PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir.
 2. Hayat
 3. Divan-ı Harb-i Örfi
 4. Yaratılış Gayesi
 5. Mevt - Ölüm
 6. Tevhid
 7. Mesnevi-i Nuriye
 8. Şualar
 9. Mektubat
 10. zaman gösterdi
 11. Hüve nüktesi
 12. Emirdağ Lahikası-1
 13. Allahımız (cc) nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.
 14. Hafîziyyet hakikatine dair
 15. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 16. Risale-i Nur / Sözler 'den
 17. Said Nur ve Talebeleri
 18. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 19. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 20. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 21. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 22. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 23. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 24. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 25. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 26. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 27. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 28. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 29. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 30. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 31. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 32. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 33. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 34. 33. Söz / 19. Pencere
 35. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 36. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 37. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 38. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 39. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 40. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 41. Namazın hakkında
 42. Tevekkül Hakında
 43. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 44. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 45. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 46. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 47. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 48. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 49. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 50. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 51. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 52. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 53. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 54. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 55. 33. Söz 'den
 56. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 57. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 58. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 59. Gayet ehemmiyetlidir
 60. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 61. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 62. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 63. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 64. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 65. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 66. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 67. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 68. Keramet ile istidrac hakkında
 69. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 70. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 71. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 72. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 73. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 74. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 75. Belki terakki etmişsin
 76. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 77. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 78. Geri kalmak hatadır.
 79. 33. Söz'den
 80. Önemli
 81. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 82. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 83. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 84. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 85. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 86. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 87. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 88. Cehennem nerededir?
 89. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 90. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 91. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 92. Cennet'i müjde veriyor.
 93. Bazısında da dünya boğulur
 94. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 95. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 96. bu cemaat zamanında
 97. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 98. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 99. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 100. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 101. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 102. Madem ecel gizlidir !!!
 103. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 104. onlar da senin gibi âciz kullardır
 105. onlar da senin gibi âciz kullardır
 106. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 107. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 108. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 109. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 110. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 111. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 112. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 113. Risale-i Nur Hakkında
 114. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 115. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 116. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 117. neşrettiği nurlara bakmalı
 118. Bilirsiniz ve biliniz
 119. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 120. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 121. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 122. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 123. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 124. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 125. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 126. Otuzbirinci Söz'den
 127. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 128. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 129. O öldüğü zaman ..
 130. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 131. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 132. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 133. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 134. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 135. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 136. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 137. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 138. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 139. Dördüncü Mes'ele
 140. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 141. Rivayette var ki ..
 142. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 143. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 144. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 145. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 146. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 147. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 148. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 149. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 150. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 151. Eyyühen-nefs!
 152. Meydan-ı Haşir nerededir?
 153. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 154. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 155. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 156. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 157. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 158. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 159. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 160. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 161. Politize Mi Olduk?
 162. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 163. Gıybet hakkındadır
 164. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 165. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 166. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 167. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 168. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 169. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 170. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 171. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 172. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 173. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 174. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 175. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 176. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 177. Kabir altında azab çekiyor
 178. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 179. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 180. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 181. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 182. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 183. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 184. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 185. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 186. 24. Lema'dan
 187. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 188. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 189. Bununla insan, insan olur.
 190. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 191. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 192. Duanın kabul şartları hakkında
 193. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 194. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 195. insanlara diyordum
 196. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 197. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 198. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 199. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 200. Haşir haktır ve muhakkaktır
 201. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 202. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 203. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 204. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 205. Ne vakte kadar .. ?
 206. Gurur Hakkında
 207. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 208. Ümitsizlik Hakkında
 209. Kader bizi böyle bağlamış
 210. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 211. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 212. "Bu da geçer yahu!" de
 213. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 214. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 215. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 216. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 217. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 218. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 219. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 220. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 221. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 222. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 223. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 224. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 225. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 226. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 227. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 228. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 229. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 230. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 231. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 232. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 233. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 234. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 235. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..
 236. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...
 237. İnançla ilgili gerçekleri kör gözüne de gösterir.
 238. Risale-i Nur, diğer kitablara zıt olarak başta perdeli gidiyor!
 239. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır
 240. Tevhid Hakkında
 241. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 242. Risale-i Nur, diğer ilimler ve kitablar gibi okunmamalı!
 243. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür.
 244. Ölüm nasıl nimet olur ..?
 245. İbadetin manası şudur ki: ..
 246. Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse
 247. esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar
 248. Âciz, miskin bir insan , bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?
 249. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !
 250. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.