Sayfa 5/8 İlkİlk 12345678 SonSon
71 sonuçtan 41 ile 50 arası

 1. #41
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 162


  لاَ
  يُبْصِروُنَ 1 ﴿ cümlesi ise üçüncü bir hüsranlarına işarettir. Çünkü insan zulmete düşmekle yolunu kaybettiği zaman, arkadaşlarını ve eşyasını görmekle bir derece mütesellî olur. Fakat bunları da görmediği gibi, onun o karanlıkta durması ve yürümesi bir musibet ve bir vahşettir.

  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ 2 ﴿ Yani, “Sağır, lâl, kör olup dönemezler.”

  Bir insan, böyle bir belâya düştüğü zaman, dört cihetle ümitvar ve müteselli olabilir.

  Birincisi: Köylü halkından veya geçen yolculardan bir ses gelir de, o ses vasıtasıyla yolunu bulup görmek ümidinde olur. Halbuki gecesi sâkit ve sâkin, sessiz ve sadâsız bir gece olduğundan, o adamla bir sağırın arasında fark kalmaz. Bu cihetten ümidinin kesik olduğuna işaret eden Kur’ân-ı Kerim صُمٌّ 3 kelimesini demiştir.

  İkincisi: Eğer çağırıp yardım isterse, belki bir işiten olur da onun kurtulmasına gelir diye bir ümit besleyebilir. Fakat gecesi sağır olduğu için, dilli, dilsiz birdir. Bu recasını da kesmek için بُكْمٌ 4 denilmiştir.

  Üçüncüsü ise:Gideceği cihetin yolunu tahminen tayin etmek ve görmek için bir alâmet, bir ateş, bir yıldız arar, müteselli olur. Halbuki gecesi öyle zulmetlidir ki, gözlü gözsüz bir olur. O adamın bu emelini söndürmek için عُمْىٌ 5 denilmiştir.

  Dördüncüsü: O belâdan kurtulup rücu etmek için var kuvvetiyle çalışmaktan mâada bir çare kalmadığını görür görmez, kuvvetine güvenir, ümitvar olur. Halbuki zulmet her taraftan o adamı öyle ihata etmiştir ki, o adam bütün kuvvetiyle çalıştığı halde kurtuluş imkânını bulamaz. Kendi su-i ihtiyarıyla bataklığa giren ve bir daha çıkması mümkün olmayan bir hayvan gibi, o zulmet içinde kalır. Evet, çok şeyler var ki, insan ihtiyarıyla girer, fakat çıkması mümteni olur. İnsan onu bırakır, fakat o insanı bırakmaz.

  İşte onların şu vaziyetlerine karşı فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ 6 denilmiştir ki, o musibetten


  Not
  Dipnot-1 Görmezler.
  Dipnot-2 Bakara Sûresi, 2:18.
  Dipnot-3 Sağırlar.
  Dipnot-4 Dilsizler.
  Dipnot-5 Körler.
  Dipnot-6 “Onlar geri dönemezler.” Bakara Sûresi, 2:18.


  alâmet: belirti, işaret cihet: yön
  emel: arzu, istek eşya: şeyler, varlıklar
  hüsran: zarar, kayıp ihata: kuşatma
  ihtiyar: irade, dileme, tercih lâl: dilsiz
  musibet: belâ, sıkıntı mâada: -den başka
  mümteni: imkânsız mütesellî: teselli bulan
  reca: ümit rücu etmek: dönmek
  sadâsız: sessiz su-i ihtiyar: iradenin kötüye kullanımı, kötü seçim
  sâkit: suskun, susan vahşet: ürküntü, korku
  zulmet: karanlık ümitvar: ümitli
  Yazar : Risale Forum

 2. #42
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 163


  kurtulup rücularına bir çare kalmadığına ve son ümitlerinin de kesildiğine binaen, vahşet, yeis ve korkular içinde kaldıklarına işarettir.

  Cümlelerin hey’etlerine gelince:

  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَاراً 1 ﴿ cümlesi, nüktelere bir define hükmündedir. Şöyle ki:

  Lisanlarda deveran eden ve beynennas garip ve acip şeylerde kullanılan ve “hikmetü’l-avam” ve “felsefetü’l-umum” ile anılan مَثَلُ 2 kelimesi, münafıkların vaziyetleri bir uğrube ve kıssaları bir acube olduğuna işarettir. Bu işaretten, onların sıfatları üstünde nefretin, lisanları üstünde lânetin ilelebed darb-ı mesel gibi deveran etmek şânında olduğuna bir remiz vardır.


  Sual: Teşbihi ifade eden her iki mesel arasındaki ك ’in hazfı belâğatçe daha makbul olduğu halde, niçin burada hazfedilmemiştir?

