İncil;
Yeni Ahit eski ”Koine Grekçe” olarak yazıldı.Halk dilinde “İncil” diye bilinen Yeni Antlaşma’ya aslında “evangeliyon” denir.”İncil” sözcüğü “müjde,hoş haber” anlamındadır.Grekçe “evangelion” /iki haber) kelimesinde geliyor.Öz anlamı “İyi Haber” veya “Müjde” dir.Genellikle İncil,Müjde,Yeni Ahit veya Yeni Anlaşma kelimeleriyle ifade edilir.
Mesih’in kimliğinden,hayatından,konuşmalarından ve özellikle ölümü,dirilişi ve göğe yükselişinden söz etmekte,bunların bizim için ne anlama geldiğini ifade etmektedir.
Yeni Ahit M.S. 95 civarında tamamlandı.Aşağıdaki tarihleriden bazıları uzmanlarca tartışılıyorsa da,1.yy’ın sonuna geldiğinde İncil’in tümünün yazıya geçirilmiş olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir.İslamiyet’ten önceki ve günümüzdeki Hıristiyanların kabul ettiği Yeni Ahid’in oluşumu şöyledir:
Müjdeler:
Yaklaşık Eski
Kitab’ın Yazılış Bölüm Ayet Kelime Ahitten
Adı: Tarihi: Sayısı: Sayısı: Sayısı: Aktarma:

Matta M.S. 60 28 1.071 23.684 310
Markos M.S. 58 16 678 15.171 131
Luka M.S. 61 24 1.151 25.944 328
Yuhanna M.S. 90 21 879 19.099 129

Tarihi:
Elçilerin M.S. 63 28 1.007 24.250 231
İşleri
Pavlus’un Mektupları:
Romalılar M.S. 57 16 433 9.447 153
1.Korintliler M.S. 54 16 437 9.489 115
2.Korintliler M.S. 56 13 257 6.092 57
Galatyalılar M.S. 48 6 149 3.098 28
Efesliler M.S. 60 6 155 3.039 46
Filipliler M.S. 54 4 104 2.002 14
Koloseliler M.S. 60 4 95 1.998 9
1.Selanikliler M.S. 50 5 89 1.857 16
2.Selanikliler M.S. 50 3 47 1.042 16
1.Timoteyus M.S. 63 6 113 2.269 22
2.Timoteyus M.S. 63 4 83 1.703 12
Titus M.S. 63 3 46 921 7
Filemun M.S. 60 1 25 445 0