Sayfa 1/8 12345 ... SonSon
71 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi


  ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ اْلاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 1


  Bu âyetin makabliyle veçh-i nazmı:


  Nasıl ki, bir hükümde iki müfredin iştiraki veya bir maksatta iki cümlenin ittihadı atfı icap ettirir. Kezâlik, bir hedefi, bir garazı takip eden iki kıssanın da atıfları belâgatin iktizasındandır. Binaenaleyh, on iki âyetin hülâsasını tazammun eden münafıkların kıssası, kâfirler hakkında geçen iki âyetin meâline atfedilmiştir.

  Evet vakta ki, en evvel Kur’ân’ın senâsıyla başlandı. Sonra mü’minlerin medhine intikal etti. Sonra kâfirlerin zemmine incirar etti. Sonra, insanların kısımlarını ikmal etmek için, münafıkların kıssası zikredildi.

  S - Kâfirlerin zemmi hakkında yalnız iki âyetle iktifa edilmiştir. On iki âyetin hülâsasıyla münafıklar hakkında yapılan itnab neye binaendir?

  C - Münafıklar hakkında itnabı, yani tatvili icap ettiren birkaç nükte vardır:


  Birincisi: Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı olursa, fesadı daha şedit olur. Dahilî olursa, zararı daha azîm olur. Çünkü; dahili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Haricî düşman ise, bilâkis, asabiyeti şiddetlendirir, salâbeti arttırır. Nifakın cinayeti, İslâm üzerine pek büyüktür. Âlem-i İslâmı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki, Kur’ân-ı Azîmüşşan, ehl-i nifaka fazlaca teşniat ve takbihatta bulunmuştur.


  Not
  Dipnot-1 “İnsanlardan bir kısmı da, mü’min olmadıkları halde, ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık’ derler; fakat onlar inanmamışlardır.” Bakara Sûresi, 2:8.


  Kur’ân-ı Azîmüşşan: şan ve şerefi yüce olan Kur’ân asabiyet: duygusal bağlılık, akrabalık, taraftarlık, milliyetçilik
  atfedilmek: bağlanmak atıf: (Ar. gr.) bağlaç; bir mânâ bütünlüğünü korumak için, bir bağlaç vasıtasıyla kendinden öncesiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan edat; “vav” harfi gibi
  azîm: büyük belâgat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  binaenaleyh: bundan dolayı dahilî: içe ait, içle ilgili
  ehl-i nifak: münafıklar; iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimseler fesad: bozma, bozulma, bozgunculuk
  garaz: maksat, gaye habis: çirkin, pis
  hülâsa: öz, özet icap ettirme: gerektirme
  ikmal: tamamlama iktifa: yetinme
  iktiza: bir şeyin gereği incirar etmek: bir şeye varmak, dayanmak
  intikal: geçme, bir şeye varma itnab: sözü uzatma; yeni bir fayda için, maksadı alışılmamış bir tarzda uzun bir söz ile ifade etme
  ittihad: birleşme iştirak: katılım, ortaklık
  kezâlik: böylece, bunun gibi kâfir: Allah’ı veya Onun kesin olarak emrettiği şeylerden herhangi birini inkâr eden kimse
  kıssa: ibretli hikâye makabl: öncesi
  maksad: hedef, gaye maruz bırakma: karşı karşıya bırakma, tesirinde bırakma
  meâl: anlam, mânâ müfred: gr. tekil
  münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse nifak: iki yüzlülük, inanmadığı halde inanmış görünme hali
  salâbet: değerleri korumadaki ciddiyet, dayanıklılık senâ: övgü
  takbihat: çirkinlikle niteleme, çirkin gösterme tatvil: uzatma
  tazammun: kapsama, içine alma teşniat: çirkin görme, çirkin sayma
  vakta ki: ne zaman ki, nasıl ki veçh-i nazmı: tertip ve diziliş yönü
  zelzele: sarsıntı zem: kötü, kötülük, çirkinlik
  âlem-i İslâm: İslâm dünyası


  Benzer Konular
  Bakara Suresi: 25. Âyet
  Bakara Suresi: 25. Âyet İşarat-ül İ'caz / (Kıyamet ve Âhiret)den ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨ&
  Bakara Sûresi: 23.24. Âyet
  Bakara Sûresi: 23.24. Âyet ﻭَﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻰ ﺭَﻳْﺐٍ Eğer sizler bunun içindekilerden şüphe edi
  Münafıklar Bahsi
  Münafıklar Bahsi -1- Bu ayetin makabliye veçh-i nazmı: Nasıl ki, bir hükümde iki müfredin iştiraki veya bir maksada iki cümlenin ittihadı atfı icap ettirir.
  2-Bakara Süresi
  2-Bakara Süresi ... 201 - Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır. 202 - İşte onlar için, kazandıklarından bir nasib vardır.
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 123


  İkincisi:
  Münafık olan, mü’minlerle ihtilât ede ede, yavaş yavaş ünsiyet kesb eder, imanla ülfet peyda eder. Gerek Kur’ân’dan, gerek mü’minlerden nifakın kötülüğü hakkındaki sözleri işite işite pis hâletten nefret eder. En nihayet, lisanından kelime-i tevhidin kalbine damlamasına zemin hazırlamak için itnab yapılmıştır.

  Üçüncüsü: İstihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlâklar münafıkta var. Kâfirde o derecede yoktur. Bu cihetten münafıklar hakkında itnab yapılmıştır.

  Dördüncüsü: Alelekser münafıklar, ehl-i kitaptan oldukları için, şeytanî bir zekâ sahipleri olup, daha hilekâr, daha desiseci olurlar. İşte bu durumdaki münafıklar hakkında itnab, yani tatvîl-i kelâm, ayn-ı belâgattır.


  Bu âyetin kelimeleri arasındaki münasebetlere gelelim:

  ﴾ ﴿ مِنَ النَّاسِ 1 car ve mecrûru, مَنْ kelimesine haber olduğu takdirde, şöyle bir sual varid olur ki: Münafıkların nâstan oldukları bedihîdir. Bu hüküm, mâlûmu ilâm etmekten ibaret kalır.

  Elcevap: Malûmdur ki, bir hüküm bedihî olduğu zaman, o hükmün lâzımı kastedilir. Burada kastedilen, o hükmün lâzımı olan taaccüptür. Sanki Kur’ân-ı Azîmüşşan, zımnen “Münafıkların nâstan oldukları acip birşeydir” diyerek, halkı taaccüp etmeye dâvet etmiştir. Zira insan mükerremdir. Mükerrem olan insan, nifaka tenezzül etmez.

  S - Madem ki مِنَ النَّاسِ haberdir, niçin مَنْ üzerine takaddüm etmiştir?

  C - Madem ki o hükümden taaccüp kastedilmiştir; taaccüb-ü inşaînin şe’ni, kelâmın evvelinde bulunmaktır.


  Sonra nâs tabirinden birkaç letâif çıkıyor.


  Not
  Dipnot-1 insanlardan…


  Kur’ân-ı Azîmüşşan: şan ve şerefi yüce olan Kur’ân alelekser: çoğunlukla, genellikle
  ayn-ı belâgat: belâgatın ta kendisi bedihî: apaçık, aşikar
  cihet: yön, taraf câr: (harf-i cer) başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme çekip bağlayan harf
  desise: hile, aldatma ehl-i kitap: Allah’ın gönderdiği kitaplara inanan Hıristiyan ve Yahudiler
  haber: Arapça gramerde, isim cümlesindeki hükmü (iş, oluş veya hareketi) ifade eden kısım hud’a: hile, aldatma
  ihtilât: karışma, iç içe girme ilâm: bildirme
  istihza: alay etme itnab: sözü uzatma; yeni bir fayda için, maksadı alışılmamış bir tarzda uzun bir söz ile ifade etmek
  kelime-i tevhid: “Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Hz. Muhammed’in Onun elçisi olduğunu” dile getiren söz kelâm: söz, ifade
  kesb: kazanma kizb: yalan
  kâfir: Allah'ı veya Onun kesin olarak bildirdiği şeylerden herhangi birini inkâr eden kimse letâif: incelikler, güzellikler
  mecrûr: çekilen, sürüklenen; gr. başına geldiği câr harfiyle önündeki fiilin mânâsı kendine bağlanan ve daima esreli okunan kelime mâlûm: bilinen, belirli
  mükerrem: ikram edilen, ikrama mazhar olan münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
  nifak: iki yüzlülük, inanmadığı halde inanmış gözükme nâs: insanlar
  peyda etme: kazanma riya: gösteriş, iki yüzlülük
  taaccüb-ü inşaî: fiili ve kesin bir olayı göstermeyen ve taaccüb ifade eden söz taaccüp: hayret etme, şaşırma
  takaddüm etme: öne geçme, önce gelme tatvîl-i kelâm: sözü uzatma
  tenezzül: inme, alçalma varid olmak: meydana gelmek, doğmak
  zımnen: gizli, kapalı olarak ülfet: alışkanlık
  ünsiyet: alışkanlık, yakınlık şe’n: durum, özellik
  مَنْ: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 124

  Birincisi: Kur’ân’ın, münafıkların şahıslarını tayin etmeyerek umumî bir sıfatla onlara işaret etmesi, Resul-ü Ekremin (a.s.m.) siyasetine daha münasiptir. Zira münafıkların şahıslarının tayiniyle kabahatleri yüzlerine vurulsaydı, mü’minler nefsin desisesiyle vesveseye düşerlerdi. Halbuki vesvese havfe, havf riyaya, riya nifaka müncer olur.

  Ve keza, eğer Kur’ân onları tayinle takbih etseydi, “Resul-ü Ekrem (a.s.m.) mütereddittir, etbâına emniyeti yoktur” denilecekti.

  Ve keza, bazan kötülük ifşa edilmezse tedricen zail olması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde, kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına bâis olur.

  Ve keza, nâs gibi umûmî bir sıfatın nifaka münafi olması, hususî sıfatların daha ziyade münafi olmasına delâlet eder. Zira, insan mükerremdir. Bu gibi rezaleti işlemek insaniyetin şânından değildir.


  Ve keza, nâs tabiri, nifakın bir taife veya bir tabakaya mahsus olmayıp, hangi taife olursa olsun, insan nev’inde bulunmasıdır.

