Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

10 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 190


  3 üyeden 3 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  celcelutiye fazileti kaynakları

  Celcelutiye kasidesi


  İsm-i A'zam'ı, kasem ve vefki, Muhammed(sav) efendimiz'e Cibrîl-i Emîn ile beraber semadan bir hediye olarak indirilmiştir.

  Hazreti Ali Efendimiz tarafından, nazmedildiği bildirilen Celcelutiyye duasının birçok havassı olduğu İmam-ı Bûnî, İmam-i Gazali ve diğer büyük alimler tarafından nakledilmiştir.

  Hatta bu duanın içinde İsm-i Azam duası bulunduğu ve Cibril-i Emin vasıtasıyla Allah Resulüne indirildiği, Kainatın Efendisinden gelen haberler arasındadır.

  Şeyh Ahmed-i Bûni Hazretleri
  "Ancak Hak ehli olanlara, bu duanın ve vefkinin bereketleriyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çıkmaktadır. Bu duayı öğrenip de kadrini ve kıymetini bilmeyenlere yazıklar ossun."

  İmam Gazali’nin celecelutiye şerhi, Ziyaaddin Gümüşhanevî hazretlerinin derlediği Mecmuatu’l-Ahzap adlı eserinin “Şazelî” adlı cildin 508. sayfasından itibaren başlar. Ancak bu şerhler, kelimelerin açıklamasından ziyade Kasidede yer alan beyitlerin hassalarını açıklayan bir mahiyettedir. Süryani kelimelerden az bir kısmının anlamı verilmiştir.

  Celcelutiyenin kendisi ise, aynı cildin, 499-531 sayfaları arasında yer almaktadır. Kasidedeki bütün beyitlerin altında onların ebced değerleri de yazılmaktadır.

  Hazret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelutiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryani diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duadır. Bir isimler hazinesidir. Allah`ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah`ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duayı okuyarak Allah`a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

  İmam-ı Gazali Hazretleri nakleder ki: Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (asm) dedi ki:

  `Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.`

  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): `Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?` dedi.

  Cebrail Aleyhisselam: `Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır` diye cevap verdi.

  Peygamber Efendimiz (asm): `Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?` diye sordu.

  Cebrail Aleyhisselam dedi ki: `Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:

  1-Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!

  2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!

  3-Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.

  4-Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!

  5-Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.

  6-İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.

  7-Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.

  8-Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.

  9-Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.5,61)Behçet-üs-Seniyye tercümesi

  Hz.Ali'nin bu büyük duanın nazmına memur edilişindeki hikmeti Üstad Necip Fazıl şöyle anlatır:
  Bütün İslam büyüklerince kabul edilmiş bir gerçektir ki; Hz.Ali insanoğlunun en büyük lisanı olan Arapça'da mânâların kahramanı olduğu kadar bir lisanın iskeleti demek olan gramer ilminin de kurucusudur. Ayetlerin nazil oluşundaki zaman, sıra, vesile ve murad, en mahrem noktalara kadar bilgisi içinde olduğundan, Allah'ın kitabını derlemek ve toplamakta ondan daha saygılısı düşünülemez. Kimsesiz evinde Hz.Ali, önünde ceylan derileri, tuğlalar ve sırt kemiklerine yazılı ayetler, her an iç ve dış hikmetlerine göre Kur'an binasını kurmakla meşgul. Nitekim Hz.Ebubekir zamanında başlayıp Hz.Osman devrinde tamamlanacak olan bu temel iş, ilk ustası olarak Hz.Ali'yi buluyor.

  Şia kaynaklarında Merhum Ağa Buzurg Tehrani Ez-Zaria adlı değerli eserinde Celcelutiye'nin bir nüshasını bazı kişilerin yanında gördüğünü nakletmiş

  Benzer Konular
  Celcelutiye
  Celcelutiye Celcelutiye Duası Bede'tü bibismillahi ruhi bihi nehtedet Ila keşfi esrarin bibatinihi intavet Ve salleytü fişşani ala hayrı halkihi
  Celcelutiye
  Celcelutiye Cevşen okumaya başladım düzenli olarak ihsan atasoy abi'nin okyuşunu açarak okuyorum. Celcelutiye'de bazı faklılıklar var. Mesela orada bir yerde ha yazıyor abi cim okuyor bir yerde e'ta yazıyor et'a okuyor yine bir yer
  Celcelûtiye
  Celcelûtiye Celcelûtiye Duası, Kaside-i Celcelûtiye, Celcelûtiye Kasidesi gibi ifadelerle anılır. Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) derslerine istinaden, aslı cifir ve ebced hesabı ile alâkalı olarak Hazret-i Ali (r.a.) tarafından
  Celcelutiye
  Celcelutiye Celcelutiye Okuyan: İhsan ATASOY xa0quz_celcelutiye_people Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam
  Celcelutiye mesnetsiz bir dua mı ?
  Celcelutiye mesnetsiz bir dua mı ? Risalelerde Hz. Ali Efendimize (ra) izafe edin Celcelutiye adlı dua metni, aşağıda yer alan iddialarla mesnetsiz gösterilmeye çalışılıyor. Bu iddiaların doğruluk payı var mıdır? Eser hakkında bilgi verir misiniz?
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 190


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Beduzzaman ve celcelutiye
  Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’da Celcelutiye hakkında bazı malumatlar vermiştir. En mühimmi, Celcelutiye’nin aslı olan üç dua ve zikrin Peygamber Efendimiz (sav)’e aynen Cevşen gib indirilmiş bir vahiy olmasıdır. Şöyle der:

  “Celcelutiye'nin esası ve ruhu olan, ‘El-Kasemü’l-Cami ve Ed-Da’vetü’ş-Şerife ve El-İsmü’l-Azam (dır.)’ İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın en mühim ve en müdakkik Üveysî bir şakirdi ve İslâmiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî (R.A.) diyor ki: ‘Onlar vahy ile Peygamber'e (A.S.M.) nâzil olduğu vakit İmam-ı Ali'ye (R.A.) emretti: Yaz. O da yazdı. Sonra nazmetti.’ İmam-ı Gazalî (R.A.) diyor: “…Şüphesiz o, dünya ve ahret hazinelerinden bir hazinedir.” (Sikke-i Tasdik)

  Burada Kur’an’dan başka vahiy olabilir mi suali akla gelebiliyor. Bunu cevabı evet başka vahiy çeşitleri de vardır. Mesela, hadisler vahy-i zımni sınıfına dahildirler. Bununla birlikte vahyin hiçbir çeşidi Kur’an derecesinde değildirler. Daha önce Celcelutiye’nin vahiy oluşuyla alakalı bir suale verdiğimiz cevab için
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] okuyabilirsiniz.

  Celcelutiye’nin muteber bir kaynak olduğunu gösteren büyük bir delil, İmam-ı Gazalî gibi büyük alimlerin onu şerh etmiş olmalarıdır. Bediüzzaman da buna şöyle işaret eder:

  “İmam-ı Gazalî, İmam-ı Nureddin'den ders alarak bu Celcelutiye'nin hem Süryanî kelimelerini, hem kıymetini ve hasiyetini şerhetmiş.” (Sikke-i Tasdik)

  “İmam-ı Gazalî (R.A.) gibi çok imamlar Celcelutiye'yi şerh etmişler.” (Sikke-i Tasdik)

  Celcelutiye’nin konusu, aslen Allah Teala’ya karşı, Esma-i Hüsnası ve Kur’an surelerinin isimleriyle ile yapılan bir münacattır. İçinde İsm-i Azam’ı taşıyan bu dua, ilm-i cifir ve ebced hesabı kaideleriyle gelecekten bazı haberlerin şifrelerini taşır.

  İnternet sitelerinde bazı tercüme denemeleri olmakla beraber, içinde Süryani ve İbrani isimler hakkıyla anlaşılamadığından, henüz layıkıyla bir tercümesi yapılamamıştır.
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] mevcut meallerinden birine ulaşabilirsiniz.

  Risale-i Nur’da, Celcelutiye’nin konusu hakkında şu ifadeler vardır:

  “Celcelutiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybî umûr-u istikbaliyeden (gelecekteki işlerden) haber veriyor.” (Sikke-i Tasdik)

  “Hazret-i Ali Radıyallahü Anh'ın en meşhur Kaside-i Celcelutiyesi, baştan nihayete kadar bir nevi hesab-ı ebcedî ve cifir ile te'lif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış.” (Sikke-i Tasdik)

  “Celcelutiye, Süryanice bedi' demektir ve bedi' manasındadır.” (Sikke-i Tasdik)

  Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ahirzamanın dehşetli imansızlık fitnesi içinde imana çok büyük hizmetler eden Risale-i Nur’un, Celcelutiye’nin işaretleri içinde çok mühim bir yer tuttuğunu şu ifadelerle anlatır:

  “Celcelutiye, Süryanice bedi' demektir ve bedi' manasındadır İbareleri bedi' olan Risale-i Nur, Celcelutiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhatı göründüğünden, kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lâkabı, benim değildi; belki Risale-i Nur'un manevî bir ismi idi. Zahir bir tercümanına âriyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakikî sahibine iade edilmiş. Demek, Süryanice bedi' manasında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen Celcelutiye ismi işarî bir tarzda, bid'at zamanında çıkan bedi-ül beyan ve bedi-üz zaman olan Risale-i Nur'un; hem ibare, hem bereketiyle, beni teşettütten perişaniyetten hıfzeyle ya Rabbi!" meali; tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelâm mecazî delalet ve İmam-ı Ali Radıyallahü Anh ise, gaybî işaret eder diyebiliriz. Hem madem Celcelutiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybî umûr-u istikbaliyeden haber veriyor.” (Sikke-i Tasdik)

  “Geceleyin Celcelutiye'yi okudum. Birden bir ihtar-ı gaybî gibi kalbime denildi: İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi kıymetdar risalelerine de işaret derecesinde remzedip îma ediyor. Eğer sarih bir surette gaybdan haber vermek çok zararları bulunduğundan, hikmete münafî olduğu cihetle hikmet-i İlahiye tarafından yasak olmasa idi tasrih edecekti.” (Sikke-i Tasdik)

  “Ben Celcelutiye'yi okuduğum vakit, sair münacatlara muhalif olarak kendim bizzât hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Ve başkasının lisanıyla taklidkârane olmuyordu. Benim için gayet fıtrî ve dertlerime alâkadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anladım ki; o halet, bu münasebetten ileri gelmiş. (Sikke-i Tasdik)
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 190


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Celcelutiye Duası

  بَدَأْتُ بِِبِسْمِ اللهِ رُحِى بِهِ اهْتَدَتْ
  إِلَى كَشْفِ أَسْرَارٍ بِبَاطِنِهِ انْطَوَتْ

  Bede'tü bibismillêhi rûhi bihî nehtedet
  İlê keşfî esrarin bibatinihi intavet

  1. Bismillah ile başladım; ruhum, O'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti.

  Ve salleytü fişşani ala hayrü halkihi
  Muhammedin men zahaddalalete velğalet

  2. İkincisinde O'nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed'e salavat getirdim. O Muhammed ki (dünyadan) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir.

  İlahi lekad aksemtü biismike daiyen
  Biacin ehvecin celcelutin helhelet

  3. Ey İlâhım, Senin ismine dayanarak dua ettim. Hep açık olan ve gittikçe parlayan Ehad ve Bedi' isimlerinle Sana yalvarıyorum.

  Seeltüke bil ismil âzâmi gadruhû
  Ve yessir umrî yê elihî bisalmehet.

  4. Kadîr ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü (kadîr) Allah'ım, Sen islerimi kolaylaştır.

  Ve yê hayyü yê gayyûmu ed'ûke râcian
  Biêvin eyûcin celceliyyûtin helhelet

  5. Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, daima, umut ederek Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi' isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle bağırıp Sana yalvarıyorum.

  Bisamsâmin tamtâmin ve yê [k]hayra bêzi[k]hin
  Bimihrâsi mihrâsin bihin-nêru u
  [k]hdimet
  6. Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan Allah'ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!

  Biâcin ehûcin yâ ilâhî muhevvicin
  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet.

  7. Ey İlâhim, her derde, her ise ânında müdahale eden ve süratli bir şekilde icabet eden Allah, Ehad ve Bedi' isimlerinle sana yalvarıyorum.

  Lituhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
  Bigayyûmin gâmessirru fîhî ve eşragat

  8. Ki kalbin hayatını canlandırasın, yani ondaki kirleri gideresin. Kayyûmiyetinle onu ayakta tutasın, o kayyûmiyet sırrı onda hep var kalsın, ve daima parlasın.

  Aleyye ziyâun min bevêrigi nûrihî
  Feleha alê vechî senâün ve ebragat

  9. Bu Hayy ve Kayyûm nûrunun çok şimşeklerinden bir ziya üzerime parladı, yüzüme (kalbime) bir parıltı geldi ve şimşek çaktı.

  Ve subbe alê kalbî şeâbîbu rahmetin
  Bihikmeti mevlânel kerîmi feentagat

  10. Ve kalbimin üzerine rahmet sağanakları döküldü. Kerîm olan, Mevlâ'mız Allah'ın hikmetiyle... Ve bu şekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.

  Ehâtat bihil envêru min külli cânibin
  Ve heybetü mevlênêl azîmi binâ alet.

  11. Bundan sonra her yönden Nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah'ın haşmeti, bizi yüceltti.

  Fesübhânekellâhümme yê [k]hayra [k]hâligin
  Ve yê [k]hayra [k]hallâgin ve ekrame men beat.

  12. Allah'ım Seni tenzih ederim, Sen yaratanların en hayırlısısın. Ve çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve biat (antlaşma) yapanların en iyisisin!

  Febelliğinî gasdî ve külle merâribî
  Bihaggi hurûfin bilhîcâi tecemmeat.

  13. Allah'ım, beni maksadıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri seklinde toplanan Hurûf-u Mukattaa hakki için...

  Bisırri hurûfin ûdiat fî azîmetî
  Binûri nûri senâil ismi verrûhi gad alet

  14. Muskama emanet olarak bırakılan harflerin sırrı hürmetine; İsimlerinin nûrunun parlaklığı hürmetine; yüce olan Ruhların hürmetine;

  Efizli min'el envari ya rabbi feyzuhü
  Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat

  15. Bana nurlardan parlak bir feyiz akıt; üzerime gelsin, Nûr isminle kalbimin ölülüğünü dirilt!

  Elê ve elbisennî heybeten celâleten
  Ve küffe yedel eğdâi annî bialmehet

  16. Ey Allah'ım, bana bir heybet ve celâl giydir. Düşmanların ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır.

  Elê vehcubennî min aduvvin ve hâsedin
  Bihaggi şemâ[k]hin eşme[k]hin sellemet semet.

  17. Allah'ım, benimle her nevi düşman ve kıskançlık arasına perde koy, yüce olan ve barışı sağlayan Kadîr ve Azîz isimlerinin hürmetine!

  Binûri celâlin bêzi[k]hin ve şeranta[k]hin
  Biguddûsi berkûtin bihiz-zulmetuncelet.

  18. Tecelli etmekte olan Celâl ve büyüklüğünün nûruyla; Merhamet ve Şefkatinle; çok çok bereketli olan Kuddüs isminle, Sen bu karanlıkları aydınlığa çevir.

  Elê vagdi yâ rabbehû binnûri hâcetî
  Binûri eşme{k]hin celyen serîan gadingadat.

  19. Ey bu milletin Rabbi olan Allah'ım, Sen Nûr ile ihtiyacımı yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellisi seri olur. Ve hemen is biter.

  Biyêhin ve yêyûhin nemûhin esâliyen
  ve yê âliyen yessie umûrî bisaysalet

  20. Her bir peygamberini bir İsm-i A'zâm'a mazhar edip onları mucizelerle muvaffak ettiğin gibi, Sen Kâfi isminle islerimi kolaylaştır.
  (Mucize değil de Sen bana yetersin!)

  Ve emnihnî yêzel celâli kerâmeten
  Biesrâri ilmin yê hâlimu bikencelet

  21. Ey yüce büyüklük Sahibi, Sen sadece bana (ilmî) bir keramet ver; ilim esrarı bana açılsın çünkü Sen bütün akılların ve zekâların sahibisin. Onlar ancak Seninle açılıyorlar.

  Ve {k]hallisnî min külli hevlin ve şiddetin
  Binassi hakîmin gâtiisırri esbelet

  22. Beni her türlü korku ve şiddetten kurtar; esprisi, kesin olan, hikmetli bilimsel ve kuşatıcı bir söz ile...

  Ve ehrisni yêzel celâli bikêfi kun
  E yâ cêbiral galbil kesîri minel [k]habet

  23. Ey Celâl Sahibi Allah'ım, beni kün kef' i ile koru, ey heybetten ve başarısızlıktan dolayı kırılan kirik kalpleri tamir eden ve onları canlandıran Allah'ım!

  Ve sellim bibahrin ve ağtînî [k]hayra berrihê
  Feente melâzî velkurûbi bikencelet

  24. Bana (ilimden) bir deniz ver, ve o denizin karasının en hayırlı kısmını bana nasip et; çünkü Sen benim sığınağımsın, ve bütün sıkıntılar, ancak Seninle gider...

  Ve subbe aleyyer-rizga sabbete rametin
  Feente racêul âlimîne velev tağat

  25. Ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. Çünkü insanlar azsa da Sen onların umudusun.

  Ve esmim ve ebkim sümme ağmi aduvvenê
  Vee[k]hrishum yêzel celâli bihavsemet

  26. Sen düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör et; (bizim ne yaptığımızı bilmesinler...) Ey güçlü Allah'ım, Sen Celâl ve büyüklüğünle onları kekeme eyle! (Millete yanlışı anlatmasınlar!)

  Ve fî havsemin mea devsemin veberâsemin
  Tehassentu bil ismil azîmi minel ğalat

  27. Alîm ve Ganî isimlerinle beraber Kudretinin dairesinde, İsm-i Azâm'ınla yanlış yapmaktan korundum.

  Veeğtif gulûbel âlimîne biesrihê
  Aleyye ve elbisennî gabûlen bişelmehet

  28. Bütün insanların kalplerini üzerime cevir. Ve Selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!

  Ve yessir umûranê yê ilêhî ve ağtinê
  Minel izzi vel ulyê bişem[k]hin veeşme[k]hat

  29. Ya İlâhî islerimi kolaylaştır, ve bize izzet ve yücelik ver. Alî ve A'lâ isimlerinin hürmetine!...

  Ve esbil aleynês-setra veşfi gulûbenê
  Feente şifâün lilgulûbi minel ğaset.

  30. Ve üstümüze örtünü sarkıtıver; kalplerimize şifa ver; Sen, korkulardan dolayı hastalanan kalplere şifanın ta kendisisin!

  Ve bâriklenallâhümme fî cem'i kesbinê
  Ve hulle ugûdel usri biyêyûhi irtehat

  31. Ey Allah'ım, bütün çalışmalarımızı bize bereketli kil, ve her şeyi kolaylaştıran Hû isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!

  Biyêhin ve yê yûhin ve yê [k]hayra bêzi[k]hin
  Ve bê men lenel erzâgu min cûdihî nemet

  32. Ey İlâhî, Allah, Hû, Hêyra'l-Hâlikîn isimlerinle; ve bütün rızıkların, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelişip gelen Cevad isminle Sana yalvarıyorum.

  Neruddu bikel eğdâe min külli vichetin
  Vebil ismi termîhim minel buğdi bişşatet

  33. Senin gücünle, her yönden gelen bütün düşmanları reddediyoruz, geri gönderiyoruz! Ve Sen İsm-i Azâm'ınla, uzaktan onlara vurup, onları dağıtıyorsun!

  Ve e[k]hazilhüm yêzel celêli bi fadli men
  İleyhi seat dab'ül felâti vegad şeket

  34. Ya Rabbi, ya Ze'l-Celâl Allah'ım, çöl kelerinin gelip kendisine şikayette bulunduğu, Hz. Muhammed hürmetine Sen o düşmanlarımızı rahmetinden mahrum et! (onları başarısız kıl!)

  Feente recâî yê ilêhî ve seyyidî
  Fefulle lemîmel ceyşi in râme bî abet

  35. Ya İlâhî, umudum Sensin, efendim Sensin; eğer bana tam isabet edecek bir ok atmak istemişlerse, Sen onların okunu yamult! (Onlara dönsün!)

  Ve küffe cemîal mudirrîne keydehum
  Veinnî biigsêmike hatmen vemê havet

  36. Ya Rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarını ve içlerinde sakladıkları kinlerini benden çevir.

  Feyê [k]hayra mes'ûlin ve ekrame men eğtâ
  Ve yê [k]hayra me'mûlin ilê ümmetin [k]halet

  37. Ey kendilerinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ve ihsan edenlerin en hayırlısı; ey umut edilenlerin en hayırlısı, Sen gelmiş geçmiş bu ümmete rahmet eyle! (onları basarili kil!)

  Egit kevkebî bil ismi nûran ve behceten
  Mededdehri vel eyyâmi yê nûru celcelet

  38. İsmi Nûr ve güzellik olan yıldızımı parlat; günler ve çağlar boyunca, ey sürekli parlayan Nûr olan Allah'ım!

  Biêcin ehûcin celmehûcin celêleten
  Celîlin celceliyyûtin cemêhin temehracet

  39. Senin Allah, Ehad, ......, Celâl, Celîl, Bedi', ........., isimlerin hep parlamaktadırlar.

  Bitağdêdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
  Ve behratin tibrîzin ve ümmin teberraket

  40. Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak.......... O isimlerinin ortaya çıkıp parlamasıyla çevrenin bereketiyle.....

  Tugâdu sirâcunnûri sırran beyâneten
  Tugâdû sirâcussurci sırran tenevverat

  41. Nûr lambası, tutuşturuluyor, gizlice açıklanıyor. Lambaların lambası tutuşturuluyor, gizlice aydınlanıyor.

  Binûri celêlin bêzi[k]hin ve şeranta[k]hin
  Biguddûsi berkûrin bihinnêru u[k]hmidet

  42. Celâl ve Hêlik isimlerinin nûruyla; ve kibriyânla; çok bereketli olan Kuddüs ismiyle; bu fitne ateşi söndürüldü.

  Biyêhin ve yê yûhin nemûhin esâliyen
  Bitamtâmi mihrâşin linêril idâsemet

  43. Allah, Hû, Samed, Cebbar, Kahhar isimleriyle ve savaş deniziyle yükselen düşmanlık ateşi söndürülecektir.

  Bihêlin ehillî şel'in şel'ûbin şêliin
  Tahiyyin Tahûbin taytahûbin tayettahet

  44. Allah, Hak, ......, Cemîl, Vedûd ve Mucîb, .......... isimlerinin hürmetine.......

  ?
  45. Mürîd, Cemîl, Zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin (ve tefsirlerinin) şanı hürmetine.......

  Enû[k]hin biyemlû[k]hin ve ebrû[k]hin ugsimet
  bitemlî[k]hi êyêtin şemû[k]hin teşemme[k]hat

  46. ..........?

  Ebêzî[k]ha beyzû[k]hin ve zeymû[k]hin bağdehê
  [k]hamêrû[k]ha yeşrû[k]hin bişer[k[hin teşemme[k]hat

  47. ..........?

  Bibel[k]hin ve simyênin zebêzu[k]hin bağdehê
  Bizeymû[k]hin eşmû[k]hin bihîl kevnü ummirat

  48. ...........


  Bişelme[k]hatin(ni)gbel duâî ve kün meî
  Ve kün lî minel ağdêi hasbî fegad beğat

  49. Selâm isminle duamı kabul et, ve benimle beraber ol; düşmanlara karşı bana Sen kâfi gel; çünkü onlar çok azdılar.

  Feyê şem[k]hasê yê şem[k]hasê ente şemle[k]hâ
  Ve yê aytalê hetlur-riyâhi te[k]hal[k]halet

  50. Ey yüceler yücesi, Sen gerçekten yücesin; Sen gerçek Haksin, diğer işler sadece araya giren bir rüzgar esintisi gibidir.

  Bikel havlu vessavluş-şedîdu limen etê
  Liebi cenâbike veltecê zulmetüncelet

  51. Senin dergahına gelen ve iltica eden bütün havl (kasdî güç) ve şiddetli saldırı, ancak Seninledir ve Senin bu kuvvetinle ancak zulmet dağılır.

  Bi tâ-hâ ve yâ-sîn ve tâ-sîn kün lenê
  ve tâ-sîn-mîm lisseâdeti egbelet

  52. Tâhâ, Yâsîn ve Tâsîn ile bizim için ol, mutluluğumuz için Tâ Sîn Mîm ile bize dön!

  Ve kêfin ve hê yêin ve aynin ve sâdihâ
  Kifâyetünê min külli aynin binê havet

  53. Kâf Hâ Yâ Ayn ve Sadlarıyla; bizi kuşatan her kötü gözden korunuruz!

  Bi hâ mîmin aynin sümme sînin ve gâfihê
  Himâyetünê min külli sûin bişelmehet

  54. Hâ Mîm, Ayn sonra Sîn ve Kaflarıyla; Selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!

  Bi gâfin ve nûnin sümme hâ mîmin bağdehê
  Ve fî surâtid-du[k]hâni sirran gad uhkimnet

  55. Kaf ve Nûn ve onlardan sonraki Hâ Mîm ile yine korunuruz, Ve Duhan suresinde sağlam bir sır vardır.

  Bi êlifin ve lâmin vennisêi veugûdihê
  Ve fî sûretil en'âmi vennûri nuvvirat

  56. Elif Lam ile ve Nîsâ sûresiyle, ve Mâide ukûduyla; En'âm ve Nûr surelerinde bir nur parlamıştır.

  Ve êlifin ve lâmin sümme râin bisirrihê
  Alevtü binûril ismi min külli mê cenet

  57. Elif Lâm sonra peşlerindeki Ra sırrıyla; Nûr isminle bütün (süflî) ruhanilerin üstüne çıktım.

  Ve êlifin ve lâmin sümme mîmin ve râihê
  İlê mecmail ervâhi verrûhu gad alet

  58. Elif Lam sonra Mîm ve Ra'sı ile Ruhların mecmaina yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir.

  Bisırrin havêmîmil kitêbi cemîihê
  Aleyke bifadlinnûri yê nûru ugsimet

  59. Kitabin (Kurân'ın) bütün Hâ Mîm'lerinin sırrıyla üzerime Nûr isminin fazlı aksin, ey bölümlere ayrılmış Nûr!

  Biamme abese vennêziâti ve târigin
  Ve fî vessemêi zâtil burûci ve zulzilet

  60. Amme, Abese, Nâziat ve Târik sûrelerinle Ve's-semâ-i Zâti'l-Burûc ve Zilzal sûrelerinde.....

  Bihaggi tebêrake sümme nûnin ve sêilin
  Ve fî s☼retitt-tehmîzi veşşemsi kuvvirat

  61. Tebâreke, sonra Nûn sonra Seele Sâil sûreleri hürmetine. Hümeze, Ve's-semsi Küvvirat surelerinde.........

  Ve bizzâriyâtiz-zerri vennecmi iz hevê
  Ve bigterabet liyel umûru tegarrabet

  62. Ve'z-zâriyât-i zerven, Ve'n-necmi izâ hevâ, Veikterabet sûreleriyle bana isler yakınlaştırıldı.

  Ve fî suveril gur'êni hizben ve êyeten
  Adede nê garael gâriu vemê gad tenezzelet

  63. Bütün Kurân sûrelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanın okuduğu ve manen nâzil olduğu kadar sırlar vardır.

  Fees elüke yê mevlâye fî fadlikellezî
  Alê külli mê enzelte kutben tefeddalet

  64. İşte ey Allah'ım, Senin fazlınla bu şekilde yazdırdığın üstün kitaplar hürmetine Sana yalvarıyorum.

  Biêhiyyen şerâhiyyen ezûnêyi sabvetin
  Esbâvusin êli şeddeye egsemtü bitaytağat

  65- (Mealen) Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak Esmâ-i Hüsnâ'na dayanılarak yazılmışlar, ve Hakîm ismiyle taksim edilmişler.

  Bisirrin budûhin echezetin betadin zehecin
  Bivêhil vâhâ bil fethi vennasri esraat

  66. ........... Senin Esmâ-i Hüsnâ'n sırrıyla fetih ve nasrı (ilâhî yardımı) süratli netice verirler.

  Binûri feceşin mea set[k]hatin yê seyyidî
  Vebil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

  67. Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kil!

  Bihaggi fegacin mea me[k]hmetin yê ilêhê
  Biesmâikel husnê ecirnî mineş-şetet

  68. Ey İlâhım, zuhûr ve kemalâtının hakki için ve bu şekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni dağınıklıktan kurtar...

  ?
  69. ?
  Hurûfun libehrâmin alet veteşê me[k]hat
  Vesmu asâ Mûsâ bihiz-zulmetuncelet

  70. Bunlar Nûr harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asâ-yi Mûsa ismiyle de karanlık dağıldı.

  Tevesseltü yâ rabbi ileyke bisirrihê
  Tevessüle zî züllin bihinnêsüytedet

  71. Ya Rabbi onun sırrıyla Sana yalvarıyorum. Gayet zillet içindeki birinin yalvarışıyla… Ki; onunla insanlar hidayet buluyor…

  Hurûfun bimağnâhê lehel fadlü şurrifet
  Mededdehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

  72. Bu manadaki bütün kelimelerin san ve şerefi, üstünlüğü vardır. Günler ve çağlar devam ettikçe; ya Rabbi Sen şefkat et!

  Deavtüke yâ Allâhu haggan ve innenî
  Tevesseltü bil êyêti cem'an bimê havet

  73. Ya Rabbi, gerçekten ben Seni çağırdım; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyle Sana yalvardım!

  Fetilke hurûfun-nûri fecmağ [k]havâssahê
  Ve haggig meânihê bihel [k]hayru tummimet

  74. İşte bütün bunlar nur kelimeleridir, onların özelliklerini topla. Ve manalarını tahkik et; bütün hayır onlarla tamamlanır…

  Feehdirnî avnen [k[hâdimen musa[k]h[k]haran
  Tuheymefeyâile bihil kurbetüncelet

  75. İşte ya Rabbi, bana musahhar bir yardımcıyı daima hazır et: Allah'ın ifriti; onunla bütün sıkıntılarım gider…

  fese[k]h[k]hirlî fîhê [k]hadîmen yutîunî
  Bifadli hurûfi ümmil kitêbi vemê telet

  76. O ifrit içinde bana itaat eden bir hizmetkarı musahhar kil; [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] ve peşinde gelen Kurân hurufâtı hürmetine…

  Ve es'elüke yê mevlêye fismikellezî
  Bihî izê duiye cem'ul umûri tevesserat

  77. İşte ya Rabbi, Senin o[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]ınla Sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildiği zaman bütün isler kolaylaşır.

  İlêhî ferham dağfî veğfirlî zelletî
  Bimê gad deatkel enbiyâu ve tevesselet

  78. Ya İlâhî, Sen zayıflığıma acı, zellelerimi bağışla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler onlarla dua etmiş ve yalvarmıştır…

  Eyê [k]hâligî yê seyyidî igdi hâcetî
  İleyke umurî yê ilêhî tesellemet

  79. Ey Hâlikim, ey Efendim, ihtiyacımı kaza et. Ya Rabbi bütün islerim Sana teslimdir…

  Tevesseltü yâ rabbi ileyke biehmedê
  Ve esmâikel husnelletî hiye cummiat

  80. Ya Rabbi, Hz. Muhammed'in sana olan yakınlığıyla (velayetiyle) sana yalvarıyorum; ve Onda birlesen Esmâ-i Hüsnâ'n ile Sana yalvarıyorum.

  Fecud vağfu vesfah yê ilêhî bitevbetin
  Alê abdikel miskîni min nezratin abet

  81. Sen cömertliğinle, af ve safhınla tövbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et; beni kötü bakışlardan koru!

  Veveffignî lil[k]hayri vessıdgi vettugâ
  Veeskinniyel firdevse mea firgatin alet

  82. Beni hayra, doğruluğa ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile Firdevs Cennetine yerleştir.

  Vekün bî raûfen fî hayêtî ve bağde mê
  Emûtu veelgâ zulmetel gabrincelet

  83. Hayatımda ve öldükten sonra, ve kabrin karanlıklarını üstümden atıp, nuru görünce bana şefkatle muamele et.

  Ve filhaşri beyyid yê ilêhî sahîfetî
  veseggil mevêzînî bilutfike in [k]haffet

  84. Ve haşirde ya İlâhî amel defterimi beyaz kil; eğer tartılarım hafif gelirse Sen onları ağırlaştır.

  Vecevviznî haddes-sırâtimuhervilen
  Vehminî min harri nârin vemê havet

  85. Beni hızla Sırat sınırından geçir. Beni ateşin (Cehennemin) ve içindekilerin sıcaklığından koru!

  Vesêmihnî min külli zenbin ceneytuhû
  Vağfir [k]hatîyetiyel izâme ve in alet

  86. Ve islediğim bütün günahlarda bana müsamaha göster. Çok çok kabarık olsa da benim bütün günahlarımı affet…

  Feyê hâmilel ismillezî celle gadruhû
  Teveffê bihî küllel umûri tesellemet

  87. İşte ey şanı yüce İsm-i Azâm'ı taşıyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksın, sonunda selamete ereceksin.

  Fegâtil velê te[k]hşe vehârib ve lê te[k]haf
  Vedus külle ardin bilvûhûşi teammerat

  88. Dövüş, çekinme; savaş, korkma; vahşilerle mamur olmuş bütün her yere bas!

  Veegbil velê tehrab ve [k]hâsim men teşêü
  Ve lê te[k]hşe be'sen lil mulûki velev havet

  89. Karşıla, kaçma; dilediğin her düşmanla mücadele et; her yeri kuşatmış olsalar da kralların şiddetinden korkma!

  Felê hayyetün te[k]hşê velê agrabun terâ
  Velê esedün ye'tî ileyke bihemhemet

  90. Korkacağın bir yılan olmayacak; göreceğin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir arslan olmayacak!

  Velê te[k]hşe min seyfin velê tağni [k]hancerin
  Velê te[k]hşe min rumhin velê şerrin eshemet

  91. Kılıçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mızraklardan korkma, ve okların şerrinden de korkma!

  Cezâ men garâ hêzê şefêatü Ahmedê
  Veyuhşeru il cenneti mea hûrin suffifet

  92. İşte bunu okuyanın mükâfâtı Zât-i Ahmediye'nin şefaatidir. Ve cennetlerde saf olmuş hûrilerle beraber haşrolacaktır.

  Vağlem biennel Mustafâ [k]hayru mürselin
  Veefdalü [k]halgillêhi men gad teferragat

  93. Ve bil ki, Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin en hayırlısıdır. Ve Allah'ın dağınık (çeşit çeşit) yaratıklarının en üstünüdür.

  Vesaddir bihî men câhihî külle hâcetin
  Veselhu liken tencuve minel cevri vettağat

  94. Her ihtiyacın anında O'nun (A.S.M) makamını kendine şefaatçi yap; Ondan iste ki zulümden ve azgınlardan kurtulasın…

  Ve salli ilêhî külle yevmin vesêatin
  Alel Mustafâl mu[k]khtâri mê nesmetün semet

  95. Ya Rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, Sen, seçkin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve rahmet indir.

  Ve salli alel mu[k]htêri vel êli küllihim
  Keaddi nebêtil ardi verrîhi mê seret

  96. Sen o Seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarın esintileri kadar.

  Ve salli salêten temleul arda vessemêe
  Kevebli ğamêmin mea ruûdin tecelcelet

  97. Yeri ve göğü dolduran bir salât ile Ona salavât indir. Parlayan gök gürlemeleriyle beraber, yağan bulutların yağmuru kadar…

  Feyekfîke ennallâhe sallê binefsihî
  Veemlêkehû sallet aleyhi vesellemet

  98. Ey Muhammed (A.S.M), bizzat Allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi Sana yeter.

  Vesellim aleyhi dâimen mutevessilen
  Meded-dehri vel eyyâmi mê şemsün eşragat

  99. Sen de daima, yalvararak O'na selam ve barış elini uzat. Güneş doğup günler ve çağlar geçtikçe…

  Vesellim alel ethâri min âli Hâşimin
  Adede mê haccel hacîcu vesellemet

  100. Haşim ailesinden temiz olanlara da selam et. Hacıların hac edip verdikleri selam sayısınca…

  Verda yê ilêhî an Ebî Bekrin mea Umera
  Verda alê Usmâna mea Hayderiş-şebet

  101. Ya İlâhî Ömer ile beraber Ebu Bekir'den razı ol; sâbit-kadem olan Haydar ile beraber Osman'dan da razı ol:

  Kezel âlü vel ashâbu cem'an cemîuhum
  Meal evliyêi vessâlihîne vemê havet

  102. Ve böylece bütün Âl ve Ashaptan da razı ol, Evliya, Salihler ve içlerinde barınanlardan da razı ol…

  Megâlü aliyyi vebni ammi Muhammedin
  Vesirru ulûmin lil [k]halêigi cummiat

  103. Bu Hz. Muhammed'in amcasının oğlu olan Ali'nin makalesidir. Yaratıklarla ilgili bütün bilgi sırları ve gizli bilgiler onda toplanmıştır.

  Kaynaklar

  "Celcelûtiye'nin Şerh ve İzâhı", Tebliğ Yayınları, İstanbul 2006.
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 190


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Celcelûtiye

  (Orijinal Metin)

  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar Mesajlar
  7
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 48 + 18


  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Celcelutiye pdf formatında (arapça kısmı Hayrat neşriyattan alındı)
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 39 + 10


  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  paylaşım için teşekkürler çok sırlar var bu dua da Allah ermeyi nasip etsin..
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Nereden Yer
  Hollanda
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 34 + 10


  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Selamunaleykum arkadaslar,

  Yazilis, basilmis sekliyle (yukarida oldugu gibi) Celcelutiye duasini ariyor ve bulamiyorum malesef. Yukaridaki verilen link ise calismiyor. Kaldirilmis galiba.

  Yardimci olabilirmisiniz?

  Allaha emanet,

  Nihat Ulusoy
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 528 + 37882


  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Alıntı Nihat Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Selamunaleykum arkadaslar,

  Yazilis, basilmis sekliyle (yukarida oldugu gibi) Celcelutiye duasini ariyor ve bulamiyorum malesef. Yukaridaki verilen link ise calismiyor. Kaldirilmis galiba.

  Yardimci olabilirmisiniz?

  Allaha emanet,

  Nihat Ulusoy
  Ve aleykümselam kardeş.. Hoşgediniz...

  Celcelutiyeyi internet ortamından okumak için [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] bu linkten yararlanabilirsiniz.

  Sol üst köşeden Kaside-i Celcelutiye'yi seçmeniz gerekiyor.

  Siz de Allah'a emanet olun.
  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2018
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 9 + 10


  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  [k] harfleri noluyor arkadaşlar
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: celcelutiye fazileti kaynakları

  Alıntı Naqshi61 Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  [k] harfleri noluyor arkadaşlar
  Alıntı yaptığı sitedeki bir kod olsa gerek arapça metninde bir karşılığı yok..
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....)Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222