8. FASIL: ABDULLAH b. ÖMER’İN HİCRET ETMESİ


Abdullah b. Ömer, hicret ettikten sonra Mekke’deki evlerine hiç gitmemiştir. Yakınlarından geçerken gözlerini kapatır ve ona hiç bakmazdı.
[1] Abdullah b. Ömer Hz. Peygamber’i her hatırladıkça ağlardı. Evlerinin yanından geçtikçe de gözlerini kapatırdı.[2]

__________________________

[1] Ebu Nuaym I/247 (İbn Merduye, Ebu Osman en-Nehdi tarikiyle); İbn Sa’d III/162 (Ebu Osman tarikiyle benzerini).
[2] İsabe II/349 (Beyhaki, Muhammed b. Zeyd b. Abdillah b. Ömer’den).
Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/348.