PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Dört sualin muhtasar cevabıdır
 2. Doktora git, kafanı tedavi ettir.
 3. Onbirinci Hüccet-i İmaniye
 4. Duanın kabul şartları hakkında
 5. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir.
 6. Hayat
 7. Divan-ı Harb-i Örfi
 8. Yaratılış Gayesi
 9. Mevt - Ölüm
 10. Tevhid
 11. Mesnevi-i Nuriye
 12. Şualar
 13. zaman gösterdi
 14. Hüve nüktesi
 15. Emirdağ Lahikası-1
 16. Allahımız (cc) nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.
 17. Hafîziyyet hakikatine dair
 18. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 19. Risale-i Nur / Sözler 'den
 20. Said Nur ve Talebeleri
 21. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 22. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 23. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 24. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 25. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 26. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 27. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 28. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 29. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 30. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 31. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 32. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 33. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 34. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 35. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 36. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 37. 33. Söz / 19. Pencere
 38. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 39. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 40. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 41. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 42. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 43. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 44. Namazın hakkında
 45. Tevekkül Hakında
 46. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 47. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 48. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 49. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 50. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 51. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 52. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 53. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 54. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 55. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 56. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 57. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 58. 33. Söz 'den
 59. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 60. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 61. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 62. Gayet ehemmiyetlidir
 63. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 64. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 65. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 66. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 67. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 68. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 69. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 70. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 71. Keramet ile istidrac hakkında
 72. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 73. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 74. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 75. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 76. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 77. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 78. Belki terakki etmişsin
 79. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 80. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 81. Geri kalmak hatadır.
 82. 33. Söz'den
 83. Önemli
 84. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 85. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 86. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 87. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 88. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 89. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 90. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 91. Cehennem nerededir?
 92. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 93. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 94. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 95. Cennet'i müjde veriyor.
 96. Bazısında da dünya boğulur
 97. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 98. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 99. bu cemaat zamanında
 100. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 101. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 102. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 103. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 104. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 105. Madem ecel gizlidir !!!
 106. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 107. onlar da senin gibi âciz kullardır
 108. onlar da senin gibi âciz kullardır
 109. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 110. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 111. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 112. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 113. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 114. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 115. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 116. Risale-i Nur Hakkında
 117. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 118. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 119. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 120. neşrettiği nurlara bakmalı
 121. Bilirsiniz ve biliniz
 122. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 123. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 124. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 125. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 126. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 127. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 128. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 129. Otuzbirinci Söz'den
 130. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 131. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 132. O öldüğü zaman ..
 133. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 134. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 135. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 136. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 137. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 138. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 139. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 140. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 141. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 142. Dördüncü Mes'ele
 143. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 144. Rivayette var ki ..
 145. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 146. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 147. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 148. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 149. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 150. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 151. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 152. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 153. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 154. Eyyühen-nefs!
 155. Meydan-ı Haşir nerededir?
 156. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 157. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 158. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 159. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 160. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 161. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 162. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 163. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 164. Politize Mi Olduk?
 165. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 166. Gıybet hakkındadır
 167. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 168. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 169. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 170. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 171. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 172. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 173. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 174. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 175. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 176. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 177. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 178. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 179. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 180. Kabir altında azab çekiyor
 181. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 182. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 183. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 184. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 185. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 186. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 187. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 188. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 189. 24. Lema'dan
 190. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 191. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 192. Bununla insan, insan olur.
 193. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 194. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 195. Duanın kabul şartları hakkında
 196. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 197. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 198. insanlara diyordum
 199. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 200. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 201. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 202. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 203. Haşir haktır ve muhakkaktır
 204. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 205. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 206. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 207. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 208. Ne vakte kadar .. ?
 209. Gurur Hakkında
 210. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 211. Ümitsizlik Hakkında
 212. Kader bizi böyle bağlamış
 213. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 214. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 215. "Bu da geçer yahu!" de
 216. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 217. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 218. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 219. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 220. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 221. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 222. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 223. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 224. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 225. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 226. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 227. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 228. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 229. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 230. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 231. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 232. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 233. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 234. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 235. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 236. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 237. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 238. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..
 239. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...
 240. İnançla ilgili gerçekleri kör gözüne de gösterir.
 241. Risale-i Nur, diğer kitablara zıt olarak başta perdeli gidiyor!
 242. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır
 243. Tevhid Hakkında
 244. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 245. Risale-i Nur, diğer ilimler ve kitablar gibi okunmamalı!
 246. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür.
 247. Ölüm nasıl nimet olur ..?
 248. İbadetin manası şudur ki: ..
 249. Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse
 250. esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar