“Ümmü’l-Fadl, Meymûne, Selmâ, Esmâ, Lübâbetu’s-Suğrâ, Hezile, İzze, bunlar hep mü’mine kız kardeşlerdir.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)


BABASI:


Hâris İbni Hazen el-Hilâlî.


ANNESİ:


Hind (Havle) Binti Avf.


NESEBİ:


Lübâbe Binti Hâris, İbni Hazen İbni Becîr İbni Hezm İbni Rüeveybe İbni Abdullah İbni Hilal İbni Âmir İbni Sa’sa’a.


KÜNYE VE LAKABLARI:


Hz. Lübâbe’nin ismi, ablası Ümmü'l-Fadl künyeli Hz. Lübâbe ile aynı olduğundan kendisine "küçük Lübâbe" manasında "Lübâbetu’s-Suğrâ" denmiştir.


HAYATI:


Hz. Lübâbe (r.anha), akraba yönünden çok şereflidir. Mü’minlerin annesi Hz. Meymûne’nin ve ünlü sahabelerden Ümmü’l-Fadl’ın kız kardeşi, Peygamberimiz’in de baldızıdır. Seyfullah yani Allah’ın kılıcı lakaplı Hz. Hâlid bin Velid’in annesidir.


Hz. Lübâbe, cahiliye devrinde Mahzumî kabilesinden Velid bin Muğire ile evlenmişti. Velid azılı müşriklerden olduğu için Hz. Lübâbe diğer kız kardeşleri gibi hemen Müslüman olamamıştır. Hz. Lübâbe’nin İslâm’a intisabı hakkında net bir bilgi elimizde yoktur.


Eşi Velid bin Muğire hicretin birinci yılında öldüğüne ve oğlu Velid bin Velid(*) hicretin ikinci yılında, Hâlid bin Velid ise Hayber’den sonra hicretin yedinci yılında Müslüman olduklarına göre Hz. Lübâbe’de bundan sonra Müslüman olmuştur fakat ne zaman biat ettiğine dair net bir kayıt yok. Yalnızca kızı Fâhite’nin Mekke’nin fethedildiği gün Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) diğer Müslüman olan Kureyş’in ileri gelen itibarlı kadınlarıyla birlikte biat ettiği siyerlerde kayıtlıdır.


Müslim’in rivayetine göre hicretin sekizinci yılı sonlarında oğlu Velid bin Velid’in vefat haberini alması üzerine çok üzülen Hz. Lübâbe’yi (r.anha) Resûl-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam) teselli etmiş ve şu âyet-i kerimeyi okumuştur: “Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir; ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir.” (Kaf Sûresi: 19)


(*) Mevdudî’nin “Hz. Peygamberin Hayatı” adlı eserinde İslâmiyetin ilk üç yılında Müslüman olanların listesi vardır. Bu listede Velid bin Velid’in de adı geçmektedir. Fakat Nedvî’nin Asr-ı Saadet’inde hicretin ikinci yılında Müslüman olduğu delilleri ile yazılıdır. Gerçeği Allah bilir.


KAYNAKLAR


1- Mevlanâ Niyaz, Kadın Sahabiler, trc. Ali Genceli, Toker Yayınları, İstanbul, 1971.


2- Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, trc. Ömer Rıza Doğrul, Eser Neşriyat, İstanbul, 1977, I.


3- Ahmed Nedvî-Said Sahib Ensarî, Asr-ı Saadet, trc. Ali Genceli, Şâmil Yayınevi, İstanbul, 1985, II.


4- İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe Seçkin Sahabeler, trc. Seyfullah Erdoğmuş, Sağlam Yayınevi, İstanbul, 2008.


5- Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, Bedir Yayınevi, İstanbul, (tarihsiz), I.