  icad etmek: yaratmak, var etmek idam edilme: yok edilme
  isnad etmek: dayandırmak istimal edilmek: kullanılmak
  kader: Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, planlaması kaderî: kaderde olan, Allah tarafından belirlenen
  kudret: güç, iktidar kâinat: evren
  mecbur olmak: zorunlu olmak miktar-ı ilmî: İlâhî ilim ile belirlenen ölçü
  miktar-ı kaderî: Allah tarafından kader çerçevesinde takdir edilmiş, belirlenmiş ölçü muhit: herşeyi içine alan, kuşatan
  muhâlât: imkânsız olan şeyler muntazam: düzenli
  musaddak: tasdik edilmiş, doğrulanmış mühtedî: hidâyete eren, iman eden
  müşkilât: zorluklar nev’: tür, çeşit
  nihayetsiz: sınırsız sabıkan: bundan önce
  sûhûlet: kolaylık tabiat: canlı, cansız varlıklar, doğa
  tahlil: dağılma, ayrışma tayin etmek: belirlemek
  terkip: düzenleme, bir araya getirme terkip etmek: düzenlemek, bir araya getirmek
  tevhid: birleme, Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme vahdet: Allah’ın birliğinin bütün varlıklarda görülmesi
  vücud: beden, varlık zîhayat: canlı
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle şirk: Allah’a ortak koşma

  Yazar : Risale Forum

 5. #25
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 315

  Elcevap: Nur-u Kur’ân ile mevcudata bakmayan feylesofların en ileri gidenleri bakmışlar ki, tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülât ve vücutlarını—sabıkan ispat ettiğimiz tarzda—imtinâ derecesinde müşkilâtlı gördüklerinden, iki kısma ayrıldılar.

  Bir kısmı Sofestâî olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek, kâinatın vücudunu inkâr etmeyi, hattâ kendilerinin vücutlarını dahi inkâr etmesini, dalâlet mesleğinde esbab ve tabiatın icad sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden, hem kendilerini, hem kâinatı inkâr edip cehl-i mutlaka düşmüşler.

  İkinci güruh bakmışlar ki, dalâlette, esbab ve tabiat mûcid olmak noktasında, bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilâtı var. Ve tavr-ı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için, bilmecburiye, icadı inkâr ediyorlar, “Yoktan var olmaz” diyorlar. Ve idamı da muhal görüyorlar, “Var yok olmaz” hükmediyorlar. Yalnız, harekât-ı zerrat ile, tesadüf rüzgârlarıyla bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet-i itibariye tahayyül ediyorlar.

  İşte, sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör! Ve dalâlet, insanı ne kadar maskara ve süflî ve eçhel yaptığını bil, ibret al.

  Acaba her senede dört yüz bin envâı birden zemin yüzünde icad eden; ve semâvat ve arzı altı günde halk eden; ve altı haftada, her baharda, kâinattan daha san’atlı, hikmetli, zîhayat bir kâinatı inşa eden bir kudret-i ezeliye, bir ilm-i ezelînin dairesinde plânları ve miktarları taayyün eden mevcudat-ı ilmiyeyi, göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misilli, gayet kolay o mâdûmât-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye vücud-u haricî vermeyi o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkâr etmek, evvelki güruh olan Sofestâîlerden daha ziyade ahmakane ve cahilânedir.


  Kadîr-i Ezelîye: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah Nur-u Kur’ân: Kur’ân’ın nuru
  Sofestâî: Yaratıcıyı kabul etmemek için her şeyi, hattâ kendini dahi inkâr edenler ahmakane: ahmakça
  arz: yeryüzü bilmecburiye: zorunlu olarak
  cahilâne: cahilce, bilgisizce cehalet: cahillik
  cehl-i mutlak: sonsuz bir cahillik dalâlet: hak yoldan ayrılma, inkârcılık
  echel: çok cahil ecza: kimyasal bir madde
  envâ: türler, çeşitler esbab: sebepler
  feylesof: filozof, felsefeci güruh: grup, topluluk
  hadsiz: sayısız, sınırsız halk etmek: yaratmak
  harekât-ı zerrat: zerrelerin, atomların hareketleri hassa: temel özellik
  hikmetli: belli bir amaç ve hedefe yönelik olma icad: var etme, yaratma
  idam: yokluk, hiçlik iktidar: güç, kuvvet
  iktiza etmek: gerektirmek ilm-i ezelî: Cenâb-ı Hakkın ezelden beri var olan sonsuz ilmi
  imtinâ: imkânsızlık inşa etmek: yaratmak, yapmak, meydana getirmek
  kudret-i ezeliye: Allah’ın ezelden beri var olan sonsuz kudreti maskara: gülünç, rezil
  mevcudat: varlıklar mevcudat-ı ilmiye: başkası tarafından görünmeyen, Allah’ın ilim dairesindeki varlıklar
  misilli: benzeri muhal: imkansızlık
  mâdûmât-ı hariciye: maddeten yok olan ancak ilim plânında var olan şeyler mûcid: yoktan var eden, yaratan
  müşkilât: zorluklar sabıkan: bundan önce
  semâvât: gökler suret: biçim, şekil
  süflî: alçak, âdi taayyün etmek: belirlenmek
  tabiat: canlı cansız varlıklar, doğa, maddî âlem tahayyül etmek: hayal etmek
  tahlil: çözümleme, dağılma, ayrışma tavr-ı akıl: aklın anlayabileceği kapasite
  terkip: düzenlenme, bir araya getirme teşekkülât: oluşumlar
  vaziyet-i itibariye: göreceli bir durum vücud-u haricî: maddî vücut, beden
  vücut: varlık zemin: yer
  ziyade: çok, fazla zîhayat: canlı
  Yazar : Risale Forum

 6. #26
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Üçüncü Lem'a - Sayfa 316

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Bu bedbahtlar, âciz-i mutlak ve yalnız bir cüz-ü ihtiyarîden başka ellerinde olmayan, firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten, yoktan icad edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde hiçten icad gelmediği cihetle, ahmaklıklarından diyorlar: “Yoktan var olmaz, var da yok olmaz” deyip, bu bâtıl ve hata düsturu Kadîr-i Mutlaka teşmil etmek istiyorlar.

  Evet, Kadîr-i Zülcelâlin iki tarzda icadı var:

  Biri ihtirâ’ ve ibdâ’ iledir. Yani hiçten, yoktan vücut veriyor ve ona lâzım herşeyi de hiçten icad edip eline veriyor.

  Diğeri inşa ile, san’at iledir. Yani, kemâl-i hikmetini ve çok esmâsının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için, kâinatın anâsırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor; her emrine tâbi olan zerratları ve maddeleri, rezzâkiyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır.

  Evet, Kadîr-i Mutlakın iki tarzda, hem ibdâ’, hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur. Bir baharda, üç yüz bin envâ-ı zîhayat mahlûkatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı “Yoğu var edemez” diyen adam, yok olmalı!

  Tabiatı bırakan ve hakikate geçen zat diyor ki: “Cenâb-ı Hakka zerrat adedince şükür ve hamd ve senâ ediyorum ki, kemâl-i imanı kazandım, evham ve dalâletlerden kurtuldum ve hiçbir şüphem de kalmadı. Elhamdü lillâhi alâ dîni’l-İslâm ve kemâli’l-îmân.” 1
  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2
  Not
  Dipnot-1 Bize ihsan ettiği İslâm dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah’a hamd olsun!

  Dipnot-2 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Sensin.” Bakara Sûresi, 2:32.  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Kadîr-i Mutlak: herşeye gücü yeten, sınırsız güç ve kuvvet sahibi Allah
  Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten Allah ahmaklık: akılsızlık
  ahval: durumlar anâsır: unsurlar, elementler
  bedbaht: talihsiz, bahtsız bâtıl: gerçek olmayan, yalan
  cihet: yön cilve: görüntü, yansıma
  cüz-ü ihtiyarî: insanda bulunan sınırlı irade daimî: devamlı, sürekli
  dakik: ince, derin dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inkârcılık
  düstur: kanun envâ-ı zîhayat: canlı türleri
  esbab: sebepler esmâ: isimler
  evham: kuruntular, şüpheler firavunlaşmış: firavun gibi kendisini üstün gören, tanrılık iddiasında bulunan
  hakikat: gerçek, esas hamd: övgü ve şükür
  hikmet: sebep, gaye ibdâ’: var etme
  icad etmek: var etmek, yaratmak ihtirâ’: bir şeyin hiçten, yaratılması
  inşa: var olan şeylerle farklı varlıklar yaratma kemâl-i hikmet: Allah’ın istediği şeyi dilediği şekilde eksiksiz olarak yapması
  kemâl-i iman: tam ve mükemmel bir iman keyfiyat: özellikler, nitelikler
  kudret: Allah’ın bütün âlemleri kuşatan güç ve iktidarı mahlûkat: varlıklar
  mevcudat: varlıklar nefis: insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden duygu
  rezzâkiyet: rızık vericilik senâ: övgü
  sûhûletli: kolay sıfat: özellik, vasıf
  teşmil etmek: kapsamı içine aldırmak vücut vermek: yok olan bir şeyi var etmek, yaratmak
  zerrat: zerreler, atomlar âciz-i mutlak: son derece güçsüz
  şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/3 İlkİlk 123

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •