3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 555 + 42526


  Post Nur talebeleri Cennet ehlidir

  Kardeşlerim,

  bugünlerde biri Risaletü’n-Nur talebelerine,

  diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi.

  Ehemmiyetine binaen yazıyorum.


  BİRİNCİ MESELE:
  Birinci Şuada iki üç âyetin işârâtında,
  Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir.
  Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymettar işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim, çoktan beri muntazırdım. Lillâhilhamd,
  iki emâre birden kalbime geldi:

  Birinci emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selb edilmeyeceğine ehl-i keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: “Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir.” Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letâife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor.”

  Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velâyet-i kâmile ile keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhûdîdir.

  İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur’ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakînle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir.

  Bu ikinci yol, Risaletü’n-Nur’un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risaletü’n-Nur hakaik i imaniyeye muhalif olan yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler.

  İkinci emare: Risaletü’n-Nur’un sadık şakirtleri, hüsn-ü âkıbetlerine ve iman-ı kâmil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimî dualar oluyor ki, o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkân veremiyor.

  Ezcümle: Risaletü’n-Nur’un bir hâdimi ve birtek şakirdi, yirmi dört saatte, Risaletü’n-Nur talebelerinin hüsn-ü âkıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risaletü’n-Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi otuz defa selâmet-i imanlarına ve hususî hüsn-ü âkıbetlerine ve imanla kabre girmelerine, aynı duayı, en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor.

  Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma mâruz olan iman hususunda, birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza, mecmuu itibarıyla reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünkü herbir dua umuma bakar.

  İKİNCİ MESELE: Yirmi sene evvel tab edilen Sünuhat risalesinde, hakikatli bir rüyada, âlem-i İslâmın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said’den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiştir.

  O zaman, o manevî meclis demiş ki: “Bu Alman mağlûbiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?”

  Cevaben Eski Said demiş ki:
  “Eğer galip olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi. Ve medeniyet namıyla âlem-i İslâm, hususan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki-i mübarekeye, Anadolu’da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren teşmil ve tatbik edilecekti.
  İnâyet-i İlâhiyeyle onların muhafazası için kader mağlûbiyetimize fetva verdi.”

  Aynen bu cevaptan yirmi sene sonra, yine gecede, “Bîtaraf kalıp, giden mülkünü geri almakla beraber, Mısır ve Hind’i de kurtararak, bizimle ittihada getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken, şüpheli, dağdağalı, fâidesiz bir düşmana (İngiliz) taraftarlık göstermekle muzaaf bir surette ve zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dâhi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir?” diye sual benden oldu.

  Gelen cevap, manevî cânipten geldi. Bana denildi ki: “Sen, yirmi sene evvel mânevî suale verdiğin cevap, senin bu sualine aynı cevaptır. Yani, eğer galip tarafı iltizam edilseydi, yine mimsiz medeniyet namına galibâne mümanaat görmeyecek bir tarzda, bu rejimi âlem-i İslâma, mevaki-i mübarekeye teşmil ve tatbik edilecekti. Üç yüz elli milyon İslâmın selâmeti için bu zahir yanlışı görmediler, kör gibi hareket ettiler.” (Kastamonu Lahikası, 13. Mektup)
  Bediüzzaman Said Nursi
  LÜGAT:
  Bedâhet : Açıklık, Aşikâr Olma
  Beşaret : Müjdeleme
  Burhanî : Kuvvetli Ve Sarsılmaz Delilleri Olan
  Cihet : Yön
  Ehass-I Havas : Üst Tabaka, Aydın Kesim
  Ehl-İ Cennet : Cennet Ehli, Cennetlik
  Ehl-İ Keşif Ve Tahkik : Mâneviyat Âlemlerinde İman Hakikatlerini Gözleme Yeteneğine Sahip Olanlar Ve Hakikatleri Araştırıp Delilleriyle Bilen Âlimler
  Emâre : Belirti, İşâret
  Feyz : Bereket, Nimet
  Gayr-I Mümkin : Mümkün Olmayan
  Hakaik-İ İmaniye : İmân Hakikatleri
  Hakikat : Gerçek, Doğru
  Hakkalyakîn : Bizzat Yaşayarak Elde Edilen Kesin Bilgi
  Hüsn-Ü Âkıbet : Güzel Sonuç, İyi Netice
  İlmelyakîn : İlme Ve Sağlam Delillere Dayanarak, Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Kesin Bilme
  İman-I Bilgayb : Gabya, Görünmeyen Hakikatlere İman
  İman-I Kâmil : Tam Ve Mükemmel İman
  İman-I Şuhûdî : Gözle Görürcesine İman Etme
  İman-I Tahkikî : Sağlam, Sarsılmaz Bir İman
  İmtizac : Birleşme, Kaynaşma
  İşârât : İşaretler, Belirtiler
  Kesretli : Çok
  Keşif : Kalb Gözüyle Görme, Mânevî Âlemlere Ait Bazı Olayları Ve Hakikatleri Görme
  Kıymettar : Kıymetli, Değerli
  Kudsî : Her Türlü Kusur Ve Noksandan Uzak, Kutsal
  Kur’ânî : Kur’ân’a Ait, Kur’ân’dan Alınan
  Letâif : Lâtifeler, Duygular
  Lillâhilhamd : Allah’a Hamd Olsun Ki
  Mahfuz : Muhafaza Edilmiş, Korunmuş
  Makbul : Kabul Görmüş
  Muhal : İmkânsız, Olmayacak Şey
  Muhalif : Aykırı, Zıt
  Muntazır : Bekleyen, Hazır
  Mümteni : İmkânsız
  Nevi : Tür, Çeşit
  Risaletü’n-Nur : Risale-İ Nur’un Diğer Bir Adı
  Sadık : Doğru Sözlü, Dürüst
  Sekerat : Can Çekişme Anı
  Selb Edilme : Kaldırılma
  Sırr-I Vahy : İlâhî Vahyin Sırrı, Hakikati
  Sirayet : Bulaşma, Yayılma
  Şakirt : Talebe, Öğrenci
  Şuhud : İlâhî Ve Gizli Sırları Allah’ın İzni İle Görme
  Tasdik : Doğrulama, Kabul Etme
  Tereddüt : Şüphe
  Velâyet-İ Kâmile : Kâmil Velilik, Olgunluğa Ermiş Velilik
  Vesvese : Şüphe, Kuruntu
  Vusul : Kavuşma, Erişme
  Zaruret : Zorunluluk, Gereklilik
  Zeval : Geçip Gitme, Sona Erme
  Âlem-İ İslâm : İslâm Dünyası
  Bîtaraf : Tarafsız
  Cebren : Zorla, Baskıyla
  Cihet : Yön, Taraf
  Evvel : Önce
  Ezcümle : Bu Cümleden, Meselâ
  Faraza : Varsayalım Ki
  Hâdim : Hizmetçi
  Hakikat : Gerçek, Doğru
  Haremeyn-İ Şerifeyn : Kutsal Olan İki Yer
  Harp : Savaş
  Hikmet : İlâhî Gaye Ve Fayda
  Hususan : Bilhassa, Özellikle
  Hususî : Özel
  Hüsn-Ü Âkıbet : Güzel Sonuç, İmanlı Bir Şekilde Ölme
  İnâyet-İ İlâhiye : Allah’ın İnâyeti, Yardımı
  İttihad : Birleşme
  Kader : Allah’ın Meydana Gelecek Hâdiseleri Olmadan Önce Bilmesi, Takdir Etmesi, Plânlaması
  Kaderin Fetva Vermesi : Cüz’î İradeyle Şer Ve Kötülüğün Tercih Edilmesine Karşılık Allah’ın Kullarına Şer Neticeleri Takdir Etmesi
  Kâfi : Yeterli
  Lisan : Dil
  Mazhar : Nail Olma, Erişme
  Mecmu : Toplam, Bütün
  Medar : Sebep, Vesile
  Meşveret : Bir İşin Çözümü İçin Toplanan Bir Meclisin Birbirlerine Danışıp Görüşmeleri
  Mevâki-İ Mübareke : Mübarek Mevkiler, Yerler
  Muhafaza : Koruma
  Mukadderat : Allah Tarafından Takdir Olunmuş İleride Meydana Gelecek Haller Ve Olaylar
  Mukaddesât : Mukaddes Olan Şeyler, Kutsal Değerler
  Muzafferiyet : Galibiyet, Üstünlük
  Nam : Ad
  Rahmet : İlâhî Şefkat Ve Merhamet
  Risaletü’n-Nur : Risale-İ Nur’un Diğer Bir Adı
  Ruhanî : Ruh Âlemine Ait
  Saadet-İ Ebediye : Sonu Olmayan, Sonsuz Mutluluk
  Selâmet-İ İman : İman Selâmeti, Sağlamlığı
  Siyaset-İ Âlem : Dünya Siyaseti
  Sünuhat Risalesi : Kalbe Doğan Mânâ Ve Hakikatler Anlamına Gelen Üstad Bediüzzaman’ın Bir Eseri
  Şakird : Talebe, Öğrenci
  Şerait : Şartlar
  Tab Edilen : Basılan
  Tatbik Etmek : Uygulamak
  Teşmil : İçine Alma, Kaplama
  Tezahür Etme : Belirme, Görünme, Ortaya Çıkma
  Umum : Bütün
  Yekûn : Bütün, Toplam
  Ziyade : Çok, Fazla
  Kaynak Risale Haber

  Benzer Konular
  "Cennet ibadetlerin karşılığı değildir, cennet imanın armağanıdır" mealinde
  "Cennet ibadetlerin karşılığı değildir, cennet imanın armağanıdır" mealinde "Cennet ibadetlerin karşılığı değildir, cennet imanın armağanıdır" mealinde bir hadis-i şerif var mıdır? Eğer varsa bu sahih bir hadis midir? Devami...
  Cennet....
  Cennet.... Cennet… Cehennem üzerine kurulmuş sırat ile geçilen gizemli hayat. Hz. Adem’in yasak ağacın meyvesinden yediği için dünyaya gönderildiği adres
  Cennet
  Cennet Ağaçlı bahçe; yeşillikleri bol bostan; sık dal ve yaprakları ile yeri gölgelendiren hurmalık ve bağlık. Peygamberlerin davetine uyarak iman edip, dünya ve ahirete ait işleri, kulluk vazifelerini elden geldiği kadar gü
  Cennet ve cennet nimetleri üzerine....
  Cennet ve cennet nimetleri üzerine.... Mükemmeliyetin ve güzelliğin her türlüsüne meyilli ve en yüksek derecesini aşk derecesinde arzulayan insan için, Kur’ân-ı Kerim’de Cennet nimetleri açısından detaylı bilgiler verilmiş ve onun da ötesinde Alla
  Cennet
  Cennet وَبَشِّرِ الَّذينَ امَنُوا وَعَمِل
  Yazar : Risale Forum


 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nereden Yer
  KASTAMONU İSLAMİ HARP CİHAD MÜCADELE TEŞKİLATI KARARGAHINDAN....
  Mesajlar Mesajlar
  4.088
  Blog Blog Girişleri
  734
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 306 + 10696


  Cevap: Nur talebeleri Cennet ehlidir

  çok süper paylaşım ama diyorlarki pcden risale okumanın yararı etkisi az oluyormuş gerçekten risaleyi kitaptan okuyunca daha yararlı oluyormuş...selametle....
  Yazar : Risale Forum
  [ img ]http://img25.imageshack.us/img25/184...lhareketli.gif[ img ]
  "Nurlar karanlıkları boğana dek bu davamız sürecek"TİR.İnsan zulmeder kader adalet eder.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nereden Yer
  KASTAMONU İSLAMİ HARP CİHAD MÜCADELE TEŞKİLATI KARARGAHINDAN....
  Mesajlar Mesajlar
  4.088
  Blog Blog Girişleri
  734
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 306 + 10696


  Cevap: Nur talebeleri Cennet ehlidir

  ölümüne nurcuyuz...
  Yazar : Risale Forum
  [ img ]http://img25.imageshack.us/img25/184...lhareketli.gif[ img ]
  "Nurlar karanlıkları boğana dek bu davamız sürecek"TİR.İnsan zulmeder kader adalet eder.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222