Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym


HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN sayısız ayette övdüğü ve YÜCE KİTABIN’DA seni alemlere rahmet olsun diye gönderdim dediği PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN görevlerini ve HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN yanındaki yerini biliyormuyuz yada ne kadarını biliyoruz?.

bu gün O’NUN S.A.V sünnetine (uygulamalarına) ve sahih hadislerine (sözlerine) uyulmalımıdır,uyulmamalımıdır gibi acaip bir tartışma yapılıyorken bakınız HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH HAZRETİ KUR’ANIN Ayeti Kerimelerinde mübarek kıldığı PEYGAMBER’İ S.A.V için ne buyuruyor :

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.

3.Sure ÂLİ İMRÂN - 32.ayet

bu önemli meseleye vurgu yapılıyor ve aynı sure 100 ayet sonra yine buyuruluyorki:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

3.Sure ÂLİ İMRÂN - 132.ayetve yine HAZRETİ KUR’ANDA PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN S.A.V, bilhassa inananlar için HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN büyük bir lütfu olduğu belirtilmekte,

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

21 Sure ENBİYÂ - 107.ayet

yine O, insanlar için en güzel bir örnek şahsiyet olarak gösterilmekte,

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

33 Sure AHZÂB - 21.ayet

O'na insanlara tebliğ edip öğretmesi ve açıklaması için HAZRETİ KUR’ANIN verildiğni

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.

16 Sure NAHL - 44.ayet
ve yine aynı sure 20 ayet sonra:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.

16 Sure NAHL - 64.ayet

açıklamak görevini O’NA s.a.v vermiştir..O’DA sünneti(uygulamaları) ve hadisleri(sözleri) ile müslümanlara dinlerini öğretmiştir. çünkü HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH Hazreti Kur’an hakkında her kafadan bir sesin çıkmasını istememektedir.zira Peygamberler aleyhümüsselam Yüce ALLAH celle celalüh’ün isteği dışında hareket etmezler(istemeksizin yaptıkları hatalar hariç).kendilerinden bir şey katmazlar.HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH ne emrediyorsa onu bildirirler.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym


1 - İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
2 -(Muhammed) sapmadı azmadı.
3 - O hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
4 - O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir


53 Sure NECM - 1,2,3,4 ayetler

Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.

69 sure HÂKKA - 44,45,46


De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O’ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”

18 Sure KEHF - 26.ayet


evet bunun yanında aklınıza şöyle bir soruda gelebilir.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V vefat buyurmuştur acaba bu hükümler değişmiş olabilirmi hala PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN S.A.V sünnetine ve sahih hadislerine uymak zorundamıyız.

HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH hükümleri hakkında ne buyuyor okuyalım:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym


"Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın."

33 suresi Ahzab-62.ayet

Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı.

4.Sure Nisâ -64.ayet

HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH ve RASULÜ S.A.V bu dünya ve ahirette yar ve yardımcımız olsun.ALLAH’A emanet olunuz.