PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Allahımız (cc) nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.
 2. Hafîziyyet hakikatine dair
 3. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 4. Risale-i Nur / Sözler 'den
 5. Said Nur ve Talebeleri
 6. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 7. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 8. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 9. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 10. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 11. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 12. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 13. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 14. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 15. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 16. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 17. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 18. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 19. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 20. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 21. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 22. 33. Söz / 19. Pencere
 23. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 24. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 25. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 26. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 27. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 28. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 29. Namazın hakkında
 30. Tevekkül Hakında
 31. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 32. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 33. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 34. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 35. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 36. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 37. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 38. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 39. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 40. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 41. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 42. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 43. 33. Söz 'den
 44. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 45. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 46. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 47. Gayet ehemmiyetlidir
 48. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 49. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 50. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 51. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 52. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 53. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 54. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 55. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 56. Keramet ile istidrac hakkında
 57. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 58. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 59. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 60. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 61. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 62. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 63. Belki terakki etmişsin
 64. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 65. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 66. Geri kalmak hatadır.
 67. 33. Söz'den
 68. Önemli
 69. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 70. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 71. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 72. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 73. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 74. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 75. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 76. Cehennem nerededir?
 77. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 78. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 79. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 80. Cennet'i müjde veriyor.
 81. Bazısında da dünya boğulur
 82. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 83. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 84. bu cemaat zamanında
 85. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 86. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 87. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 88. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 89. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 90. Madem ecel gizlidir !!!
 91. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 92. onlar da senin gibi âciz kullardır
 93. onlar da senin gibi âciz kullardır
 94. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 95. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 96. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 97. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 98. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 99. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 100. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 101. Risale-i Nur Hakkında
 102. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 103. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 104. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 105. neşrettiği nurlara bakmalı
 106. Bilirsiniz ve biliniz
 107. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 108. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 109. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 110. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 111. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 112. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 113. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 114. Otuzbirinci Söz'den
 115. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 116. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 117. O öldüğü zaman ..
 118. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 119. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 120. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 121. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 122. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 123. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 124. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 125. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 126. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 127. Dördüncü Mes'ele
 128. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 129. Rivayette var ki ..
 130. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 131. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 132. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 133. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 134. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 135. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 136. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 137. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 138. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 139. Eyyühen-nefs!
 140. Meydan-ı Haşir nerededir?
 141. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 142. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 143. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 144. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 145. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 146. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 147. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 148. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 149. Politize Mi Olduk?
 150. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 151. Gıybet hakkındadır
 152. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 153. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 154. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 155. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 156. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 157. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 158. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 159. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 160. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 161. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 162. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 163. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 164. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 165. Kabir altında azab çekiyor
 166. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 167. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 168. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 169. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 170. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 171. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 172. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 173. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 174. 24. Lema'dan
 175. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 176. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 177. Bununla insan, insan olur.
 178. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 179. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 180. Duanın kabul şartları hakkında
 181. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 182. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 183. insanlara diyordum
 184. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 185. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 186. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 187. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 188. Haşir haktır ve muhakkaktır
 189. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 190. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 191. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 192. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 193. Ne vakte kadar .. ?
 194. Gurur Hakkında
 195. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 196. Ümitsizlik Hakkında
 197. Kader bizi böyle bağlamış
 198. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 199. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 200. "Bu da geçer yahu!" de
 201. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 202. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 203. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 204. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 205. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 206. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 207. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 208. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 209. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 210. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 211. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 212. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 213. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 214. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 215. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 216. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 217. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 218. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 219. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 220. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 221. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 222. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 223. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..
 224. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...
 225. İnançla ilgili gerçekleri kör gözüne de gösterir.
 226. Risale-i Nur, diğer kitablara zıt olarak başta perdeli gidiyor!
 227. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır
 228. Tevhid Hakkında
 229. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 230. Risale-i Nur, diğer ilimler ve kitablar gibi okunmamalı!
 231. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür.
 232. Ölüm nasıl nimet olur ..?
 233. İbadetin manası şudur ki: ..
 234. Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse
 235. esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar
 236. Âciz, miskin bir insan , bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?
 237. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !
 238. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.
 239. "Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?
 240. Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor.
 241. Sözler hakkında söz onundur, görelim o ne diyor?
 242. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.
 243. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır.
 244. o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır
 245. Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle ..
 246. "Hepinizin dönüşü Onadır."
 247. Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı a'zam gelse, ..
 248. Semavattan mübarek kâğıtlar yağıyor.
 249. Mezaristana göçtüğünüz zaman, "Eyvah! Malımız ..
 250. İnsan kendi san'atının arkasında görünebilir