  Ve keza, nâs tabiri, nifak bütün insanların haysiyet ve şereflerini ihlâl eden bir rezalet olduğundan, enzâr-ı âmmeyi nifakın aleyhine çevirtmekle izale ve adem‑i intişarına çalışmaları lüzumuna işarettir.

  S – يَقُولُ 1 ile اٰمَناَّ 2 nın mercileri bir iken, birisinin müfred, diğerinin cem’ sîgasıyla zikirlerinde ne hikmet vardır?

  C - Zarif bir letâfete işarettir ki, imanın mevsufu cem’ ise de telaffuz eden müfreddir.

  يَقُولُ اٰمَناَّ 3 ﴿ cümlesi, onların iman dâvâlarını hikâyedir. Bu cümlede dâvâlarının


  Not
  Dipnot-1 Diyor ki.
  Dipnot-2 İman ettik.
  Dipnot-3 İman ettik derler.


  Resul-ü Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.) adem-i intişar: yayılmama
  bâis: sebep, neden cem’: gr. çoğul
  delâlet etmek: işaret etmek, göstermek desise: hile, aldatma
  dâvâ: iddia enzâr-ı âmme: genelin bakışı, görüşü, kamuoyu
  etbâ: tâbi olanlar, bağlı olanlar fena: kötülük, çirkinlik
  havf: korku haysiyet: itibar, şeref
  hiddet: kızgınlık, öfke hikmet: sır, gaye, maksat
  hususî: özel ifşa: yayma
  ihlâl etme: bozma izale: yok etme, giderme
  kabahat: suç keza: böylece, bunun gibi
  letâfet: incelik, güzellik mahsus: özel, has
  merci: dönme yeri, başvurulan yer mevsuf: nitelendirilen; burada “biz” inandık diyen, münafıklar kastediliyor
  müfred: gr. tekil mükerrem: ikram edilen, ikrama mazhar olan
  münafi: aykırı, zıt münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
  müncer olma: sürüklenme, bir yere çekilip dayanma mütereddit: kararsız, şüpheli
  mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun bildirdiği şeylere inanan nefs: insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet
  nev’i: tür, cins nifak: iki yüzlülük
  nâs: insanlar rezalet: alçaklık
  riya: gösteriş sîga: gr. kip, kalıp
  tahrik: harekete geçirme taife: topluluk, grup
  takbih: çirkinlikle niteleme, çirkin bulma tayin: belirtme
  tedricen: yavaş yavaş telaffuz etme: söyleme, ifade etme
  teşhir edilme: açıp dökme, gözler önüne serme umûmî: umuma ait, genel
  vesvese: kuruntu, şüphe, zan zail olma: yok olma
  zarif: ince, kibar
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 125


  reddine iki cihetle işaret edildiği gibi, dâvâlarının takviyesine de iki vecihle ima edilmiştir. Şöyle ki:

  يَقُولُ 1 kelimesi, madde cihetiyle onların iman dâvâsının ayn-ı itikad olmayıp ancak kuru bir sözden ibaret olduğuna işarettir. Kezâlik, muzari sîgasıyla zikrinde, onları aleddevam yaptıkları müdafaaya sevk eden, vicdanî bir sebep değildir, ancak halka karşı bir riyakârlık olduğuna işarettir.

  Dâvâlarının takviyesine yapılan işaretler ise, اٰمَناَّ 2 fiil-i mazînin hey’etinden “Biz ehl-i kitap cemaatleri, eskiden beri mü’miniz. Şimdi imandan geri kalmamıza imkân yoktur” gibi takviye edici bir delil tereşşuh ettiği gibi, cem’e râci olan نَا zamirinden de “Bizler bir fert gibi değiliz, ancak muhteşem bir cemaatiz. Yalana tenezzül etmeyiz” gibi ikinci bir takviye daha çıkıyor.

  بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ اْلاٰخِرِ 3 ﴿ Kur’ân-ı Kerim, hikâye ettiği şeyleri ya aynıyla alır veya meâlinin ahzıyla veyahut ibaresinin telhisiyle bir tasarruf yapar. Birinci ihtimale göre, onların erkân-ı imaniyeden yalnız bu iki rüknü izhar etmeleri, rükünlerin en mühimlerini izhar etmekle sadakatlerini göstermeye işarettir. Ve aynı zamanda, onlardan en ziyade kabule şayan, zûumlarınca bu iki rükündür. İkinci ihtimale nazaran, Cenâb-ı Hakkın, imanın rükünleri içinde kutup sayılan bu iki rüknü tahsis etmesi, onların kuvvetle iddia ettikleri iman, dine iman olmadığına işarettir. Çünkü bu iki rüknün de muktezasına amel ve itikad etmemişlerdir. ب ’nin tekrarı, her iki rükne olan imanın bir cihetten olmadığına işarettir. Çünkü, Allah’a iman, Allah’ın vücud ve vahdetine imandır. Yevm-i âhirete iman ise, o günün hak olduğuna ve muhakkak geleceğine imandır.