  Elcevap: Bu makamda edat-ı teşbihin zikri, hazfından daha beliğdir. Zira sâmi, teşbih edatını görür görmez, teşbihle alâkadar olur. Müşebbehünbihte olan her noktayı, müşebbehteki nazirine tatbik eder. Fakat edat-ı teşbihin mahzufu takdirde, teşbihten gaflet ederek her iki tarafı birbirine tatbik etmek fikrine gelmemesi ihtimali vardır. İkinci mesel kelimesi ise, ateş yakan o adamın vaziyeti, efkâr-ı âmmece bir darb-ı mesel hükmüne geçmiş olduğuna işarettir.

  Sual: Ateşi yakanlar bir cemaat iken müfred işareti olan اَلَّذِى ile işaret edilmesi neye binaendir?


  Elcevap: Ferdin yapacağı bir işe cemaatin iştirak etmesiyle ziyadelik veya noksanlık hasıl olmadığı takdirde, fert veya nevi, cüz veya küll bir olur. Maahaza اَلَّذِى


  Not
  Dipnot-1 “Onların durumu bir ateş yakan kişi gibidir.” Bakara Sûresi, 2:17.
  Dipnot-2 Örnek.


  acube: çok acayip, garip, şaşırtıcı beliğ: açık; belâğat ilminin kurallarına uygun olan
  belâgat: sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi beynennas: insanlar arasında
  binaen: -dayanarak cüz’: parça
  darb-ı mesel: meşhur söz, atasözü define: gizli hazine
  deveran etmek: dönüp dolaşmak edat-ı teşbih: teşbih, benzetme edatı
  efkâr-ı amme: umumun fikir ve düşünceleri, kamuoyu felsefetü'l-umum: halk felsefesi
  hasıl olma: meydana gelme hazf: bir sözü bir sırra binaen ifade içinde zikretmeme, aradan çıkarma, kaldırma
  hey’et: genel yapı hikmetü'l-avam: avam felsefesi; halk arasında bilinen hikmetli sözler
  ilelebed: sonsuza kadar iştirak etme: ortak olma, katılma
  küll: bütün kıssa: ibretli hikâye
  lisan: dil maahaza: bununla birlikte, bununla beraber
  mahzuf: bir sırra binaen ifade içinde zikredilmeyen, aradan çıkarılan, kaldırılan söz mesel: meşhur söz
  müfred: gr. tekil münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
  müşebbeh: benzetilen müşebbehünbih: kendisine benzetilen
  nazir: benzer, benzeyen nevi: çeşit, tür
  nükte: ince ve derin mânâ remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme
  rücu: geri dönme sâmi: işiten, dinleyen
  tatbik etmek: uygulamak teşbih: benzetme
  uğrube: çok garip, tuhaf vahşet: ürküntü, korku
  yeis: ümitsizlik zira: çünkü
  ziyade: çok, fazla اَلَّذِى: (bk. n-ḥ-v
  ك: “gibi, benzeri” mânâsına gelen teşbih edatı
  Yazar : Risale Forum

 3. #43
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 164

  müfred işareti olması, onlardan herbir ferdin, dehşeti temessül ve kabahati tasvir etmekte müstakil olduğuna işarettir. اِسْتَوْقَدَ 1 ’deki س ateş yakmalarının külfetle ve araştırmakla husule geldiğine işarettir. Hem اِسْتَوْقَدَ ’nin ifrad sigasıyla olması نُورِهِمْ 2 ’deki cem’ zamiri, bir cemaat için bir ferdin ateş yakması âdet olduğuna işarettir. Hem lâmba vesaire gibi âlât-ı tenviriye arasında نَارٌ ’ın intihap edilmesi, teklifin pek şiddetli bir nur olduğuna ve onların izhar ettikleri zahirî nur altında fitne ateşini yaktıklarına işarettir.

  İhtar: Nekre olarak نَارٌ 3 kelimesinin zikri, onların şiddet-i lüzumundan dolayı herhangi bir ateş olursa olsun, hemen yakmak ihtiyacında olduklarına işarettir.


  فَلَمَّا اَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ 4 ﴿: Takibi ifade eden فَلَمَّا 5 ’deki ف onların yeisten sonra ümit ve reca zamanlarının geldiğine işarettir.

  لَمَّا ise, kıyas-ı istisnaî ile anılan, dahil olduğu cümlelerden birinci cümlenin tahakkuk ve vücuda geldiğine delâlet etmekle, ikinci cümlenin de vücuda geldiğini intaç ettiğine ve onların tesellî ve ümitlerinin tamamıyla kesilmiş olduğuna işarettir.

  اَضَآءَتْ 6 kelimesi, onların ısınmaya değil, aydınlanmaya ihtiyaçları olduğuna işarettir ki, etrafında bulunan zararlı şeyleri görüp onlardan tahaffuz etsinler.


  Not
  Dipnot-1 Ateş yaktı.
  Dipnot-2 Onların nuru, ışığı.
  Dipnot-3 Ateş.
  Dipnot-4 “Ateş çevresini aydınlattığı zaman Allah onların gözlerinin nurunu yok etti.” Bakara Sûresi, 2:17.
  Dipnot-5 Ne zaman ki.
  Dipnot-6 Işık verdi.


  cem’: gr. çoğul delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  husule gelmek: meydana gelmek ifrad sigası: gr. tekil kipi; yani “ateş yaktı” anlamındaki “istevkade” fiilinin 3. tekil şahıs kipinde olması kastediliyor
  ihtar: hatırlatma, ikaz intaç etme: sonuç verme
  intihap etmek: seçmek izhar etmek: göstermek, açığa çıkarmak
  kabahat: suç, günah külfet: yük, ağırlık
  kıyâs-ı istisnâî: seçmeli kıyas; bir kıyasın sonucunun aynı yahut karşıt halinin öncüllerde hem anlam hem de şekil bakımından bulunmasıyla meydana gelen kıyas maahaza: bununla birlikte, bununla beraber
  müfred: gr. tekil müstakil: bağımsız
  nekre: gr. başına “el” takısı almamış, mânâsı kapalı, belirsiz isim reca: ümit
  tahaffuz etme: korunma tahakkuk: gerçekleşme
  takip: takip edatı temessül: yansıtma
  vücuda gelmek: var olmak, meydana gelmek yeis: ümitsizlik
  zahirî: dış görünüşe ait zamir: gr. ismin yerini tutan kelime
  âlât-ı tenvir: aydınlatma âletleri, cihazları şiddet-i lüzum: şiddetli gereklilik, ihtiyaç
  اَلَّذِى: (bk. n-ḥ-v ف: (bk. ḥ-r-f
  لَمَّا: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

 4. #44
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 165

  مَاحَوْلَهُ 1 dehşetin her dört taraftan ihata eylediğine ve ziya ile cihât-ı sitteden hücum eden zararlardan tahaffuz etmek lüzumuna işarettir.

  ذَهَبَ 2 Bu kelime ile اَضَآءَتْ 3kelimesi arasındaki lüzum meselesi geçmiştir; oraya bakılsın.

  ذَهَبَ اللهُ 4 Zehabın Allah’a isnadı, iki cihetten reca ve ümitlerinin kesik olduğuna işarettir. Birincisi: Âfet, semâvî olduğundan, def’i mümkün değildir. İkincisi: O âfet, kusurlarının cezası olduğundan Cenâb-ı Haktan merhamet de reca edilemez. Çünkü iptal-i hak için çalışan adam Haktan yardım ve merhamet talep edemez.

  بِنُورِهِمْ 5 ’deki harf-i cer olan ب nur ve ziyanın bir daha avdet etmemesine işarettir. Çünkü ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ’in mânâsı, “Allah onların nurlarını götürmüştür.” Malûmdur ki, Allah’ın aldığı birşeyi kimse reddedemez. نُورٌ 6 ünvanı ise, sırat üstündeki hallerini andırır. İhtisası ve hasrı ifade eden نُورٌ ’un هُمْ 7 zamirine olan izafesi, onların şiddet-i teessürlerine işarettir. Zira halkın ateşleri yanarken bir insanın ateşi sönse, o insan çok müteessir olur.

  وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَاتٍ لاَيُبْصِروُنَ 8 ﴿ Harf-i atıf olan و onların iki zararı

  Not
  Dipnot-1 Çevresine.
  Dipnot-2 Giderdi, aldı.
  Dipnot-3 Aydınlattı.
  Dipnot-4 Allah giderdi, aldı.
  Dipnot-5 Onların nurunu.
  Dipnot-6 Bir nur.
  Dipnot-7 Onlar.
  Dipnot-8 “Allah onları karanlıklar içinde, hiçbir şeyi göremez halde bıraktı.” Bakara Sûresi, 2:17.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
  Hak: varlığı doğru ve gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah
  avdet etme: geri dönme cihet: taraf, yön
  cihât-ı sitte: altı yön harf-i atıf: atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, “vav” gibi
  harf-i cer: cer harfi; gr. cümlede kendinden önceki fiilin veya ismin mânâsını kendinden sonraki kelime veya kelime guruplarına taşıyan harfler “an, min, be” gibi hasr: sınırlandırma, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye, veya bir şahsa verilmesi
  ihata: kapsama, kuşatma ihtisas: mahsus olma, özel olma, ait olma
  iptal-i hak: hakkın ortadan kaldırılması isnad: dayandırma
  izafe: isnad etme, dayandırma merhamet: şefkat etme
  müteessir: etkilenen, üzülen nur: aydınlık, ışık
  reca: istenme, ümit semâvî: Allah tarafından olan, İlâhî
  sırat: Cennete gidebilmek için herkesin üzerinden geçmesi gereken, Cehennem üzerinde kurulmuş köprü tahaffuz etme: korunma
  zamir: ismin yerini tutan kelime; ben, sen, o gibi zehab: giderme, alıp götürme
  zira: çünkü ziya: ışık
  âfet: felâket, musibet şiddet-i teessür: şiddetli üzüntü
  ب: (bk. ḥ-r-f و: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

 5. #45
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 166


  cem etmiş olduklarını ifade ediyor. Birisi, ziyalarının selb edilip söndürülmesidir. İkincisi ise, zulmetin onlara ilbas edilip giydirilmesidir.

  تَرَكَ 1 ünvanı ise, onlar ruhsuz bir ceset, içsiz bir kabuk hükmünde olduklarından, bu gibilerin hali, onlardan alâkayı kesip bütün bütün terk edilmelerine delâlet eder.

  فِى edatının ifade ettiği zarfiyetten anlaşılır ki, zulmetin şiddetinden, onların nazarında herşey ademe gitmiş, yalnız zulmet kalmıştır. Onlar da, dehşetlerinden, o zulmeti kendilerine kabir yapmışlar ve içine girip gizlenmişlerdir.

  ظُلُمَاتٍ 2 Bu kelimenin cem sigasıyla zikri ise, gecenin karanlığıyla beraber bulutların zulmetinden, onların ruhlarında yeis ve havfın yerlerinde vahşet ve dehşet ve zamanlarında sükûn ve sükûnetiyle hasıl olan zulmetler gibi, türlü türlü zulmetler vücuda gelmişlerdir. ظُلُمَاتٍ kelimesindeki tenkir ise, o gibi zulmetlerin emsalini görmediklerinden, kendilerince meçhul ve ülfet edilmemiş birtakım zulmetler olduğuna işarettir.

  لاَيُبْصِروُنَ 3 cümlesi, musibetlerin en büyüğünü gösterir. Zira gözü görmeyen adam pek çok belâlar çeker. Gözlerini kaybedenler, pek gizli musibetlerin elemlerini daima çekiyorlar.

  لاَيُبْصِروُنَ ’nin siga-i muzari ile zikri, onların vaziyetlerini tasvirle hayalin gözü önüne getirip ihzar eder ki, sâmi hayaliyle dehşetlerini görsün, vicdanıyla ibret alsın.

  لاَيُبْصِروُنَ ’nin mef’ulsuz bırakılması, tamim içindir. Şöyle ki: Onlar menfaat-lerini


  Not
  Dipnot-1 Terk etti, bıraktı.
  Dipnot-2 Karanlıklar.
  Dipnot-3 Göremezler.


  adem: hiçlik, yokluk cem etmek: toplamak, bir araya getirmek
  cem’ sîgası: gr. çoğul kipi dehşet: korku, ürküntü
  delâlet: delil olma, gösterme elem: acı, keder, sıkıntı
  emsal: benzerler, örnekler hasıl olmak: oluşmak, meydana gelmek
  havf: korku ihzar etmek: getirmek
  ilbas etmek: giydirmek mef'ul: gr. tümleç, nesne
  meçhul: bilinmeyen musibet: belâ, sıkıntı
  nazar: dikkat, bakış selb etmek: ortadan kaldırmak
  siga-i muzari: gr. Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi sâmi: dinleyen, işiten
  sükûn: sakinlik, durgunluk sükûnet: durgunluk, sakinlik
  tasvir: canlandırarak anlatma, ifade etme tenkir (tenvini): gr. nekre tenvini; kelime sonlarına gelerek o kelimeye kapalılık ve belirsizlik mânâsı veren iki üstün (en), iki esre (in) ve iki ötre (ün) işareti
  tâmim: umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme vahşet: ürküntü, korku
  vicdan: kalbe ait hislerin mazharı, aynası vücuda gelmek: oluşmak, meydana gelmek
  yeis: ümitsizlik zarfiyet: gr. zarf olma, zaman ve mekân bildirme hâli
  zira: çünkü ziya: ışık
  zulmet: karanlık ülfet: alışkanlık
  فِى: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 6. #46
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 167


  görmüyorlar ki, celp ve muhafaza etsinler. Tehlikeleri görmüyorlar ki, içtinap etsinler. Arkadaşlarını görmüyorlar ki, bir parça ferahlasınlar. Sanki herbirisi tek başıyla o zulmet içinde kalmışlardır.


  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ 1 ﴿ Yani, “Sağır, lâl, kör şahıslar gibi o zulmetten çıkıp kurtulamazlar.” Bu cümlede bulunan sıfât-ı erbaa, münafıklarla ateş yakanlar arasında müşterek olup, her iki taraftan haber verir, vaziyetlerini bildirir, âyine gibi hallerini gösterir.

  İşte, ateş yakanlara karşı işârâtı şöyledir: Böyle bir zulmete düşen bir adam, evvelen kendisini kurtaracak bir sese kulak verir, etrafı dinler. Lâkin gecenin sessiz ve lâl olması, o adamın sağırlığını intaç etmiştir. Sonra yardımına gelecek bir adamı çağırmak ister. Lâkin gecenin sakit ve sağırlığı, onun lâl olmasına sebep olmuştur. Sonra yolunu bulmak ümidiyle bir alâmet, bir nişan arar. Fakat gecenin ziyasızlığı ve körlüğü, onun körlüğünü mucip olmuştur. Sonra bu zulmetten kurtulmak için, evvelki yerine avdet etmek ister. Fakat kapılar bağlanmış, rücua imkân kalmamıştır. Bataklığa düşen adam gibi titredikçe batar. Battıkça zulmette kalır.

  Münafıklara nazır ciheti ise: Evet, münafıklar küfür ve nifak zulmetine düştükleri zaman, onların dört cihetle kurtulmaları mümkündü:

  Zira, o nifaktan başlarını kaldırıp hakkı dinlemek, Kur’ân’ın irşadına kulak vermek ile necatları mümkündü. Fakat nefislerinin şeytanî olan hevâsı—Kur’ân’ın sadasını kulaklarına işittirecek hevâyı karıştırdığı için—Kur’ân’ın kendilerini irşad etmesine mani olmuştur. Kur’ân-ı Kerim, bu cihetten onların ümitleri inkıta etmiş olduğuna işareten صُمٌّ 2 demiştir. Ve bu işaretten, sanki onların kulakları kesilmiş olup, kulakları kesik hayvanların kulaklarını andıran bir remiz vardır.

  Saniyen: Başlarını aşağıya indirip vicdanlarıyla müşavere ederek doğru yolu ve hakkı sual etmekle necat cevabını almak imkânı varken, kalblerindeki inat, zebhedilen tavuk gibi, dillerini içeri tarafa çekerek, konuşmalarına ve nedametle  Not
  Dipnot-1 Bakara Sûresi, 2:18.
  Dipnot-2 Sağırlar.


  alâmet: belirti, işaret avdet etmek: geri dönmek
  celp: kendine çekme cihet: taraf, yön
  evvelen: ilk olarak hak: doğru, gerçek, hakikat
  hevâ: nefsin hoşuna giden faydasız ve gelip geçici arzular inkıta etme: kesilme, bitme, sona erme
  intaç etme: netice verme irşad: doğru yolu gösterme
  içtinap etme: kaçınma, çekinme işârât: işaretler, belirtiler
  küfür: inkâr, inaçsızlık lâl: dilsiz
  mani olmak: engel olmak mucip olma: gerektirme, sebep olma
  muhafaza etme: korunma münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
  müşavere etmek: danışmak müşterek: ortak
  nazır: bakan necat: kurtuluş
  nedamet: pişmanlık nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu
  nifak: münafıklık, ikiyüzlülük remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme
  rücu: geri dönme sada: ses
  sakit: suskun, suskunluk saniyen: ikinci olarak
  sıfât-ı erbaa: dört sıfat; sağırlık, dilsizlik, körlük, karanlık vicdan: kalbe ait hislerin mazharı, aynası
  zebhetmek: kesmek, boğazlamak zira: çünkü
  ziyasızlık: ışıksızlık zulmet: karanlık
  Yazar : Risale Forum

 7. #47
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 168

  tevbe etmelerine mani olmuştur. Kur’ân-ı Kerim bu kapının da kapalı olduğuna işareten بُكْمٌ 1 demiştir. Ve bu işaretten, dilleri çekilip atılmış bedbaht kimseler olduklarına bir remiz vardır.

  Salisen: İbret nazarıyla bakıp, dahilî ve haricî delilleri görüp hakka rücuları mümkünken, gafletleri gözlerini perdelemiş, körlük de gözlerinin kapaklarını kapatmakla yine necattan mahrum kalmışlardır. Kur’ân-ı Kerim buna işareten عُمْىٌ 2 demiştir. Yani, şeytanlara bir yuva inşa edilmek üzere gözleri örtülmüş. Âteşî mahlûklar gibi, şeytanların başlarını andıran bir vaziyeti hayale arz ediyorlar.

  Rabian: Pis ve çirkin vaziyetlerine bakıp nâdim olarak tevbe etmeleri mümkün olduğu halde, nefislerinin hevâsına tâbi olarak, hem bozuk fıtratlarının iktizasını destekleyerek, şeytanlarının iğvâsıyla yaptıkları o çirkin halleri, gözlerine güzel göründüğünden terk edemediler. İşte Kur’ân-ı Kerim buna da
  فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ 3 demekle, onların son ümitlerinin de suya düştüğüne ve kum deryasına ihtiyarlarıyla giren ve bir daha çıkamayan bedbaht insanlar olduklarına işaret etmiştir.


  Not
  Dipnot-1 Dilsizler.
  Dipnot-2 Körler.
  Dipnot-3 “Onlar geri dönemezler.” Bakara Sûresi, 2:18.


  arz etmek: söylemek, sunmak ateşî mahlûklar: ateşten yaratılan varlıklar
  bedbaht: talihsiz, kötü talihli dahilî: içe ait; kalb ve nefisle ilgili
  fıtrat: mizaç, karakter gaflet: âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli, umursamazlık
  hakka rücu: hakka dönmek, yönelmek haricî: dışa ait, dış dünya ile ilgili
  hevâ: nefsin hoşuna giden faydasız ve gelip geçici arzular ihtiyar: irade, dileme, tercih
  iktiza: bir şeyin gereği inşa etme: bina etme, yapma
  iğvâ: sapıtma, azdırıp baştan çıkarma işareten: işaret ederek
  mahrum: yoksun nazar: görüş, bakış
  necat: kurtuluş, kurtulma nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu
  nâdim: pişman rabian: dördüncü olarak
  remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme salisen: üçüncü olarak
  tevbe: dönme; pişmanlık duyarak günahtan vazgeçerek Allah’a dönme tâbi olmak: uymak
  Yazar : Risale Forum

 8. #48
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 169


  ﴿ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِى اٰذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاۤءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَاِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شٰآءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 1

  “Yahut münafıkların meseli; semadan yağan şiddetli, fırtınalı yağmura tutulan yolcuların meseli gibidir. O yağmurun şiddetini arttıran zulmetler, gürültüler, şimşekler yağmurun içinde vardır. Şimşeklerin çakmasıyla ölmek korkusundan parmaklarını kulaklarına sokarlar. Cenâb-ı Hak, kudretiyle kâfirleri ihata etmiştir. Kâfirlerden küfürlerinin cezasından kurtulan yoktur. Çakan şiddetli şimşekler, hemen hemen gözleri kör edecek şânındandır. Onlar, şimşekler çaktığı ve etraf aydınlandığı zaman yürürler, karanlık çöktüğü vakit dururlar. Eğer Cenâb-ı Hak murad etseydi, onların kulaklarının ve gözlerinin nurlarını götürürdü. Cenâb-ı Hak herşeye kàdirdir.”

  Bu âyette beyan edilecek üç nokta vardır.

  Birincisi: Bu âyetin mâkabliyle veçh-i irtibatı.


  İkincisi: Cümleleri arasındaki cihet-i intizam.

  Üçüncüsü: Cümlelerin heyetlerinde, eczalarında, kelimelerindeki nizamdır.

  Evet, bu âyetin cümleleri arasındaki nizam ve irtibat, aynen saniye, dakika, saatleri sayan miller arasındaki irtibat gibidir.

  Evvelâ, bu âyeti evvelki âyetle rapteden cihet:

  Kur’ân-ı Kerim münafıkların vaziyetlerini tasvir için itnab ve tatvil ile, yani uzun ibareleri havi misal ve temsilleri tekrar etmiştir. Bu da münafıkların vaziyetine terettüp eden dehşet ve hayretin iki kısma ayrıldığından ileri gelmiştir. Zira, birinci temsilin hülâsasına göre, münafık olan kimse, kendisini vücut sahrâsında


  Not
  Dipnot-1 Bakara Sûresi, 2:19-20.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah beyan etmek: açıklamak, izah etmek
  cihet-i intizam: tertip ve düzen yönü ecza: cüzler, bölümler, kısımlar
  heyet: bir şeyi oluşturan unsunlar, bileşenler, genel yapı hâvi: içine alan
  hülâsa: özet ihata etmek: kuşatmak, kapsamak
  irtibat: bağ, ilişki itnab: sözü uzatma; herhangi bir yeni fayda için, maksadı alışılagelmişin dışında uzun bir söz ile ifade etme
  kudret: Allah’ın güç ve iktidarı kàdir: herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah
  kâfir: Allah’ı veya Allah’ın bildirdiği kesin olan şeylerden birini inkâr eden kimse küfür: inkâr etme, kabul etmeme
  mesel: benzer, örnek murad: irade edilen, istenen
  mâkabli: öncesi münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
  nizam: düzen, sistem raptetmek: bağlamak
  sema: gök tasvir: canlandırarak anlatma, ifade etme
  tatvil: sözü uzatma, uzun tutma temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme
  terettüp etmek: sonuç olarak ortaya çıkmak, netice vermek veçh-i irtibat: bağlantı, ilişki yönü
  vücut: varlık zira: çünkü
  zulmet: karanlık
  Yazar : Risale Forum

 9. #49
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 170


  arkadaşlarından ayrılmış, tek başına kaldığını ve kâinat cemiyetinden tard edilmiş sahipsiz kaldığını bildiği gibi, herşeyi de mâdum bilir. Ve vahşetle ihata edilmiş, sükûn ve sükûnet içinde bütün mahlûkata ecnebî nazarıyla bakar. Münafıkın şu bakışıyla mü’minin bakışı arasında dağlar kadar fark vardır. Zira, mü’min olan zat, nur-u iman ile bütün mevcudatı kendisine dost ve aşina bilir. Ve kâinatla, tevahhuş etmek değil, tam bir ünsiyeti ve muarefesi vardır.

  İkinci temsilin hülâsasına göre: Münafık olan adam, âlemi musibetleriyle öldürücü, belâlarıyla boğucu, dehşetli hâdisâtıyla tehdit edici, şedâidiyle sıkıcı bir şekilde görür. Bütün dünyayı, envâıyla beraber kendisine adâvet etmekte ittifak ettiklerini zanneder. İşte o münafıkın bu zannına göre, âlemde ona menfaat verecek hiçbir şey yoktur. Bütün eşya ve mevcudat onun aleyhindedirler. Halbuki mü’min olan zat nur-u imanın iktizasıyla, kâinatın yaptığı tesbihleri ve tebşirleri manen işitir, ferahnâk olur.

  Ve keza, Kur’ân-ı Kerimin temsil hususunda yaptığı tekrar, münafıkların iki kısma ayrılmış olduklarına işarettir. Birisi, süflî ve âmi olan tabakadır. Bu tabakanın haline uygun birinci temsildir. İkincisi, kibirli, gururlu, güya yüksek tabakadır. Buna münasip ikinci temsildir. Demek temsillerin tekrarı, kısımların taaddüdüne işarettir.

  Sual: Şu ikinci temsilin münafıkların nazarına göre, bu makamla münasebeti nedir?


  Elcevap: Kur’ân-ı Kerimin muhataplarından tabaka-i ûlâda veya saff-ı evvelde olanlar, daima sahrâlarda gezen çöl adamlarıdır. Bunlar, bilumum bu hadiseyi ya görmüşler veya ebnâ-yı cinslerinden işitmişlerdir. Hem böyle ateş yakmak meselesi efkâr-ı amme ile alâkadardır. Ve bu hadise onlara bir darb-ı mesel kadar tesir eder. Sonra ikinci temsilin birinci temsille münasebeti pek aşikârdır. Zira, o ona ikmal edici bir tetimmedir. Hattâ çok noktalarda da ittihadları vardır.


  adâvet: düşmanlık alâkadar: alâkalı, ilgili
  bilumum: bütünüyle, tamamıyla cemiyet: topluluk, toplum
  darb-ı mesel: meşhur söz, atasözü ebnâ-yı cins: kendi cinsinden olanlar, insanlar
  ecnebî: yabancı efkâr-ı âmme: genel düşünce, kamuoyu
  envâ: çeşitler, türler eşya: şeyler, varlıklar
  ferahnâk: neş’eli, sevinçli hâdisat: hadiseler, olaylar
  hülâsa: özet ihata etmek: kuşatmak, çepe çevre sarmak
  ikmal etmek: tamamlamak iktiza: gerektirme
  ittifak etmek: anlaşmak, uyuşmak ittihad: birleşme, birlik
  keza: bunun gibi, böylece kâinat: evren, bütün yaratılmışlar
  mahlukât: yaratıklar, yaratılanlar mevcudat: varlıklar
  musibet: belâ, sıkıntı muârefe: karşılıklı tanışma
  mâdum: yok mânen: mânevî yönden, psikolojik olarak
  münasebet: bağlantı, ilişki münasip: uygun
  mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan nazar: bakış
  nur-u iman: iman nuru, ışığı, aydınlığı saff-ı evvel: ilk saf, ilk muhataplar, ilk nesil
  sahrâ: alan, geniş saha, çöl süflî: aşağı, alçak
  sükûnet: durgunluk, hareketsizlik taaddüd: çeşitlilik, birden fazla olma
  tabaka-i ûlâ: birinci tabaka, grup tard etmek: kovmak, uzaklaştırmak
  tebşir: müjdeleme temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme
  tesbih: Allah’ı her türlü noksan ve kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma tetimme: ek, tamamlayıcı not
  tevahhuş etmek: korkmak, ürkmek vahşet: ürküntü, korku
  zira: çünkü âmi: basit, sıradan, cahil
  âşikâr: ap açık ünsiyet: alışkanlık, âşinalık
  şedâid: şiddetli durumlar, belâlar

  Yazar : Risale Forum

 10. #50
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Münafıklar Bahsi - Sayfa: 171


  Sonra, bu ikinci temsilin, münafıkların haline beş cihetten münasebeti vardır.

  Birincisi: Her iki taraf da öyle hayrete düşmüşlerdir ki, kendilerine kurtuluş yolları tamamen kapanmış, necat vesileleri kaybolmuştur.

  İkincisi: Her iki taraf da korku şiddetinden, bütün mevcudatın kendilerine düşman olduklarını zannederler. Bir dakika bile ölüm tehlikesinden emin olmazlar.

  Üçüncüsü: Her iki taraf da dehşetin şiddetinden akıllarını kaybetmiş deliler gibi olurlar. Hattâ kılıçların parıltısını görüp gözlerini yummakla veya tüfeklerin seslerini işitip kulaklarını tıkamakla ölümden tahaffuz etmek isteyen veya güneşin gurubunu istemediğinden saatin zembereğini kısaltan ahmaklar gibi bir vaziyet gösterirler. Halbuki kulaklarını tıkamakla veya gözlerini yummakla gök gürültüsünden veya şimşek çakmasından kurtulamazlar.


  Dördüncüsü: Güneş, yağmur, su, ziya, çiçeklere isabet ederse hayat verirler. Nebatata olursa terbiye ve tenmiye ettirirler. Pis şeylere isabet ederlerse kabih kokuları ihdas ederler. Emvat ve ölülere bakarlarsa ufunet tevlid ederler. Kezalik, rahmet ve nimet dahi kendilerine lâyık olan mevkilere isabet etmezler de, onları intizar edip kıymetlerini bilmeyen mevkilere isabet ederlerse zahmetlere ve nikmetlere inkılâp ederler.

  Beşincisi: İkinci temsilin meâliyle münafıkların kıssasının meâli arasında, eczalarına bakılmaksızın münasebet olduğu gibi, her iki tarafın eczaları arasında da münasebetler vardır. Ezcümle, صَيِّبٍ 1 nebatata hayat verdiği gibi, İslâmiyet de ervaha hayat veriyor. Şimşek, gök gürültüsü, va’d, vaîd, yani hayırlı ve zararlı, Allah’ın emirlerine; zulümat da küfrün şüphelerine, nifakın şeklerine işarettir.


  Sonra, bu temsilin cümleleri arasındaki münasebetler:

  Kur’ân-ı Kerim اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِ ﴿ cümlesiyle, “Münafıklar ıssız, korkunç, vahşetli bir sahrâda, karanlıklı bir gecede herbir katresi bir mermi gibi


  Not
  Dipnot-1 Yağmura yakalanan.


  cihet: yön ecza: cüzler, bütünü oluşturan parçalar
  emvat: ölüler ervah: ruhlar
  ezcümle: örneğin, meselâ gurup: batış
  ihdas etmek: ortaya çıkarmak inkılâp etmek: dönüşmek, değişmek
  intizar etmek: beklemek kabih: çirkin
  katre: damla kezalik: bunun gibi
  küfr: inkâr ve inançsızlık kıssa: ibretli hikâye
  mevcudat: varlıklar meâl: mânâ, anlam
  münafık: iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse münasebet: bağlantı, ilişki
  nebatat: bitkiler necat: kurtuluş
  nifak: münafıklık, ikiyüzlülük nikmet: azap, ceza
  nimet: iyilik, lütuf, ihsan rahmet: İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
  sahrâ: çöl tahaffuz etmek: korunmak
  temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme tenmiye: büyütme, geliştirme
  terbiye: belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, ihtiyaçlarını giderme tevlid etmek: üretmek, doğurmak
  ufûnet: pis koku, kokuşmuşluk vahşet: ürküntü, korku
  vaîd: Allah’ın azap ve cezayla korkutması; felâket, cehennem va’d: hayır ve iyilik yapmaya söz verme; rahmet, cennet
  zemberek: hareketi sağlayan güç merkezi ziya: ışık
  zulümat: karanlıklar; dinsizlik, küfür şüpheleri şek: şüphe
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 5/8 İlkİlk 12345678 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •