PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 2. Risale-i Nur / Sözler 'den
 3. Said Nur ve Talebeleri
 4. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 5. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 6. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 7. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 8. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 9. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 10. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 11. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 12. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 13. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 14. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 15. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 16. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 17. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 18. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 19. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 20. 33. Söz / 19. Pencere
 21. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 22. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 23. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 24. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 25. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 26. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 27. Namazın hakkında
 28. Tevekkül Hakında
 29. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 30. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 31. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 32. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 33. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 34. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 35. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 36. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 37. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 38. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 39. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 40. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 41. 33. Söz 'den
 42. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 43. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 44. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 45. Gayet ehemmiyetlidir
 46. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 47. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 48. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 49. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 50. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 51. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 52. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 53. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 54. Keramet ile istidrac hakkında
 55. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 56. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 57. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 58. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 59. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 60. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 61. Belki terakki etmişsin
 62. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 63. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 64. Geri kalmak hatadır.
 65. 33. Söz'den
 66. Önemli
 67. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 68. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 69. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 70. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 71. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 72. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 73. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 74. Cehennem nerededir?
 75. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 76. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 77. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 78. Cennet'i müjde veriyor.
 79. Bazısında da dünya boğulur
 80. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 81. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 82. bu cemaat zamanında
 83. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 84. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 85. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 86. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 87. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 88. Madem ecel gizlidir !!!
 89. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 90. onlar da senin gibi âciz kullardır
 91. onlar da senin gibi âciz kullardır
 92. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 93. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 94. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 95. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 96. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 97. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 98. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 99. Risale-i Nur Hakkında
 100. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 101. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 102. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 103. neşrettiği nurlara bakmalı
 104. Bilirsiniz ve biliniz
 105. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 106. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 107. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 108. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 109. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 110. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 111. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 112. Otuzbirinci Söz'den
 113. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 114. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 115. O öldüğü zaman ..
 116. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 117. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 118. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 119. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 120. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 121. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 122. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 123. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 124. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 125. Dördüncü Mes'ele
 126. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 127. Rivayette var ki ..
 128. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 129. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 130. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 131. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 132. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 133. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 134. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 135. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 136. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 137. Eyyühen-nefs!
 138. Meydan-ı Haşir nerededir?
 139. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 140. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 141. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 142. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 143. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 144. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 145. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 146. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 147. Politize Mi Olduk?
 148. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 149. Gıybet hakkındadır
 150. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 151. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 152. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 153. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 154. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 155. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 156. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 157. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 158. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 159. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 160. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 161. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 162. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 163. Kabir altında azab çekiyor
 164. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 165. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 166. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 167. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 168. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 169. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 170. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 171. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 172. 24. Lema'dan
 173. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 174. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 175. Bununla insan, insan olur.
 176. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 177. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 178. Duanın kabul şartları hakkında
 179. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 180. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 181. insanlara diyordum
 182. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 183. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 184. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 185. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 186. Haşir haktır ve muhakkaktır
 187. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 188. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 189. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 190. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 191. Ne vakte kadar .. ?
 192. Gurur Hakkında
 193. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 194. Ümitsizlik Hakkında
 195. Kader bizi böyle bağlamış
 196. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 197. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 198. "Bu da geçer yahu!" de
 199. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 200. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 201. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 202. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 203. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 204. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 205. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 206. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 207. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 208. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 209. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 210. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 211. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 212. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 213. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 214. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 215. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 216. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 217. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 218. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 219. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 220. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 221. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..
 222. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...
 223. İnançla ilgili gerçekleri kör gözüne de gösterir.
 224. Risale-i Nur, diğer kitablara zıt olarak başta perdeli gidiyor!
 225. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır
 226. Tevhid Hakkında
 227. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 228. Risale-i Nur, diğer ilimler ve kitablar gibi okunmamalı!
 229. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür.
 230. Ölüm nasıl nimet olur ..?
 231. İbadetin manası şudur ki: ..
 232. Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse
 233. esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar
 234. Âciz, miskin bir insan , bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?
 235. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !
 236. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.
 237. "Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?
 238. Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor.
 239. Sözler hakkında söz onundur, görelim o ne diyor?
 240. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.
 241. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır.
 242. o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır
 243. Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle ..
 244. "Hepinizin dönüşü Onadır."
 245. Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı a'zam gelse, ..
 246. Semavattan mübarek kâğıtlar yağıyor.
 247. Mezaristana göçtüğünüz zaman, "Eyvah! Malımız ..
 248. İnsan kendi san'atının arkasında görünebilir
 249. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir?
 250. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse önemi yok!