  Not
  Dipnot-1 Diyor ki.
  Dipnot-2 İman ettik.
  Dipnot-3 Allah'a ve âhiret gününe.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah ahz: alma
  aleddevam: devamlı, sürekli ayn-ı itikad: gerçek inanç, inancın tâ kendisi
  cem’: gr. çoğul delil: işaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey
  dâvâ: iddia ehl-i kitap: Allah’ın gönderdiği kitaplara inanan Hıristiyan ve Yahudiler
  erkân-ı imaniye: imanın rükünleri, esasları fiil-i mazînin hey’eti: gr. geçmiş zaman fiiline ait mânâlar
  ibare: ifade, metin ima: gizli ve ince bir mânâyı işaret etme, gösterme
  itikad: inanç izhar etme: gösterme
  kabule şayan: kabul edilmeye lâyık kezâlik: böylece, bunun gibi
  meâl: anlam, mânâ muhakkak: gerçekleşmesi kesin, şüphesiz
  mukteza: bir şeyin gereği muzari sîgası: gr. şimdiki, geniş ve yakın geleceği içine alan zaman kipi
  nazaran: –e göre, nispetle riyakârlık: iki yüzlülük, gösteriş yapma
  râci: dönen, bir yere bağlı olan rükün: esas, şart
  sadâkat: bağlılık, doğruluk sevk etme: yöneltme
  tahsis: tercih etme, ayırma takviye: kuvvet verme, güçlendirme
  tasarruf yapma: kullanma telhis: özetleme
  tenezzül: alçalma, inme tereşşuh etme: sızma, sızarak çıkma
  vahdet: Allah’ın birliği vecih: tarz, şekil
  vicdanî: kalbe ait hislerin aynası olan vicdana ait, vicdanla ilgili vücud: varlık
  yevm-i âhiret: âhiret günü; öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat zamir: gr. ismin yerini tutan kelime
  zûum: zan, kuru iddia ب: (bk. ḥ-r-f
  نَا: (bk. n-ḥ-v
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 126


  ﴾ ﴿ وَماَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ 1 : S – اٰمَناَّ 2 ’ya müşabih olan وَمَا اٰمَنُوا 3 ’ya tercihen وَماَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ olarak cümle-i ismiye ile denilmesinde ne hikmet var?

  C - Birincisi: Her iki اٰمَناَّ arasında görülen zâhirî tenakuzdan içtinap etmek içindir.

  İkincisi: اٰمَناَّ ihbar değildir, inşadır. İnşa, nefiy ile tekzip edilemediğindenوَمَا اٰمَنُوا denilmemiştir.

  Üçüncüsü: اٰمَناَّ cümlesinden zımnen istifade edilen 4 نَحْنُ مُؤْمِنُونَ cümlesine nefiy ve tekzibi ircâ için وَماَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ denilmiştir.

  Dördüncüsü: Onların adem-i imanlarının devamına delâlet etmek için cümle-i ismiye ihtiyar edilmiştir.

  S - Nefyi ifade eden مَا cümlenin evvelinde bulunduğu halde, cümleden istifade edilen devamı nefyetmeye delâlet etmediğinden hikmet nedir?

  C - Nefiy, kesif bir harfin medlûlüdür. Devam ise, cümle-i ismiyenin heyet-i hafifesinden istifade edilen bir mânâdır. Binaenaleyh, kesif kesife, yani nefiy, imâna daha karibdir.

  S - وَماَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ’deki haber üzerine harf-i cer olan ب’nin duhulü neye işarettir?
  C - Onların zahiren imanları varsa da, hakikatte imana ehil ve lâyık insanlar olup, mü’minîn sınıfından addedilmediklerine delâlet için مَا ’nın haberi üzerine ب dahil olmuştur.


  Not
  Dipnot-1 “Onlar mü'min değiller, inanmadılar.” Bakara Sûresi, 2:8.
  Dipnot-2 İman ettik.
  Dipnot-3 İman etmediler.
  Dipnot-4 Biz mü’minleriz.


  addedilmek: sayılmak, kabul edilmek adem-i iman: imansızlık, iman etmeme
  cümle-i ismiye: isim cümlesi devam: burada imansızlığın devamı kastediliyor
  duhul: girme, katılma, gelme haber: Arapça gramerde, isim cümlesindeki hükmü (iş, oluş veya hareketi) ifade eden kısım
  harf-i cer: cer harfi; gr. cümlede kendinden önceki fiilin veya ismin mânâsını kendinden sonraki kelime veya kelime guruplarına taşıyan harfler “an, min, be” gibi heyet-i hafife: cümledeki her bir parçanın tek tek mânânın hafiif olduğunu göstermesi; hafif yapı
  hikmet: gaye, fayda ihbar (haber cümlesi): haber verme, bildirme; blğ.; bir sözü söyleyen için, “O bu sözünde doğrudur veya yalancıdır” hükmünün verilebileceği cümle
  ihtiyar: seçme, tercih etme inşa (inşâ cümlesi): blğ.; bir sözü söyleyen için “O bu sözünde doğrudur veya yalancıdır” hükmünün verilemeyeceği cümle
  ircâ: geri döndürme, bağlama içtinap: kaçınma, çekinme
  karib: yakın kesif: katı, yoğun; mânâ yoğunluğu
  medlûl: mânâ, anlam, işaret edilmiş olan müşabih: benzer, benzeyen
  mü’minîn: iman edenler; Allah’a ve Onun peygamberlerle gönderdiği şeylere inananlar nefy: olumsuzluk; burada cümleye olumsuzluk mânâsını veren “mâ” edatı kastediliyor
  tekzip: yalanlama tenakuz: çelişki, tutarsızlık, birbirini iptal edip bozma
  zahiren: görünüşte zâhirî: görünürdeki
  zımnen: kapalı olarak ب: (bk. ḥ-r-f
  مَا: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 127


  ﴿
  يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلاَّۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
  1
  Bu âyet, bütün cümleleriyle nifaka hücum ederek, münafıkları tevbih, takbih, tehdit, tâyib etmekle, evvelce اٰمَناَّ 2 dedikleri kavli, ne maksada ve ne illete binaen söylediklerini ve nifakın en birinci cinayeti olan hud’a ve hilelerini beyan etmektedir.3

  Evvelen, nifakın birinci cinayeti olan hud’aya ait يُخَادِعُونَ 4 ’den يَكْذِبُونَ 5 ’ye kadar yedi cümleye terettüp eden müteselsil neticeleri nazara almak lâzımdır

  Birincisi: Allah’ı kandırmak gibi muhal bir şeyin talebinde bulundukları için tahmik edilmişlerdir.

  İkincisi: Menfaat niyetiyle kendilerine zarar dokundurdukları için tesfih edilmiştir.


  Üçüncüsü: Menfaati mazarattan tefrik edemedikleri için techil edilmişlerdir.

  Dördüncüsü: Tıynetleri pis, sıhhatlerinin madeni hasta, hayat menbaları ölmüş, vesaire gibi rezaletleriyle terzil edilmişlerdir.

  Beşincisi: Şifanın talebiyle marazlarını ziyade ettikleri için tezlil edilmişlerdir.

  Altıncısı: Elemden maada birşeyi intaç etmeyen kavî bir azapla tehdit edilmişlerdir.

  Yedincisi: İnsanlarca alâmetlerin en çirkini olan kizb ile teşhir edilmişlerdir.


  Not
  Dipnot-1 “Allah’ı ve mü’minleri güya aldatmaktadırlar. Halbuki onlar yalnız kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalblerinde nifak hastalığı vardır. Kötülük işleyerek hastalıklarını tedavi etmeye çalıştıkları için Allah da onların o hastalıklarını arttırmıştır. Âyetlerimizi yalanlayıp durmaları yüzünden onlara pek acı bir azap vardır.” Bakara Sûresi, 2:9-10.
  Dipnot-2 İman ettik.
  Dipnot-3 Nifaktan doğan cinayetler şunlardır: Hud’a, ifsad, mü’minleri sefihlikle itham ve onlarla istihza etmek.
  Dipnot-4 Aldatırlar.
  Dipnot-5 Yalan söylerler.


  alâmet: belirti, iz hud’a: hile, aldatma
  illet: asıl sebep intaç etme: netice verme, doğurma
  kavl: söz, ifade kavî: güçlü
  kizb: yalan maada: başka, hariç
  maraz: hastalık mazarat: zararlar
  menba: kaynak münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
  müteselsil: zincirleme, peş peşe nazara almak: dikkate almak
  nifak: münafıklık, ikiyüzlülük tahmik: ahmak sayma, ahmak olduğunu dile getirme
  takbih: çirkin görme techil: cahil ve bilgisizliğini dile getirme, ortaya koyma
  tefrik: ayırma, ayırd etme terettüp: gerekme, lâzım gelme
  terzil edilme: rezil edilme, alçaltılma, aşağılanma tesfih: akılsız, beyinsiz olduğunu söyleme
  tevbih: azarlama, kınama tezlil edilme: küçük düşürülme, aşağılanma
  teşhir: sergileme, ilân etme, duyurma tâyib: ayıplama
  tıynet: huy, tabiat, kişinin yapısı vesaire: diğer, başka şeyler
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 128


  Sonra bu yedi cümlenin arasındaki intizam ve irtibatın, şöyle bir tasvirle dinlenmesi lâzımdır:

  Bir şahıs bir şahsı, nasîhatle fena bir şeyden men etmek üzere şöyle tevcih-i kelâmda bulunur: “Ey kişi! Aklın varsa şu yapmak istediğin şey muhaldir, hem nefsine zarardır. Hem iyiyi kötüyü tefrik edecek bir hissin yok mudur? Anlaşılan, hakikatı hurafe, tatlıyı acı gösteren seciyende bir hastalık vardır. Şüphesiz o hastalıktan kurtulup şifayab olmak istiyorsun. Fakat senin bu halin, o hastalığı izale değil, tezyid ediyor. Eğer bu halinle bir lezzet, bir zevk istersen, en şedit bir elemi intaç eden bir azap eline geçer. En nihayet sarhoşluktan ayrılıp, kötü halinden vazgeçmediğin takdirde, fesadın başkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilân etmek lâzımdır.”

  Kezalik, Cenâb-ı Hak, münafıkları nifaktan zecr ve men için kötü hallerini şöylece nakletmekle yüzlerine vuruyor:

  ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ: Yani, hile ile Allah’ı kandırmak istiyorlar. Zira Resul-ü Ekrem (a.s.m.) Allah’ın elçisidir. Ona yapılan hile Allah’a racidir. Allah’a yapılan hile ise muhaldir. Muhali talep etmek hamakattir. Böyle hayvancasına hamakat, taaccübü muciptir.

  وَمَا يَخْدَعُونَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ ﴿ : Yani, onlar ancak nefislerine hile yapıyorlar; zira fiillerinde nef’ değil, zarar vardır. Bu zarar da nefislerine racidir. Nefislerine zarar veren, ancak süfeha kısmıdır.

  ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾: Yani, nef’ ve zararı tefrik edecek bir hisse malik değillerdir. Bu ise cehaletin en edna ve en aşağı bir derekesine düştüklerine işarettir.

  فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴿: Yani, nifak ve hasetten kalblerinde, ruhlarında öyle bir maraz vardır ki, o maraz, hakkı bâtıl, hakikati hurafe telâkki etmeye sebeptir. Zaten fasit bir kalbden, bozuk bir ruhdan böyle rezaletlerin çıkması bedihîdir.  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Resul-ü Ekrem (a.s.m.): Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  bedihî: apaçık bâtıl: gerçek ve doğru olmayan, sahte, yalan
  cehalet: cahillik, bilgisizlik cevher: öz, asıl, esas
  câmid: katı, donuk; cansız dereke: normalin altındaki derece, seviye
  edna: en alçak, en düşük elem: acı, üzüntü
  fasit: bozuk fena: kötü, çirkin
  fesad: bozgunculuk hamakat: ahmaklık
  hurafe: delile dayanmayan saçma inanış, boş ihtiyar: tercih, seçme gücü
  intizam: düzen, tertip izale: giderme, yok etme
  kezalik: böylece, bunun gibi malik: sahip
  maraz: hastalık muhal: olması imkânsız olan şey
  münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse nefs: can, hayat, kişinin kendisi
  nef’: fayda nifak: münafıklık, ikiyüzlülük
  raci: dönük, bağlanan ruh: canlı, şuurlu, çevresini görüp gösteren hayat kaynağı olan nurlu varlık, öz, cevher
  seciye: karakter, huy, tabiat süfeha: sefihler; sefih
  taaccübü mucip: şaşkınlığı, gerektiren, hayret sebebi tasvir: şekillendirerek anlatma ve ifade etme
  tefrik etme: ayırd etme, ayırma telâkki etme: anlama, kabul etme
  tevcih-i kelâm: söz yöneltme tezyid etme: arttırma, çoğaltma
  teşhir: sergileme, ilân etme, duyurma zecr: yasaklama, menetme, kovma
  şedit: şiddetli şifayab: şifa bulma, iyileşme
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 129


  ﴿
  فَزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا
  : Yani, eğer onlar yaptıkları fenalıkla gayz ve hasetlerini izale için bir deva, bir ilâç talebinde iseler, o zannettikleri ilâç, kalblerini, ruhlarını bozan bir zehirdir. Zehirle kendi tedavisine çalışan, elbette zelildir. Evet, kırık ve yaralı bir el ile intikamını almak isteyen, yarasının artmasına hizmet eden bir miskindir.

  ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ : Yani, eğer onlar bir zevk, bir lezzet talebinde iseler, şu nifaklarında pek çok maâsî olduğu gibi, muvakkat bir lezzet bile yoktur. O nifak, ancak dünyada şedit bir elemi, âhirette de en şedit bir azabı intaç edecek bir dalâlettir.

  ﴿ بِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ: Yani, yaptıkları kizbden pişman olup, nedamet etmedikleri takdirde, beynennas yalancılıkla teşhir ve bir alâmetle tevsimleri lâzımdır ki, başkalar onlara itimad edip marazlarına maruz kalmasınlar.


  Mezkûr cümlelerin eczaları arasında bulunan irtibat ve intizamın beyanına gelelim:

  Münafıkların yaptıkları hileden takip edilen gayenin muhal olduğuna ve o muhaliyeti göz önüne getirip çirkin bir şekilde gösterilmesine tasrih edilmek üzere
  يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا 1 cümlesinde münafıkların amelinden (müşareket babından) muzari sîgasıyla hud’a ünvanıyla tabir edilmiştir.

  Ve keza, makamın iktizası hilâfına
  اَلنَّبِىُّ 2 ’ye bedelاَللهَ ve اَلْمُؤْمِنُونَ 3 ’ye bedel وَالَّذِينَ اٰمَنُوا 4 zikredilmiştir. Çünkü يُخَادِعُونَ 5 ’nin maddesinden nefret çıkar. Sîgasından devam ve istimrar çıkar. Babından müşareket çıkar. Müşareket


  Not
  Dipnot-1 “Allah’ı ve O’na inananları aldatmaya çalışırlar.” Bakara Sûresi, 2:9.
  Dipnot-2 Nebî, Hz. Peygamber.
  Dipnot-3 Mü’minler.
  Dipnot-4 İman edenler ki.
  Dipnot-5 Onlar aldatırlar.


  alâmet: belirti, iz bab: mufâale babı, kalıbı
  beynennas: insanlar arasında dalâlet: hak yoldan sapkınlık
  deva: ilâç, çare ecza: cüzler; parçalar, bölümler, kısımlar
  elem: acı, üzüntü fena: kötü, çirkin
  gayz: öfke, hiddet, kin haset: kıskançlık
  hilâf: ters, zıt hud’a: hile, aldatma; başkasına karşı, görünüşte doğruluk düşündüren bir işi açıklayıp, içinde onu zarara sokacak bir şeyi gizleme
  iktiza: bir şeyin gereği intaç etme: netice verme, doğurma
  intizam: düzen, tertip irtibat: ilişki, bağ
  istimrar: süreklilik, devamlılık itimad etme: güvenme
  izale: yok etme, giderme keza: bunun gibi, böylece
  kizb: yalan maraz: hastalık
  maruz: uğrama, tesirinde kalma maâsî: günahlar, suçlar
  mezkûr: söz edilen, anlatılan muhaliyet: imkânsızlık
  muvakkat: geçici muzari sîgası: gr. şimdiki, geniş ve gelecek zaman kipi, kalıbı
  münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse müşareket: ortaklık
  müşareket babı: fiilin iki veya daha fazla şahıs tarafından meydana geldiğini gösteren fiil kalıbı nedamet: pişmanlık
  nifak: münafıklık, ikiyüzlülük sîga: gr. kalıp, kip
  tasrih: açıklama, açığa çıkarma tevsim: damgalama, işaretleme
  teşhir: ilân etme, duyurma zelil: alçak
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat şedit: şiddetli
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 130


  ise müşakeleti, yani mukabele-i bilmisli icap eder. Müşakelet ise onların seyyielerine karşı seyyie ile mukabele edileceğini istilzam eder. Demek onların devam ile yaptıkları şu kötü fiil, nefisleri titreten bir nefreti intaç ettiği gibi, takip ettikleri garazın da akim kaldığına delâlet eder.

  اَللهُ kelimesinin tasrihinden de garazlarının muhal olduğuna delâlet vardır. Çünkü Resul-ü Ekreme (a.s.m.) yapılan hud’a Allah’a racidir. Allah ile pençeleşmek isteyen düşer.

  ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا 1: اَلَّذِينَ ’nin iphamını izale etmek için sıla olarak iman sıfatının ihtiyar edilmesi, onların iman cihetiyle kendilerini sevdirerek mü’minlerden addetmek istemiş olduklarına işarettir. Ve keza nur-u imanla akılları münevver olan mü’minlerin dirayetinden hilelerinin gizli kalmamasına bir îmâdır.

  ﴾ ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ اِلاّٰ اَنْفُسَهُمْ 2: Bu cümledeki hasr, kemal-i sefahetlerine işarettir. Zira mü’minlere zarar verdirmek için yaptıkları muamele mâkûse olup, onlar baltayı nefislerine vurmakla, sanki o hud’ayı bizzat nefislerine yapmakla sefahetlerini ilân etmişlerdir. يَخْدَعُونَ 3 ’nin يَضُرُّونَ 4 ’ye tercihi, yine onların sefahetlerine işarettir. Çünkü ashab-ı ukûl arasında kasten nefsine zarar veren vardır. Fakat amden kendisiyle hud’a eden yoktur, meğer ki insan suretinden çıkmış ola...

  اَنْفُسَهُمْ 5 Bu ünvan, onların pek aziz ve sevgili olan nefislerini memnun etmek üzere bir hazz-ı nefsânî kazanmak niyetiyle yaptıkları nifak, aksul-amel kabilinden bir zakkum-u esmar olduğuna işarettir.


  Not
  Dipnot-1 İman edenler ki.
  Dipnot-2 “Onlar ancak kendilerini aldatırlar.” Bakara Sûresi, 2:9.
  Dipnot-3 Aldatırlar.
  Dipnot-4 Zarar verirler.
  Dipnot-5 Kendilerine.


  Resul-ü Ekrem (a.s.m.): Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.) addetmek: saymak, kabul etmek
  akim kalma: neticesiz kalma, başarısız olma aksul-amel: tepki, reakisyon
  ashab-ı ukul: akıl sahipleri delâlet: işaret etme, gösterme
  dirayet: incelikleri kavrayış, sezgi, kabiliyet garaz: istek, gaye, maksat
  hasr: sınırlandırma, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye, veya bir şahsa verilmesi hazz-ı nefsânî: nefsin hoşuna giden zevk ve lezzet
  hud’a: hile, aldatma icap etme: gerektirme
  ihtiyar: tercih, seçme ima: işaret
  intaç etme: netice verme, doğurma ipham: kapalılık, belirsizlik
  istilzam etme: lüzumlu kılma, gerektirme izale etmek: yok etmek, gidermek
  kabilinden: türünden, çeşidinden kemal-i sefahet: tam bir beyinsizlik, ahmaklık
  keza: böylece, bunun gibi muhal: gerçekleşmesi imkânsız
  mukabele: karşılık verme mukabele-i bilmisl: benzeriyle, aynıyla karşılıkta bulunma
  mâkûse olma: tersine dönme, ters tepme münevver: aydınlanmış, nurlanmış
  müşakelet: benzerlik; aynıyla karşılık verme nefis: kişinin, kendisi; insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet
  nifak: münafıklık, iki yüzlülük nur-u iman: iman ışığı, aydınlığı
  raci: geri dönen, bağlanan sefâhet: ahmaklık, beyinsizlik
  seyyie: günah sıla: gr. sıla cümlesi; Arapça’da “ellezî=öyleki” gibi müphem isimlerden hemen sonra gelip öncesini açıklayan cümle
  tasrih: açıklama, açıkça ifade etme zakkum-u esmar: cehennem meyveleri
  âmden: bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak اَلَّذِينَ: (bk. n-ḥ-v
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 131


  S - Bu cümledeki hasırdan anlaşılır ki, onların hud’a ve nifakları İslâmiyete ve âlem-i İslâma zarar vermemiştir. Halbuki âlem-i İslâmın unsurları, onların öldürücü zehir gibi intişar eden nifak şubelerinden gördüğü zararları, hiçbir şeyden görmemiştir.

  C - Âlem-i İslâmda görünen zararlar ancak onların bozulmuş tabiatlarından, tefessüh etmiş fıtratlarından, taaffün etmiş vicdanlarından neş’et ve intişar etmiştir. Yoksa onların arzu ve ihtiyarlarıyla yaptıkları hud’a ve hilelerin neticesi değildir. Çünkü onların hileleri Cenâb-ı Hakka, Peygamber-i Zişana (a.s.m.), cemaat-ı müslimîne yapılan bir muameledir. Allah, o muameleye âlimdir. Peygamber-i Zişan da (a.s.m.) vahiyle vakıftır. Cemaat-i müslimînce de imanî bir şiddet-i zekâ sayesinde, o gibi hileler tesettür edip, gizli kalamaz. Demek onların âlem-i İslâma vurdukları balta, dönüp kendi başlarını parçalamıştır. Çünkü aldanan, cemaat-i müslimîn değildir. Ancak aldanan, aldatandır.﴾ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ 1: Yani, onlar yaptıkları hilenin nefislerine raci olduğunu hissetmiyorlar. Bu fezleke onların cehaletini ilân ediyor. Çünkü ukalâdan değildirler. Çünkü onların bu işi ukalâ işi değildir. Ve keza, hayvan sınıfına da benzemiyorlar. Çünkü hayvanlar zararlı olan şeyleri hissettikleri zaman çekinirler. Demek bunlar, hiss-i hayvanîden de mahrumdurlar. Öyleyse bunlar, ihtiyarları ve şuurları olmayan cemadat nev’ine dahildirler.

  ﴾ ﴿ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 2: Bu cümlenin, makabliyle veçh-i irtibatı: Vakta ki onlar, şuur hissini istihdam ederek muhakeme-i akliye ile amel etmediler; anlaşıldı ki, ruhlarında bir maraz vardır. Ve lâakal onun zararlı bir maraz olduğunu bilmeleri lâzımdır ki, o marazdan sâdır olan hükümlere itimat etmesinler. Çünkü o maraz, hakikatleri tağyir etmekle acıyı tatlı, çirkini güzel göstermek şanındandır.

  Zarfiyeti ifade eden فِى lâfzından anlaşılır ki, onların marazları kalbin sathında


  Not
  Dipnot-1 “Farkına varmıyorlar.” Bakara Sûresi, 2:9.
  Dipnot-2 “Onların kalplerinde hastalık vardır.” Bakara Sûresi, 2:10.


  Peygamber-i Zişan (a.s.m.): şan ve şeref sahibi olan peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) cemaat-ı müslimîn: Müslümanlar topluluğu
  cemadat: cansızlar fezleke: özet
  fıtrat: yaratılış, mizaç, karakter hakikat: gerçek
  hasr: sınırlandırma, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye veya bir şahsa verilmesi hiss-i hayvanî: hayvanî duygu
  hud’a: hile, aldatma ihtiyar: istek, irade, seçim
  imanî: imanla ilgili, imana dair intişar: yayılma
  istihdam etme: hizmet ettirme, bir görevde çalıştırma itimat: güvenme
  keza: böylece, bunun gibi lâakal: en az, en azından
  lâfz: ifade, söz mahrum: yoksun
  makabli: öncesi maraz: hastalık
  muhakeme-i akliye: akıl yürütüp düşünme, değerlendirme nefis: kişinin kendisi
  nev’i: tür, çeşit neş’et: doğma, meydana gelme
  nifak: münafıklık, iki yüzlülük raci: geri dönen, bağlanan
  sath: yüzey sâdır: çıkan; ortaya çıkan, meydana gelen
  taaffün: kokuşma, çürüme tağyir: değiştirme
  tefessüh: bozulma tesettür etme: gizlenme, örtünme
  ukalâ: akıllılar, akıl sahipleri vahiy: Cenab-ı Hak tarafından Cebrail (a.s.) vasıtası ile peygamberlere bildirilen hakikatler
  vakta ki: ne zaman ki vakıf: anlayan, bilen
  veçh-i irtibat: bağlantı, ilişki yönü zarfiyet: gr. yer ve zamanla ilgili
  âlem-i İslâm: İslâm dünyası âlim: her şeyi hakkıyla bilen, ilmi her şeyi kuşatan Allah
  şiddet-i zekâ: büyük zekâ, anlayış فِى: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/8 12345 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •