Sayfa 2/2 İlkİlk 12
13 sonuçtan 11 ile 13 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Birinci Lem'a - Sayfa 277

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>icra eder. Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur’un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar. Onun için bazan şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet, nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor; ihtiyatlı davranınız.

  Evet, eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı, makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Gıptakârâne bir hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir; gıptakârâne müzâhameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin ve zahîr olur, hizmetini tekmil eder. Pederâne, mürşidâne mesleklerdeki gıptakârâne hırs-ı sevap ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehl-i tarikatin o kadar mühim ve azîm kemâlâtları ve menfaatleri içindeki ihtilâfâtın ve rekabetin verdiği vahîm neticelerdir ki, onların o azîm, kudsî kuvvetleri bid’a rüzgârlarına karşı dayanamıyor.

  ÜÇÜNCÜ MÂNİ: Korku ve tamâdır. Bu mâni diğer bir kısım mânilerle beraber Hücumât-ı Sittede tamamıyla izah edildiğinden, ona havale edip, Cenâb-ı Erhamürrâhimînden bütün Esmâ-i Hüsnâsını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki, bizleri ihlâs-ı tâmma muvaffak eylesin. Âmin.

  اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سُورَةِ اْلاِخْلاَصِ اِجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلَصِينَ. اٰمِينَ اٰمِينَ1

  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
  2


  Not
  Dipnot-1 Allahım! İhlâs Sûresinin hakkı için, bizi ihlâs sahibi olan ve ihlâsa eriştirilen kullarından eyle. Âmin, âmin.

  Dipnot-2 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Sensin.” Bakara Sûresi, 2:32
  Cenâb-ı Erhamürrâhimîn: merhametlilerin en merhametlisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın sonsuz güzellikteki isimleri
  Hücumât-ı Sitte: Risale-i Nur’da yer alan ve şeytanın altı hücum ve desisesini konu edinen bir risale; Yirmi Dokuzuncu Lem’anın altıncı kısmı azîm: büyük, yüce
  bid’a: dinde olmayıp sonradan dine aykırı şekilde ortaya çıkan şeyler binaen: dayanarak
  cihet: taraf, yön ehl-i tarikat: tarikata mensup olanlar
  gıptakârâne: imrendirici bir şekilde hatar: tehlike
  havale etme: yönlendirme hevâ: gelip gecici arzu ve istek
  hodgâmlık: bencillik hırs-ı sevap: daha çok sevap kazanma hırsı
  icra etmek: yerine getirmek ihlâs-ı tâm: tam ve eksiksiz ihlâs
  ihtilâfât: farklılıklar, ihtilaflar ihtiyat: tedbir
  ikaz: uyarı istidat: kabiliyet
  itimad etmek: güvenmek ittiham etmek: suçlamak
  izah: açıklama kemâlât: mükemmel ve kusursuz özellikler
  kudsî: kutsal mahdut: sınırlı
  makam: derece, yer medar: dayanak noktası, kaynak
  menfaat: fayda, yarar muavin: yardımcı
  muvaffak olmak: başarmak mâni: engel
  mühim: önemli mürşid: irşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran
  mürşidâne: hak ve doğru yolu göstererek, irşad edici olarak müteaddit: bir çok
  müzâhame: bir noktada izdiham meydana getirme ve ferdlerin birbirine sıkıntı vermesi namzet: aday
  nefis: hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe ve yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu netice: son, sonuç
  niyaz etmek: yalvarıp yakarmak peder: baba
  pederâne: babaya yakışır şekilde tamâ: hırs, aç gözlülük
  tekmil etmek: tamamlamak uhuvvet: kardeşlik
  ulüvv-ü himmet: yüksek gayret sahibi olma vahîm: ağır, dehşet verici
  vehim: kuruntu, varsayım zahîr: yardımcı, destek veren
  âmin: Allahım kabul eyle şefaatçi: af için aracılık eden
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Birinci Lem'a - Sayfa 278


  Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur  Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evrâdı, beş cihetle ibadet sayılan HAŞİYE-1 Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim.


