Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Yirmi İkinci Lem'a

  Yirmi İkinci Lem’a

  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ


  Isparta’nın âdil valisine ve adliyesine ve zabıtasına, en mahrem ve en has ve hâlis kardeşlerime mahsus olarak yirmi iki sene evvel Isparta’nın Barla nahiyesinde iken yazdığım gayet mahrem bu risaleceğimi, Isparta milletiyle ve hükûmetiyle alâkadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görülse, ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki, yirmi beş otuz senedir esrarımı arayanlar ve tarassut edenler de anlasınlar ki, gizli hiçbir sırrımız yok. Ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir, bilsinler.


  Said Nursî  İşârât-ı Selâse


  On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Üçüncü Meselesi iken, suallerinin şiddet ve şümulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen, Otuz Birinci Mektubun Yirmi İkinci Lem’ası olarak Lemeâta karıştı. Lem’alar bu Lem’aya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve hâlis ve sadık kardeşlerimize mahsustur.
  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 2
  Not
  Dipnot-1 Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

  Dipnot-2 “Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah emrini mutlaka gerçekleştirir. Allah herşeye bir ölçü takdir etmiştir.” Talâk Sûresi, 65:3.
  Barla: (bk. bilgiler) Isparta: (bk. bilgiler)
  Lemeât: Lem’alar isimli eser alâkadar: alakalı, ilgili
  binaen: dayanarak esrar: sırlar
  evvel: önce has: özel
  hâlis: içten, ihlâslı hükûmet: idare, yönetim
  lem’a: parıltı mahrem: gizli olan, herkese söylenmeyen, gizli sır
  mahsus: özgü münasip: uygun
  nahiye: bucak; ilçelerin bir müdürle yönetilen bölümlerinden her birisi nota: bildiri
  nüsha: yazılı şey risalecik: kitapçık
  sadık: doğru, bağlı takdim etmek: sunmak
  tarassut eden: gözetleyen âdil: adaletli, adaletle iş gören
  İşârât-ı Selâse: “Üç İşaret” anlamına gelen ve Risale-i Nur’da yer alan bir risâle şümul: kapsam

  Benzer Konular
  Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, İkinci Vechi izah eder misiniz?
  Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, İkinci Vechi izah eder misiniz? Devami...
  "Adâvet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar..." Yirmi İkinci Mektub'u
  "Adâvet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar..." Yirmi İkinci Mektub'u Devami...
  Yirmi İkinci Mektub'un Birinci ve İkinci Vecihlerinin izahını yapar mısınız?
  Yirmi İkinci Mektub'un Birinci ve İkinci Vecihlerinin izahını yapar mısınız? Yirmi İkinci Mektubun Birinci İkinci Vecihlerinin izahını yapar mısınız? Devami...
  Yirmi İkinci Söz
  Yirmi İkinci Söz Yirmi İkinci Söz İki Makamdır Birinci Makam وَيَضْرِبُ اللهُ اْ
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 281

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Bu mesele Üç İşarettir.

  BİRİNCİ İŞARET

  Şahsıma ve Risale-i Nur’a ait mühim bir sual: Çoklar tarafından deniliyor ki, “Sen ehl-i dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki, her fırsatta onlar senin âhiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükûmetin kanunu, târikü’d-dünya ve münzevîlere karışmıyor.”

  Elcevap: Yeni Said’in bu suale karşı cevabı sükûttur. Yeni Said, “Benim cevabımı kader-i İlâhî versin” der. Bununla beraber, mecburiyetle, emâneten istiâre ettiği Eski Said’in kafası diyor ki:

  Bu suale cevap verecek, Isparta vilâyetinin hükûmetidir ve şu vilâyetin milletidir. Çünkü bu hükûmet ve şu millet, benden çok ziyade bu sualin altındaki mânâ ile alâkadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükûmet ve yüz binler efradı bulunan bir millet benim bedelime düşünmeye ve müdafaa etmeye mecburdur; ben neden lüzumsuz olarak müddeîlerle konuşup müdafaa edeyim?

  Çünkü dokuz senedir ben bu vilâyetteyim; gittikçe daha ziyade dünyalarına arkamı çeviriyorum. Hiçbir halim de mestur kalmamış. En gizli, en mahrem risalelerim dahi hükûmetin ve bazı meb’usların ellerine geçmiş. Eğer ehl-i dünyayı telâşa ve endişeye düşürecek dünyevî bir karışmak halim ve karıştırmak teşebbüsüm ve fikrim olsaydı, bu vilâyet ve kazalardaki hükûmet, dokuz sene dikkat ve tecessüs ettikleri halde ve ben de çekinmeyerek yanıma gelenlere esrarımı beyan ettiğim halde, hükûmet bana karşı sükût edip ilişmediler. Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa, dokuz seneden beri valisinden tut, köy karakol kumandanına kadar kendilerini mes’ul eder. Onlar kendilerini mes’uliyetten kurtarmak için, hakkımda habbeyi kubbe yapanlara karşı kubbeyi habbe yapıp beni müdafaa etmeye mecburdurlar. Öyleyse bu sualin cevabını onlara havale ediyorum.

  Amma şu vilâyetin milleti, umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki, bu dokuz senedir hem kardeş, hem dost, hem mübarek olan bu milletin hayat-ı ebediyesine ve kuvvet-i imaniyesine ve saadet-i
  Eski Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) Isparta: (bk. bilgiler)
  Yeni Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) alâkadar: alakalı, ilgili
  beyan etmek: açıklamak dünyevî: dünya ile ilgili
  efrad: fertler, bireyler ehl-i dünya: dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler
  emâneten: emânet olarak esrar: sırlar
  habbeyi kubbe yapmak: en küçük meseleleri abartarak olduğundan daha büyük göstermek havale etmek: bir işi başka birine bırakma
  hayat-ı ebediye: sonsuz âhiret hayatı hükûmet: yönetim, idare
  istikbal: gelecek zaman istiâre etmek: ödünç ve geçici olarak almak
  kader-i İlâhî: Allah’ın meydana gelecek hadiseleri gerçekleşmeden sonsuz ilmiyle bilip o şekilde belirlemesi kuvvet-i imaniye: iman gücü
  mahrem: gizli olan, herkese söylenmeyen meb'us: milletvekili
  mecbur: zorunlu mes'ul: sorumlu
  mes'uliyet: sorumluluk mestur: gizli, saklı
  millet: halk mânâ: anlam
  mübarek: bereketli, hayırlı müdafa etme: savunma
  müddeî: savcı mühim: önemli
  münzevî: bir köşeye çekilip ibadetle uğraşan, vaktini ibadetle geçiren risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  saadet: mutluluk sükût: sessiz kalma, susma
  tecessüs etmek: gizlice araştırmak, casusluk yapmak târikü'd-dünya: dünyayı terk eden
  umumiyetle: genellikle vilâyet: il
  ziyade: çok, fazla âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>hayatiyesine bilfiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağdağa ve zarar, hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garazkârâne tereşşuhât-ı siyasiye ve dünyeviye görülmediği ve lillâhilhamd şu Isparta vilâyeti, eski zamanın Şam-ı Şerifinin mübarekiyeti ve âlem-i İslâmın medrese-i umumîsi olan Mısır’ın Câmiü’l-Ezher’i mübarekiyeti nev’inden, kuvvet-i imaniye ve salâbet-i diniye cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak bu vilâyette, imanın kuvveti lâkaytlığa ve ibadetin iştiyakı sefahete hâkim olmasını ve umum vilâyetlerin fevkinde bir meziyet-i dindarâneyi Risale-i Nur bu vilâyete kazandırdığından, elbette bu vilâyetteki umum insanlar, hattâ faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur’u müdafaaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde, benim gibi vazifesini bitirmiş ve lillâhilhamd binlerle şakirtler benim gibi bir âcizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengâmda, ehemmiyetsiz cüz’î hakkım beni müdafaaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dâvâ vekilleri bulunan bir adam, kendi dâvâsını kendi müdafaa etmez.

  İKİNCİ İŞARET

  Tenkitkârâne bir suale cevaptır.

  Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: “Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip ‘Bana zulmediyorsunuz’ diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle, bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde, müsavat esası üzerine tahakküm ve tagallübü kaldırmak düsturu bizim bir kanun-u esasîmiz hükmüne geçtiği halde, sen kâh hocalık, kâh zâhidlik suretinde teveccüh-ü âmmeyi kazanarak,
  Câmiü'l-Ezher: Mısır’da yer alan Ezher Üniversitesi Isparta: (bk. bilgiler)
  Mısır: (bk. bilgiler) asr-ı hürriyet: hürriyet asrı
  asır: yüzyıl bilfiil: fiilen, uygulamaya koyarak
  cihet: yön cüz'î: ferdî, küçük, sınırlı
  dağdağa: karışıklık düstur: kural, kanun
  ehl-i dünya: dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler esas: temel
  ezcümle: meselâ, örneğin faraza: varsayalım ki
  fevkinde: üstünde garazkârâne: kötü bir kasıt güdercesine
  hengâm: zaman, dönem hususî: özel
  iştiyak: çok güçlü arzu ve istek kanun-u esasî: anayasa
  kuvvet-i imaniye: iman gücü kâh: bazan
  lillâhilhamd: ne kadar hamd ve şükürler varsa ve olmuşsa, hepsi Allah’a aittir lâkayt: ilgisiz
  maddeten: maddî olarak makam: derece, yer
  medrese-i umumî: genele ve herkese açık olan medrese meziyet-i dindarâne: dindarlık fazileti ve üstünlüğü
  mukteza: bir şeyin gereği mübarekiyet: mübârek ve bereketli oluş
  müdafa: savunma müracaat etmek: başvurmak
  müsavat: eşitlik, denklik nev': tür, cins
  risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi saadet-i hayatiye: hayatın mutluluğu
  salâbet-i diniye: dinin emirlerini korumakta ve uygulamadaki ciddiyet sefahet: zevk ve eğlenceye düşkünlük
  sevk etmek: yöneltmek suret: biçim, şekil
  sükût etmek: sessiz kalmak tagallüb: baskı ve zulüm yapma, zorbalık
  tahakküm: baskı altında tutma, hükmü altına alma tatbik etmek: uygulamak
  tenkitkârâne: tenkit edercesine tereşşuhât-ı siyasiye ve dünyeviye: siyasî ve dünyevî menfaat olduğunu gösteren belirtiler
  tesir: etki teveccüh-ü âmme: halkın ilgisi, yönelmesi
  umum: bütün, genel vasıta: araç
  zalim: haksızlık eden zulmetmek: haksız yere kötülük etmek
  zâhid: takvâ sahibi olan; nefsî isteklerden uzak kalan âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen
  âlem-i İslâm: İslâm dünyası Şam-ı Şerif: Şam şehri
  şakirt: talebe şekvâ: şikâyet


  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 283

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>nazar-ı dikkati kendine celb ederek, hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı içtimaî elde etmeye çalıştığın, zâhir halin ve eski zamandaki macera-yı hayatının delâletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, şimdiki tabirle, burjuvaların müstebidâne tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabaka-i avâmın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvâya ve küsmeye hakkın yoktur.”

  Elcevap: Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkîde muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanun-u fıtrata tatbik-i harekete mecburiyet var; elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi kaldırmakla, mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir.

  Evet, ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım. Ve meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslâmiyetten gelen sırr-ı adaletle, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim.

  Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. Çünkü Fâtır-ı Hakîm, kemâl-i kudret ve hikmetini göstermek için, az birşeyden çok mahsulât aldırır ve bir sahifede çok kitapları yazdırır ve birşeyle çok vazifeleri
  Fâtır-ı Hakîm: her şeyi hikmetle ve benzersiz olarak yaratan Allah adalet-i tâmme: tam ve eksiksiz adalet
  aleyhinde: karşısında avam: halk
  bolşevizm: (bk. bilgiler) burjuva: servet ve mal birikimi yapanlar; zenginler sınıfı
  delâletiyle: işaretiyle, deliliyle düstur: kural
  fikren: düşünce olarak fıtrat: yaratılış, mizaç
  fıtrat-ı beşeriye: insanın yaratılışı, tabiatı galebe: üstün gelme
  haricinde: dışında hayat-ı içtimaiye-i beşeriye: insanların sosyal hayatı
  hikmet-i esasiye: temel hikmet hilkat: yaratılış
  intibah: uyanma istibdat: baskı, zulüm
  kanun-u fıtrat: yaratılış kanunu kemâl-i kudret ve hikmet: Allah’ın kudret ve hikmetinin eksiksiz ve mükemmel oluşu
  kâinat: evren lehinde: tarafında
  macera-yı hayat: hayat çizgisi mahsulât: ürünler
  makam-ı içtimaî: sosyal statü, mevki mecburiyet: zorunluluk
  meşreben: hareket metodu açısından muhalefet: zıt ve aykırı davranma
  muhalif düşmek: aykırı davranmak mutlak: kayıtsız, sınırsız
  muvaffak olmak: başarmak muvafık: uygun
  müsavat: eşitlik, denklik müsavat-ı hukuk: hukuk önündeki eşitlik
  müsavat-ı mutlaka: mutlak eşitlik müstebidâne: diktatörce
  nazar-ı dikkati celb etmek: dikkat çekmek neseben: soy itibariyle
  nev-i beşer: insanlar nüfuz: etki alanı
  sosyalizm: (bk. bilgiler) sırr-ı adalet: adalet esprisi
  sırr-ı hikmet: hikmetinin sırrı tabaka: kat, sınıf
  tabaka-i avâm: halk tabakası tabaka-i havas: zenginler, seçkinler tabakası
  tabirle: ifadeyle tagallüb: baskı ve zulüm yapma
  tahakküm: baskı altında tutma tahrip: bozma, yok etme
  tatbik etmek: uygulamak tatbik-i hareket: uygun hareket
  terakkî: yükselme, ilerleme tezahür eden: ortaya çıkan, görünen
  vaziyet: durum, hâl ziyade: çok, fazla
  zulüm: haksızlık zâhir: açık, gözle görünür
  şefkaten: şefkat açısından şekvâ: şikâyet
  şer: kötülük

  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 284

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>yaptırdığı gibi, beşer nev’i ile de binler nev’in vazifelerini gördürür. İşte o sırr-ı azîmdendir ki, Cenâb-ı Hak, insan nev’ini, binler nevileri sümbül verecek ve hayvânâtın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvânat gibi kuvâlarına, lâtifelerine, duygularına had konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta gezecek istidat verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki, arzın halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir.

  İşte, nev-i insanın tenevvüünün en mühim mayası ve zembereği, müsabaka ile, hakikî imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyet-i beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Evet, şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık iken ve halbuki o tokada müstehak olmayan gayet mühim bir zâtın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilâne şu sözün,

  Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hürriyet?Çalış, idrâki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

  sözünün yerine, bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim:

  Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hakikat?Çalış, kalbi kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

  Veyahut,

  Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı fazilet?Çalış, vicdanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

  Evet, imanlı fazilet, medar-ı tahakküm olmadığı gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüb etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillâhilhamd, bu meşrep üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor.
  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah acz: güçsüzlük
  arz: dünya asır: yüzyıl
  beşer nev'i: insan türü, insanlık bilhassa: özellikle
  bîdâd: adaletsizlik ehl-i fazilet: güzel huylu, üstün özelliklere sahip kişiler
  fakr: fakirlik fazilet: değer, erdem
  fıtrat: yaratılış gaddar: acımasız
  gayet: çok had: sınır
  hadsiz: sayısız, sınırsız hakikî: asıl, gerçek
  halife: yeryüzünde Allah namına hareket eden insan hayat-ı içtimaiye-i beşeriye: insanların sosyal hayatı
  hayvânât: hayvanlar idrâk: anlama, kavrama
  imhâ-yı fazilet: faziletin ortadan kaldırılması imhâ-yı hakikat: hakikatin ortadan kaldırılması
  imhâ-yı hürriyet: özgürlüğün yok edilmesi istibdad: baskı ve zulüm
  istidat: kabiliyet kuvâ: duygular, hisler
  kâinat: evren kâmilâne: olgunluk ve mükemmellik içinde
  lillâhilhamd: ne kadar hamd ve şükürler varsa ve olmuşsa, hepsi Allah’a aittir lâtife: ince duygu
  mahiyet-i beşeriye: insanların yapısında bulunan temel özellik makamat: makamlar
  medar-ı tahakküm: baskı, zorbalık sebebi meşreb: hareket tarzı, metod
  muktedir: gücü yeten iktidar sahibi mühim: önemli
  müsabaka: yarışma müstehak: hak etmiş, lâyık
  nev': tür, çeşit nev-i insan: insan türü, insanlık
  sair: diğer, başka sebeb-i istibdat: baskı, zulüm sebebi
  sırr-ı azîm: büyük sır tabakat: tabakalar, dereceler
  tagallüb etmek: baskı ve zorbalık yapmak tahakküm: baskı altında tutma
  tebdil: değiştirme tenevvü: çeşitlilik
  tevazu: alçakgönüllülük zemberek: hareketi sağlayan güç kaynağı
  zulüm: haksızlık zât: kişi
  zîhayat: canlı âdemiyet: insanlık

  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 285

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Ben kendimde fazilet var diye fahir suretinde dâvâ etmiyorum. Fakat nimet-i İlâhiyeyi tahdis suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki:

  Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur’âniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı İlâhîyi bütün hayatımda, lillâhilhamd, tevfik-i İlâhî ile şu millet-i İslâmiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek, hiçbir vakit vasıta-i tahakküm ve tagallüb olmadığı gibi, ekser ehl-i gafletçe matlup olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk dahi, mühim bir sırra binaen benim menfûrumdur, onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur’u beğenmelerine bir emâre biliyorum, onları küstürmüyorum.

  İşte, ey ehl-i dünya! Dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir cihet-i temasım bulunmadığı ve dokuz sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken, bana eski bir mütegallip ve daima fırsatı bekleyen ve fikr-i istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarassut ve tazyikiniz hangi kanunladır? Hangi maslahatladır? Dünyada hiçbir hükûmet böyle fevkalkanun ve hiçbir ferdin tasvibine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde, bana karşı yapılan bu kadar bed muamelelere, yalnız değil benim küsmem, belki eğer bilse nev-i beşer küser, belki kâinat küsüyor.

  ÜÇÜNCÜ İŞARET

  Mağlâtalı, divanecesine bir sual:

  Bir kısım ehl-i hüküm diyorlar ki: “Madem sen bu memlekette duruyorsun. Şu memleketin cumhurî kanunlarına inkıyad etmek lâzım gelirken, sen neden inzivâ perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ezcümle, şimdiki hükûmetin
  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah bed: kötü, çirkin
  binaen: dayanarak cihet-i temas: bağlantı yönü
  cumhurî: halkın çoğunluyla ilgili divanece: akılsızca
  ehl-i dünya: dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler ehl-i gaflet: âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanlar
  ehl-i hüküm: yöneticiler, idareciler ekser: çok
  emâre: belirti, işaret esaret: esirlik, tutsaklık
  ezcümle: örneğin, meselâ fahir: övünme
  fazilet: değer, erdem fazl: cömertlik, ihsan
  fehmetmek: anlamak fevkalkanun: kanun üstü, kanunsuz
  fikr-i istibdat: baskı düşüncesi, keyfi idari sistemi hükûmet: idare, yönetim
  hüsn-ü kabul-ü halk: halkın güzellikle kabul etmesi, benimsemesi ihsan etmek: bağışlamak, sunmak
  ihsan-ı İlâhî: Allah’ın ihsanı, ikramı, bağışı inkıyad etmek: boyun eğmek
  inzivâ: yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama kerem: cömertlik
  kâinat: evren lillâhilhamd: ne kadar hamd ve şükürler varsa ve olmuşsa, hepsi Allah’a aittir
  maslahat: fayda, gaye matlup: istenen, talep edilen
  mazhar: bir özelliği üzerinde taşıyan mağlâtalı: aldatıcı
  menfaat: fayda, yarar menfûr: kendisinden nefret edilen, sevilmeyen
  millet-i İslâmiye: İslâm toplumu, Müslümanlar muamele: uygulama
  muzır: zararlı mühim: önemli
  müsaade etmek: izin vermek mütegallip: zorba
  nev-i beşer: insanlar nimet-i İlâhiye: Allah’ın verdiği, ihsan ettiği her şey
  saadet: mutluluk suret: biçim, şekil
  tagallüb: baskı ve zorbalık yapma tahakküm: baskı, zorbalık
  tahdis: anlatma, şükrederek dile getirme tarassut: göz altında tutma
  tasvib: uygun bulma, onaylama tazyik: baskı
  teveccüh-ü nâs: insanların alâkası, ilgisi tevfik-i İlâhî: Allah’ın yardımı ve başarıya ulaştırması
  ulûm-u imaniye ve Kur'âniye: iman ve Kur’ân ilimleri vasıta-i tahakküm: insanları baskı altına alma aracı
  zayi etmek: kaybetmek şehadet: şahitlik

  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 286

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>kanununda, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine takıp, onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsavat esasına istinad eden cumhuriyetin bir düsturuna münâfidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elini öptürüyorsun? Halk beni dinlesin diye hodfuruşâne bir vaziyet takınıyorsun?”

  Elcevap: Kanun tatbik edenler, evvelâ kendilerine tatbik ettikten sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu başkasına tatbik etmekle, herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz. Çünkü bu müsavat-ı mutlaka kanununun bana tatbikini istiyorsunuz. Ben de derim:

  Ne vakit bir nefer, bir müşirin makam-ı içtimaîsine çıkarsa ve milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak ederse ve onun gibi o teveccüh ve hürmete mazhar olursa veyahut o müşir, o nefer gibi âdileşirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa ve o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa; hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir erkân-ı harp reisi, en aptal bir neferle teveccüh-ü âmmede ve hürmet ve muhabbette müsavata girerse, o vakit sizin bu müsavat kanununuz hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz: “Kendine hoca deme. Hürmeti kabul etme. Faziletini inkâr et. Hizmetçine hizmet et, dilencilere arkadaş ol!”

  Eğer deseniz: “Bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın; vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin.”

  Elcevap: Eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada lâyemûtâne daimî kalsa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse, o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa, sözünüzde dahi bir mânâ olurdu.

  Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil; cesedi beslemek için kalb, dil, akıl, dimağ koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imhâ edilmez; onlar da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor. Ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine
  daimî: devamlı, sürekli dimağ: beyin
  düstur: kural, kanun ehemmiyet: değer, önem
  endişe-i istikbal: gelecek endişesi erkân-ı harp: askerlik ilminde uzman kimse, kurmay
  esas: temel evvelâ: ilk olarak
  fazilet: yüksek değer, erdem has: özel
  hodfuruşâne: kendini beğendirmeye çalışan hükûmet: idare, yönetim
  hürmet: saygı ibaret olma: meydana gelme, oluşma
  icra etmek: yerine getirmek imhâ: yok etme
  istinad eden: dayanan itaat: boyun eğme
  iştirak etmek: katılmak lâyemûtâne: ölümsüzcesine
  mahsus: has, özel makam: mevki, statü
  makam-ı içtimaî: sosyal statü, mevki mazhar olmak: sahip olmak, edinmek
  meziyet: üstün özellik muhabbet: sevgi
  muzafferiyet: zafer kazanma, galibiyet mânâ: anlam
  mühim: önemli münâfi: aykırı, zıt
  müsavat: eşitlik, denklik müsavat-ı mutlaka: sınırsız eşitlik
  müşir: mareşal nefer: asker, er
  nüfuz: etki sebebiyet verme: sebep olma
  tahakküm etmek: baskı altına almak tatbik etmek: uygulamak
  teveccüh: yönelmek, ilgi gösterme teveccüh-ü âmme: halkın yönelişi ve ilgi göstermesi
  vazifedar: görevli vaziyet: durum, hâl
  âdileşmek: basitleşmek, sıradanlaşmak

  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 287

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>istinad eden vazifeler, yalnız milletin hayat-ı dünyeviyesine ait içtimaî ve siyasî ve askerî vazifelere münhasır değildir.

  Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkârı, ölümün inkârıyla ve hergün el-mevtü hakkun dâvâsını, cenazelerinin mührüyle imza edip tasdik eden otuz bin şahidin şehadetini tekzip ve inkâr etmekle olur.

  Madem mânevî hâcât-ı zaruriyeye istinad eden mânevî vazifeler var. Ve o vazifelerin en mühimi, ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette, o vazifeyi gören ehl-i marifet, herhalde, küfran-ı nimet suretinde, kendine edilen nimet-i İlâhiyeyi ve fazilet-i imaniyeyi hiçe sayıp, sefihler ve fâsıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini, aşağıların bid’alarıyla, sefahetleriyle bulaştırmayacaktır. İşte, beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inzivâ bunun içindir.

  İşte bu hakikatle beraber, beni işkenceyle tâciz eden sizin gibi enâniyette ve bu kanun-u müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekebbirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebbirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden, tevazu etmemek gerektir. Belki ehl-i insaf ve mütevazi ve âdil kısmına derim ki:

  Ben, felillâhilhamd, kendi kusurumu, aczimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirâne bir makam-ı ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı, hiçliğimi görüp, istiğfarla teselli bulup, halklardan ihtiram değil, dua istiyorum. Hem zannederim, benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlarım biliyorlar.
  acz: güçsüzlük berzah: öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem; kabir hayatı
  bid’a: dinde olmayıp sonradan dine aykırı şekilde ortaya çıkan şey dâvâ: iddia
  ebed: sonsuzluk ehemmiyetli: önemli
  ehl-i insaf: insaf sahibi kimseler ehl-i marifet: ilim ve irfan ehli olanlar
  el-mevtü hakkun: ölüm haktır enâniyet: benlik, gurur
  fazilet-i imaniye: imanın kazandırdığı üstünlük felillâhilhamd: her türlü hamd, övgü ve şükür Allah’a mahsustur
  firavunluk: firavun gibi kendini beğenen, kendini üstün gören fâsık: yoldan çıkmış, günahkâr
  hakikat: gerçek, esas hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı
  ihtiram: saygı gösterme inzivâ: yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama
  istinad eden: dayanan istiğfar: Allah’tan bağışlanma dilemek
  içtimaî: sosyal, toplumsal kanun-u müsavat: eşitlik kanunu
  küfran-ı nimet: nimete karşı nankörlük makam: mevki, konum, statü
  makam-ı ihtiram: hürmet makamı mânevî hâcât-ı zaruriye: mânevî zarurî ihtiyaçlar
  mühim: önemli münhasır: sınırlı
  müsavatsız: eşit olmayan, denk gelmeyen mütekebbir: kendini büyük gösteren, büyüklenen
  mütekebbirâne: kendini büyük gösterir şekilde, kibirli olarak mütevazi: alçakgönüllü, gösterişsiz
  nihayetsiz: sınırsız nimet-i İlâhiye: Allah’ın kullarına verdiği nimet
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk, Cennet hayatı sefahet: zevk ve eğlenceye düşkünlük
  sefih: yasak zevk ve eğlencelere aşırı düşkün olan seyahat: yolculuk
  sukut etmek: düşmek, alçalmak suret: biçim, şekil
  takviye: kuvvetlendirme, güçlendirme tasdik: doğruluğunu kabul etme, onaylama
  tekzip etmek: yalanlamak tevazu: alçakgönüllülük
  tezellül: alçalma tâciz eden: rahatsız eden
  varaka: evrak, belge vesika: belge
  zulümatlı: karanlık âdil: adaletli
  şehadet: şahitlik

  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 288

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Yalnız bu kadarı var ki, Kur’ân-ı Hakîmin hizmeti esnasında ve hakaik-i imaniyenin dersi vaktinde, o hakaik hesabına ve Kur’ân şerefine, o makamın iktiza ettiği izzet ve vakar-ı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehl-i dalâlete eğmemek için, o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum. Zannederim, ehl-i dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki, bu noktalara karşı çıkabilsin.

  Câ-yı hayret bir tarz-ı muamele: Malûmdur ki, her yerde ehl-i maarif, marifet ve ilim noktasında muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse, meslek itibarıyla ona karşı bir dostluk ve bir hürmet besler. Hattâ düşman bir hükûmetin bir profesörü bu memlekete gelse, ehl-i maarif, onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler.

  Halbuki İngilizin en yüksek meclis-i ilmiyesinin, Meşihat-ı İslâmiyeden sorduğu altı sualin cevabını altı yüz kelime ile Meşihat-ı İslâmiyeden istedikleri zaman, bura maarifinin hürmetsizliğine uğrayan bir ehl-i marifet, o altı suale altı kelime ile, mazhar-ı takdir olmuş bir cevap veren ve ecnebîlerin en mühim ve hukemaların en esaslı düsturlarına hakikî ilim ve marifetle muaraza edip galebe çalan ve Kur’ân’dan aldığı kuvvet-i marifet ve ilme istinaden Avrupa feylesoflarına meydan okuyan ve Hürriyetten altı ay evvel İstanbul’da hem ulemayı ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak doğru cevap veren HAŞİYE-1 ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasreden ve yüzer risale, o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip o milleti tenvir eden; hem vatandaş, hem dindaş, hem dost, hem kardeş bir ehl-i marifete


  Not
  Haşiye-1 Yeni Said diyor ki: Şu makamda Eski Said’in iftiharkârâne söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum. Bu risalede sözü ona verdiğim için susturamıyorum. Enâniyetilere karşı bir parça enâniyetini göstersin diye sükût ediyorum.
  Avrupa: (bk. bilgiler) Eski Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî)
  Hürriyet: Osmanlı Devletinde 1909 yılından itibaren uygulanan yönetim şekli Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
  Yeni Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) câ-yı hayret: hayret verici
  dindaş: din kardeşi düstur: kural, kanun
  ecnebî: yabancı ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
  ehl-i dünya: dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler ehl-i maarif: ilim ve irfan ehli olanlar
  ehl-i marifet: ilim ve irfan sahipleri, âlimler enâniyet: benlik, gurur
  esaslı: sağlam temellere dayanan evvel: önce
  filozof: felsefeci galebe çalan: üstün gelen
  hakaik: hakikatler, gerçekler hakaik-i imaniye: iman hakikatleri
  hakikî: asıl, gerçek hasreden: sadece belli şeylere odaklanan
  haşiye: dipnot hukema: filozoflar
  hürmet: saygı iftiharkârâne: iftihar ederek, övünerek
  iktiza etmek: gerektirmek istinaden: dayanarak
  itibarıyla: açısından izzet: değer, itibar, yücelik
  iştirak etmek: katılmak kuvvet-i marifet ve ilim: ilim ve irfan kuvveti
  lisan: dil maarif: Millî Eğitim
  makam: mevki malûm: bilinen
  marifet: ilim ve irfan mazhar-ı takdir: takdire şayan olan
  meclis-i ilmiye: ilim meclisi mektep: okul
  meşihat-ı İslâmiye: Şeyhülislâmlık makamı muaraza etmek: karşı koymak
  muhafaza etmek: korumak, saklamak muhakeme: değerlendirme
  muvakkaten: geçici olarak mühim: önemli
  münazara: tartışma neşretmek: yaymak, basmak
  noksansız: eksiksiz risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  saadet: mutluluk sükût etmek: sessiz kalmak, konuşmamak
  tarz-ı muamele: davranış biçimi tenvir eden: aydınlatan
  ulema: âlimler vakar-ı ilmiye: ilimden gelen ağırbaşlılık
  vaziyet: durum, hâl İngiliz: (bk. bilgiler - İngiltere)
  İstanbul: (bk. bilgiler)

  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi İkinci Lem'a - Sayfa 289

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adâvet besleyen ve belki hürmetsizlik eden, bir kısım maarif dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmî hocalardır.

  İşte, gel, bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Maarifperverlik midir? Vatanperverlik midir? Milliyetperverlik midir? Cumhuriyetperverlik midir? Hâşâ, hâşâ! Hiç, hiçbir şey değil. Belki bir kader-i İlâhîdir ki, o kader-i İlâhî, o ehl-i marifet adamın dostluk ümit ettiği yerden adâvet gösterdi ki, hürmet yüzünden ilmi riyâya girmesin ve ihlâsı kazansın.


  Hâtime

  Kendimce câ-yı hayret ve medar-ı şükran bir taarruz:

  Bu fevkalâde enâniyetli ehl-i dünyanın enâniyet işinde o kadar hassasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı, keramet derecesinde veyahut büyük bir dehâ derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur:

  Kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyâkârâne enâniyet vaziyetini, onlar enâniyetlerinin hassasiyet mizanıyla hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette, ben hissetmediğim enâniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların zalimâne bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i İlâhîyi düşünüp, “Niçin bunları bana musallat etti?” diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enâniyete fıtrî meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış, anlıyorum. O vakit, kader-i İlâhî, o zalimlerin zulmü içerisinde, hakkımda adalet etmiş derdim.

  Ezcümle, bu yazın arkadaşlarım güzel bir ata beni bindirdiler. Bir seyrangâha gittim. Şuursuz olarak, nefsimde hodfuruşâne bir keyif arzusu uyanmakla, ehl-i
  Cumhuriyetperverlik: Cumhuriyetçilik adalet etme: her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesi
  adâvet: düşmanlık, kin câ-yı hayret: hayret verici nokta
  dehâ: olağanüstü zekâ ve akıl desise: hile, aldatma
  ehl-i dünya: dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler ehl-i marifet: ilim ve irfanla ilgilenen
  enâniyet: benlik ve gurur ezcümle: örneğin
  fevkalâde: olağanüstü fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  hassasiyet: duyarlı olma hodfuruşâne: kendini beğenerek
  hâl: durum, davranış hâtime: sonuç, son bölüm
  hâşâ: asla hürmet: saygı
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme; samimiyet kader-i İlâhî: Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, planlaması
  keramet: Allah’ın bir ikramı olarak bazı kişi ve varlıklarda görülen olağanüstü hâl ve özellik maarif dairesi: bu günkü karşılığı ile Millî Eğitim Bakanlığı olan mevki
  maarifperverlik: eğitim ve öğretime değer verme medar-ı şükran: şükrü gerektiren
  medeniyet: uygarlık mensup: bağlı
  meyletmek: eğilim göstermek, yönelmek milliyetperverlik: kendi milletine düşkün olma
  mizan: ölçü, tartı muamele: davranış, uygulama
  musallat: rahatsız etme, sataşma, üzerine gitme nefs: kişinin kendisi; insanı kötülüğe yönelten duygu
  resmî: devlete bağlı olarak görev yapan riyâ: gösteriş
  riyâkârâne: gösterişli bir şekilde seyrangâh: gezi ve seyir yeri
  suret: biçim, şekil taarruz: bir konuyu arz etme, sunma
  vatanperverlik: vatan severlik vaziyet: durum, hâl
  vuku: gerçekleşme, meydana gelme zalim: acımasız ve haksız davranan
  zalimâne: acımasız ve haksız olarak ziyade: çok, fazla
  zulüm: haksızlık şuuren: şuurlu bir şekilde
  şuursuz: bilinçsiz

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •