Kurtuluþ Programý 1.13 CHM,EXE,APK Bilgisayar,Telefon,Tablet

Kurtuluþ Programý 1.13 CHM RESÝM
Kurtuluþ Programý 1.13 EXE RESÝM
Kurtuluþ Programý 1.13 APK RESÝM
Not:Programlarýmýzýn hiçbirinde içinde, dýþýnda reklam yoktur.Virüs total ile taratýlmýþ Google drive linkinin içine urlleri ve resimleri eklenmiþtir.Daha Detaylý bilgiler,resimler ve videolar indirme linklerinin içinede eklenmiþtir.

PROGRAMLARIN ÝNDÝRME LÝNKLERÝ

Kurtuluþ Programý 1.13 CHM,EXE APK Google Drive Ýle Ýndir
​(Güncellemeler buradan yapýlacak)
https://drive.google.com/open?id=1jO...PeOh7pI6R6OR64
​
Kurtuluþ Programý 1.13 CHM ÝNDÝR(Google Drive)
[Bilgisayar Pc,(Ayrýca Telefon ve Tablette çalýþtýrýlabilir.)]
PC CHM İNDİR KURTULUŞ PROGRAMI 1.13 - Google Drive

Kurtuluþ Programý 1.13 EXE ÝNDÝR(Google Drive)
[Sadece Bilgisayar Pc için]
PC EXE İNDİR KURTULUŞ PROGRAMI 1.13 - Google Drive

Kurtuluþ Programý 1.13 APK ÝNDÝR(Google Drive)
[Android Telefon ve Tabletler için.]
NOT:80mb,140mb,220mb olarak 3 version olarak eklenmiþtir.
APK(ANDROİD) TELEFON TABLET İNDİR KURTULUŞ PROGRAMI 1.13 - Google Drive

ALTERNATÝF LÝNK GOOLE DRÝVE GÝREMEYENLER ÝÇÝN
(Bu linkte reklam çýkabilir bizle alakasý yok. Tarayýcýnýza adblock plus reklam engelleyici yüklemenizi tavsiye ederim.Google drive çalýþmazsa diye o zaman bundan indirebilirsiniz.)
My Files

PROGRAM HAKKINDA BÝLGÝLER

CHM VÝDEO
https://www.youtube.com/watch?v=PfruYwzbpiU

EXE VÝDEO
https://www.youtube.com/watch?v=eoNIQIDa2v8

APK 80MB VÝDEO
https://www.youtube.com/watch?v=eX0qYtqrENg

APK 140MB VÝDEO
https://www.youtube.com/watch?v=R3jKTl10o5Q

APK 220 MB VÝDEO
https://www.youtube.com/watch?v=QxjVHTewhW0

ÝÇERÝK HAKKINDA BÝLGÝ
Her müslümanýn faydalanacaðý Ýslami bilgilerin toplandýðý programdýr.
Programýn içinde herkesin faydalanýp anlýyacaðý zahiri konular olduðu gibi batýni ve ledüni ilmide mevcutttur.Akýl derecelerine görede konularýn derin noktalarýnýn kavranýp ,anlaþýlmasýda farklýlýk gösterir.Bu durumda diyeceðimiz þey faydalý gördüðünüzden ilminizce,aklýnýzca faydalanýrsýnýz.Anlamadýðýnýzý geçersiniz veya beðenmediðinizi okumazsýnýz.
Her müslümanýn faydalanabiliceði "NAMAZ,ORUÇ,ZEKAT,HAC,ZÝKÝR,DUA..."gibi konularda mevcuttur.Ayrýca "GÜNDEM,ÞÝÝR,EÐÝTÝM,TARÝHÝ SAYFALAR..."gibi bilgilerde mevcuttur.
Ýlmi kaynaklý bilgilerdir.

Genel Ýçerik
Kuraný Kerim(Hatim 50 Hafýzdan,tefsir,arapça-türkçe meal,bilgi),sünnet,ayet,hadis,dua,zikir,islam ilmihali,Peygamber Efendimiz(s.a.v) Hayatý,Esmaül Hüsna(En detaylý bilgilerle),islami yazýlar,yaþanmýþ kýssalar,Hakikat dergilerinin tamamý(Eðitim,þiir,gündem,tarihten sayfalar..)...

1.13 Son Güncelleme
En son android paketleme ile paketlendi.(16-31 Api)
Minsdk api16 (Android 4.1 jelly Bean) target sdk api31 (android 12.S) tüm telefon ve tabletler.
Hakikat Aylýk islam Dergileri yeni sayýlar eklendi ve her sayýnýn tarihi eklendi.
Eklenilen kitaplara ilavaler yapýldý.
Yeni Sesler Eklendi.
Hatalar düzeltildi.
Zip ve rar olarak eklendi.
Sýkýþtýrma yapýldý.

1.10 SESLERDE BÜYÜK DEÐÝÞÝKLER
Tüm seslere Yeni Ýlaveler Yapýldý.
Ses eksik ve hatalý olan birçoðu deðiþtirildi.
islam ilmihali hacc kelimesi okunuþu düzeltildi.Hacc bölümü tekrar düzenlendi.
Kuraný Kerim Tefsiri;Ýhlas,nas süresi tekrar sese çevrildi.Eksiklikler giderildi.
Hakikat Dergi tüm baþ yazýlar ses olarak eklendi.

1.09 Yenilikler
Peygamberimiz(s.a.v) 123 Duasý Eklendi.
ANDROÝD TELEFON,TABLET... ÝSLAMÝ UYGULAMLAR konu baþlýklarý olarak eklendi.
Hatalar Düzeltilip eksik konular ilave edildi.

1.09 Düzeltilenler
YÜCE ALLAHIN ÝSMÝ ÞERÝFLERÝ HAKINDA BAZI BÝLGÝLER (eksiklikler giderildi.)
HAZRET-Ý MUHAMMED Aleyhisselâm (Son bölüm ses ve yazý eklendi.1,2,3 diye konu baþlýklarý düzeltilerek o konunun baþlýðý ile deðiþtirildi.
ÝSLÂM ÝLMÝHALÝ(1,2,3 diye konu baþlýklarý düzeltilerek o konunun baþlýðý ile deðiþtirildi.)
ASHÂB-I KÝRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI(1,2,3 diye konu baþlýklarý düzeltilerek o konunun baþlýðý ile deðiþtirildi.)
Bunlar gibi birçok isimsiz konu baþlýðý deðiþtirildi.
301-315 sayýlý dergilerin içerikleri uygun kategorileri baþlýklarýna ayný þekilde eklendi.(Bazý açýklamalar eklendi.)
PEYGAMBER EFENDÝMÝZÝN (S.A.V) SÜNNETLERÝ Çift baþlýklar düzeltildi.
Kalpteniman yeni yazýlar eklendi.

EXE Genel Özellikler (Bilgisayar Ýçin)
Boyut:80mb
1-Kurulumsuz exe uygulama dosyasý.Ýndirin kurmadan týklayýp çalýþtýrýn.Kendi içinde baþka programa ihtiyaç duymadan çalaþabilen paketlenmiþ dosyadýr. Hiçbir dosya klasörüne kurulum yapmaz.
2-Ekran boyutu istenildiði gibi ayarlanabilir.Uç kenarlardan fare ile kýrpýn.Tam ekranda yapabilirsiniz.
3-Çalýþmasý için baþka programa ihtiyaç duymaz.
4-Bellek,hafýza kartý,sd kart... atýlýp taþýnabilir.
5-Ses,resim,video gibi özelliklerin çalýþmasý için internet gerekir.Diðer bilgiler internetsizde görüntülenebilir.

Exe Programý Kullaným Özellikleri ve Ýpuçlarý
1-Açtýðýnýz herhangi bir konunun üstüne fare ile týklayýn.
Yazý Büyütme ctrl(+)+ tuþuna birlikte basýn.
Yazý Küçültme ctrl(+)- tuþuna birlike basýn.
Ctrl basýlý tutup + tuþuna basarsanýz yazýlar büyür.Ctrl basýlý tutup - tuþuna basarsanýz yazý küçülür.
2-Çoklu sayfa görüntüleme.
Açtýðýnýz sayfalarý kaydýrarak birden konuyu inceleyebilirsiniz.
3-Hatimler ve sesler sýralý otomatik geçiþ yapar.Ýstenilen süre veya seslerden baþlatýlabilir.
Listeden istenilen sese týklandýðýnda anýnda okumaya baþlar.
Not:Baþlatýlan sesi durdurup öyle sayfayý kapatýnýz.Eðer durdumazsanýz ses devam eder bu özellik hem dinleyip ,hem baþka konular bakabilmenizi saðlar.
4.Veriler kopyalanamaz.(Chm'de kopyalanabilir.)
5-Ses,resim,video gibi özelliklerin çalýþmasý için internet gerekir.Diðer bilgiler internetsizde görüntülenebilir.

​CHM Genel Özellikler (Bilgisayar,Telefon,Tablet)
Daha fazla program resimi drive linkinin içinde.
Boyut: 63MB
1-Kurulumsuz exe uygulama dosyasý.Kurmadan týklayýp çalýþtýrýn.
2-Ekran boyutu istenildiði gibi ayarlanabilir.Uç kenarlardan fare ile kýrpýn.Tam ekranda yapabilirsiniz.
3-Çalýþmasý için baþka programa ihtiyaç duymaz.
4-Bellek,hafýza kartý,sd kart... atýlýp taþýnabilir.

Chm Programa Özellikleri,Kullanýmý ve Ýpuçlarý
1.Tüm veriler Kopyalanabilir.
2.Yazýcýdan yazdýrýlabilir.
3.Yazý Büyütme CHM'de üst menüde "A" simgesine basýn.Extra büyütmek için ctrl(+)+ basýn.Küçültme ctrl(-)-
4.Chm dosyalarý aþýrý güvenlikli olduðu için birçok onay vermek gerekiyor.Window 8-10 gibi iþletim sistemlerinde sesler çalýþmaya bilir.Fakat sitemizden rahatça dinleyebilirsiniz.Java ve yeni iþletim sistemleri ile ilgili bir sorun sanýyoruz.
5-Bilgisayar,Telefon ve tabletlerde CHM uzantýlý dosyalarý çalýþtýrma Resimli Anlatým.(Konu boþ gözükür mutlaka resimdeki gibi sað týklayýp-özellikler-engellemeyi kaldýr yapmanýz gerekir.Tüm CHM e-kitap dosyalarýnda bu böyledir.Baþka türlü görüntülenemez.
https://drive.google.com/open?id=1es...npGEuOPkZ29l1J

CHM uzantýlý dosyalarý Android destekli Telefon ve tabletlerde çalýþtýrma.
Ýndirilen CHM uzantýlý dosyalarý telefonlarda ve tabletlerde çalýþtýrmak için Google Playdan "Moon Reader" Ýndirmeniz yeterlidir.Ücretsiz olaný indirin.Tüm android uygulamalarýnda interneti kapatýrsanýz uygulamalar reklam gösteremez.Chm dosyasý çalýþtýran farklý uygulamalarda olur."Chm Reader X" da gayet kullanýþlýdýr.

Ek bilgi:Pdf dosyasý ayný þekilde telefonlarla google playdeki uygulamalarla çalýþtýrýlabilir.


ÖNEMLÝ
(Forumlardan gelen yoðun istek üzerine virüs total ilede taratýyoruz.Taratýlan linkide ekliyoruz.Yýllardýr program yapýp yaymaktayýz. Bizi bilen bilir.)
50-60 Virüs programýyla taratan virus total sonuç linkleride eklidir.
Google drive indirirkende taramaktadýr.
Biz dosyayý drive yüklerkende taramaktadýr.
Ayrýca Programlarýmýzda reklam yoktur.