Aklımın Artmasına Muhtacım!Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. "İhtiyaç fazlasını" de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.” (Bakara, 219)
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Muhakkak ki Allâh; içkiye, onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir!” (Ahmed, I, 53; II, 351; Nesâî, Eşribe, 1-2; Hâkim, II, 305/3101)
Rivâyet olunmuştur ki: Cebrâîl (as), Peygamber Efendimiz (sav)’e demiştir ki: Allah Teâlâ, Ca’fer-i Tayyâr’a dört husûsiyet vermiştir. Ca’fer, cahiliye döneminde de İslâmiyet döneminde de bu husûsiyetleri üzerinde bulundurmuştur. Bunun üzerine Rasûlullah (sav), Ca’fer’e bunların hangi özellikler olduğunu sordu. Ca’fer dedi ki: “Yâ Rasûlullah! Eğer Allah Teâlâ bunları sana haber vermemiş olsaydı, ben de söylemekten uzak dururdum. Bu dört şey şunlardır:

1- Ben asla şarap içmezdim. Çünkü baktım ki şarap aklı gideriyor. Ben ise aklımın zâil olmasından daha ziyâde, artmasına muhtâcım.

2- Ben asla puta tapmadım. Çünkü onların fayda veya zarar vermeye güç yetiremediklerini gördüm.

3- Kendi âileme düşkünlüğüm sebebiyle asla zina etmedim.

4- Alçak bir davranış oluşu dolayısıyla da asla yalan söylemedim. (İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyân, 2.Cilt, 322. Sayfa, Erkam Yay.)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

eş-Şehîd: Hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şâhit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir.
Kısa Günün Kârı

İnsanlara sarhoşluk veren her şey günahtır. Kendimizi ve ailemizi içki, kumar, uyuşturucu gibi zarar veren illetlerden uzak duralım.