Allah Kalplerinize BakarCenâb-ı Hak buyuruyor:
"De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kâdirdir." (Âl-i İmrân, 29)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
"Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar." (Müslim, Birr 33. İbni Mâce, Zühd 9)


İnsanlar genellikle dış görünüşe önem verirler. Güzel ve yakışıklı olanlarla varlıklı kimseler toplumda daha büyük itibar görürler. Çirkin ve fakir olanlara pek değer verilmez. Bu ölçüler ruh ve gönül dünyasını tanımayan sığ ve sathî kimselerin değer ölçüleridir.
Allah Teâlâ ise insanların davranışlarını iyi ve kötü olarak değerlendirirken ne beden güzelliğine, ne de mal varlığına bakar; çünkü bunlar gelip geçici değer ölçüleridir. Önemli olan ruh güzelliği ve gönül zenginliğidir. Daha da önemlisi bu ruh güzelliği ile gönül zenginliğinin iyi hâl, güzel davranış ve samimi ibadetler olarak dışa yansımasıdır. İnsanlara iyilik yapma heyecanıyla, Allah'a kulluk edebilme aşkıyla yaşamaktır. Kalıcı olan, insanın gerçek değerini ortaya çıkaran işte bu meziyetleridir. (Riyâzü's Sâlihîn 1. Cilt, 118. Sayfa, Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Kaadir: Her şeye gücü yeten, ölçen, tanzim eden, plânlayan, hükmeden, takdir eden, tam bir kudret sahibi olan ve istediğini, dilediği şekilde yapmaya gücü yeten demektir.


Kısa Günün Kârı
Allah Teâlâ ibadetleri ve güzel davranışları değerlendirirken samimiyet derecesini, ihlâs ve iyi niyeti esas alır. Kalb, Allah'ın çok değer verdiği, devamlı surette bakıp kontrol ettiği bir merkezdir. Bu sebeple onu kötü duygulardan arındırmak, dinin tavsiye ettiği güzel hâl ve davranışlara sahip kılmak gerekir.


Lügatçe
sığ: Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.) 2. Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.
sathî: Yüzeysel.
meziyet: Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik.


"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.