7 sonuçtan 1 ile 7 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Benlikteki Zor Zirveler

  İlim ve amel dengesi, insan hayatına istikamet kazandıran temel unsurlardan biridir. Amel ve niyet bütünlüğünün sağlanamaması veya bilginin (marifetin) amele-aksiyona dönüşmemesi bir handikaptır. İnsan çoğu durumda bu dengeyi kurmada ve devam ettirmede zorlanır ve kazanma kuşağında kaybeder. İnsanın bildiklerini hayata geçirememesine dâir birçok misâl verilebilir: sağlığına zararlı olduğunu bildiği hâlde, kötü alışkanlıkları bir türlü bırakamaz; faydasını bilir; ama bir türlü spor yapamaz; getirisini iyi bilir; ama çalışmaz. Neden?

  Bilginin amele dönüşmemesinin birçok sebebi vardır. İnsanın kendini tanımaması, duygularını kontrol etme disiplininin olmaması, potansiyel duygularının kendini belli etme eşiğini aşamaması, irade disiplini sağlayamaması; akıl, kalb ve beden bütünlüğünü kurumaması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca insan benliğini oluşturan aklî, gadabî ve şehevî kuvvelerin ifrat (aşırı) ve tefritinden (çekinik) kaçınıp, vasat (ortasına) noktalarına ulaşamamak; diğer bir ifadeyle öfke duygusundan cesaret ve kahramanlığa, akıl kuvvesinden hikmete, şehvet hissinden iffete varamamak da başka bir önemli sebeptir.

  İnsanın iç ve dış dünya ile iletişim kurduğu akıl, kalb ve beden olmak üzere üç merkezli işleyen kanalları vardır. Algı, özümseme, aksiyona dönüştürme, düşünme, çalışma, iletişim ve tepki verme yönleriyle bu merkezler birbirinden farklı çalışır. Meselâ akıl; zihin kanalını kullanır. Algıladığını mantıkî verilerle bütünleştirir. Kalb ise, güçlü olarak sezgi ve his kanalını kullanır. Elde ettiğini sevgi ve nefret durumunda değerlendirir; hisleri ile karar verir. Beden ise algılamada beş duyu (işitme, görme, dokunma, koklama) vasıtalarını kullanır; bedenin verdiği tepkiye göre de veriler değerlendirilir. Gerçekler ve durumlar ya benimsenir veya reddedilir.

  Bu üç merkezin ortak kullandığı bazı algı-idrak vasıtaları vardır ki, sezgi-altıncı his, bunlardan biridir. Akıl ve kalb bu kanalı ortak kullanır. Meselâ, kalbin kullandığı sezgi kanalını zihin de kullanır. Ki böylece ilmî keşiflerin önü açılır. Veya aklın kullandığı beş duyu kanalını beden de kullanır. Böylece teknik icatların kapısı aralanmış olur.

  Evet, algılama farklı potansiyellerden olunca, elde edilen malzeme ve bu malzemenin kullanımı da farklılaşır. Kalbî duygular, sezgi ile devreye girer. Sezgi; hissî ve bediî zevke hitap edecek tarzda şekillenir. Dolayısıyla anlaşılması zor ve yorum gerektiren bir veri tabanı oluşturur. Oluşan bu veride mantık yol bulamaz ve akıl onu reddeder. Meselâ; sevgi ve nefretin mantıkî yorumu yoktur. Aşk romanlarındaki birçok sahne mantık ölçülerinin dışındadır. Sanatta ortaya konulan bediî güzelliklerin, akılla bağdaşması beklenemez; aklın gereksiz gördüğü onca malzemeyi, duygu yönü baskın sanatkârlar estetik adına kullanır.

  Aklın kullandığı sezgi kanalına gelince; bu kanal, daha çok ilmî keşiflerin yolunu açmıştır ki, pek çok kanunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Yani kalbe bağlı duygularla çalışan sezgi, sanat özelliği olan ve estetik duyguları besleyecek malzemeyi üretirken; akla bağlı sezgi ise, ilmî neticeler doğuracak veriler peşindedir. Nefsin ön plânda olduğu durumlarda ise, beden kendi zevki ve ihtiyacı peşinde gider.

  Aklın bildiğini insan neden icraata dönüştüremez? Benlikteki aşılması zor duyguların bu üç kanalda icra ettiği aksiyon, dolayısıyla ürettiği çözüm de farklıdır. Evet, gurur, öfke, hırs, kibir, inat, tamah, cimrilik, hubb-u câh, bedbînlik, şehvet, korku, endişe, atalet, ülfet, humûd (iştahsızlık), kin, nefret, adâvet, husûmet ve israf gibi pek çok husus, nefsin aşılması gereken zirvelerindendir ve bunun için ciddi bir niyet ve irade gerekir. Bu zirveler, insanın ahlâken çöküşüne sebep olduğu gibi, kemâline de fırsat oluşturur. Meselâ cimriliğinin farkında olmayan birisi, cömertliğin getirdiği kemâli idrak edemez. Mala olan düşkünlüğü zirvede olan bir kimse, cimriliğine rağmen, tabiatını aşarak, imkânlarını başkalarıyla paylaştığında, farkındalığı yakalamış ve insanî boyutun eteğine tutunmuş olur. Savurgan kişi ise zaten vermeye eğilimlidir. İşin püf noktası, benliğinde cimrilik duygusu güçlü olan kişinin cömertliğe yönelmesi, korkak ve çekinik olanın cesarete meyilli hâle gelmesi, her şeye iştahla saldıran, şehvetine düşkün kimsenin kanaatkâr hâle dönüşmesidir. Bu ise hem kişinin buna niyetlenmesine ve bu yönde irade ortaya koymasına, hem de ortam şartlarının buna uygun ve destekleyici olmasına, talim ve terbiyede doğru metotların kullanılmasına bağlıdır. Bu başarılabildiğinde, benlikte (ego) zirve yapan duygular kemale, dengeye, sırat-ı müstakime daha kolay yönelebilir.

  İnsanın bildikleriyle yaptıkları arasındaki büyük farkın ve teori ile pratik arasındaki açıklığın ana sebebi, insanın mekanik ve otopilot modunda, şuursuzca, alışkanlıkların ağında hayatını yaşamaya olan fıtrî eğilimidir. Alışkanlıklarını değiştirmesinin önündeki en önemli sebep, benliğinde yaşadığı ikilemlerdir. Yoksa, her bilinen hayata geçirilse, beden ve kalb her dâim aklın peşinden gitse veya aklın benimsediğini kalb reddetmese, beşerin tekâmülü bu kadar zor olmazdı.

  Üzerinde yeterince durulmayan bir başka önemli husus ise, bilginin amele dönüşmesinde güçlü bir niyet ve iradeye ihtiyaç olduğudur. İrade, kalbe bağlı duyguların tesirinde çalışır. Yani iradeyi his ve duygular yönlendirir. Bu sebepledir ki, irade kendini hislerin tesirinden kurtarıp, aklın taleplerine ve emirlerine kolayca "evet" diyemez. Hele bedenin istek ve ihtiyaçları (açlık, susuzluk, şehvet gibi güdü ve dürtüler) söz konusu olduğunda ise, iradenin kendini beden sarayında hissettirmesi ve nefis üzerinde otorite kurması daha da zorlaşır. Kalbî duyguları besleyen ise, ilgi, ünsiyet (yakın hissetme), sevgi, muhabbet, coşkunluk ve aşktır. Dolayısıyla kişinin benliğindeki duygu ve hislerin yok sayılması (eksiklik), tatmin edilmeyişi veya aşırı doyumluluğu (meselâ duygu-hislere bağlı obezite) iradenin devreye sokulmasını, kontrollü hayat sürmeyi güçleştirir. Bu zorluğu aşabilmek için, sırat-ı müstakim çerçevesinde kalınarak gerekli teşvikler ve mükâfatlar (coşkunluk) kullanılmalıdır. Unutmayalım ki, en yüksek coşkunluk (şevk içinde kalabilme) imanın getirdiği mânâ ve değer tabanlı mutluluğun içinde gizlidir.

  Kişinin asıl mahiyetini oluşturan benlik içindeki "hüve" gösterilebilirse, kişi o zaman vuslata erer. Değilse son deme kadar egoda takılı kalır ve ömrünü boşa harcar. Vuslata erenler ise, varlıkta yok olur ve yoklukta varlığın sırrına ulaşır. Yunus'un diliyle: "Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun." der. Ki onlar, hakikatte benliğin aşılması zor zirvelerini aşanlardır. Onlar, Taptuk Emre'nin kapısında başını eşiğe koyabilmiş Yunuslar, aşk dergâhında Şems güneşiyle pişmiş ve yanmış Mevlânalar, Aslan Baba'nın mektebinde marifet ufkunu yakalamış Ahmet Yesevîlerdir.

  İnsan benliğindeki üç merkezi (akıl-kalb-nefis) birbirine bağlayan ve birini diğerine itaatli hâle getiren ve mânâ tabanlı mutluluğu yakalamış bir zaman dilimi yaşanmış mıdır? Bu soruya Asr-ı Saadet'e bakarak "evet" diyebilir ve Sahabelerin hayatındaki imanî değişime baktığımızda bunun nasıl ortaya çıktığını anlayabiliriz. O dönemde insan benliğindeki üç temelin mükemmel bir uyum içinde olduğunu, akıl potansiyelinde tevekkül ve teslimiyetin, kalbde muhabbet ve tefekkürün, bedende de, acz ve mahfiyyetin zirve yaptığını görürüz. Sahabelerde kalb, kafa ve beden izdivacı görülür. Asr-ı Saadet'te Kur'ân, nefislerin terbiyecisi, kalblerin sevgilisi ve akılların öğretmeni olmuş, böylece beşere model olacak bir medeniyet kurulmuştur. Ki bu medeniyeti kuranlar, benliğin aşılması zor zirvelerini tefekkür, tevekkül ve acz- mahviyet merdiveniyle aşmışlardır.

  Hz. Ömer (ra) tehevvür, teheyyüc ve öfkede zirveyi tutmuş, Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi ve sellem) öldürmek üzere yola çıkmış biriyken, iman sayesinde bu çetin engebeleri aşarak adalet ve şecaatte zirveye yerleşti. Hz. Ebû Bekir (ra) ise, teslimiyette ulaşılabilecek son noktaya ulaşmış, vefatına kadar da teslim ve tevekkülünü devam ettirmiştir. Sümeyye Hatun Hazretleri (r.anha): "Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yoksa ben neyleyeyim evlâd u iyali." diyerek sevgide son noktayı koymuştur. Bütün bunlar gösteriyor ki, insana hakikati bulması ve hakikat yolunda yürümesi için verilen kalb, nefis ve akıl isimli üç temel cihaza takılan hisler aşıldığında, insanın kemâlin doruklarına doğru yol alması kolaylaşmaktadır.

  Netice olarak, kişi bir ömür boyu kendini bilme gayretinden vazgeçmemeli; akıl, kalb ve nefis ölçeğinde ifrat ve tefritten kaçınarak duygu disiplinini sağlamalıdır. İrade disiplini için de duygularının farkına varıp, onları olumlu yöne (helâl daireye) kanalize etmeye çalışmalıdır. Bu yapılabildiği zaman, benlikte aşılması zor şahikalar daha kolay aşılabilecek ve insan-ı kâmil olma yolunda daha kolay mesafe alınacaktır.


  Alaaddin GİRGİN

  Benzer Konular
  Dünyanın en yüksek 50 zirvesinin 17'si Pakistan'da: Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan
  Dünyanın en yüksek 50 zirvesinin 17'si Pakistan'da: Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan https://www.risalehaber.com/d/news/262020.jpg Dünyanın en yüksek 50 zirvesinin 17'si Pakistan'da: Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan Ülke turizminin en önemli rotaları arasında yer alıyor Devami...
  Benlikteki Zor Zirveler
  Benlikteki Zor Zirveler İlim ve amel dengesi, insan hayatına istikamet kazandıran temel unsurlardan biridir. Amel ve niyet bütünlüğünün sağlanamaması veya bilginin (marifetin) amele-aksiyona dönüşmemesi bir handikaptır. İnsan çoğu durumda bu de
  Benlikteki Zor Zirveler
  Benlikteki Zor Zirveler İlim ve amel dengesi, insan hayatına istikamet kazandıran temel unsurlardan biridir. Amel ve niyet bütünlüğünün sağlanamaması veya bilginin (marifetin) amele-aksiyona dönüşmemesi bir handikaptır. İnsan çoğu durumda bu de
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: Benlikteki Zor Zirveler

  Sâni’-i Hakîm, insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfât ve şuunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak, işarat ve numuneleri câmi’ bir ene vermiştir. Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin.

  Sözler, Risale-i Nur
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: Benlikteki Zor Zirveler

  Ene, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tûba ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir.

  Sözler
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: Benlikteki Zor Zirveler

  Ene, künuz-u mahfiye olan esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu gibi kâinatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muamma-yı müşkül-küşadır, bir tılsım-ı hayret-fezadır.

  Sözler
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: Benlikteki Zor Zirveler

  Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arısı, kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri, güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen, fâni vücudunu, o vücudu sana veren Hâlık’ın yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Hem feda et. Çünkü şu vücud, sende vedia ve emanettir.

  Sözler
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: Benlikteki Zor Zirveler

  Şu asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, dalalet vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir.

  Mektubat
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: Benlikteki Zor Zirveler

  İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler.

  Mektubat
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222