Sayfa 21/21 İlkİlk ... 111718192021
202 sonuçtan 201 ile 202 arası

Konu: Tefeül...

 1. #201
  uğur çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 99 + 1246


  Cevap: Tefeül...

  MESNEVİ-İ NURİYE DERSLERİ 3.10.LEM’ALAR(DEVAMI)
  ONUNCU LEM’A
  Arkadaş! Hayat ve ihya ve zevilhayatla herbir cüz ve cüz’îye ve herbir küll ve küllîye ve kâinatın heyet-i mecmuasına darb edilen tevhid hâtemlerinden bir kısım misalleri, mezkûr beyanattan anlaşıldı. Şimdi dinle: Envâ ve külliyat üstüne vaz edilen vahdaniyet sikkelerinden bir taneyi zikredeceğiz. Şöyle ki:

  Tek bir semere ile semeredar şecerenin yaratılışlarındaki suubet ve suhulet birdir. Çünkü ikisi de bir merkeze bakar, bir kanuna bağlıdır, terbiye ve keyfiyetleri birdir. Malûmdur ki, merkezin ittihadı, kanunun vahdeti, terbiyenin vahdaniyeti sayesinde külfet, meşakkat, masraf azalır ve öyle bir kolaylık hâsıl olur ki, pek çok semereleri olan bir ağaç yed-i vâhide, tek bir semerenin yapılışı da eyâdi-i kesireye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları suhuletçe bir olur. Ve aralarında yaratılışça fark yoktur. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin terbiyesi için lâzım olan cihazat ve âlat ve edevat ve saire, bir adam tarafından yapılan semeredar şecerenin terbiye ve yapılması için de aynen o kadar malzeme lâzımdır. Yalnız keyfiyetçe fark olabilir.

  Meselâ: Bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar âlât, edevat ve makine lâzımdır; bir neferin elbisesi için de o kadar âlât ve edevat lâzımdır. Ve keza, bir kitabın bin nüshasıyla bir nüshasının ücreti matbaaca birdir. Bazan da tek bir nüshanın tab’ı, daha fazla bir ücrete tâbi tutulur. Buna kıyasen, bir matbaayı bırakıp çok matbaalara başvurulursa, bir kaç kat fazla ücretlerin verilmesi lâzım gelir.

  Evet, kesret vahdete isnad edilmediği takdirde, vahdeti kesrete isnad etmek mecburiyeti hasıl olur. Demek, dağınık bir nev’in icadındaki suhulet-i harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır.

  Lügatler :
  adem : hiçlik, yokluk
  âlât : aletler
  aynen : tıpkı, tıpkısı, tamamıyla
  âzâ-yı esasiye : temel organlar

  beyan : açıklama, izah
  binaenaleyh : bundan dolayı
  cihazat : cihazlar, donanım
  cins : tür, çeşit

  cüz : bölüm, kısım, parça
  cüz’î : küçük

  darb edilen : basılan; vurulan
  delâlet etmek : delil olmak, göster-mek
  derece-i imtinâ : imkânsızlık derecesi, olması mümkün olmamak
  edevat : edatlar; araçlar
  efrad : fertler
  envâ : çeşitler, türler
  eser-i san'at : san’at eseri
  eyâdi-i kesire : çok eller
  hasıl olmak : meydana gelmek

  heyet-i mecmua : genel yapı, bütün fertlerin tamamı
  icad : var etme, yaratma
  ihya : hayat verme, diriltme
  inşa : belirli unsurları kullanarak yaratma
  isnad etmek : dayandırmak
  istilzam etmek : gerektirmek; şart kılmak
  ittihad : bir ve tek olma
  kesret : çokluk
  keyfiyet : durum, nitelik, özellik
  keza : aynı, aynı biçimde
  kezalik : bunun gibi
  kıyasen : karşılaştırmak suretiyle
  külfet : güçlük

  küll : bütün
  küllî : bir sınıfın, bir türün bütün fertleri içine alan; tür, cins; kapsamlı varlık

  külliyat : türler ve cinsler gibi topluluklar
  malûm : bilinen, belli
  mecburiyet : zorunluluk
  meşakkat : sıkıntı, zorluk, zahmet
  mevcudat : varlıklar

  mezkûr : anılan, sözü geçen
  misal : benzer, örnek
  muhaliyet : imkânsızlık, olma ihtimâli asla bulunmama
  müşabehet : benzeyiş
  müteşabih : birbirine benzeyen, aralarında benzerlik olan
  mütevafık : birbirine denk olan; uyan
  nefer : asker, er
  nev' : çeşit, tür
  nüsha : kopya
  sair : diğer, başka
  Sâni-i Vâhid : tek olan ve her şeyi san’atlı yapan Allah
  sed çekmek : engel koymak
  semere : meyve
  semeredar : meyveli, verimli
  sır : gizli gerçek
  sikke : damga, mühür
  suhulet : kolaylık
  suhulet-i harika : olağanüstü bir kolaylık
  suhulet-i mutlaka : sınırsız kolaylık
  suubet : zorluk
  şecere : ağaç
  tab’ : basmak
  tâbi tutmak : bağlı kılmak
  takdirde : durumda
  tedarik : bir ihtiyacı sağlama, karşılama
  terbiye : belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, olgunluğa kavuşturma
  tevafuk : uygunluk
  tevdi etmek : bırakmak
  tevhid : birleme, her şeyin bir elde toplanması

  tevhid hâtemleri : her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu gösteren mühürler
  vahdaniyet : birlik
  vahdaniyet sikkeleri : Allah’ın benzersiz ve bir oluşunu ve ortağının bulunmayışını gösteren damgalar
  vahdet : birlik; tek olma
  vaz edilen : konulan, yerleştirilen
  vücub : zorunluluk, gereklilik
  vücud : varlık, var oluş
  yed-i vâhid : tek el
  Zât-ı Vâhid : bir ve tek olan, ortağı olmayan Zât, Allah

  zevilhayat : hayat sahipleri, canlılar
  zikretmek : anmak, belirtmek  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 2. #202
  uğur çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 99 + 1246


  Cevap: Tefeül...

  Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslamiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (A.S.M.) muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u a'zam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadir-i Zülcelal; Mehdi ile de âlem-i İslamın zulümatını dağıtabilir. Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır.

  (Bediüzzaman Said Nursi - 29. Mektub'dan)

  Lügatler
  Âdet :usul, görenek, alışılmış şey, huy, tabiat
  Âhirzaman :dünyanın son zamanı ve son devresi
  Âlem :dünya, kâinat
  Âlem-i İslam :İslam âlemi
  Beyn-essema vel-arz :yer ile gök arasında
  Cenâb-ı Hakk :Hakkın kendisi olan yücelik sahibi Allah
  Cereyan etmek :akmak, gidiş, hareket, akış
  Din-i Ahmedi :Muhammed(a.s.) getirdiği din, İslam
  Ebediyet: sonsuzluk
  Ehl-i Beyt-i Nebevi :Peygamber(a.s.)’ın evine mensup olanlar
  Eser-i himayet :koruma eseri
  Fesad :bozukluk, karışıklık, fenalık, haddi tecavüz edip zulmetmek
  Fesad-ı ümmet :ümmetin karışıklığı, toplumun bozulması
  Hâkim :hükmeden, galip, başkasını müdahale ettirmeden idare eden
  Halife-i Zişan :şan ve şeref sahibi elçi, halife
  Islah :iyileştirmek, düzeltmek
  İcad :yaratma, var etme, vücuda getirmek
  İzâle :gidermek, ortadan kaldırmak
  Kadîr-i Zülcelal :her türlü eksiklikten yüce kuvvet ve kudret sahibi
  Kemâl-i rahmet :tam bir merhamet
  Kutb-u âzam :en büyük kutub, devrin en büyük maneviyat önderi
  Mehdi :hidayete eren veya hidayete vesile olan
  Muhafaza :koruma, saklama
  Muslih :ıslah eden, iyileştiren, terbiye edici
  Mübarek :bereketli, uğurlu, hayırlı, çoğalmış
  Müceddid :yenileyen, yenileyici, her yüzyılda gelip dinin hakikatlerini ihya eden zat
  Müçtehid :ayet ve hadislerden hükümler çıkaran büyük İslam âlimleri
  Mürşid-i ekmel :en mükemmel yol gösterici
  Nev’ :çeşit, sınıf, cins
  Nümune: örnek
  Şeriat-i İslamiye :İslam kanunları, emir ve yasakları
  Teskin :sakinleştirmek, rahatlandırmak, yatıştırmak
  Va’detmek :söz vermek
  Zarfında: içinde
  Zat : hürmete layık kimse, kişi
  Zat-ı Nurani :nurlu zat, nur saçan zat
  Zulümat :karanlıklar, dinsizlik ve zulüm devri

  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

Sayfa 21/21 İlkİlk ... 111718192021

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 105, 108, 111, 117, 121, 125, 127, 130, 137, 142, 149, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 174, 176, 185, 187, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 208, 592, 600, 827, abdini, abduh, abiler, abinin, açacak, acip, adaletli, adalettir, adedince, adi, adıyla, ahenk, âhiretimizi, aile hayatı, aklı, akıldan, alanında, aldatmak, aldıkları, aleme, âlemleri, alınmış, âmî, anarşilik, anarşinin, andan, anlayan, anlıyoruz, aracı, araf, arkadaşı, arınmış, arz, asistanı, asra, asırlara, atmak, avam, aya, âyetlerden, âyine, aynen, ayrılmalı, ayrılış, ayrımı, ağabeyin, ağzı, babacan, bahusus, bakmıyor, bakıyorum, barışı, baskı, bayrak, bayramdaki, bağlamış, bağlantı, bağırarak, bağış, başkasını, başlarında, başlayan, başıboş, başındaki, belgeleri, belirleyen, benim, beraberlik, bertaraf, berzahta, beydavi, beşer, bildim, bilinen, biliniz, bilinmez, bilirsiniz, biliyorlardı, billahi, bilmede, bilmeliyiz, bilmüşahede, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, birlik, bitti, bizimle, bizleri, books, bozulması, boşa, budur, bulamaz, buldum, bulunduğunuz, bulunmak, buna, burayı, bırakmıyor, bıraktığı, çalışıyor, çalışıyorlar, camiası, çarşı, casus, çağdaş, çağını, çağırdı, çekiyor, çekmez, cennetlerin, çerçevesi, cesaret, cevaben, cihâ, cihanı, cihazat, çoktur, cömertlik, çözümü, cumhur, cumhura, cumhurbaşkanlığı, çünki, çıkarılan, çıkın, çıkış, çınar, dadır, daha, daire, damarı, dane, darda, darı, davranışları, dağlar, dağıtacak, dedikleri, dediler, delalet, delildir, demeye, demişler, derdimiz, derece, dersimizi, derstir, desteklemek, deyince, değildi, değilim, değiller, dikkatle, dile, dilediğini, dilemek, dindarlara, dinde, dinen, dinlemedi, diriltecek, diyebilir, diyebilirim, diyenlerin, diyordum, diyorsunuz, diyoruz, dosyaları, dualarda, dünyadan, dünyasına, duruma, duyan, düzenli, düğü, düğümü, düşmanı, düşünüyor, düşünüyorum, dış, dışında, eceli, edendir, edenleri, edepli, eder, edilirse, ediyorlar, ediyorsun, efendiler, efes turları, ehemmiyetlidir, ekseninde, eksenli, eksiksiz, eksiltmez, elimizden, eliyle, ellerinde, elzemdir, emareleri, emirdağ, emrini, emsal, enaniyetlerini, engeller, engiz, erdoğan, esenlik, eserinin, etmektedirler, etmekteyiz, etmeme, etmemesi, etmeyiz, etmiyoruz, etsek, ettir, ettiren, ettirir, ettiğimiz, euro, evladı, eyleme, eğilir, eğlenceleri, eşsiz, faaliyette, fakirler, fare, faydaya, fazilet, faziletler, fedaisi, fedakarlığı, felakete, fenomeni, ferah, fikirleri, fikrini, frenk, fütur, fırsatçıları, fıtraten, gaflete, galebe, ganimet, gaybi, gayret, gazabı, gecelerin, geçirmiş, geçmesi, gelmiyor, gelmiş, gemide, gerçekleri, gerçeklik, gerekiyor, getirip, gibi, gidip, gidiyoruz, girdim, gitmez, gitmiş, gitti, giydirir, giydirmek, gökte, göndermiş, görenlerin, görmeye, görmeyi, görünmek, görüyorum, görüşleri, gösteriş, gösterme, günahtan, gündeme, gururu, güvenme, güzelliği, gıdadır, hadislerden, hakaiki, hakikatine, hakikatlı, hakikatten, hakkaniyeti, hakkında, haktan, halka, hallerini, hâlıkını, hâmiledir, hanımlarda, hapis, haramlar, harap, hararet, harbi, harekat, hastalığından, hatası, hattını, havas, hayalleri, hayatım, haydut, hayrette, hazinedir, hazretlerini, hazırlanıyor, hazırlıklar, herkes, herşeye, herşeyin, hevâ, heves, hevesi, hiddetle, hilkat, hissediyorum, hissettim, hitaben, hitabet, hizmete, hocalara, hoşgeldiniz, hücum, hükümet, hükûmetten, huşû, hıristiyan, hırsları, ibarettir, icadı, içimize, içindeyim, iddiaları, ihanet, ihata, ihracı, ihyası, ikincisi, ikinin, ilerleme, ilerlerken, ilham, ilhamlar, ilimle, ilişkileri, ilişkisi, ilmimi, imaniye, imaniyeden, imaniyeyi, imdat, inananlar, inancı, inhisar, iniyor, insanlığı, intihara, inziva, isbat, isen, isimli, istekleri, istiklal, istiyorlar, itham, itidal, ittifakını, izale, işaret, işgal, işittim, işkence, iştiyak, jpg, kadar, kadınları, kâfiri, kahramanlarının, kalacak, kalbimde, kalblerine, kalmamış, kalsı, kamer, kanunları, kaplan, kapılmak, kapında, kardeşi, kardeşimiz, kardeşlere, kardeşleri, kardeşlerimden, kardeşlerimin, kardeşlerimiz, kardeşlerimizi, kardeştirler, karışması, kavga, kavmin, kavramı, kavuşmuş, kaybedecek, kayı, kazancı, kağı, kebiri, kendilerini, kendisinde, kesretli, kesti, keyfini, kitabını, kitapları, kocaeli, komünist, kontrolü, konuşmak, koruması, kötülüklerin, koyan, koyup, küfr, küfrü, külliyat, külliye, kurtarıcı, kurulan, kuvvetiniz, kuvvetle, kuvvettir, kırılacak, kırılmaya, kısmen, kısmı, kısı, kısımdan, kıyamete, kıyası, kıymetini, kıymetler, kıymetsiz, lâfza, lâkin, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, maddeten, mahalli, mahkeme, mahlukat, makalesini, malûmdur, malzemeleri, manen, mâneviyattan, maraz, masnuatı, mağdurları, mağfiretini, mecbur, mecmuası, medarı, medrese, mehasini, mektubları, mektubudur, memlekete, menbaı, meramı, merhametsizlik, mertebesini, mesafeleri, mescidler, meselâ, meselede, meselesine, meselesinin, meseleyi, metre, mevcudat, mevcut, meydanı, meyvedir, mezhebine, mikdar, milleti, mimsiz, misafirhanesi, misli, mizanıyla, muahedesinde, muazzam, mücahede, müftü, muhabbete, muhabbettir, muhakkak, muhterem, müjdeyi, mükâfatını, mukayese, mükellefiz, mükerrem, mülakat, mümkü, münafıklar, müphem, mürüvvet, müstaid, müstehak, mütehayyir, müttefik, müş, nail, nas, nden, nefer, nefret, nesilden, nezaketi, neşretmek, neşretmeye, neşriyat, neşriyattan, nihayet, niyetle, nüfuz, numunesi, nurdur, nutku, odası, öfkeyi, okuyabilecek, okuyunca, olan, olana, olduk, olduğuna, olduğundan, olgun, olmadı, olmadığı, olmaktan, olmamak, olmayı, olmazlar, ölmeye, olsalar, olsun, onlardan, oradan, oralarda, orga, ortaklığı, osmaniye, özellikle, özgü, öğreten, pakistan, parçalar, payidar, payitaht, paylaşmak, perspektifi, peygamberlere, pusula, pınarı, rahatla, rahatı, rahm, rahmeten, revaç, rezil, ricası, risale-i, risale-i nur, risalesinde, risalesini, risaleti, rububiyeti, s.a, saadetine, sabahı, safsata, sahibidir, sahibine, sahte, sakı, sanii, sarılmak, sayan, sayılan, sağdakilere, seciye, seddi, sekiz, semeresi, senâ, seniye, sermaye, servet, seslenir, severiz, seviyesi, sevsin, sistemini, siyasal, sizde, sizdeki, sizlerden, sizlere, sohbette, somut, sordular, sormuşlar, sorumludur, soruyoruz, sövmek, söylemektir, söylemez, söylemiş, söyleyenlere, söyleyerek, söylüyorum, sözlerde, sultana, süre, süren, suretle, surlar, sürü, susuz, sıhhat, sıklet, sığı, taarruz, takdim, takdirde, takdiri, taksim, tamamıyla, tamir, tanımayan, tartışmaya, tavır, taşları, tecavüz, teli, terakki, terki, terörist, ters, tevafuken, tevahhuş, tevbemizi, teşhir, ticarette, tokat, toplamak, toplansa, topluma, tükenmez, türkiye turları, türklere, tutma, tutmaz, tutuyorlar, üç aylar, ücretleri, ufuk, uhrevî, ülke, uluhiyet, ümid, umma, umum, unutması, üstaddan, üstü, uyanı, uygulamalar, uygulamasından, uyum, uyumlu, üzerimizden, varlığının, vazgeç, vazifeler, vazifeli, vazifesidir, verdiği, verildi, verilmiş, vesayet, vesvesen, veyahut, vurmak, yalandan, yanlışlar, yapabiliriz, yapması, yapıyorlar, yarası, yaratanı, yardımı, yarım, yaygın, yayı, yayınlanan, yazdığı, yazılan, yazıldığı, yazılırken, yazını, yağmursuzluk, yaşadığı, yaşamada, yaşanmaz, yepyeni, yerden, yönden, yorgunluk, ırkı, yükleri, yurtdışı, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, ışık, zahmet, zamanla, zannediyorlar, zarif, zata, zelzele, zeminde, zengini, zerrelerin, zira, zülcelal, zulmedenlere, zulmet, zulmü, zulümler, zıttı, şahsî, şahsiyet, şakirdleri, şapka, şartları, şayet, şenlendiren, şerifenin, şerifi, şerleri, şevk, şevket, şeye, şeylerle, şeytanları, şeytanı, şirke, şirkin, şöhret, şükürle, şüpheli

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222