Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  2.151
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 297 + 15969


  Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Risale-i Nur Nedir? Bediüzzaman Kimdir?

  Her asır başında hadîsçe geleceği tebşîr edilen dînin yüksek hâdimleri, emr-i dinde müptedî değil, müttebîdirler. Yani, kendilerinden ve yeniden birşey ihdas etmezler, yeni ahkâm getirmezler. Esâsât ve ahkâm-ı dîniyeye ve sünen-i Muhammediyeye (a.s.m.) harfiyen ittibâ yoluyla dîni takvîm ve tahkîm ve dînin hakîkat ve asliyetini izhâr ve ona karıştırılmak istenilen ebâtılı ref' ve iptal ve dîne vâkî tecavüzleri red ve imhâ ve evâmir-i Rabbâniyeyi ikame ve ahkâm-ı İlahîyenin şerâfet ve ulviyetini izhâr ve îlân ederler. Ancak, tavr-ı esâsîyi bozmadan ve rûh-u aslîyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun yeni iknâ usûlleriyle ve yeni tevcihât ve tafsilât ile îfâ-i vazife ederler.
  Bu memurîn-i Rabbâniye, fiiliyâtlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Salâbet-i îmâniyelerinin ve ihlâslarının âyinedarlığını bizzat îfâ ederler. Mertebe-i îmanlarını fiilen izhâr ederler ve ahlâk-ı Muhammediyenin (a.s.m.) tam âmili ve mişvâr-ı Ahmediyenin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin hakîki lâbisi olduklarını gösterirler.
  Hulâsa, amel ve ahlâk bakımından ve sünnet-i Nebeviyeye ittibâ ve temessük cihetinden, ümmet-i Muhammed'e tam bir hüsn-ü misâl olurlar ve nümûne-i iktidâ teşkil ederler. Bunların, Kitâbullahın tefsiri ve ahkâm-ı dîniyenin izahı ve zamanın fehmine ve
  mertebe-i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler, kendi tilka-i nefislerinin ve karîha-i ulviyelerinin mahsûlü değildir, kendi zekâ ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar, doğrudan doğnıya menbâ-i vahiy olan Zât-ı Pâk-i Risâletin mânevî ilham ve telkinâtıdır. Celcelûtiye ve Mesnevî-i Şerif ve Fütûhü'l-Gayb ve emsâli âsâr hep bu nevîdendir. Bu âsâr-ı kudsiyeye o zevât-ı âlişan, ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevât-ı mukaddesenin o âsâr-ı bergüzîdenin tanziminde ve tarz-ı beyânında bir hisseleri vardır. Yani, bu zevât-ı kudsiye, o mânânın mazharı, mir' atı ve mâkesi hükmündedirler.
  Risâle-i Nur ve tercümanına gelince:

  Bu eser-i âlişanda şimdiye kadar emsâline rastlanmamış bir feyz-i ulvî ve bir kemâl-i nâmütenâhî mevcud olduğundan ve hiçbir eserin nâil olmadığı bir şekilde meş'ale-i İlahîye ve şems-i hidâyet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur'ân'ın füyüzâtına vâris olduğu meşhûd olduğundan, onun esâsı nûr-u mahz-ı Kur'ân olduğu

  ve evliyâullâhın âsârından ziyâde feyz-i envâr-ı Muhammedîyi hâmil bulunduğu ve Zât-ı Pâk-i Risâletin ondaki hisse ve alâkası ve tasarruf-u kudsîsi evliyâullâhın âsârından ziyâde olduğu; ve onun mazharı ve tercümanı olan mânevî zâtın mazhariyeti ve kemâlâtı ise, o nisbette âlî ve emsâlsiz olduğu güneş gibi âşikâr bir hakîkattir.

  Evet, o zât, daha hâl-i sabâvette iken ve hiç tahsil yapmadan, zevâhiri kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde, ulûm-u evvelîn ve âhirîne ve ledünniyât ve hakaik-ı eşyaya ve esrâr-ı kâinata ve hikmet-i İlahîyeye vâris kılınmıştır ki, şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyâya kimse nâil olmamıştır. Bu hârika-i ilmiyenin eşi aslâ mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki, tercüman-ı Nur, bu haliyle baştan başa iffet-i mücesseme ve şecaat-i hârika ve istiğnâ-i mutlak teşkil eden hârikulâde metânet-i ahlâkiyesi ile bizzat bir mu'cize-i fıtrattır; tecessüm etmiş bir inâyettir ve bir mevhîbe-i mutlakadır.

  O zât-ı zîhavârık, daha hadd-i bülûğa ermeden, bir allâme-i bîadîl halinde bütün cihân-ı ilme meydan okumuş; münâzara ettiği erbâb-ı ulûmu ilzam ve iskât etmiş; her nerede olursa olsun, vâkî olan bütün suâllere, mutlak bir isâbetle ve aslâ tereddüt etmeden cevap vermiş; on dört yaşından îtibâren "üstadlık" pâyesini taşımış ve mütemâdiyen etrafına feyz-i ilim ve nûr-u hikmet saçmış. Izahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metânet ve tevcihlerindeki derin ferâset ve basîret ve nûr-u hikmet, erbâb-ı irfânı şaşırtmış ve hakkıyla "Bediüzzaman" ünvân-ı celîlini bahşettirmiştir. Mezâyâ-i âliye ve fezâil-i ilmiyesiyle de, dîn-i Muhammedînin neşrinde ve ispatında bir kemâl-i tam halinde rûnümâ olmuş olan böyle bir zât, elbette Seyyidü'l-Enbiyâ Hazretlerinin en yüksek iltifâtına mazhar ve en âlî himâye ve himmetine nâildir. Ve şüphesiz, o Nebî-i Akdesin emir ve fermânıyla yürüyen ve tasarrufuyla hareket eden ve onun envâr ve hakaikına vâris ve mâkes olan bir zât-ı kerîmü's-sıfattır.

  Envâr-ı Muhammediyeyi ve maarif-i Ahmediyeyi ve füyüzât-ı şem'-i İlahîyi en müşâşaa bir şekilde parlatması ve Kur'ânî ve hadîsî olan işârât-ı riyâziyenin kendisinde müntehî olması ve hitâbât-ı Nebeviyeyi ifade eden âyât-ı celîlenin riyâzî beyânlarının kendi üzerinde toplanması delâletleriyle o zât, hizmet-i îmâniye noktasında risâletin bir mir'at-ı mücellâsı ve şecere-i risâletin bir son meyve-i münevveri ve lisân-ı Risâletin irsiyet noktasında son dehân-ı hakîkati ve şem'-i İlâhînin hizmet-i îmâniye cihetinde bir son hâmil-i zîsaadeti olduğuna şüphe yoktur.
  Üçüncü medrese-i Yûsufiyenin Elhüccetü z-Zehra ve Zühretü'n-Nur olan tek dersini dinleyen Nur Şâkirdleri nâmına

  Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif, Zübeyir, Salâhaddin, Ceylan, Sungur


  Benim hissemi haddimden yüz derece ziyâde vermekle beraber, bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesâret edemedim; sükût ederek, o medhi, Risâle-i Nur şâkirtlerinin şahs-ı mânevîsi nâmına kabul ettim.


  Said Nursî

  Benzer Konular
  Ah Bir Zengin Olsam!
  Ah Bir Zengin Olsam! Ah Bir Zengin Olsam! Beşer tarafımızın bitmez tükenmez ihtiyaçları, sonu gelmeyen istekleri, sınırsız hayalleri var. Bütün bunları karşılamak için imkanlarımız yeterli değilse, “Ah bir zengin olsam!R
  Tek udla karnını doyuran adamım
  Tek udla karnını doyuran adamım barındırdığı 5 bin besteyle 'Kör Ahmet' lakabıyla tanınan 74 yaşındaki Ahmet Özdemir, ünü Konya'nın sınırlarını çoktan aşmış bir Türk sanat müziği sanatçısı.
  Ben sıradan bir adamım.
  Ben sıradan bir adamım. Ben sıradan bir adamım. Bana sıradan, basit cümlelerle anlatırsanız anlarım. Şimdi politikanın ve medyanın konuşkan insanları mümkünse bana basit bir şekilde, “darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanm
  çocuk oLsam yeniden...
  çocuk oLsam yeniden... çocuk oLsam yeniden... bir tek düştüğüm için acısa içim... kaLbim; çok koştuğum için çarpsa sadece...
  Ölüm:Belki Şimdi,Belki Yarın,Belki Yarından da Yakın
  Ölüm:Belki Şimdi,Belki Yarın,Belki Yarından da Yakın Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. *Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekandır, baki bir meyveyi sünbül vermektir. *Ecel birdir, tagayyür etmez
  Yazar : Risale Forum
  Şimdi hayatının saadet içindeki Kemâli ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir.Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar Mesajlar
  167
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 61 + 224


  Bediüzzaman bazı eserlerini ilham ile yazdığını ifade ediyor, bu konuda bir açık

  Alıntı emrah Nickli Üyeden Alıntı


  3-Kim ne ile meşgulse ona dair bir şeyler hisseder

  4
  çok doğru!!
  Yazar : Risale Forum
  Andım yine seni herşey yadımdan silindi

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  2.151
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 297 + 15969


  Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım


  Sonra, o seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî'nin medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi. O imam, ders verirken diyordu:

  "Bütün tarikatlerin en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişafıdır" ve "Birtek mesele-i imaniyenin vuzuhla inkişafı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır."


  Hem diyordu: "Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: 'Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.' Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki Haşiye o adamım" diye, İmân ve tevhid bütün kemâlât-ı insaniyenin esası, mayası, nuru, hayatı olduğunu ve

  Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır."

  düsturu, tefekkürat-ı imaniyeye ait bulunması ve Nakşî tarikatında hafî zikrin ehemmiyeti ise, bu çok kıymettar tefekkürün bir nev'i olmasıdır diye tâlim ederdi.


  Haşiye: Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nuru ehemmiyetsiz olan tercümanı ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, "bir adam" demişler.

  Risale-i nurun kendisi kendine delildir,ileride iman ve islam hakikatlerini kemal-i vuzuhla anlatacak şahıs olması bakımından.Ayrıca:

  Yazıldıgından bu yana halisane,canı gönülden risale-i nurların okunması,hem samimiyetle ihtiyaç bilerek okuyan herkesin kalbine ve aklına nur,marifet,ibadet hissi vermesi;kendiliginden bir iştiyak,neşe,manevi bir lezzet kazandırması risale-i nurların rıza-i ilahiye medar,Kurandan iktibas edilen,feyz alan eserler oldugunu,hem ilhamen yazdırılmış kısımlara sahip oldugunu haşiyede üstadın belirttigi gibi o adam oldugunu gösterir deliller olsa gerek.

  Yazar : Risale Forum
  Şimdi hayatının saadet içindeki Kemâli ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir.Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  2.151
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 297 + 15969


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Eski Harb-i Umumîden evvel ve evâilinde, bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım.

  Birden o dağ müthiş infilâk etti.
  Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır.

  Dedim: "Ana, korkma. Cenâb-ı Hakkın emridir; O Rahîmdir ve Hakîmdir."

  Birden, o hâlette iken, baktım ki, mühim bir zat bana âmirâne diyor ki: "İ'câz-ı Kur'ân'ı beyan et."

  Uyandım, anladım ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan sonra, Kur'ân etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'ân kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'ân'a hücum edilecek; i'câzı onun çelik bir zırhı olacak.Ve şu i'câzın bir nevini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak.

  Ve namzet olduğumu anladım.
  Yazar : Risale Forum
  Şimdi hayatının saadet içindeki Kemâli ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir.Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  2.151
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 297 + 15969


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar,

  vazifeleri,ulûm-u imaniye cihetinde,

  yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.


  Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.
  Yazar : Risale Forum
  Şimdi hayatının saadet içindeki Kemâli ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir.Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Nereden Yer
  duaların semaya kalktığı belde
  Mesajlar Mesajlar
  2.420
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 382 + 23502


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.


  Ustad "fetvâ vazifesiyle" neleri anlatiyor ? ornek verebilirmisiniz..
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  2.151
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 297 + 15969


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Alıntı GuLSerbeti Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.


  Ustad "fetvâ vazifesiyle" neleri anlatiyor ? ornek verebilirmisiniz..
  Gülşerbeti sorunuza dogrudan kısa açık bir misal vermek isterdim ama sanırım dolaylı olacak bu mevzuda düşüncem.

  Risale-i nurlarda ele alınan her meseleye bu açıdan bakabiliriz yani her bir imani mevzu ve bir ucu imana dayanan diger meseleler ulum-u imaniye cihetiyle fetvadırlar denebilir.

  İslamın mirası olan diger tefsir hadis vesair kitapları bilen birisi farklılıgı ,ne derece ve hangi noktalarda farklı oldugunu daha güzel açıklardı.Yinede risale-i nurları risale-i nurlar içinde ögrenen biri olarak tahmin yürütebiliriz.

  Risale-i nurlarda işlenen mevzulara önce geçmiş islami birikimle aynıymış gözüyle baksak bu cihetten dahi onun imani ilimlerdeki fetva makamına mani olmaz.Zaman-ı maziden bu yana enbiyaların,asfiyaların,salihlerin...yolunu cadde-i kübra ve onların tasdik ve ilan ettikleri hakikatleri bir bütün farzettigimizde risale-i nurların aynı hakikatin taze bir tekrarı oldugunu görürüz.Çekirdek ve tohumların birbirinin misli ve aynı olmaları,nesillerini devam ettirmeleri gibi ,risale-i nurlarda ulum-u imaniyede onların ne aynısıdır ne de gayrısıdır.İmanın altı erkanı ve sair meseleleri özünü bozmadan,zaman-ı mazide nuzul ettigi haliyle aynı ruhta ve bir nebze taze ve farklı ifadelerle sunmak da bir muvaffakiyettir,meziyettir.Bu bile ulum-u imaniyede fetva makamında olmak için yeterli olurdu diye düşünebiliriz.

  İçtihad bahsinde geçen uyarılar cihetinden düşünmek gerek.Bu zamanın ve insanlarının nazarı arzidir,semavi degildir.Sahabe efendilerimiz zamanında ise en çok ragbet edilen Allah ın rızasının nelerde oldugunu bilmek ve ögrenmekti.Şu zamanda ise teslimiyet yok,merak yok,akıllar kuşkuya hapsolmuş,akıl ve kalp gözünü perdeleyen heva hakim..İmanı tekrardan anlatacak olan eserlerde ve şahısda bu arızaların olmaması ve olmadıgına kanaat gerekir.Risale-i nurlar ve üstadın bu noktada istidadı,kabiliyetleri kibrit gibi nurlanmaya hazır bir mahiyette oldugundan bir bütün olan imani hakikatleri, en güzel en hikmetli bir şekilde, kalbi ve aklı tatmin eder ve Kuran ın indigi zamanda dinler gibi bir lisan-ı hal ve kalle sunmuştur,izah etmiştir.

  Özet olarak imani meselere bir nevi tekrar olarak baksak dünyevi işlerde birbirini takip edenlerin aynı ve ehil olmaları arandıgı gibi,bu zamanın iman vazifesindede risale-i nurlar görev kendisine devredilmiş eserler ve üstad hazretleri de o makamda fetva vazifesiyle mukellef zat olmuş olur.Risale-i nurlarda geçen her bahse de bu cihetle fetva misalleri olarak bakabiliriz.

  Devamı sonra inş:032:

  İçtihadda, yani istinbât-ı ahkâmda, yani Cenâb-ı Hakkın marziyâtını kelâmından anlamakta Sahabelere yetişilmez. Çünkü, o zamandaki o büyük inkılâb-ı İlâhî, marziyât-ı Rabbâniyeyi ve ahkâm-ı İlâhiyeyi anlamak üzere dönerdi; bütün ezhân istinbât-ı ahkâma müteveccih idi, bütün kalbler "Rabbimizin bizden istediği nedir?" diye merak ederdi. Ahvâl-i zaman, bu hali işmâm ve ihsâs edecek bir tarzda cereyan ediyordu; muhâverât bu mânâları tazammun ederek vuku' buluyordu.

  İşte, bunun için her şey ve her hal ve muhâvereler ve sohbetler ve hikâyeler, bütün o mânâları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden, Sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden, içtihad ve istinbâtta istidadı kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan, bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istinbât ve içtihadı o Sahabenin derece-i zekâvetinde ve istidadında olan bir adam, şu zamanda on senede, belki yüz senede kazanmayacaktır.

  Çünkü, şimdi saadet-i ebediyeye bedel, saadet-i dünyeviye medâr-ı nazardır. Beşerin nazar-ı dikkati, başka maksadlara müteveccihtir.

  Tevekkülsüzlük içinde derd-i maîşet, ruha sersemlik

  ve felsefe-i tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden,
  beşerin muhît-i içtimâîsi o şahsın zihnine ve istidadına içtihad hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor.


  Yirmi Yedinci Sözün içtihad bahsinde, Süfyân ibn-i Uyeyne ile onun zekâveti derecesinde birinin muvâzenesinde ispat etmişiz ki, Süfyân'ın on senede kazandığını öteki yüz senede kazanamıyor.  Yazar : Risale Forum
  Şimdi hayatının saadet içindeki Kemâli ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir.Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  2.151
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 297 + 15969


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  2-Cennet bahsinde geçen bir misali de burda kullanabiliriz belki.Dost dostuyla beraber cennetde nasıl beraber olacak hususan mesela ben veya bir bedevi peygamber efendimiz s.a.v ile beraber nasıl bulunur.Oradaki cevapda üstad hazretleri diyorki tıpki dünyevi bir sofrada beraber bulunmak gibi.Derecesi yüksek olanın tüm latifeleri inkişaf ettiginden o latifelere sahip kişi tüm hassalarıyla,derinligiyle cennet içinde bulunuyor ve nimetlerinden faydalanıyorken digerinin istifadesi noksan oluyor.Mesela dil ve göz aynı şeyi tadıyor ve görüyor fakat farklı derecelerde lezzet alınıyor.

  Bu misaldeki gibi ulum-u imaniyede üstadın mazhariyetinin derecesi daha yüksek.Dolayısıyla aynı imani hakikatler farklı zamanlarda farklı zatlar tarafından degişik derecelerde anlatılmış.Eger Cenab-ı Hakkın hikmeti,takdiri üstadı o vazifede tavzif etmek olmuşsa elbette söyledikleri de o derece yüksek ve derin olacaktır.

  3-Esma-ul husna açısından bakacak olursak da şunlar akla geliyor.Mesela risale-i nurda diyorki eski kavimler zamanında beşerin iptida zamanı oldugundan o semavi sayfalarda ve kitaplarda bazı imani meseler icmal kalmış,anlatılmamış.Ama Efendimiz s.a.v zamanına gelindiginde beşer tabiri caizse her açıdan kıvama geldiginden Kuran imana dair herşeyi tümüyle anlatmış.Allah ın c.c kelamı Kuran da her ismin azam mertebesinden konuşmuş.Benzer birşeyde peygamberler arasındaki derece farkı anlatılırken var.Peygamber Efendimiz s.a.v seyyidül mürselindir çünkü tıpki Kuranın her cihette esmaya mazhar olması gibi O s.a.v in de tüm esmaya mazhariyeti sözkonusudur.Diger peygamberlerde bazı esma öne çıkmış.

  Bunun gibi dini anlatan,ihya eden yenileyen alimler,evliyalar zatlar içindede buradakine benzer bir derece farkı vardır.Cenab-ı Hakk risale-i nurlara ve üstada bu cihetten bir üstünlük nasip buyurmuş olamaz mı?Buyurduguna kanaatimiz oldugu için diyoruz ki üstad hazretlerinin ulum-u imaniyede aynı mevzular dahi olsa derinlik,bir çok cihetten ihata etme gibi hususlarla ehliyeti vardır.
  Yazar : Risale Forum
  Şimdi hayatının saadet içindeki Kemâli ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir.Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Nereden Yer
  duaların semaya kalktığı belde
  Mesajlar Mesajlar
  2.420
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 382 + 23502


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Allah razi olsun, cok boyutlu izah etmissiniz... insaAllah istifade ettim...

  Ustad bambaska.....
  Allah ondan razi olsun... bizide Ona talebe etsin insaAllah...
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım

  Alıntı Sergerdan Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Özet olarak imani meselere bir nevi tekrar olarak baksak dünyevi işlerde birbirini takip edenlerin aynı ve ehil olmaları arandıgı gibi,bu zamanın iman vazifesindede risale-i nurlar görev kendisine devredilmiş eserler ve üstad hazretleri de o makamda fetva vazifesiyle mukellef zat olmuş olur.Risale-i nurlarda geçen her bahse de bu cihetle fetva misalleri olarak bakabiliriz.
  Üstad hazretleri şafii olduğuna göre, verdiği fetvalar tüm mezhepleri kapsar mı?
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222