2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  2.400
  Blog Blog Girişleri
  16
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 558 + 40829


  Sual: Miraç mucizesi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir.

  Cevab: Miraç mucizesi, Hicretten 1,5 sene önce, Receb ayının 27. Gecesi, Resûlullah (sav) Mekke’de iken gerçekleşmiştir. O gece Cebrail (as), Burak adı verilen bir Cennet bineği ile Resul-ü Ekrem (asm)’ı alarak önce Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Yolculuğun bu kısmına gece yürüyüşü manasında “İsra” adı verilir. Burada bütün Peygamberlerin ruhlarına (as) imam olarak namaz kıldırdıktan sonra semaya yükseltilmiş, yedi kat semayı geçmiş, Cennet ve Cehennem’i, Sidretül Münteha’yı görmüş; daha sonra Arş-ı Alâ’yı da geçerek bütün kâinatı geride bırakmış, Kab-ı Kavseyn denilen makamda Allahü Tâlâ ile perdesiz olarak görüşmüş, nihayetsiz güzel olan Cemal’ini görmüş ve kelâmını işitmiş, Rabbi’nin sohbetiyle müşerref olmuştur. Bu uzun yolculuktan dönüşü ise bir anda gerçekleşmiştir.  Sual: Miraç mucizesi Kur’an’da açıkça anlatılıyor mu?
  Cevab: İsra suresi, Miracın Kudüs’e kadar olan ilk kısmını açıkça anlatan bir ayetle, şöyle başlar: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan) münezzehtir.” Ayetteki bu gayet açık ifadeler sebebiyle İslam âlimleri, İsra’yı, yani bir gecede Mescid-i Aksa’ya gittiğini inkâr eden kâfir olur demişlerdir. Çünkü bu inkâr, Kur’an’ı yalanlamak manasına gelir.
  Miraca yükselişi ise Kur’an’da Necim Suresi’nde şu ayetlerle anlatılır: “Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl) öğretti. Bunun üzerine doğruldu. Ve o, en yüksek ufukta idi. Sonra yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kāb-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu! İşte (Allah) kuluna vahyettiğini, vahyetti. (Gözleriyle) gördüğünü, kalb(i) yalanlamadı.”
  Bu ayetlerde, Peygamberimiz (sav)’in ismi açıkça zikredilmediğinden ve mevzu bir derece kapalı olduğundan, İslam âlimleri miracı inkâr eden kâfir olmaz, fakat ehl-i bid’a olur demişlerdir.

  Sual: Peygamber Efendimiz (sav)’in miraca çıktığını inkâr eden bir dinsize miraç nasıl isbat edilebilir?

  Cevab: Mi'rac mes'elesi, imanın temel rükünlerini kabul etmeyen dinsizlere bizzât isbat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın varlığını inkâr eden kimselere Mi'racdan bahsedilmez. Öncelikle imanın rükünleri isbat edilip daha sonra miraç onlara dayanarak isbat edilebilir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Miraç Risalesi’nde bu yolu takib ederek miraç gibi kabulü en zor bir meseleyi, dinsiz birinin dahi kabul edebileceği bir katiyetle isbat etmiştir.

  Sual: Miracın hakikati nedir? Miraç deyince ne anlamamız gerekir?
  Cevab: Miraç, Peygamber Efendimiz’in (sav) mânevî makamlarda ve kemalat mertebelerinde yükseldiği mânevî bir seyahattir. Yani sıradan bir yolculuk değil, bir terakki, manevî bir yükseliştir. Cenab-ı Hak bu seyahatle, bütün âlemlere rahmet olarak gönderdiği Resûlüne yedi kat semadaki saltanatının merkezlerini ve oralarda tecelli eden Esmâ-i Hüsnâ’sını göstermiştir. Şâhid olduğu bütün o tecellîler, mübârek ruhundaki bütün kâbiliyetleri inkişaf ettirmiş ve kâinatta tecellî eden bütün Esma-i Hüsnâ’ya en yüksek derecelerde mazhar olmuştur. İşte bu Esma-i Hüsnâ’ya en yüksek derecede mazhariyet, mirac-ı Ahmedî sırrıdır.

  Bu şekilde manen terakki ede ede, tâ Cenâb-ı Allah ile perdesiz konuşup görüşecek bir kâbiliyete ulaşmış ve bütün kâinatı geride bırakarak Kab-ı Kavseyn makamında âlemlerin Rabbi olan Allah’ın perdesiz cemaline ve hitabına mazhar olmuştur.

  Miraç ile sevgili Peygamberimiz (sav), kâinatın sultanı olan Allahu Teâlâ’yı en yüksek bir mertebede bilmiş ve tanımış, O’nun şu âlemi yaratmaktaki ilâhî maksadlarını en yüksek bir şuur ile anlamıştır. Böylelikle, umum kâinatla alakadar olan Peygamberlik vazifesinin gerektirdiği bütün bilgi ve marifetlerle en mükemmel bir şekilde donanmış olarak geri dönmüştür.

  Sual: Ehl-i Sünnet inancına göre, Allahü Teâlâ bir mekânda ve bir yönde bulunmaktan münezzehtir. Miraç ile sanki Allah’ın bir mekânı varmış ve bir yönde imiş gibi olmuyor mu?

  Cevap: Hayır olmaz. Allahü Teâlâ mekândan, yön ve cihetlerden, mahlûkata benzemekten münezzeh ve beridir. Kur’an’da bildirildiği üzere, Allah kullarına şah damarından yakındır. Fakat kullar ile Allah arasında hadiste bildirildiği gibi yetmiş bin perde vardır. Yani Allahü Teâlâ yakın olduğu halde kullar perdelidir. İşte miraç, Sübhan Allahü ve Teâlâ orada olduğu için değil, o yetmiş bin perdeyi aşmak ve görüşme kâbiliyetini elde etmek için yapılmış bir seyahattir. Cennet ehli olan insanlar, perdelerin kalkması ile Cenâb-ı Allah’ın nihayetsiz güzel olan cemalini görecekler ve kelâmına muhatab olacaklardır. Hâlbuki “Cennetin çatısı arştır” hadis-i şerifinin işaretiyle Cennet Arşın altındadır. İslam âlimleri, Cennet’te olacak bu görmenin bir yön ve mekânda olmaksızın olacağını bildirmişlerdir. Kısacası Cenâb-ı Allah Cennet’te olmadığı gibi, Arş’ın ötesindeki bir mekânda da değildir. Nasıl olduğunu idrâk edip anlayamayacağımız bir şekilde her şeye her şeyden yakındır ve mekânda münezzehtir.

  Sual: Resul-ü Ekrem (asm) miraç gecesinde Allah’ı gördü mü?

  Cevap: Peygamberimiz (sav)’in o gece Allah’ı gördüğü kesin ve şüphesiz bir hakikattir. Bu konuda ilk dönem âlimlerinden bazıları karşı görüş beyan etmişse de sonraki gelenlerden, İmam Eş'arî, Abdülkâdir-i Geylânî, İmam-ı Rabbânî, Taftazânî, Mevlana Halid-i Bağdadî, İmam Nevevî gibi ehl-i sünnetin büyükleri gördüğünde ittifak etmişlerdir. Nevevi şöyle demiştir: “Âlimlerin çoğuna göre Hz. Peygamber (sav), Rabbini görmüştür.”

  Üstad Bediüzzaman Hazretleri de Resul-ü Ekrem (sav)’in miraç gecesinde Allah’ı gördüğünü, Miraç Risalesi’nde şu ifadelerle açıklamıştır: “Sohbete müşerref olup, rü'yet-i cemal-i İlahîye (Allah’ın güzelliğini görmeye) mazhar olarak (kavuşarak), fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir.”


  Sual: Allahü Teâlâ her şeyden yakın olduğu halde, Hz. Peygamber (sav) neden o kadar yol gitmiştir?

  Cevap: Bu suale Üstad Bediüzzaman şöyle cevap verir:
  “Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakındır. Fakat her şey, ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl ki Güneş'in şuuru ve konuşması olsa, senin elindeki ayna vasıtası ile seninle konuşabilir. İstediği gibi sende tasarruf eder. Belki ayna-misal senin gözbebeğinden sana daha yakın olduğu halde, sen dört bin sene kadar ondan uzaksın, hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Eğer terakki etsen (yükselsen), Kamer (Ay) makamına gelip, doğrudan doğruya bir mukabele (karşılaşma) noktasına çıksan, ona yalnız bir nevi âyinedarlık (aynalık) edebilirsin.

  Öyle de, Şems-i Ezel ve Ebed (Ezel ve Ebed Güneşi) olan Zât-ı Zülcelal her şeye her şeyden daha yakın olduğu halde; her şey ondan nihayetsiz uzaktır. (…) Hem meselâ: Bir nefer, kumandan-ı a'zamın (başkomutanın) şahs-ı manevîsinden (rütbesinden) çok uzaktır. O nefer, kumandanını onbaşılıkta gördüğü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafede, manevî çok perdeler arkasında ona bakar. Hakikî onun şahs-ı manevîsiyle kurbiyet (rütbesine yakınlık) ise; mülazımlık (teğmenlik), yüzbaşılık, binbaşılık gibi çok meratib-i külliyeden (büyük rütbelerden) geçmek lâzım geliyor. Hâlbuki kumandan-ı a'zam; emriyle, kanunuyla, nazarıyla (bakışıyla), hükmüyle, ilmiyle, sureten (görünüşte) olduğu gibi manen de kumandan ise, bizzât zâtıyla o neferin yanında bulunur, görür.”

  Ayrıca Dünya ve içindekilerin, Cenab-ı Allah’ın perdesiz tecellisini kaldıracak kabiliyete sahip olmadığına şu ayet delalet eder: “Mûsâ ta‘yîn ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitab buyurunca: “Rabbim! Bana (kendini) göster; sana bakayım!” dedi. (Rabbi) buyurdu ki: “(Sen) beni (bu dünyada) aslâ göremezsin; fakat dağa bak, şayet (o) yerinde durabilirse, o takdirde (sen de) beni görebilirsin!” Derken Rabbi dağa tecellî edince onu paramparça etti; Mûsâ da bayılarak (yere) düştü!” Elmalılı bu âyeti tefsir ederken, “Demek ki Musa, dağ dolayısıyla olan bir dolaylı tecelliye bile dayanamayıp bayıldı, tam ve mutlak bir zatî tecelli olsaydı (Allah’ın zatı görünseydi), bütün dünya ve muhtemelen bütün kâinat bir anda yok olacaktı” demektedir.
  Netice olarak diyebiliriz ki, Resûl-ü Ekrem (asm) efendimiz, yetmiş bin nuranî perdeleri aşarak perdesiz görüşmeye imkân veren bir mertebeye yükselmek ve vazifesiyle alakalı olan bütün âlemler ona gösterilmek için miraca yükselmiştir.

  Sual: Bir insan, bedeniyle birlikte o kadar mesafeyi nasıl gider, gelir?"
  Cevab: Koskoca dünyaya saatte yüz bin kilometreden fazla mesafeyi kat ettiren ve bütün zerrelerle yıldızları nihayetsiz kudretiyle tutup çeviren Allah’ın nihayetsiz kudreti, dilerse en sevgili bir kulunu, bedeniyle birlikte, şimşek gibi bir süratle, elbette Arş-ı Azam’ına yükseltebilir? Cebrail (as) ve melekleri bir Kadir gecesi içerisinde Arş’tan yere indiren ve geri döndüren Rabbimiz bundan âciz değildir. Sevgili Peygamberimiz (sav) Miraçtaki bu sürate işaretle, Burak namındaki bineğin adımını gözün gördüğü son noktaya attığını heber vermiştir.

  Sual: Peygamberimiz (sav) velîlerin kalb ve ruhlarıyla manevî miraç yaptıkları gibi değil de ne için bedeni ile beraber gitmiş?
  Cevab: İnsan bedeni görmek, işitmek gibi ruhun hadsiz vazifelerini yapmasında bir vasıta hükmündedir. Madem miraca Allah’ın saltanatının gökteki acaib eserlerini ve harikalarını görmek, işitmek ve şâhid olmak üzere gitmiştir bunun en mükemmel ve kusursuz şekli bedeninin, gözü ve kulağının da ruhuyla beraber gitmesidir. Nasıl ki Cennet'te, hikmet-i İlahiye cismi ruha arkadaş ediyor. Çünkü ruhun en mükemmel çalışması ve en tamam istifadesi cisimledir. Aynı hikmete binaen miraca bedeniyle birlikte çıkması miracın en mükemmel şeklidir.

  Sual: Mi'racın hikmeti nedir? Cenâb-ı Allah Miracın olmasını ne için dilemiştir?
  Cevab: Allahu Te’alâ miraç ile mahlûkatın en şereflisi olan insan nev’i içinden en seçkin ve en sevgili kulunu onlar namına bir temsilci yaparak şu kâinat kitabının bütün sayfalarını kendisine okutmuş ve bütün âlemlerini seyrettirmiştir. Bu okuma ve seyir ile kâinatın yaratılışındaki bütün maksadlar ona ve onun vasıtasıyla insanlara bildirilmiştir. Hz. Muhammed (sav)’in bütün kâinatı geride bıraktığı bu seyahatiyle, O’nun Allah katında ne kadar değerli ve ne kadar sevgili olduğu ve bütün insanların onu kendilerine mutlak numune almaları gerektiği apaçık bir şekilde gösterilmiştir.

  Sual: Mi'racın netice ve faydaları nelerdir?
  Cevab: Hadsiz fayda ve neticelerinden en mühim beş tanesi şunlardır:
  1- Gaybî olarak inandığımız Allah, melekler, cennet ve cehennem gibi bütün iman esaslarının hak ve gerçek olduğunu insan nev’ini temsilen insanların en yücesi görüp gelmiştir.

  2- Başta beş vakit namaz olarak İslâmiyet'in esaslarını, cinlere ve insanlara hediye getirmiştir.

  3- Vaat olunan ebedî ahiret saadetini bizzat görmüş ve ebedî saadetin varlığının hak olduğu müjdesini cin ve inse hediye etmiştir.

  4- Allah’ın cemalini görmek meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu, cin ve inse hediye getirmiştir.

  5- İnsan, kâinat ağacının en kıymetli meyvesi olduğu ve Allah’ın en sevgili kulları oldukları, Mi'rac ile anlaşılmıştır.

  Yüce Rabbimiz O miraç sahibinin (sav) hürmetine, kendisine ulaştıracak manevî miraçları bizlere ihsan eylesin. Amin

  Benzer Konular
  2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün?
  2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün? https://www.risalehaber.com/d/news/238632.jpg 2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün? Üç aylar içinde bulunduğumuz şu günlerde pek çok önemli kandil gecesi de üst üste geliyor. Milyonlarca Müslüman Miraç K
  İsra ve Miraç Mucizesi
  İsra ve Miraç Mucizesi Recep ayının 27. gecesi, Miraç Gecesidir. Bundan 1438 yıl önce Recep ayının yine böyle bir 27. gecesinde emsali görülmemiş bir olay yaşandı. Dünyada iken insanlık aleminden birine göklerin kapıları açıldı. O zat, en büyü
  2016 Miraç Kandili Ne Zaman? Mübarek Miraç Kandili Hangi Gün? Miraç Gecesine ne zaman
  2016 Miraç Kandili Ne Zaman? Mübarek Miraç Kandili Hangi Gün? Miraç Gecesine ne zaman 2016 Miraç Kandili Ne Zaman? Mübarek Miraç Kandili Hangi Gün? Miraç Gecesine ne zaman ulaşacağız? Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in göğe yükselme hadisesine v
  Mirâç Mucizesi ve Esrarlı Kavramlar
  Mirâç Mucizesi ve Esrarlı Kavramlar Yavuz Bey: “1-Peygamber Efendimiz (asm) Mirâç esnasında Mescid-i Aksâ’da bütün peygamberlerle namaz kılıyor. Hemen sonra, aynı yolculukta semâ katlarında tekrar aynı peygamberlerle görüşüyor. Bu nasıl oluyor? 2-Peygamb
  Isrâ ve mîrac mucizesi
  Isrâ ve mîrac mucizesi İSRÂ VE MÎRAC MUCİZESİ Hicret'ten bir buçuk sene önce, Receb ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan İsrâ* ve Mîrac** mucizesi vuku buldu. Şöyle ki: Mezkûr gecede Ceb
  Yazar : Risale Forum
  "Seni Yaradan Rabbi'nin Adıyla OKU"

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  malatya
  Mesajlar Mesajlar
  1.864
  Blog Blog Girişleri
  8
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 355 + 23544


  Cevap: Sual: Miraç mucizesi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir.

  allahrazı olsun
  güzel paylasım olmuş.
  önceden okumustum.
  Yazar : Risale Forum
  Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter...

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222