Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Nereden Yer
  bezm-i ezelden
  Mesajlar Mesajlar
  73
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 34 + 220


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Kuranı kerim yerine meal okunur mu?

  —Risale-i Nur Kur’an meali hakkında ne diyor?

  “Risâle-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri katî ispat etmiş ki, Kur'ân'ın hakîki tercümesi kâbil değil. Ve lisân-ı nahvî olan lisân-ı Arabî yerinde Kur'ân'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisân muhâfaza edemez. Ve herbir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimât-ı Kur'âniyenin mu'cizâne ve cemiyetli tâbirlerinin yerinde beşerin âdi ve cüz'î tercümeleri tutamaz, onun yerinde câmilerde okunmaz.” (1)

  —Risale-i Nur’a göre neden Kur’anın meali Kur’an yerine geçemez?

  “Elsine-i âlem (âlemdeki diller) içinde lisan-ı nahvî, Arabîden başka birtek lisan var; o da hiçbir vakit Arap lisanının câmiiyetine yetişemez. Acaba o câmi ve i'câzdârâne olan lisan-ı nahvî ile mucizekârâne bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilm-i muhit içinde zuhur eden kelimât-ı Kur'âniye, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla (birbirine eklenen kelimelerle konuşulan diller ve aynı kökten rahatlıkla yeni kelimeler çıkarmaya ve sarf etmeye müsâit lisanlar) , zihni cüz'î, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimât-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hattâ diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki, herbir harf-i Kur'ân, bir hakaik hazinesi hükmüne geçer; bazen birtek harf, bir sayfa kadar hakikatleri ders verir.” (2)

  -“Önemli olan manadır, anlamaktır. İstifade etmek anlamaya bağlıdır” diyenlere Risale-i Nur nasıl cevap vermektedir?

  “Elfaz-ı Kur'aniye (Kur’an lafızları) ve tesbihat-ı Nebeviyenin lafızları camid (cansız) libas (elbise) değil; cesedin hayatdar cildi gibidir, belki mürur-u zamanla cild olmuştur. Libas değiştirilir; fakat cild değişse, vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler, mana-yı örfîlerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise, değiştirilmez. Ve bilhassa o Arabî lâfızlar ile kelâmullah ve tekellüm-i İlâhî olduğunu tahattur etmekle, daimî bir feyze medardır.” (3)

  —Kur’an lafızlarının Müslümanları ruhen diriltecek canlılığa sahip olduğunu söylüyorsunuz, bu ne demektir?

  Kur’ân, müminleri, hayat verecek şeylere, onları canlı, diri ve aktif kılacak ilkelere çağırır. Çünkü, onun isimlerinden biri de “Rûh”tur:
  “İşte böylece sana da emrimizle rûhu (Kur’ân’ı) vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık.” (Şûrâ, 42/52)
  Müfessirlerin bir kısmı, bu âyette geçen “rûh” kelimesini, Kur’ân diye açıklamışlardır. (bk. Taberî, Râzî, Hazin, Şevkânî, ilgili ayetin tefsiri)

  Allah’ın Kur’an’a "Ruh" adını vermesi, cehalet ölümünden diriltici hayatı ihtiva etmesi nedeniyledir. Allah’ın bunu "kendi emri"nden diye kılmış olması, onu dilediği şekilde, dilediği kimse üzerine mucizevi bir anlatım düzeni ile akıllara hayret veren bir söz dizisi halinde indirmiş olması demektir. Nitekim Malik b. Dinar,“Ey Kur'ân ehli! Kur'ân sizin kalbinize neler ekti? Şüphesiz yağmur yeryüzünün baharı olduğu gibi, Kur'ân da kalplerin baharıdır.” demiştir. (Kurtubi, Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, ilgili ayetin tefsiri) Büyük âlim İkbal de şöyle der; "Kur'ân-ı Hakim, hayattar bir kitaptır. Onun hikmet-i ezeliye ve kadimesi içinde hayatın tekvin sırları vardır. İnsanlara hayat verir ve zayıflara kuvvet sağlar." (bk. İkbal el-Lahurî, Divan-ı İkbâl (Farsça) s.: 82) (4)

  — Risale-i Nur’a göre mealciliği meslek haline getirmenin zararı nedir?

  “Membaı (kaynağı) daimî olan elfâz-ı İlâhiye (ilahi lafızlar) ve Nebeviye (Peygamberimize ait sözler) kaybolduktan sonra, o daimî letâifin (manevi duyguların) daimî hisseleri de kaybolur. Hem her harfin lâakal on sevabı zayi olması; ve huzur-u daimî bütün namazda herkes için devam etmediğinden, gaflet içinde, tercüme vasıtasıyla insanların tabirâtı ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur.” (5)


  —Meal okumayalım mı? Mealcilik kişiyi Kur’an’dan uzaklaştırır mı?

  Bu sorulara Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi şöyle cevap verir:

  “… biz, insanlar Kur’an’ın manasını anlamasın demiyoruz. Biz diyoruz ki, insanların yanında diledikleri zaman başvuracakları ve kısa bir tefsir gibi mütalaa edecekleri bir Kur’an tercümesi bulunsun. Bir şartla ki, bu tercümeyi Kur’an olarak kabul etmesinler; onu namazlarda, mescidlerde, toplantılarda, evlerde Kur’an yerine okumasınlar.” (6)

  “Tercümeyi okumayı itiyad haline getirmek ise Arap olmayanları, Kur’an’ın aslını ihlale yöneltecektir ki bu, fukahanın sakındırdığı Kur’an’ın muhafazasının ihlalinin ve Kur’an’ı küçümsemenin ta kendisidir.” (7)


  —Meal neden Kur’an gibi umuma hitap edemiyor?

  Genelde avam için dil açısından sözün mânâya delaleti, âlimler için akıl ve mantık açısından delaleti, edebiyatçılar ve estetikçiler ve hikmet ehli olanlar için zevk, sezgi ve fıtrata uygunluk açısından delaleti önem taşır. Terceme ile dil değiştiği için birinci ve üçüncü hususlarda kendiliğinden büyük kayıplar olur. Ayrıca bundan akıl ve mantık açısından söz konusu olan delalet de etkilenir. (8)

  —Kur’ân-ı Kerimin hakikatlerini anlatan nasıl bir eser okumamızı tavsiye edersiniz?

  Risale-i Nur okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü Said Nursî, Risâle-i Nur'la Kur'ân-ı Kerimin hakikatlerini bütün âleme ispat ederek açıklamış, bunun için bütün asırların ve bütün kültürlerin, hatta modern kültürün de kabul edeceği bir üslûbu benimsemiştir. Bu asırda taarruza geçen bütün fikrî akımlara karşı, yine düşünce planında çok sağlam bir zemin oluşturmuş, sarsılmaz Kur'ânî temellerden uzaklaşmaksızın İslâm düşüncesinde yenilik ve değişim gerçekleştirilebileceğini beyan etmiştir. (9)

  —Said Nursi Hazretlerinin Kur’an Kültürü ve tefsir anlayışı nasıldır?

  Şüphesiz Üstad Said Nursî'nin ilmi, Kitâbullahtaki ayetler üzerinde yapılan derin teemmülün bir hülâsâsı, Zikr-i Hakîm'in esrârı üzerinde yapılan geniş tedebbür ve tefekkürün bir nüvesi mahiyetindedir. Bu tedebbür ve teemmül, akıl ile iman arasında irtibat kurar. Bu özellikler, şaşırtıcı bir telif üslûbunu temsil etmekte, daha önceden benzeri görülmemiş bir tefsir yolu olarak kendisini göstermektedir. (10)

  Sonuç:

  "Elhamdülillah" bir cümle-i Kur'âniyedir. Bunun en kısa mânâsı, ilm-i nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur: "Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve lâyıktır o Zât-ı Vâcibü'l-Vücuda ki, Allah denilir." İşte, Elhamdülillâh cümlesinin en kısa ve ulema-yı Arabiyece müttefekun aleyh bir mânâ-yı zâhirîsi şöyle olursa, başka bir lisana o i'câz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? (11)

  Kaynaklar:

  1-Sözler: Yirmi Beşinci Söz s.425
  2-Mektubat: Yirmi Dokuzuncu Mektup s.382
  3- age s. 326
  4-http://www.sorularlaislamiyet.com/article/14093/kur-an-canli-midir-canli-ise-bundan-maksat-nedir-kur-an-a-ruh-diyebilir-miyiz.html
  5-age. Agy
  6-Şeyhülislam Mustafa Sabri, Kur’an Tercümesi Meselesi, çev. Süleyman Çelik, İstanbul: Bedir Y., 1993, s. 27
  7-a.g.e s. 41.
  8-Hak Dini Kur’an Dili, Fatiha Suresi tefsiri
  9-Prof. Dr. Abdülaziz Şahbar : Ehl-İ Kitap ve Kur'ân Risâle-i Nur Işığında Bir Yaklaşım
  10-age
  11-Mektubat : Yirmi Dokuzuncu Mektup : 381

  Benzer Konular
  Washington'da Kuranı Kerim Sergisi
  Washington'da Kuranı Kerim Sergisi Washington'da Kuranı Kerim Sergisi Washington, ?Kuran-ı Kerim Sanatı: Türk İslam Eserleri Müzesi?nin Hazineleri? sergisine evsahipliği yapıyor. Smithsonian Enstitüsü Freer ve Sa
  Kuranı Kerim Dinle Oku Programı 1
  Kuranı Kerim Dinle Oku Programı 1
  Kuranı kerim meal soruları 8. Cüz
  Kuranı kerim meal soruları 8. Cüz 1.peygamberleri tarafından kendilerinden önce hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmakla suçlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 80- 81)
  Kuranı Kerim Okuma Belgem
  Kuranı Kerim Okuma Belgem Çocuklarımıza Kuranı Kerim Eğitimi verirken onu cesaretlendirmek, teşvik etmek amacıyla kullanabilirsiniz. 147414751476147714781479 1480
  Avrupa’da Gündem Kuranı Kerim
  Avrupa’da Gündem Kuranı Kerim Avrupa’da Müslümanların gündemi Kur’an. Bu yılki “Açık Cami Günlerinde” tek gündem Kur’an-ı Kerim olacak. “Kur’an – 1400 yıldır aktüel ve hayatın içinde”
  Yazar : Risale Forum
  DOĞRUDAN DOĞRUYA KUR AN DAN ALIP İLHAMI-ASRIN İDRAKİNE SÖYLETMELİYİZ İSLAMI

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 4350


  Cevap: Kuranı kerim yerine meal okunur mu?

  maşallah berekellah . çok önemli ve değerli bilgiler .Allah razı olsun...
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222