PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Şikayetlerin, elemlerin, evhamın kaynağı nedir?
 2. Ruhun lezzeti nerede saklı?
 3. Bir kâfirin masiyet-i küfriyesi mahduddur
 4. 33. Söz / Ondördüncü Pencere
 5. Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında)
 6. Yirmibirinci Mektub
 7. Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir
 8. Yirmiyedinci Mektub'un Lâhikasından alınmış mühim parçalar
 9. Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektublar
 10. Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. ..
 11. İman Esasları (vecizeler)
 12. Dört sualin muhtasar cevabıdır
 13. Doktora git, kafanı tedavi ettir.
 14. Onbirinci Hüccet-i İmaniye
 15. Duanın kabul şartları hakkında
 16. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir.
 17. Hayat
 18. Divan-ı Harb-i Örfi
 19. Yaratılış Gayesi
 20. Mevt - Ölüm
 21. Tevhid
 22. Mesnevi-i Nuriye
 23. Şualar
 24. zaman gösterdi
 25. Hüve nüktesi
 26. Emirdağ Lahikası-1
 27. Allahımız (cc) nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.
 28. Hafîziyyet hakikatine dair
 29. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 30. Risale-i Nur / Sözler 'den
 31. Said Nur ve Talebeleri
 32. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 33. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 34. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 35. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 36. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 37. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 38. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 39. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 40. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 41. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 42. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 43. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 44. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 45. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 46. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 47. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 48. 33. Söz / 19. Pencere
 49. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 50. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 51. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 52. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 53. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 54. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 55. Namazın hakkında
 56. Tevekkül Hakında
 57. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 58. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 59. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 60. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 61. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 62. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 63. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 64. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 65. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 66. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 67. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 68. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 69. 33. Söz 'den
 70. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 71. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 72. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 73. Gayet ehemmiyetlidir
 74. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 75. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 76. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 77. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 78. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 79. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 80. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 81. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 82. Keramet ile istidrac hakkında
 83. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 84. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 85. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 86. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 87. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 88. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 89. Belki terakki etmişsin
 90. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 91. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 92. Geri kalmak hatadır.
 93. 33. Söz'den
 94. Önemli
 95. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 96. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 97. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 98. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 99. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 100. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 101. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 102. Cehennem nerededir?
 103. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 104. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 105. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 106. Cennet'i müjde veriyor.
 107. Bazısında da dünya boğulur
 108. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 109. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 110. bu cemaat zamanında
 111. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 112. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 113. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 114. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 115. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 116. Madem ecel gizlidir !!!
 117. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 118. onlar da senin gibi âciz kullardır
 119. onlar da senin gibi âciz kullardır
 120. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 121. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 122. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 123. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 124. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 125. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 126. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 127. Risale-i Nur Hakkında
 128. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 129. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 130. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 131. neşrettiği nurlara bakmalı
 132. Bilirsiniz ve biliniz
 133. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 134. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 135. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 136. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 137. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 138. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 139. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 140. Otuzbirinci Söz'den
 141. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 142. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 143. O öldüğü zaman ..
 144. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 145. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 146. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 147. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 148. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 149. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 150. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 151. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 152. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 153. Dördüncü Mes'ele
 154. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 155. Rivayette var ki ..
 156. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 157. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 158. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 159. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 160. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 161. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 162. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 163. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 164. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 165. Eyyühen-nefs!
 166. Meydan-ı Haşir nerededir?
 167. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 168. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 169. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 170. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 171. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 172. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 173. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 174. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 175. Politize Mi Olduk?
 176. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 177. Gıybet hakkındadır
 178. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 179. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 180. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 181. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 182. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 183. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 184. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 185. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 186. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 187. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 188. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 189. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 190. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 191. Kabir altında azab çekiyor
 192. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 193. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 194. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 195. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 196. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 197. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 198. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 199. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 200. 24. Lema'dan
 201. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 202. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 203. Bununla insan, insan olur.
 204. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 205. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 206. Duanın kabul şartları hakkında
 207. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 208. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 209. insanlara diyordum
 210. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 211. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 212. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 213. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 214. Haşir haktır ve muhakkaktır
 215. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 216. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 217. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 218. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 219. Ne vakte kadar .. ?
 220. Gurur Hakkında
 221. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 222. Ümitsizlik Hakkında
 223. Kader bizi böyle bağlamış
 224. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 225. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 226. "Bu da geçer yahu!" de
 227. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 228. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 229. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 230. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 231. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 232. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 233. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 234. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 235. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 236. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 237. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 238. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 239. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 240. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 241. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 242. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 243. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 244. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 245. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 246. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 247. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 248. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 249. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..
 250. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...