4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır?


  Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır?


  Kur’ân;


  • Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
  • ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,
  • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,
  • ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı,
  • ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın miftahı,
  • ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,
  • ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi,
  • ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,
  • ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,
  • ve zat ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,
  • ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı,
  • ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,  avâlim-i uhreviye: öldükten sonraki hayata ait dünyalar, âhiret âlemleri bürhan-ı kàtı: kesin delil
  cihet: taraf, yön esma-i İlâhiye: Allah’ın isimleri
  esmâ: Allah’ın isimleri hakàik: hakikatler, gerçekler
  hendese: plân, proje hikmet-i hakikiye: kâinatın yaratılışındaki İlâhi gaye, sır ve gerçekleri bildiren ilim
  hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniye: kusur ve aczden yüce olan Allah’ın ezelî konuşmaları iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye: Allah’ın sonsuz rahmetiyle kullarına ebediyen lütuf ve iyilikte bulunması
  insaniyet-i kübrâ: en büyük insanlık, insana yakışır hâl ve davranış prensiplerinin tümünü üzerinde toplayan İslâmiyet kavl-i şârih: açıklayıcı söz; kesin delil
  keşşâf: keşfeden, gizli şeyleri bulup meydana çıkaran kitab-ı kebir-i kâinat: büyük kâinat kitabı
  lisan: dil miftah: anahtar
  mukaddes: her türlü çirkinlik ve eksiklikten yüce, kutsal muzmer: gizli, saklı
  : su müfessir: bir şeyi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan
  mürebbî: terbiye edici, eğitici, öğretici mütenevvi: çeşitli
  nev-i beşer: insanlar, insanlık türü sutûr-u hâdisât: Cenab-ı Hak tarafından kâinat kitabında satırlar gibi yazılan olaylar zinciri
  sıfât: sıfatlar; Allah’ın yüce Zâtını niteleyen İlâhî özellikler, ilim, kudret, hayat gibi tefsir-i vâzıh: açık tefsir
  tercüman-ı ebedî: ebedî tercüman tercüman-ı sâtı: parlak, güçlü tercüman
  tercüme-i ezeliye: ezelî tercüme zemin: yeryüzü, dünya
  ziyâ: ışık; parlaklık âlem-i gayb: görünmeyen âlem, âhiret âlemi ve mânevî âlemler
  âlem-i gayb ve şehadet: görünen ve görünmeyen âlem âlem-i insaniyet: insanlık dünyası
  âlem-i mânevî: mânevî âlem, madde ötesi âlem âlem-i şehadet: görünen âlem, dünya
  âyât-ı tekvîniye: kâinattaki Allah’ın varlığına ve birliğine olan deliller şuûn-u İlâhiye: Allah’ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler


  Benzer Konular
  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır? Kur'an, *şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. *ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. *ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri.. *ve zeminde ve gök
  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır? Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri.. ve zeminde ve gökte gizli esma-i İla
  Kur'ân nedir, tarifi nasıldır?
  Kur'ân nedir, tarifi nasıldır? Kur'ân nedir, tarifi nasıldır? Risale-i Nur dersi Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Kur’an nedir, tarifi nasıldır?
  Kur’an nedir, tarifi nasıldır? Günün Risale-i Nur dersi Devami...
  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır? Birinci cüz': Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri... Ve zeminde ve gö
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır? - Sayfa: 27  • ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,
  • ve insanlara
  • hem bir kitab-ı şeriat,
  • bir kitab-ı dua,
  • hem bir kitab-ı hikmet,
  • hem bir kitab-ı ubudiyet,
  • hem bir kitab-ı emir ve dâvet,
  • hem bir kitab-ı zikir,
  • hem bir kitab-ı fikir,
  • hem insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir kitâb-ı mukaddes,
  • hem bütün evliya ve sıddîkînin ve urefa ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitâb-ı semavîdir.


  Kur’ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır.

  • Hem bütün semavât ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır.
  • Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.  Arş-ı Âzam: Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer, makam Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Rab: herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah arz: dünya
  beyan: açıklama, anlatım cihet: şekil, yön
  câmi: kapsamlı evliya: veliler, Allah dostları
  ferman: buyruk, emir hakikî: doğru, gerçek
  hâcât-ı mâneviye: mânevî ihtiyaçlar hâdî: doğru ve hak yolu gösteren
  ibraz etmek: ortaya koymak, göstermek insaniyet: insanlık
  kelâm: ifade, söz kitab-ı dua: dua kitabı
  kitab-ı emir ve dâvet: emir ve hakikate çağrı kitabı kitab-ı fikir: fikir kitabı
  kitab-ı hikmet: hikmet kitabı kitab-ı mukaddes: kutsal kitap
  kitab-ı semâvî: semâdan gelmiş İlâhî kitap kitab-ı ubûdiyet: kulluk kitabı
  kitab-ı zikir: zikir kitabı kitab-ı şeriat: din ve hukuk kitabı
  merci: kaynak, merkez mertebe-i âzam: en büyük mertebe, derece
  mesâk: sevk edilecek yer; hedef ve gayeye ulaştıran yollar mevcudat: varlıklar, var edilenler
  mezâk: zevk, anlayış meşrep: hareket tarzı, metot
  muhakkıkîn: gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen âlimler muhtelif: çeşitli, farklı
  mukaddes: kutsal muvafık: lâyık, uygun
  mükâleme: konuşma mürşid: irşad eden, doğru yolu gösteren
  namına: adına risale: mektup
  rubûbiyet-i mutlaka: mutlak Rablık; Allah’ın bütün varlıklara yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması saadet: mutluluk
  semavat: gökler sıddıkîn: daima doğruluk üzere olan, Allah’a ve peygambere bağlılıkta en ileride olanlar
  tasvir etmek: anlatmak, ifade etmek tazammun etmek: içine almak
  tenvir etmek: aydınlatmak, ışıklandırmak urefâ: ârifler, isim ve sıfatlarıyla Allah’ı hakkıyla tanıyanlar
  İsm-i Âzam: Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır? - Sayfa: 28  • Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir.
  • Hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir.
  • Hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır.
  • Hem İsm-i Âzamın muhîtinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir.
  • Ve şu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı, kemâl-i liyakatle Kur’ân’a verilmiş ve daima da veriliyor.

  Kur’ân’dan sonra, sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise, bir kısmı dahi, has bir itibarla, cüz’î bir ünvan ile, hususî bir tecellî ile, cüz’î bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir.

  Kur’ân, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffâ; ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî; ve  Arş-ı Âzam: büyük arş; Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yer, makam asfiya: Hz. Peygambere vâris olup onun yolundan giden ilim ve takvâ sahibi insanlar
  azamet-i haşmet: haşmetin büyüklüğü beşer: insanlar; insanlık
  bilyakîn: kuşku ve şüpheye yer bırakmayacak kesin bir şekilde cihât-ı sitte: altı yön
  cüz’î: ferdî defter-i iltifâtât-ı Rahmâniye: sonsuz merhamet sahibi olan Allah’ın ihsan ve iltifatlarını içine alan defter
  enbiya: nebiler, peygamberler evham: kuruntular, şüpheler
  evliya: veliler, Allah dostları haysiyetiyle: özelliğiyle, itibarıyla
  hayvânât: hayvanlar hikmet-feşan: hikmetli, hikmet yayan
  hususiyet: özel olma, özel oluş hususî: özel
  hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe icmalen: kısaca, özetle
  ilhamat: ilhamlar; Allah tarafından kalbe gelen mânâlar itibar: bakımından
  kelimât-ı İlâhiye: Allah’a ait kelimeler, sözler kelâm-ı ezelî: ezelî söz
  kelâmullah: Allah’ın kelâmı, sözü kemâl-i liyakat: tam lâyık olma
  kitab-ı mukaddes: kutsal kitap külliyet: kapsamlılık; bütün fertlere hitap etme
  kütüp: kitaplar mecmua: kitap
  meşrep: hareket tarzı, metot muhabere: haberleşme, konuşma
  muhat: kuşatılmış ve kapsamına dâhil olmuş olan etraf, çevre, alan muhtelif: çeşitli, farklı
  muhît: her şeyi kapsayan ve kapsamına dahil eden musaffâ: arınmış, safileşmiş
  mükâleme: konuşma nihayetsiz: sınırsız, sonsuz
  nokta-i istinad: dayanak noktası nokta-i nazar: bakış noktası, açısı
  nüzul: inme rahmet: İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
  rahmet-i vâsia-i muhîta: Allah’ın her şeyi kuşatan geniş rahmeti, merhamet ve şefkati risale: mektup, küçük çaplı kitap
  rububiyet: Rablık; herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması sair: diğer, başka
  saltanat-ı âmme-i Sübhâniye: her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah’ın her şeye hükmeden, her şeyi kuşatan saltanatı, sınırsız egemenliği suhuf: sahifeler; bâzı peygamberlere gelen kutsal sayfalar
  tazammun etmek: içine almak tecellî: yansıma, görünme
  teftiş etmek: denetlemek ulûhiyet: ilâhlık
  vahy-i semâvî: Allah tarafından peygambere gelen vahiy zulümat: karanlıklar
  zâhir: açık, gözle görülür İsm-i Âzam: Cenab-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
  şübehat: şüpheler, tereddütler

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır? - Sayfa: 29


  hedefi ve gayesi bilmüşahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe hâlis hidayet; üstü bizzarure envar-ı iman; altı biilmelyakîn delil ve burhan; sağı bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan; solu biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz’an; meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir.
  Said Nursî
  biaynelyakîn: gözlem ve müşahedeye dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesinlikle bihakkalyakîn: bizzat yaşamak suretiyle, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesinlikle
  biilmelyakîn: kesin delile dayanarak, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesinlikle bilbedâhe: apaçık bir şekilde
  bilmüşahede: gözle görülür bir şekilde bittecrübe: tecrübeyle
  bizzarure: ister istemez, zorunlu olarak bi’l-hadsi’s-sâdık: doğru ve yanılmaz bir sezgi ve kavrayışla
  burhan: güçlü ve sarsılmaz delil, kanıt dâr-ı cinân: cennet yurdu
  envar-ı iman: iman nurları hidayet: doğru ve hak yol, İslâmiyet
  hâlis: içten, katıksız, samimi kitab-ı semâvî: İlâhî kitap
  makbul-ü melek ve ins ve cân: melek, insan ve cinlerin kabul edip inandığı şey rahmet-i Rahmân: rahmeti sınırsız olan Allah’ın şefkat ve merhameti
  revac: kıymet, değer saadet-i ebediye: sonu olmayan, sonsuz mutluluk
  teshir-i akıl ve iz’an: aklı ikna edip boyun eğdirme ve itaat ettirme teslim-i kalb: kalbin teslimiyeti

  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •