2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 575 + 31822

  Kutsal Kitap Ne Demektir?

  DÖRT BÜYÜK KUTSAL KİTAP


  KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

  Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da
  insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara kutsal kitap denir.

  Bu kitapların kutsal sayılmaları Allah’ın sözlerini içermelerindendir.

  Kutsal kitaplar hangi adlarla anılır? Kutsal kitaplara, ilâhî kitap, semavi kitap da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracıl›ğ› ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar, sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanın yararına olan kurallar, emir ve yasaklar içerirler. Bütün bunların tek bir amacı vardır. O da insanlığın mutluluğudur.


  ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?

  Vahiy, bir .eyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Dini anlamı ise, Allah
  tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgi demektir. Tanrının buyruk ve emirlerinin Peygambere duyrulmasına vahiy denir.

  Yüce Allah emir ve yasaklarını hangi yollarla peygamberlerine ulaştırmıştır? Yüce Allah, emir ve yasaklarını peygamberlere, doğrudan veya melek (Cebrail)vasıtasıyla ulaştırmıştır.

  Vahiy yoluyla ula.şan kutsal kitaplar bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar bize güzel ahlâk sahibi olmanın yollarını öğretir. Allah’ın emir ve yasakları, insanların iyiliği, sağlık ve mutluluğu için gönderilmiş.tir. Kutsal kitaplarda hangi konular bulunmaktadır?

  Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiş.tir. Tarih boyunca insanoğlu zaman zaman Allah’ın bildirdiği yoldan ayrılıp, putlara tapmalardır. Bunun sonucunda Allah, o insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy göndermi.ştir.

  Bu vahiylerde, insanların Yüce Yaratıcıya ibadet ve itaat etmeleri, kötü Alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve iyi huylar› benimsemeleri istenmektedir. İbadetlerin insanlara öğretilmesi, Tanrı nın buyruklarının insanlara iletilmesinde vahyin dolaysıyla kutsal kitapların ve peygamberlerin i.lşevi çok önemlidir.

  Kötü ahlâkın yaygınlaştığına., huzur, güven ve barışın yok olduğu durumlarda Allah, kutsal kitaplar
  göndermiş. ve bu ki-taplardaki öğütlere uyulmasını istemiştir.

  Biz müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitaplarin hepsine inanız
  Kuran› Kerim Peygamberimize indirildişi gibi titizlikle korunmuş ve hiçbir
  deği.şikliğe uğramamıştır. Çünkü Allahü Teala bir ayette "Onu biz indirdik. Onun koruyucusu ve muhafaza edicisi de biziz." buyurmaktadır.

  Dört büyük ilahi kitap
  a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
  b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
  c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
  d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.

  Allah taraf›ndan peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
  sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır.

  Bunlara suhuf (sahifeler)denilir.Sahifeler .u peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50
  sahife Hz. ş.it, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam
  100 sahifedir.

  Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlar›na gelir.

  Yahudi dininin kutsal kitab› Tevrat be. Kitaptan oluşur. Bunlar;Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye,Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük birincisidir.

  Tevrat’› insanlara yol gösterici (Ali ‹imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak( Enam 154-157) göndermiştir.

  Yahudilerin yazılı dini edebiyat›na Tanah, sözlü dini edebiyatına ise Talmut ad› verilir.

  Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.

  Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına gelir.

  Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur.

  Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.

  Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmiştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız.

  incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.

  incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötu davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.


  Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

  İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran-› Kerim, Allah’tan geldiği .ekliyle korunmu., günümüze kadar değeri.meden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.

  Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuran› Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.

  Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı.

  Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara "vahiy kâtipleri" denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde .öyle buyrulmaktadır."...

  Halbuki biz vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk." Kuranın ilk ayeti, 610 yında Hira mağarasında vahiy meleği Cebrail tarafından getirilmiştir.

  Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.

  Benzer Konular
  Semavi kitap olması ne demektir?
  Semavi kitap olması ne demektir? Devami...
  Kutsal Kitap Tevrat ve İçeriği
  Kutsal Kitap Tevrat ve İçeriği TEVRAT Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İs
  4 Kutsal Kitap
  4 Kutsal Kitap 4 Kutsal Kitap Program olarak indirmek için Tıklayın ;
  Kutsal Kitap
  Kutsal Kitap KUTSAL KİTABIN İÇERİĞİ Kutsal Kitap, İsa'dan önce yaklaşık 14. yüzyıl-dan başlayarak İsa'dan sonraki yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu yazılar Tanrı'nın görevlendirdiği insanlar ta
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 575 + 31822

  Cevap: Kutsal Kitap

  Kutsal KitapBir kısmı en az 30 yüzyıl önce yazılmış olan Kutsal Kitap, başlıca iki bölümden oluşur. Hem Musevilerin, hem Hıristiyanların okuduğu birinci ve uzun kısma Eski Ahit, İsa’nın doğuşuyla başlayan ve yalnız Hıristiyanlarca okunan ikinci kısma Yeni Ahit denir.

  Dünyanın Yaratılışı

  Eski Ahit, dünyanın ve insanın yaratılışını, Âdem ile Havva’nın hikâyesini anlatan Tekvin (oluş, yaratma) ile başlar. Bu kitap, Tanrı’nın imgesi olarak yaratılan insanın yüceliği konusunda, hem dramatik, hem hayali, gerçek bir derstir. Erkeğin eşi ve dengi olan kadın, onunla birlikte, başka erkekler ve kadınlar doğurmakla görevlendirilmiştir ve bunların torunları yeryüzünde gittikçe çoğalacaktır. Bu insanlar arasından Tanrı, daha sonra İbrahim’den türeme küçük bir topluluğu seçecektir: İbraniler.

  Sayıları kırkı bulan öteki kitaplar ise, «Adanmış Ülke»ye (Filistin) yerleşmeğe çalışan ve birçok sınamadan sonra amacına ulaşan bu ulusu anlatır. İbranilerin başkanı önce Musa’dır; Musa onlara bir yaşam kuralı verir, Tanrı’nın Sina Dağı’nda ona açıkladığı Yasa’yı bildirir. Yerleştikten sonra, İbraniler kendi krallarını (Davut ve Süleyman gibi) seçerler, bu krallar, Kutsal Kitap’ın en güzel şiir derlemelerinden ikisini yazmışlardır: Mezmurlar ve Neşideler Neşidesi.

  Yahudiler, birçok kötülüğe, sayısız savaşa ve uzun süre Babil’de sürgün kalmalarına rağmen, ulusun yazgısına olan güvenlerini kaybetmezler.

  Yeni Ahit’in başlangıcında, Nasıralı İsa doğduğu zaman Filistin Romalıların işgalindedir. Hıristiyanlarca Tanrı’nın oğlu ve peygamberlerin haber verdiği Mesih sayılan İsa’nın kısa ömrünün otuz yılı, imparator Augustus ve Tiberius’un saltanat dönemine rastlar. Onun alçakgönüllülük ve sevgi taşan sözleri, bütün İncil’e, havarilerin işleri, mektuplar gibi (özellikle Paulus’unkiler), doğmakta olan Hıristiyanlığa kesin yön veren yazılara esin kaynağı olmuştur.

  Çok Çeşitli Bir Bütün

  Kutsal Kitap, bir defada yazılmış bir eser değildir; yüzyıllar içinde, değişik zamanlarda yazılmış çeşitli eserlerin bir derlemesidir. Eski Ahit’e dahil kitapların çoğu İbranice yazılmış, sonradan bu dil yerini, yavaş yavaş (Milattan önce VI. yy.da, Yahudilerin Babil’e sürülmesinden başlayarak) tacirlerin ve memurların konuştuğu, ileride İsa’nın da konuşacağı daha pratik bir dil olan Aramca’ya bırakmıştır. Yeni Ahit ise Yunanca yazılmıştır.

  Kutsal Kitap’ın hikâyeleri, orada anlatılan olaylarla çağdaş değildir. Bu hikâyeler M.Ö. X. yy.dan başlayarak o zamanın kâğıdı olan papirüs yaprakları üzerine yazıldı. Bunlar, kuşaklar boyunca, inananlarca ağızdan ağıza aktarılıp gelen geleneksel hikâyelerin yazılışıdır. Bunların özünü kavrayabilmek için, doğuluların bir olayı anlatırken çoğu zaman imgelerden, karşılaştırmalardan ve mesellerden yararlandıklarım bilmek gerekir. Yaşanmış bir tarihi, kesin bir coğrafyayı ve belirli bir ulusun anlayışını yansıtmasına rağmen bu hikâyelerin gerçek dışı ve olağanüstü görünmesinin nedeni budur.

  Musevilerde Kutsal Kitap büyük bir saygı görür: onlara göre Tevrat, Tanrı sözüdür; 3000 yıl önce, Yaradan ile halkı arasında varılan anlaşmanın gözle görülen belirtisidir. Kutsal Kitap, insanlığın bir kısmının din ve ahlâk eğitimine yüzyıllarca temel olmuştur: bütün batı uygarlığı, bugün bile dünyanın en çok okunan kitabı olan İncil’in ışığında açıklanabilir. Hayatın yarattığı sorunların çözümünü bu kitapta bulanlar çoktur. Musevilere ve Hıristiyanlara göre Kutsal Kitap bütün insanlığın malıdır.

  Kutsal Kitap, 1,108 dil ve diyaleğe çevrilmiştir. Başlangıçta keşişler tarafından, sabırla elde kopya edilip süslenirken, ilk defa Gütenberg tarafından 1455 yılında Latince basılmıştır. İsa’nın yaşamını ve öğretisini anlatmış olan dört yazara, İncil’ciler denir. Bunlar. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.

  (Solda) Salvador Dali tarafından «Apokalipsis» için yapılmış, 210 kg ağırlığında bronz cilt kapağı. Bir yayıma, dünyanın en değerli kitabını yaratmak hevesine kapılmış ve bu amaçla, Fini, Fujita, Mathieu gibi sanatçılara, Cocteau ve Jünger gibi yazarlara başvurmuştu. Resimdeki kitap 4 yıl sonunda hazırlanabildi (1961).

  (Ortada) Gütenberg’in bastığı ünlü Kutsal Kitap’tan bir sayfa.

  (Sağda) XII. yy. eseri, elyazması bir Kutsal Kitap’ın yer alan ve Dünya’nın yaratılışını tasvir eden resim.
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •