Hayat, bir nefesle başlayıp diğer bir nefesle bitiyor. Allah'ın emanet olarak uhdemize verdiği bu hayatı, âhiret adına en iyi şekilde değerlendirmek, verimli hâle getirmek için Cenâb-ı Hakk'ın koyduğu ilâhî prensiplere, emir ve yasaklara saygılı olmalı ve her nefesi son nefes gibi değerlendirmeye çalışmalıyız.

Bunun için gençliği ve ömrü, bedenî arzuların ve nefs-i emmârenin tuzağından ve kölesi olmaktan kurtarmak, akıl ve iradeyi, vahy-i semavînin emrine vermek, nefis ve şeytana baş kaldırmak, meşru ve helâl daireye razı olup harama tevessül ve tenezzül etmemek, fâni hayatı bâkiye tebdil etme yolunda kullanmak ve Allah'ın rızasına kilitlenmek gerekiyor.

Bu kitap, bütün bir hayatın aslında bir günden ibaret olduğunu hatırlatarak, insanın aslî vazifesi olan Rabbi'ni tanıması ve tanıtması görevini hiçbir zaman aklından çıkarmaması üzerinde duruyor ve bu istikamette bir hayat yaşamaya çağrıda bulunuyor.