PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Doktora git, kafanı tedavi ettir.
 2. Onbirinci Hüccet-i İmaniye
 3. Duanın kabul şartları hakkında
 4. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir.
 5. Hayat
 6. Divan-ı Harb-i Örfi
 7. Yaratılış Gayesi
 8. Mevt - Ölüm
 9. Tevhid
 10. Mesnevi-i Nuriye
 11. Şualar
 12. zaman gösterdi
 13. Hüve nüktesi
 14. Emirdağ Lahikası-1
 15. Allahımız (cc) nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.
 16. Hafîziyyet hakikatine dair
 17. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 18. Risale-i Nur / Sözler 'den
 19. Said Nur ve Talebeleri
 20. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 21. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 22. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 23. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 24. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 25. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 26. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 27. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 28. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 29. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 30. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 31. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 32. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 33. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 34. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 35. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 36. 33. Söz / 19. Pencere
 37. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 38. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 39. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 40. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 41. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 42. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 43. Namazın hakkında
 44. Tevekkül Hakında
 45. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 46. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 47. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 48. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 49. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 50. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 51. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 52. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 53. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 54. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 55. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 56. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 57. 33. Söz 'den
 58. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 59. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 60. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 61. Gayet ehemmiyetlidir
 62. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 63. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 64. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 65. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 66. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 67. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 68. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 69. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 70. Keramet ile istidrac hakkında
 71. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 72. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 73. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 74. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 75. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 76. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 77. Belki terakki etmişsin
 78. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 79. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 80. Geri kalmak hatadır.
 81. 33. Söz'den
 82. Önemli
 83. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 84. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 85. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 86. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 87. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 88. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 89. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 90. Cehennem nerededir?
 91. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 92. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 93. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 94. Cennet'i müjde veriyor.
 95. Bazısında da dünya boğulur
 96. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 97. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 98. bu cemaat zamanında
 99. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 100. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 101. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 102. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 103. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 104. Madem ecel gizlidir !!!
 105. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 106. onlar da senin gibi âciz kullardır
 107. onlar da senin gibi âciz kullardır
 108. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 109. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 110. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 111. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 112. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 113. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 114. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 115. Risale-i Nur Hakkında
 116. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 117. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 118. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 119. neşrettiği nurlara bakmalı
 120. Bilirsiniz ve biliniz
 121. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 122. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 123. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 124. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 125. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 126. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 127. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 128. Otuzbirinci Söz'den
 129. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 130. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 131. O öldüğü zaman ..
 132. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 133. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 134. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 135. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 136. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 137. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 138. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 139. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 140. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 141. Dördüncü Mes'ele
 142. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 143. Rivayette var ki ..
 144. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 145. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 146. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 147. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 148. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 149. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 150. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 151. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 152. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 153. Eyyühen-nefs!
 154. Meydan-ı Haşir nerededir?
 155. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 156. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 157. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 158. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 159. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 160. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 161. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 162. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 163. Politize Mi Olduk?
 164. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 165. Gıybet hakkındadır
 166. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 167. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 168. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 169. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 170. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 171. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 172. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 173. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 174. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 175. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 176. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 177. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 178. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 179. Kabir altında azab çekiyor
 180. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 181. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 182. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 183. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 184. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 185. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 186. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 187. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 188. 24. Lema'dan
 189. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 190. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 191. Bununla insan, insan olur.
 192. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 193. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 194. Duanın kabul şartları hakkında
 195. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 196. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 197. insanlara diyordum
 198. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 199. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 200. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 201. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 202. Haşir haktır ve muhakkaktır
 203. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 204. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 205. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 206. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 207. Ne vakte kadar .. ?
 208. Gurur Hakkında
 209. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 210. Ümitsizlik Hakkında
 211. Kader bizi böyle bağlamış
 212. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 213. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 214. "Bu da geçer yahu!" de
 215. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 216. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 217. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 218. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 219. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 220. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 221. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 222. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 223. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 224. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 225. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 226. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 227. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 228. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 229. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 230. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 231. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 232. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 233. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 234. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 235. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 236. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 237. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..
 238. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...
 239. İnançla ilgili gerçekleri kör gözüne de gösterir.
 240. Risale-i Nur, diğer kitablara zıt olarak başta perdeli gidiyor!
 241. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır
 242. Tevhid Hakkında
 243. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 244. Risale-i Nur, diğer ilimler ve kitablar gibi okunmamalı!
 245. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür.
 246. Ölüm nasıl nimet olur ..?
 247. İbadetin manası şudur ki: ..
 248. Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse
 249. esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar
 250. Âciz, miskin bir insan , bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?