Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 2/2 İlkİlk 12
15 sonuçtan 11 ile 15 arası

 1. #11
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 864 + 66388


  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  12
  Peder ve validem ve cümle arkadaşlarım ve biraderim Ali çok selâm edip, iki ellerinden
  öper ve dua etmektedirler.
  Kuleönü'nde Sofuoğlu Talebeniz Mustafa Hulûsi (r.h.)
  6. Yerde iken Arş-ı Azamı ve İsrafilin azamet-i heykelini
  temaşa eden Gavs-ı Azam
  11
  İşte, gel bak, bu harika Zatın yüzer zahir ve bahir kati mucizelerinin kuvvetine ve
  dinindeki binler ali ve esaslı hakikatlerine istinaden bütün davalarının esası ve bütün
  hayatının gayesi, Vacibü'l-Vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve
  şehadet ve o Vacibü'l-Vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi
  güneşi ve Halıkımızın en parlak bir bürhanı bu
  "Habibullah" denilen Zattır ki, onun şehadetini
  teyid ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var.
  · Birincisi:
  "Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali (r.a.) ve
  yerde iken Arş-ı Azamı ve İsrafilin azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam (k.s.) gibi
  keskin nazar ve gaybin gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azimeyi cami ve
  Al-i
  Muhammed (Aleyhissalatü Vesselam)
  namıyla şöhretşiar-ı alem olan cemaat-i nuraniyenin
  icma ile tasdikleridir.
  · İkincisi: Bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, hayat-ı içtimaiyeden ve efkar-ı siyasiyeden
  hali ve kitapsız ve Fetret Asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve
  malumatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad
  ve rehber ve diplomat ve hakim-i adil olarak şarktan garba kadar cihanpesendane idare eden
  ve
  "Sahabe" namıyla dünyada namdar olan cemaat-i meşhurenin ittifakla can ve mallarını,
  peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir.
  · Üçüncüsü: Her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif
  mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının cemaati
  uzmasının tevafukla ve ilmelyakin derecesinde tasdikleridir.
  Demek, bu Zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve
  sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir, diye
  hükmetti.
  İşte, Asr-ı Saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o
  medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak, Birinci Makamın On Altıncı
  Mertebesinde böyle,
  “Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O öyle bir Vacibü'l-Vücud ve
  Vahidü'I-Ehaddir ki, Onun vücub-u vücuduna ve vahdetine tenezzülat-ı İlahiyeyi,
  mükaleme-i Sübhaniyeyi, taarrüfat-ı Rabbaniyeyi, kullarının dualarına mukabele-i
  Rahmaniyeyi ve varlığını mahlukatına hissettirmesini tazammun eden bütün gerçek
  vahiylerin icmaı, delalet eder. Ve keza teveddüdat-ı İlahiyeyi, mahlukatının dualarına
  icabat-ı Rahmaniyeyi kullarının istigaselerine olan imdadat-ı Rabbaniyeyi ve masnuatının
  vücuduna olan ihsanat-ı Sübhaniyeyi tazammun eden ilhamat-ı sadıkanın ittifakı da Onun
  vücub-u vücuduna ve vahdetine delalet eder.”
  denilmiştir.
  11
  Mektubat, On dokuzuncu mektup, s.315-316.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 2. #12
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 864 + 66388


  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  13
  Baki olan yalnız Allah'tır.
  Said Nursî
  7.
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm12
  Hem
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden
  Ümmü Eymen demiş:
  "Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve
  susuzluktan şikâyet etmedi-ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde."
  13
  Murdiası olan Halime-i Sa'diye'nin malında ve keçilerinin sütünde, kabilesinin hilâfına
  olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vakıa hem meşhurdur, hem katidir.
  14
  Hem sinek onu tâciz etmezdi, onun cesed-i mübarekine ve libasına konmazdı.
  15 Nasıl ki,
  evlâdından Seyyid Abdülkadir-i Geylânî (k.s.) dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı; sinek ona
  da konmazdı.
  16
  8.
  Fâş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı, fâş etmeye mecbur oldum.17
  Şöyle ki:
  Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı
  manevisi
  "Ferid" makamına mazhar oldukları için, değil hususi bir memleketin kutbu, belki
  ekseriyet-i mutlakayla Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın tasarrufundan hariç olduğunu ve
  onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya
  mecbur olmuyor. Ben, eskide, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini, o imamlardan birisini
  zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, Gavs-ı Âzam'da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber,
  "Ferdiyet"
  dahi bulunduğundan, ahirzamanda, şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o
  Ferdiyet makamının mazharıdır. Bu gizlenmeye lâyık olan bu sırr-ı azime binaen Mekke-i
  Mükerremede dahi-farz-ı muhal olarak-Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan
  dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp, o mübarek kutb-u âzamın itirazını iltifat ve
  selam suretinde telâkki edip, teveccühünü de kazanmak için, medâr-ı itiraz noktaları o büyük
  üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir.
  Evet, kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayat ve cihanı sarsacak
  hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak
  gerektir.
  12
  Mektubat, Ondokuzuncu Mektup, s.176.
  13
  Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:315; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:752;
  Beyhakî, Delâi-lü'n-Nübüvve: 6:125.
  14
  Es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 20:192-193; el-Heyse-mî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:220-221; Ebû
  Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:111-113; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:273; Kadı Iyâz, eşŞifâ,
  1:366; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şi-fâ, 1:750; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:313.
  15
  Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:319; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:753;
  Şa'rânî, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, 1:109.
  16
  Nebhani, Camiu Keramati’l-Evliya, 2:203.
  17
  Kastamonu Lâhikası, 120.Lahika, s.242-243.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 3. #13
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 864 + 66388


  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  14
  "Onlar dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler."
  18
  ayetinin sırr-ı işarisiyle, ahireti
  bildikleri ve İmân ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki
  bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve âkıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle,
  hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman sâfi lezzete tercih etmek, bu zamanın
  dehşetli bir marazı, bir musibetidir. O musibet sırrıyla, hakikî müminler dahi bazan ehl-i
  dalâlete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i
  Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin.
  Said Nursî
  9.
  Cem-i Kutbiyet ve Ferdiyet ve Gavsiyet19
  Hazret-i Şeyh, veraset-i mutlaka noktasında,
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın
  kadem-i mübarekini omuzunda gördüğü için, kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan
  bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen, temeddüh ve iftihar değil, belki tahdis-i nimet ve âli bir
  şükürdür. Yalnız bu kadar var ki, muhibbiyet makamı olan makam-ı niyazdan mahbubiyet
  makamı olan nazdarlık makamına çıkmış. Yani tarik-i acz ve fakrdan, meşreb-i aşk ve istiğraka
  girmiş. Ve kendine olan niam-ı azime-i İlâhiyeyi yâd edip, bihakkın müftehirane şükretmiştir.
  Keramet, mucize gibi Cenab-ı Hakkın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır; beşerin fiili
  değildir. O keramete mazhar olan zat ise, bazan biliyor, bazan bilmiyor, vukuundan sonra
  bilir. Keramete mazhariyetini kablelvuku bilen ve ikram-ı İlâhîye ihtiyariyle tevfik-i hareket
  eden kısım, eğer enaniyetten bütün bütün tecerrüd etmişse ve Hazret-i Gavs gibi kudsiyet
  kesb etmişse, Cenab-ı Hakkın izniyle, o kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar, bilir
  ve bildirir. Fakat bununla beraber, madem o keramet ikramdır; bütün tafsilatıyla keramet
  sahibine de meşhud olmak lâzım değildir. Bu sırra binaen, Hazret-i Şeyh, ilâm-ı Rabbanî ve
  izn-i İlâhî ile bu asrı görmüş ve hizmet-i Kur'âniyenin etrafında bizleri müşahede edip nazar-ı
  şefkatiyle bakmış. O beş satır, sırf bir keramet ve intak-ı bilhak ve bir ikram-ı İlâhî ve veraset-i
  Nebeviye itibarıyla zuhur ettiğinden, mucizevârî, kudret-i beşer fevkinde bir şekil almış. Sun'î,
  irade-i şeyh ile olduğu değildir. Çünkü intaktır. Ruh-u kudsîsi hissetmiş, görmüş. İrade ve
  ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekâtını ihâta edemez. Lisan, ne kadar aklın dekaik-i
  tasavvuratının tercümesinde âciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaik-ı harekâtının derkinde o
  derece âcizdir.
  Hazret-i Gavs, o derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o derece harika bir keramete
  mazhardır ki, kâfirlerin bir kısmı demiş:
  "Biz İslâmiyeti kabul edemiyoruz; fakat Abdülkadir-i
  Geylânî'yi de inkâr edemiyoruz."
  Hem evliyayı inkâr eden Vahhâbînin müfrit kısmı dahi
  Hazret-i Şeyhi inkâr edemiyorlar. Evliya, onun derece-i celâletine yetişmediği bütün ehl-i
  tarikatça teslim edilmiştir.
  İşte böyle güneş gibi bir mucize-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm, yüksek ve
  sönmez bir bârika-i İslâmiyet olan bir zât-ı nuranînin, gayb-âşinâ nazarıyla asrımızı görüp,
  böyle bir keramet izhariyle teselli verip teşci etmek şe'nindendir. Acaba hiç mümkün müdür
  ki,
  "Sultanü'l-Evliya" makamını ihraz etmiş ve hamiyet-i İslâmiye ile zamanındaki padişahları
  titretmiş ve kuvve-i kudsiye ile mazi ve müstakbeli hazır gibi izn-i İlâhî ile görmüş ve
  mematında dahi hayatındaki gibi dâimî tasarrufu bulunduğu tasdik edilmiş olan bir
  18
  İbrahim Sûresi: 14:3.
  19
  Sikke-i Tasdik-ı Gaybi, Sekizinci Lem’a, s.217-219.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 4. #14
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 864 + 66388


  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  15
  kahraman-ı velâyet, bu asrımıza ve bu asır içindeki kemal-i acz ve zaaf ile Kur'ân'ın
  hizmetinde çalışan ve insafsız düşmanların hücumuna mâruz ve teselli ve temine muhtaç
  biçare, Kur'ân'ın hâdimlerine ve talebelerine lâkayt kalabilir mi? Hiç mümkün müdür ki,
  bizimle münasebettar olmasın? Sekiz, dokuz, belki on beş kuvvetli delilden kat-ı nazar, ednâ
  bir işaret kelâmında bulunsa, bize baktığına delâlet eder; hafî bir işaret etse kâfidir. Çünkü,
  makam iktiza ediyor, mutabık-ı mukteza-yı haldir ve münasebet kavîdir.
  Ey benimle beraber Hazret-i Şeyhin teveccüh ve duasına mazhar kardeşlerim! Şu
  Üstadımız, bizi istikbalde adem zulümatı içinde düşünüp bizimle meşgul olurken, biz o
  mâzide mevcud ve nur perdeleri içinde üstadımızı ve üstadımızın üstadı ve ceddi olan
  Fahrü'l-âlemin Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin
  teveccühlerinden gaflet etmek, onlara
  istinad etmemek lâyık mıdır? Madem onlar bizi düşünüyorlar; biz de bütün kuvvet ve
  ruhumuzla onlara itimad edip ve emirlerine bilâ kayd ü şart itâat etmeliyiz.
  Ehl-i dünyanın telsiz, telgraf ve telefonları şarktan garba gittiği gibi, işte ehl-i hakikatin
  de mâziden, dokuz yüz sene mesafe-i azîmeden müstakbele böyle mânevi telefonları
  işleyebilir ve mânevi teleskopları görebilir. Malûmdur ki, zayıf emareler, içtima ettikçe kuvvet
  bulur, delil hükmüne geçer. İncecik ipler, içtima ettikçe kopmaz, halat olur. Küllî, umumî
  kayıtlar, içtima ettikçe hususiyet peyda edip taayyün eder. Bu sırra binaen, Hazret-i Şeyhin
  bu beş satırında sekiz-dokuz kuvvetli işaretin içtimaında hiç şek ve şüphe bırakmadı ki,
  Hazret-i Şeyh, şimdiki Kur'ân-ı Hakîmin şakirtlerine biiznillâh üstadlık ediyor, bihavlillâh
  şefkati altında himaye ediyor.
  Cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet İle üç sütun üzerine durur.
  Râyet-i ulviyet-i Şeyh-i hakkanîdir hitab-ı Abdülkadir.
  İlham-ı Hüdâ, kitab-ı Abdülkadir.
  Bâzü'l-eşheb ferd-i ferîd-i deveran.
  Gavs-ı âzam Cenab-ı Abdülkadir.
  20
  Said Nursî
  10.
  Bu vakıa ehl-i keşifçe vaki ve meşhud olmuştur. 21
  Ben (Şamlı Hafız Tevfik) Üstadımdan işittim ki:
  "Hazret-i Mevlana (k.s.) Hindistan'dan tarik-ı Nakşiyi getirdiği vakit, Bağdat dairesi, Şah-ı
  Geylani'nin (k.s.) badel-memat, hayatta olduğu gibi, tasarrufunda idi.
  Hazret-i Mevlana'nın (k.s.) manen tasarrufu cay-ı kabul göremedi. Şah-ı Nakşibend'le (k.s.)
  İmam-ı Rabbani'nin (k.s.) ruhaniyetleri Bağdad'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek
  rica etmişler ki:
  20
  Lemalar, Sekizinci Lem’a, s.133-134.
  21
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar, s.28-29.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 5. #15
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 864 + 66388


  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  16
  'Mevlana Halid (k.s.) senin evladındır, kabul et. Şah-ı Geylani (k.s.) onların iltimasını kabul
  ederek, Mevlana Halidi' kabul etmiş.
  Ondan sonra birden Mevlana Halid (k.s.) parlamış.
  Bu vakıa ehl-i keşifçe vaki ve meşhud olmuştur.
  O hadise-i ruhaniyeyi o zaman ehl-i velayetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı da rüya ile
  görmüşler."
  (Üstadımın sözü burada tamam oldu.)
  “Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır, şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. “
  İnşirah Suresi 5. ve 6. Ayetler
  Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz.
  Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız.
  Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz.
  Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz.
  Dua etmeye imkânınız varken, dua ediniz.
  Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.
  Abdulkadir Geylani
  Gavs-ül Azam
  Kutb-i Rabbani
  Sultan-ül Evliya
  BELGEYİ RİSALEDEN DERLEME YAPARAK EKLEDİM. (6 AYDA ANCAK DERLEDİM.)

  Said bin Erdoğan
  Bursa 2009

  Yazar : Risale Forum
  Konu müdavim tarafından (01-06-2012 Saat 21:50 ) değiştirilmiştir.
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222