İslâm tarihçilerine göre Hz. Peygamberin emir ve kumandasında yirmi yedi gazve gerçekleşmiştir. Bunlar :

Benî Kurayza,
Benî Lihyân,
Benî Süleym,
Benî Nadîr,
Bedrul Mevid,
Bedir,
Benî Kaynukâ,
Buvât,
Bedrul ûlâ Sefevân,

Ebvâ,

Gatafân,
Gâbe,
Hudeybiye,
Hayber,
Dûmetülcendel, Hendek,
Huneyn,
Hamrâülesed,

Karkaratülküdr,
Müreysî Benil-Mustalik,
Mekkenin Fethi,
Sevîk,
Taif ,
Tebüktür,
Uhud, Zül Uşeyre,
Zâtür Rikâ,

Bu gazvelerden sadece dokuzunda çarpışma meydana gelmiştir.

Kaynak:
* İslam Tarihi
* Büyük İslam Ansiklopedisi