5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Bakara Sûresi - İman-ı Bilgayb


  ﴿ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 1 Bu cümlenin evvelki cümle ile nazmını icap ettiren münasebet vecihleri ise:

  Bu cümle mü’minleri medheder, evvelki cümle de Kur’ân’ı medheder. Şu her iki medih arasında bir insibab (dökülmek) vardır ki, o onu ister, o onu ister. Çünkü ikinci medih, birinci medhin neticesidir ve birinci medhe bir bürhan-ı innîdir ve hidayetin semeresi ve şahididir. Ve aynı zamanda hidayete bir yardımcı vazifesi görüyor. Çünkü mü’minleri medhetmekte imana gelmek için bir teşvik vardır. Teşvik ise bir nevi hidayettir. اَلَّذِينَ 2 ile مُتَّقِينَ 3 arasındaki münasebete gelince:

  Bunların biri tahliye تَخْلِيَه diğeri tahliye تَحْلِيَه ’dir.Tahliye, تَخْلِيَه tathir etmek ve temizlemektir.Tahliye تَحْلِيَه ise, tezyin etmek ve süslendirmek mânâsınadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup, burada olduğu gibi, daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalb, takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir.


  Not
  Dipnot-1 “Onlar ki gayba inanırlar.” Bakara Sûresi, 2:3.
  Dipnot-2 Onlar ki (bk. n-ḥ-v: İsm-i mevsûl).
  Dipnot-3 “Takvâ sahipleri” Bakara Sûresi, 2:2.


  belâgat: sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi beyanat: açıklamalar
  binaenaleyh: bundan dolayı bürhan-ı innî: olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi
  cihet: yön, taraf câiz: sakıncasız, doğru, geçerli
  fehm: anlayış, kavrayış hidayet: doğru ve hak yol, doğru yolu gösterme
  icap etmek: gerektirmek ilm-i usul: usul ilmi, metodoloji
  intibak etmek: uymak, uygun gelmek istidad: ruhî özellikler; kabiliyet
  i’câz: mu’cize oluş; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülük kaide: kural, prensip
  medh: övmek muhalif: zıt, aykırı
  muhtelif: farklı, değişik murad: istenilen şey
  mutabık: uyumlu, uygun muvafık: uygun
  müfessir: Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan âlim kimse nazm: dizme, tertip edip düzenleme; Kur'ân-ı Kerîmin Allah Teâlâ tarafından dizilen mübârek sözleri, ifadeleri
  nazmetmek: dizmek, tertip edip düzenlemek nükte: ince ve derin mânâ
  semere: meyve, netice, sonuç seyyiat: günahlar, kötülükler
  tabakalar: sınıflar takvâ: Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyma
  tathir etmek: temizlemek tezyin etmek: süslemek
  ulûm-u Arabiye: Arap dili ve edebiyatına ait ilimler vaz etmek: yerlerini belirleyip koymak
  vecih: yön üslûp: ifade ve anlatım tarzı
  şahid: delil, tanık


  Benzer Konular
  Bakara Suresi'nden
  Bakara Suresi'nden https://www.youtube.com/watch?v=Q3Ry6kDrF_k
  Bakara Sûresi: 23.24. Âyet
  Bakara Sûresi: 23.24. Âyet ﻭَﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻓِﻰ ﺭَﻳْﺐٍ Eğer sizler bunun içindekilerden şüphe edi
  Bakara Sûresi - İman-ı Bilahiret
  Bakara Sûresi - İman-ı Bilahiret ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ اُ
  2-Bakara Süresi
  2-Bakara Süresi ... 201 - Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır. 202 - İşte onlar için, kazandıklarından bir nasib vardır.
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - İman-ı Bilgayb - Sayfa: 68


  Kur’ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir:Birincisi, şirki terk,İkincisi, maâsiyi terk,Üçüncüsü, mâsivâullahı terk etmektir.

  Tahliye تَحْلِيَه ise, hasenat ile olur. Hasenat da, ya kalble olur veya kalıp ve bedenle olur veyahut mal ile olur.

  A’mâl-i kalbînin şemsi, imandır.

  A’mâl-i bedeniyenin fihristesi, namazdır.

  A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır.

  S - اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 1 hal iktizasına göre îcaz ise de, aynı mânâyı ifade eden اَلْمُؤْمِنُونَ kelimesine nazaran itnabdır (uzundur). Evet, اَلْ harfi, اَلَّذِينَ 2 ile مُؤْمِنُونَ 3 kelimesi يُؤْمِنُونَ 4 fiiliyle tebdil edilmiştir. Bu itnabın, îcâza tercih sebebi nedir?

  C - اَلَّذِينَ esmâ-i müphemeden olduğundan, onu tayin ve temyiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet, sılasına aittir; başka sıfatlarında hiç kıymet yoktur. Bu ise, burada sılası olan imana büyük bir azamet vermekle insanları iman etmeye teşvik eder.

  Amma مُؤْمِنُونَ kelimesine bedel fiil sigasıyla يُؤْمِنُونَ ’nin tercihi, iman fiilini hayal nazarına gösterip keyfiyetin tasvir edilmesine, dahilî ve haricî delillerin  Not
  Dipnot-1 “Onlar ki gayba inanırlar.” Bakara Sûresi, 2:3.
  Dipnot-2 Onlar ki (bk. n-ḥ-v: İsm-i mevsûl).
  Dipnot-3 Mü'minler, Allah'a inananlar.
  Dipnot-4 İnanırlar.


  azamet: büyüklük a’mâl-i bedeniye: bedenle yapılan ameller; namaz gibi
  a’mâl-i kalbî: kalble yapılan ameller, kalbe ait işler; iman etmek gibi a’mâl-i mâliye: mal ile yapılan ameller; zekat gibi
  delil: işaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey esmâ-i müpheme: gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; yalnız başına müstakil bir mânâ taşımayan ancak kendinden sonra gelen cümle ile (sıla cümlesi) birlikte bir mânâ içeren isimler
  fihriste: özet haricî: dışa ait
  hasenat: iyilikler, sevaplar iktiza: gereklilik
  itnab: sözü uzatma; yeni bir fayda için, maksadı alışılmamış bir tarzda uzun bir söz ile ifade etme keyfiyet: nitelik
  kutb: kutup; eşyayı kendinde toplayan uç, esas maâsi: isyanlar, günahlar
  mâsivâullah: Allah’tan başka her şey nahif: zayıf
  nazar: bakış, görüş remzen: gizli bir mânâyı ince bir işaretle göstererek
  siga: gr. kip, kalıp sıfat: vasıf, özellik, nitelik
  sıla: gr. sıla cümlesi; Arapça’da “ellezî=öyleki” gibi müphem isimlerden hemen sonra gelip öncesini açıklayan cümle tahliye: temizlemek, boşaltmak
  takvâ: Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyma tasvir etmek: canlandırarak anlatmak, şekillendirerek bildirmek
  tayin: belirlemek tebdil: değiştirme
  temyiz: ayırt etme, kapalı bir şeyi anlaşılır kılma îcâz: sözü kısaltma; maksadı az sözle açık ve net bir şekilde ifade etme
  şems: güneş şirk: Allah’a ortak koşma

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - İman-ı Bilgayb - Sayfa: 69


  tecellîsiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir. Evet, delâilin zuhuru nisbetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder. بِالْغَيْبِ 1 yani, nifaksız, ihlâs-ı kalble iman ediyorlar. Veya iman edilen şeyler gayb olmakla beraber iman ediyorlar. Veyahut gaibe veya âlem-i gayba iman ediyorlar.

  İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.

  S - Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir.

  C - Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet, çok defa lisan, insanın tasavvuratından incelerini tabirden âciz olduğu gibi, kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Hattâ belâgat dâhilerinden Sekkâkî gibi bir zât, İmruu’l-Kays veya başka bir bedevînin ibraz ettiği belâgat incelerini kavramamıştır. Maahâzâ, imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır. Meselâ âmi bir adama, bütün cihetleriyle, eczasiyle kudretinde ve tasarrufunda bulunan Sâniin, yarattığı bu âlemin bir cihette Sânii olup olmadığı hakkında bir sorgu yapıldığı zaman, “Hiçbir cihette değildir! Olamaz!” dese kâfidir. Çünkü, nefiy cihetinin, yani Sâni’siz olamayacağının onun vicdanında sabit olduğuna delâlet eder.

  İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre; “Cenâb-ı Hakkın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur” denilmiştir. Öyleyse, iman, Şems-i Ezelîden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki,  Not
  Dipnot-1 Gayba; Bilinmez hâller ve görünmez şeylere.  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
  Sa’d-ı Taftazanî: (bk. bilgiler) Sekkâkî: (bk. bilgiler)
  Sâni: herşeyi san’atlı ve mükemmel bir şekilde yaratan Allah avâm-ı nâs: sıradan insanlar, halk tabakası
  bedevî: çölde yaşayan, göçebe belâgat: sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  cihet: yön, taraf cüz-i ihtiyar: insandaki çok az seçim gücü, irade
  delâil: deliller; işaretler delâlet: işaret etme, gösterme
  dâhi: son derece zeki, deha ve hikmet sahibi kimse ecza: cüzler; parçalar, kısımlar
  gaib: görünmez gayb: görünmeyen
  gayr: başkası hakaik-i diniye: dini esaslar, dini meselelere ait hakikatler, gerçekler
  hakikat: gerçek, asıl ve esas hasıl olma: meydana gelme, oluşma
  ibraz etmek: ortaya koymak, göstermek icmalen: kısaca
  ihlâs-ı kalb: sadece Allah’ın rızasını gözeten kalb samimiyeti ihsan etmek: bağışlamak, lütfetmek, ikram etmek
  ilka etmek: vermek, atmak istimrar: süreklilik, devamlılık
  ittihaz etme: edinme kudret ve tasarrufunda bulunma: güç ve iktidarının uygulama alanında bulunma; iktidar ve icraatı altında buluma
  maahâza: bununla beraber, böyle olmakla birlikte nefy: kabul etmemek, reddetmek
  nifak: münafıklık, ikiyüzlülük sarf: harcamak, kullanmak
  tabir etmek: ifade etmek, söylemek tafsilen: detaylı, ayrıntılı olarak
  tasavvurât: düşünceler, zihinde canlandırılan şeyler, hayaller tasdik etmek: kabul etmek, onaylamak
  tebliğ: bildirmek, ulaştırmak teceddüt: yenilenme, tazelenme
  tecellî: ortaya çıkma, görünme, yansıma tefsir: açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
  vicdan: kalbe ait hislerin mazharı, aynası vicdan-ı beşer: kalbî hislerin mazharı ve aynası olan insan vicdanı
  zaruriyat/zaruriyât-ı diniye: dinin kesin ve belirli hükümleri; içtihat ve yoruma muhtaç olmayan açık hükümleri ziyadeleşmek: fazlalaşmak, artmak
  zuhur: ortaya çıkma âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen
  âlem-i gayb: görünmeyen, fakat mahiyeti Allah tarafından bilinen başka dünya âmi: normal halktan biri
  İmruu’l-Kays: (bk. bilgiler) Şems-i Ezelî: Ezelî güneş; ezelden beri var olan, zamanla kayıtlı olmayan ve bütün tecellilerin kaynağı olan Allah
  şua: ışın, güçlü ışık hüzmesi

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - İman-ı Bilgayb - Sayfa: 70


  vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede, bütün kâinatla bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur ve her şeyle kesb-i muarefe eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i mâneviye husule gelir ki, insan, o kuvvetle her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir vüs’at ve genişlik verir ki, insan o vüs’atle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir.

  Ve keza, iman, Şems-i Ezelîden ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, saadet-i ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltıyla, vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları bir şecere-i tûbâ gibi neşvünemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider.


  1 ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi âşikârdır. Lâkin bedenî ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fâtiha Kur’ân’a, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz; savm, hac, zekât ve sair hakikatleri hâvi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlûkatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin nümunelerine de şâmildir. Meselâ secdede, rükûda, kıyamda olan melâikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir.

  S – يُقِيمُونَ 2 ’nin fiil sîgasıyla zikrinde ne hikmet vardır?

  C - Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve âlem-i İslâma yayılmış olan o intibah-ı ruhanîyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle sâmi’lerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır.  Not
  Dipnot-1 “Namazı dos doğru kılarlar.” Bakara Sûresi, 2:3.
  Dipnot-2 “Namazlarını kılarlar.” Bakara Sûresi, 2:3.  Fâtiha: Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fâtiha Sûresi bedenî ibadet: bedene ait, bedenle yapılan ibadet—namaz gibi
  ebed: sonu olmayan, sonsuz fihrist/fihriste: öz, özet, çekirdek
  fitrî: yaratılıştan gelen hadise: olay
  hakikat: esas, asıl halet: hâl, durum
  hasenat: iyilikler, sevaplar hikmet: sır, gaye
  husule gelmek: oluşmak, meydana gelmek hâvi: içeren, içine alan
  idrak: kavrayış, anlayış ihsan: bağış, lütuf
  ihtar etmek: uyarmak, ikaz etmek ihtiyarî: isteğe ait, iradeye bağlı, kendi isteğiyle tercih etme
  ikaz etmek: uyarmak intibah-ı ruhanî: ruhî uyanış, gafletten sıyrılma
  istidat: kabiliyet ve yetenek kesb-i muarefe etmek: tanışmak, tanışıklık kazanmak
  keza: böylece, bunun gibi kuvve-i mâneviye: mânevi güç, kuvvet
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar kıyam: namazda ayakta durmak
  lâkin: ama, fakat mahlûkat: yaratılmışlar, varlıklar
  melâike: melekler muhatab: seslenilen, kendisiyle konuşulan
  mukavemet: dayanıklılık, direnç muntazam: düzenli, intizamlı
  musibet: belâ, felaket neşvünema: büyüyüp gelişme
  nümune: örnek peyda olmak: meydana gelmek, belirmek
  ruh: canlı, şuurlu, çevresini görüp gösteren hayat kaynağı rükû: namazda beli bükerek eğilmek
  saadet-i ebediye: sonu olmayan, sonsuz mutluluk sair: diğer
  savm: oruç secde: namazda alın üzeri yere kapanmak
  sâmi’: işiten, duyan sîga: gr. kip, kalıp
  taat: itaat, Allah’ın emirlerine uyma tahsis: hâs kılma, ayırma, özelleştirme; özel olarak seçilme
  tasvir etmek: canlandırarak anlatmak, şekillendirerek bildirmek vicdan: kalbe ait hislerin mazharı ve aynası
  vüs’at: genişlik âlem-i İslâm: İslâm âlemi, İslâm dünyası
  ünsiyet: alışkanlık, dostluk Şems-i Ezelî: Ezelî güneş; ezelden beri var olan, zamanla kayıtlı olmayan ve bütün tecellilerin kaynağı olan Allah
  şecere-i tûbâ: Cennetteki tûba ağacı şâmil: kapsayan, içine alan

  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - İman-ı Bilgayb - Sayfa: 71


  Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaa sevk ettiren malûm âletin sesi gibi, âlem sahrasında dağılmış insanları cemaate dâvet eden ezan-ı Muhammedînin (a.s.m.) o tatlı sesiyle, ibadete ve cemaate bir meyil, bir şevk husule gelir.

  S –يُصَلُّونَ 1 kelimesine bedel, itnablı يُقِيمُونَ الصَّلوةَ 2 ’nin zikrinde ne hikmet vardır?


  C - Namazda lâzım olan tâdil-i erkân, müdavemet, muhafazagibi “ikame”nin mânâlarını müraat etmeye işarettir.

  Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe’nindendir. Namazın erkânı, Fütuhat-ı Mekkiye’nin şerh ettiği gibi, öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini celb etmek, namazın şe’nindendir. Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde mânevî huzuruna yapılan bir dâvettir. Bu dâvetin şe’nindendir ki, her kalb, kemâl-i şevk ve iştiyakla icabet etsin ve mi’racvâri olan o yüksek münâcâta mazhar olsun.

  Namaz, kalblerde azamet-i İlâhiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlâhiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbânîye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesiledir. Zaten insan, medenî olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî hayatını kurtarmak için, o kanun-u İlâhîye muhtaçtır. O vesileye müraat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer.  Not
  Dipnot-1 Namaz kılarlar.
  Dipnot-2 “Namazı (ikame ederler) dos doğru kılarlar.” Bakara Sûresi, 2:3.  Fütuhat-ı Mekkiye: (bk. bilgiler) Hâlık-ı Zülcelâl: sonsuz büyüklük, haşmet sahibi olan ve her şeyi yaratan Allah
  adâlet-i İlâhîye: Allah’ın adaleti azamet-i İlâhiye: Allah’ın azameti, büyüklüğü
  bilâhare: daha sonra celb etmek: çekmek
  celb ve cezb etmek: kendine çekmek cemaat: namazı beraber kılan topluluk
  efrad: fertler, bireyler erkân: temel esaslar, şartlar; namazdaki secde gibi
  esrar: sırlar ezan-ı Muhammedî (a.s.m.): Hz. Muhammed’in (a.s.m.) tebliğ ettiği din olan islâmiyette, insanları ibadet yapmaya çağıran davet
  hikmet: sebep, sır, gaye husule gelmek: meydana gelmek
  hâsir: zarara uğrayan, zarar eden hâvi: kapsama, içine alma
  icabet: kabul etmek idame: devam ettirme
  ikame: yerine getirme, namazı dosdoğru kılma imtisal ettirmek: boyun eğdirmek
  itaat: emre uyma, boyun eğme; Allah’ın emirlerine uyma, yasaklarından sakınma itnab: sözü uzatma; yeni bir fayda için, maksadı alışılmamış şekilde uzun bir söz ile ifade etme
  içtima: toplanmak içtimaî hayat: sosyal hayat
  iştiyak: aşırı arzu ve istek kanun-u İlahî: Allah’ın koyduğu kanun
  kemâl-i şevk: tam bir istek ve arzu malûm: bilinen
  mazhar olma: erişme, nail olma mi’raçvâri: âdeta Peygamberimizin (a.s.m.) miraçta Allah’ın huzuruna yükselişi gibi
  muhabbet: sevgi muhafaza: koruma
  müdavemet: devam etme, aralıksız yapma münâcât: yakarış, dua
  müraat etme: riayet etme, uygun hareket etme, gözetme nezih: kirden arınmış
  nizam-ı Rabbânîye: bütün âlemleri idare ve terbiye eden Allah’ın kanunu, nizamı ruh: canlı, şuurlu, çevresini görüp gösteren nurlu varlık
  sahra: çöl sevk ettirmek: yönlendirmek
  tayin: belirleme tespit: sağlam şekilde yerleştirme
  tevcih ettirmek: yöneltmek tâdil-i erkân: namazı şartlarına uygun şekilde kılma ve rüku ve secde gibi temel esasların arasında biraz bekleme
  ulvî: yüksek, yüce vicdan: kalbe ait hislerin mazharı, aynası
  yegâne: tek, eşsiz, benzersiz zarfında: süresi içinde
  âlem: dünya şerh: geniş açıklama, izah etme
  şe’n: özellik

  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •