4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  ent
  ent çevrimdışı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar Mesajlar
  191
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 100 + 4828


  Arapça Dil Bilgisi Tabirleri

  Arapça Dil Bilgisi Tabirleri - Terminolojileri

  Hemze:harekeli elif (harekesi yoksa uzatan elif’tir)
  Harf-i med: Uzatan harf (ler)
  Harf-i târif:İsimlerin başına gelen belirtme edatıdır(ال), kelimenin sonundaki tenvini düşürür
  Marife:Belirli bir nesneyi gösteren isim (başında harf-i tarif olan isimler, alemler [özel isim], zamirler, ism-i mevsuller, ism-i işaretler, marife isme muzaaf olan isimler)
  Nekra:Belirsiz bir nesneyi gösteren isim (başında الbulunmayan ve diğer marife şartlarını taşımayan isimlerdir; aynı zamanda adedinin bir tane olduğunu belirtir)
  Müzekker hakikî veya lafzî:Erkek varlıklara delalet eden kelimeler
  Müennes hakikî, lafzî veya semaî:Dişi varlıklara delalet eden kelimeler
  müfred tek varlığa delalet eden isim (cümle olmayıp tek kelimeden ibaret olduğunu da belirtir)
  Tesniye / müsenna:İki varlığa delalet eden isim
  cemi‘ ikiden fazla varlığa delalet eden isim
  Cemi‘ müzekker-i sâlim:Erkek çoğul (müfred-müzekker kelimenin sonuna ون ilavesiyle yapılır)
  Cemi‘ müennes-i sâlim:Dişi çoğul (müfred-müennes kelimenin sonuna آت ilavesiyle yapılır)
  Cemi’ mükesser:Kırık çoğul (kelimenin müfredinde değişiklik yapılarak elde edilir)
  Harf:Yalnız başına bir manâ ifade etmeyen, isim ve fiille birlikte bir anlamı olan kelime
  İsim:Zamana bağlı olmadan kendi başına bir manâsı olan kelime
  Fiil:Zamana ve şahsa bağlı olarak bir iş ve oluş bildiren kelime (mazi, muzari/istikbal, emir)
  Fâil:Özne (fiil cümlesinde bu adı alır)
  Mef’ul:Nesne
  Mef’ûlün bih:Düz tümleç
  Mübteda:Özne (isim cümlesinde bu adı alır)
  Haber:Mübtedanın durumuna dair bilgi veren kelime, cümle veya şibh cümleler
  İzâfet:İsim tamlaması (bir ismin başka bir isme nisbet edilmesi) (muzaaf ve muzaafun ileyh’ten müteşekkildir)
  Muzaaf: Tamlanan (başına ال, sonuna tenvin, tesniye veya cemi’ nûn’u almaz)
  Muzaafun ileyh:Tamlayan (daima mecrurdur; belirtisiz isim tamlamasında nekra olarak gelir)

  Benzer Konular
  TRT Arapça Direktörü Ataş: TRT Arapça bölünmüşlük çağında köprü inşa etmeye geliyor
  TRT Arapça Direktörü Ataş: TRT Arapça bölünmüşlük çağında köprü inşa etmeye geliyor https://www.risalehaber.com/d/news/252456.jpg TRT Arapça Direktörü Ataş: TRT Arapça bölünmüşlük çağında köprü inşa etmeye geliyor TRT Arapça Haber ve Programlar Direktörü Ataş, "TRT Arapça aslında bir yerde, bu bö
  KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandı- KPSS Alan Bilgisi Soru ve Cevapları- Birlikte
  KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandı- KPSS Alan Bilgisi Soru ve Cevapları- Birlikte KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandı- KPSS Alan Bilgisi Soru ve Cevapları- Birlikte Yorumluyoruz Kamudaki A ve B grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme
  Tabiat bilgisi ile kitabın bilgisi birbirinden ayrılmaz
  Tabiat bilgisi ile kitabın bilgisi birbirinden ayrılmaz Tabiat bilgisi ile kitabın bilgisi birbirinden ayrılmaz Zanzibar?dan Diyanet İşleri Başkanı Görmez?e ziyaret? Devami...
  Arapça Dersleri (Arapça Öğreniyorum)- Emsile den baslayarak - izlemek/indirmek için
  Arapça Dersleri (Arapça Öğreniyorum)- Emsile den baslayarak - izlemek/indirmek için Arapça Dersleri (Arapça Öğreniyorum)- Emsile den baslayarak - izlemek/indirmek için Tıklayın..
  Kuran Arapça olarak indiği halde, neden İncili Arapça karşılığı olan müjde
  Kuran Arapça olarak indiği halde, neden İncili Arapça karşılığı olan müjde Kuran Arapça olarak indiği halde, neden İncili Arapça karşılığı olan müjde ile değil de, kökeni Yunancadan gelen İncil ismi ile sayıyor? Devami...
  Yazar : Risale Forum
  Haksız Bir Davada ''ZİRVE'' oLmaktansa , HakLı bir Davada ''ZERRE'' oLmayı tercih ederim.

 2. #2
  ent
  ent çevrimdışı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar Mesajlar
  191
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 100 + 4828


  Cevap: Arapça Dil Bilgisi Tabirleri

  Meftûh:Fetha ile harekeli harf
  Meksûr:Kesra ile harekeli harf
  Meczûm:Sükunlu harf
  Ref’ / merfû:Son harfinin harekesi ötre / damme olan kelime(fâil, mübteda, haber...)
  Nasb / mansub:son harfinin harekesi üstün / fetha olan kelime (mef’ûlün bih, hal ...)
  Cer / mecrur:Son harfinin harekesi esre /kesra olan kelime (harf-i cer’li isim, m.ileyh...)
  Câr:önüne geldiği ismin sonunu kesralı yapan (harf-i cerler)
  Şibh-i cümle:Cümle benzeri (câr ve mecrûr’dan yahut zarftan oluşur)
  Sıfat / na‘t:Bir ismi niteleyen kelime
  Mevsuf / men‘ût:Nitelenen kelime
  İ‘rab: Kelimenin sonundaki harf ve hareke değişikliği
  Mu‘rab:İ’raba tâbi kelime (son harfinde değişiklik kabul eden)
  Mebnî:Cümledeki konumu ne olursa olsun, son harfinin harekesi değişmeyen kelime
  Gayru’l-munsarıf:Sonuna kesra ve tenvin kabul etmeyen, kesra yerine fetha ile mecrur olan isim (memnû mine’s-sarf da denir)
  Sarf:Şekil bilgisi, morfoloji (istenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden ilim dalıdır, sadece isim ve fiil kapsamı alanına girer)
  Tasrîf:Çekim (bir kelimenin bir şekilden diğer bir şekle konması)
  Nahiv:Söz dizimi, sentaks (kelimenin cümle içindeki durumunu ve bu duruma göre i’rabını inceleyen bilim dalıdır)
  Belâgat:Meramın iyi suretle düzgün ve sanatlı sözlerle ifadesi
  vasılokurken kelimeler arasında durmayıp, birbirine bağlamak
  Vakıf:Okurken durmak, kelimeleri birbirine bağlamayıp ayırmak (kelimenin son harekesi hazfolunur)
  İbdâl: Bir harfin yerine başka bir harf getirmek
  İdgâm:Aynı iki harf yan yana gelirse, kolay okuyup yazmak için bu iki harfi bir harf olarak yazıp şeddelemek
  İzhâr: Aynı iki harf yan yana geldiğinde şeddelemeden ayırmak
  Zâid:Harf kelimeyi meydana getiren kök harflerden başka, çeşitli sebeplerle kelimelere ilave edilen harf /-ler
  Mutasarrıf:Çekim kabul eden isim (müfred iken müsenna,cemi‘ yapılabilmesi gibi)
  Yazar : Risale Forum
  Haksız Bir Davada ''ZİRVE'' oLmaktansa , HakLı bir Davada ''ZERRE'' oLmayı tercih ederim.

 3. #3
  ent
  ent çevrimdışı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar Mesajlar
  191
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 100 + 4828


  Cevap: Arapça Dil Bilgisi Tabirleri

  Gayr-ı mutasarrıf:Çekim kabul etmeyen isim
  Câmid:Hiçbir kelimeden türememiş isim
  Müştâk:Bir fiilden veya başka bir isimden türemiş isim
  alem özel isim
  Ma’lûm:İşi yapanın belli olduğu, faili zikrolunan fiil
  Meçhul:İşi yapanın belli olmadığı fiil
  Lâzım:Geçişsiz fiil (failin yaptığı iş kendi üzerinde kalan;kimi, kime, neyi, neye gibi sorulara ihtiyaç hissettirmeyen fiiller) (mef’ulün bih’ini ancak harf-i cer yardımı ile alır)
  Müteaddî:Geçişli fiil (failin yaptığı iş kendi üzerinde kalmayıp başkasına etki eden, yani cümlenin anlamının tamamlanması için nesneye ihtiyaç duyan fiiller) (mef’ulün bih’ini doğrudan doğruya -harf-i cer’siz- alır)
  Mücerred:Kök (aslî) harflerinden ibaret olan fiil
  Mezid:Kök harflere bazı ekler getirilerek yapılan fiil
  Gâib:Üçüncü şahıs (yanımızda ve karşımızda bulunmayan müzekker)
  Gâibe:Üçüncü şahıs (yanımızda ve karşımızda bulunmayan müennes)
  Muhâtab:İkinci şahıs (kendisiyle konuşulan müzekker)
  muhâtabaikinci şahıs (kendisiyle konuşulan müennes)
  Mütekellim: Birinci şahıs (konuşan müzekker veya müennes)
  Sülasi:Kökü üç harfli fiil
  Rubai mücerred: Kökü dört harfli fiil (ilavesiz)
  Rubai mezid: Dört harfli (sülasi fiile bir harf ilavesiyle)
  Humâsî:Beş harfli (sülasi fiile iki harf / rubai mücerred fiile bir harf ilavesiyle)
  Sudâsî:Altı harfli (sülasi fiile üç harf / rubai mücerred fiile iki harf ilavesiyle)
  Sahih:Fiil illet harfi bulunmayan
  Mu’tel:Fiil illet harfli fiil
  İsm-i fâil:Etken sıfat-fiil (fiilden türeyip, işi yapanı gösterir)
  İsm-i mef’ul:Edilgen sıfat-fiil (fiilden türeyip, yapılan işten etkilenen kişi veya nesneyi gösterir)
  İsm-i maksûr:Sonunda elif-i maksûre (ي şeklinde yazılmış elif) bulunan ve sondan bir önceki harfinin harekesi fetha olan isim
  İsm-i menkûs:Son harfi يolup, sondan bir önceki harfinin harekesi kesra olan isim
  İsm-i memdûd:Son harfi hemze ve bir önceki harfi zâid elif olan isim
  Sâlim fiil:Aslî harflerinde illet harfi, hemze ve şeddeli harfbulunmayan fiil
  Yazar : Risale Forum
  Haksız Bir Davada ''ZİRVE'' oLmaktansa , HakLı bir Davada ''ZERRE'' oLmayı tercih ederim.

 4. #4
  ent
  ent çevrimdışı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar Mesajlar
  191
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 100 + 4828


  Cevap: Arapça Dil Bilgisi Tabirleri

  Mehmûz fiil:Aslî harflerinden biri hemzeli olan fiil
  Muzaaf fiil:Son iki harfi aynı olup, idgam yapılarak şeddelenmiş fiil
  Misâl fiil:Aslî harflerinden birincisi “vav” veya “yâ” olan fiil
  Ecvef fiil:Aslî harflerinden ortadaki illet harfi olan (elif, vâv, yâ) olan fiil
  Nâkıs fiil: Aslî harflerinden sonuncusu illet harfi olan fiil
  Lefif fiil:Aslî harflerinden ikisi illet harfi olan fiil
  Emir:Bir işin yapılmasını istemek
  Nehiy:Bir işin yapılmamasını istemek, yasaklamak (olumsuz emir) (misal: tembellik yapma!)
  Nefy:Olumsuzluk (misal: tembellik yapmıyor)
  Câmid fiil: (Donuk fiiller) yalnızca bir zamanı veya bir / birkaç şahsı bulunan fiiller
  Taaccüb fiilleri:Bir şey karşısında duyulan hayret ve şaşkınlığı anlatan camid isimler
  Masdar:İş ve oluşu, şahsa ve zamana bağlı olmadan anlatan kelime
  Sıfat-ı müşebbehe:İsm-i fâil nev’inden olup, türediği fiilin ifade ettiği güzellik, çirkinlik, sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak kelime (genellikle lazım fiilden türetilir)
  İsm-i tafdîl: (Üstünlük sıfatı) renk, şekil ve sakatlığa delalet etmeyen, vasıfları ve nitelikleri aynı olan iki şeyi mukayese eden veya bir varlıktaki bir vasfın başka varlıklardan daha üstün olduğunu gösteren isim (fiilden türetilir)
  İsm-i tasgîr: (Küçültme ismi) küçüklük ve azlık ifade etmek, sevgi veya hor görmeyi ifade etmek için kullanılan isim (isimden türetilir)
  İsm-i mensûb:Bir yere, bir aileye, bir mesleğe, bir din veya mezhebe yahut herhangi bir şeye mensub olmayı bildiren, isimden türeyen ve sonu (mâkabli meksur) “çift yâ”lı isim
  İsm-i zaman:Ve mekân bir fiilin vukû bulduğu yeri ve zamanı gösteren isim (fiilden türetilir)
  İsm-i âlet:Alet ismi (işlediği işi ifade eden fiilden yapılır; müteaddî-sülasî fiilden türetilir)
  Yazar : Risale Forum
  Haksız Bir Davada ''ZİRVE'' oLmaktansa , HakLı bir Davada ''ZERRE'' oLmayı tercih ederim.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222