  BİRİNCİSİ: 1 يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاۤءِ بِدِمَاۤءِ الشُّهَدَاۤءِ (ev kemâ kàl). Yani, “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur.”


  İKİNCİSİ: 2مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِأَةِ شَهِيدٍ (ev kemâ kàl). Yani, “Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”

  Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sufîmeşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı Şeriat ve Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübarek, hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız.  Not
  Haşiye-1 Bu kıymetli mektupta Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır: 1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir. 2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, Hüsrev, Refet

  Dipnot-1 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 1:6; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 6:466; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:561; Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, no: 10026.

  Dipnot-2 İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; Ali bin Hüsâmüddin, Müntehebâtü Kenzi’l-Ummâl, 1:100; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.
  Hüsrev: (bk. bilgiler – Hüsret Altınbaşak) Refet: (bk. bilgiler – Refet Barutçu)
  Rüştü: (bk. bilgiler – Süleyman Rüştü Çakın) Sünnet-i Seniyye: Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
  bid’a: dinde olmayıp sonradan dine zarar verecek şekilde ortaya çıkan şey cihet: taraf, yön
  dalâlet: insanları hak yoldan ayıran, inkâra yönelten akımlar dirhem: eskiden kullanılan ve 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi
  ehl-i dalâlet: hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler esrar-ı Şeriat: İslâmiyet’in içindeki sırlar
  ev kemâ kâl: veya buna benzer şekilde buyurmuşlardır evrâd: okunması âdet olan dualar
  hadis-i şerif: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış hakaik-i imaniye: iman hakikatleri
  hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân gerçeği haşiye: dipnot
  hususî: özel hâlis: içten, ihlâslı, samimî
  istilâ etmek: işgal altına almak izah: açıklama
  mahşer: âhirette Allah tarafından yeniden diriltilen insanların toplanacağı yer mecmu: bir şeyin tamamı
  muvazene etmek: tartmak, dengeye getirmek mânen: mânevî olarak
  mübarek: bereketli, hayırlı mücahede: Allah yolunda cihad etme
  nevi: çeşit, tür neşr-i hakikat: iman hakikatlerinin yayılması, yazılı olarak insanların eline ulaştırılması
  nükte: ince ve derin anlamlı söz sair: diğer
  sarf etme: harcama sufîmeşrep: tasavvuf metoduyla hareket eden kişi
  suret: biçim, şekil tahsil etmek: elde etmek, kazanmak
  tefekkürî: düşünme ve ibret alma şeklinde temessük etmek: sıkıca sarılmak
  ulema-i hakikat: iman hakikatlerini araştırıp elde eden âlimler yevm-i mahşer: mahşer günü
  âb-ı hayat: hayat suyu, kan şuhur-u selâse: üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan ayları
  şüheda: şehitler
  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Birinci Lem'a - Sayfa 279

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Eğer deseniz: “Hadiste âlim tabiri var. Bir kısmımız yalnız kâtibiz.”

  Elcevap: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mânevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı mânevînin parmaklarıdır. Kendi nokta-i nazarımda liyakatsiz olduğum halde, haydi, hüsn-ü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmî ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır; hadiste gösterilen ecri alırsınız.


  Said Nursî

  binaen: dayanarak ecir: sevap
  hadis: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış hakikatli: varlıkların iç yüzünü ve hakikatini yakından bilen
  hüsn-ü zan: güzel zanda bulunma kâtib: el ile yazan
  liyakat: lâyık olma mühim: önemli
  nokta-i nazar: bakış açısı risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  tabir: ifade, söz tebaiyet: tâbi olma, uyma
  âlim: ilim sahibi ümmî: okuma-yazma bilmeyen, tahsil görmemiş
  üstad: hoca, öğretmen şahs-ı mânevî: belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik
  şakirt: talebe, öğrenci
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •