• İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)  Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.  Bu dersimizde ikinci lem'a nın bir kısmına dair hazırlamış olduğumuz bazı temsili sorular ile dersimizi başlatıyoruz. Sizlerinde sorularınız ve cevaplarınız ile iştirak etmenizi bekliyoruz..


  Bilgi
  İkinci Lem’a

  اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 1


  SABIR KAHRAMANI Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem tesirlidir.2 Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda

  رَبِّى اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 3 demeliyiz.


  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:4

  Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfâtını düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için,5 o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i İlâhiye için demiş: “Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diye münâcât edip, Cenâb-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillâh için o münâcâtı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemâl-i âfiyetini ihsan edip envâ-ı merhametine mazhar eylemiş.6

  İşte bu Lem’ada Beş Nükte var.

  BİRİNCİ NÜKTE

  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyub’dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim mânevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münâcât-ı Eyyubiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız.

  Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş’et eden kurtlar kalb ve lisanına ilişmişler. Öyle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler—neûzu billâh—mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar.7

  Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.8 Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.

  Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

  Hem meselâ, Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennemin tehdidâtını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, Cehennemin inkârına cesaret veriyor.

  Hem meselâ, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve mânen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı! Ve bu arzudan, bir mânevî adâvet-i İlâhiyeyi işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-i İlâhiyeye dair kalbe gelse, kat’î bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş mânevî sıkıntılara kendini hedef eder.9 Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder.

  Ve hâkezâ, bu üç misale kıyas edilsin ki, 10 بَلْ رَانَ عَلٰى قُلوُبِهِمْ sırrı anlaşılsın.


  Dipnot-1
  “Eyyub’u da hatırla ki, Rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’” Enbiyâ Sûresi, 21:83.
  Dipnot-2
  bk. Enbiyâ Sûresi; 21:84.
  Dipnot-3
  Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.
  Dipnot-4
  bk. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân: 17:71-72; İbn-i Hacer, Fethü’l-Bârî: 6:421; İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd: s.49.
  Dipnot-5
  bk. Ebnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh: 1:98-100
  Dipnot-6
  bk. Enbiyâ Sûresi, 21:84; Sâd Sûresi, 38:42-43. Ayrıca bk. Buhârî, Gusül: 20, Tevhid: 35; Müsned: 2:314.
  Dipnot-7
  bk. Tâhâ Sûresi, 20:124; Zuhruf Sûresi, 43:36.
  Dipnot-8
  bk. Tirmizî, Tefsîru Sûre: 83:1; İbni Mâce, Züht: 29; Muvattâ, Kelâm: 18; Müsned, 2:297.
  Dipnot-9
  bk. Nûr Sûresi, 24:39; Hac Sûresi, 22:31.
  Dipnot-10
  “Kazandıkları günahlar, kalblerini kaplayıp karartmıştır.” Mutaffifîn Sûresi, 83:14.  Dikkat

  Soru 1 : Hz. Eyüb a.s.'ın hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

  Soru 2 : Hz. Eyüb a.s. münacatı nedir ve mücerreb olduğuna örnek verir misiniz?

  Soru 3 : Bizler bu münacatı dualarımızda nasıl demeliyiz?

  Soru 4 : Hz. Eyüb a.s. neden sabır kahramanıdır?

  Soru 5 : Hz. Eyüb a.s. neden dua etmiş ve Allah bu duayı niçin kabul etmiş?

  Soru 6 :
  Kur'an-ı Kerimin bir çok süresinde kıssasından bahsedilen hatta tevratta dahi kıssasına neden yer verilmiştir?

  Soru 7 : Hz. Eyüb a.s.'ın yaraları ile bizim hastalığımız arasında nasıl bir ilişki vardır? Zararı nelerdir?

  Soru 8 : "Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor." Hazreti Ustadın naklettiği bu hadis-i şeriften ne anlamalıyız?

  Soru 9 : "Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor." ifadesini açıklar mısınız? Örnek verir misiniz?

  Soru 10 : "Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder." vecizesinden ne anlıyoruz?

  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm) başlatan TaLHa Orijinal mesajı görüntüle
 • Forum Mesajları

  fanidünya...

  Cevap: Mektubat

  ONSEKİZİNCİ İŞARET:

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en büyük ve ebedî ve yüzer delail-i nübüvveti câmi' ve kırk vecihle i'cazı

  fanidünya... Bugün, 07:42 Son mesaja git
  fanidünya...

  Cevap: Mektubat

  Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nasılki Arz ahalisine inşikak-ı Kamer mu'cizesini göstermiş; öyle de Semavat ahalisine Mi'rac mu'cize-i ekberini

  fanidünya... Bugün, 07:37 Son mesaja git
  fanidünya...

  Cevap: Mektubat

  ONYEDİNCİ İŞARET:

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Kur'andan sonra en büyük mu'cizesi, kendi zâtıdır. Yani onda içtima' etmiş ahlâk-ı

  fanidünya... Bugün, 07:35 Son mesaja git
  fanidünya...

  Cevap: Mektubat

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  irhasattan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın veladeti hengâmında vücuda gelen hârikalardır ve hâdiselerdir. O hâdiseler,

  fanidünya... Bugün, 07:33 Son mesaja git
  fanidünya...

  Cevap: Mektubat

  Altıncısı: Askelân-ul Hımyerî nam ârif-i billah, bi'setten evvel Kureyşîleri gördüğü vakit, "İçinizde dava-yı nübüvvet eden var mı?" "Yok"

  fanidünya... Bugün, 07:30 Son mesaja git

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222