PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur OkuyoruzSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. dünyanın sekeratı hakkında
 2. Şikayetlerin, elemlerin, evhamın kaynağı nedir?
 3. Ruhun lezzeti nerede saklı?
 4. Bir kâfirin masiyet-i küfriyesi mahduddur
 5. 33. Söz / Ondördüncü Pencere
 6. Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında)
 7. Yirmibirinci Mektub
 8. Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir
 9. Yirmiyedinci Mektub'un Lâhikasından alınmış mühim parçalar
 10. Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektublar
 11. Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. ..
 12. İman Esasları (vecizeler)
 13. Dört sualin muhtasar cevabıdır
 14. Doktora git, kafanı tedavi ettir.
 15. Onbirinci Hüccet-i İmaniye
 16. Duanın kabul şartları hakkında
 17. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir.
 18. Hayat
 19. Divan-ı Harb-i Örfi
 20. Yaratılış Gayesi
 21. Mevt - Ölüm
 22. Tevhid
 23. Mesnevi-i Nuriye
 24. Şualar
 25. zaman gösterdi
 26. Hüve nüktesi
 27. Emirdağ Lahikası-1
 28. Allahımız (cc) nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.
 29. Hafîziyyet hakikatine dair
 30. Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım
 31. Risale-i Nur / Sözler 'den
 32. Said Nur ve Talebeleri
 33. Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar ..
 34. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 35. Kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 36. Allah'ı (cc) bilmek hakkında
 37. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir.
 38. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 39. İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
 40. Sırr-ı İnna A'taynada geçen bir bölüm ..
 41. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 42. Şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek ..
 43. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 44. Bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 45. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen ..
 46. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 47. 26. Söz / Birinci mebhas 'dan
 48. Lozan'ın İçyüzü (Din öldürülecektir)
 49. 33. Söz / 19. Pencere
 50. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 51. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 52. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 53. Şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi gösterir.
 54. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 55. ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.
 56. Namazın hakkında
 57. Tevekkül Hakında
 58. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 59. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 60. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 61. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 62. Hiss-i kabl-el vuku' hakkında
 63. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 64. Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur hakkında
 65. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 66. Mesnevi-i Nuriye / Onuncu Risale 'den
 67. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 68. Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır.
 69. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve ..
 70. 33. Söz 'den
 71. Asırlara göre şeriatlar değişir.
 72. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 73. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek.
 74. Gayet ehemmiyetlidir
 75. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 76. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.
 77. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 78. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 79. Sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir.
 80. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında
 81. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 82. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve ..
 83. Keramet ile istidrac hakkında
 84. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 85. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar 'dan
 86. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 87. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 88. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 89. Risale-i Nur'un gayesi, iman kurtarmak ve rıza-yı İlahîdir.
 90. Belki terakki etmişsin
 91. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 92. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 93. Geri kalmak hatadır.
 94. 33. Söz'den
 95. Önemli
 96. Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz onlarındır
 97. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 98. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 99. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 100. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 101. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 102. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 103. Cehennem nerededir?
 104. kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın
 105. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder.
 106. Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 107. Cennet'i müjde veriyor.
 108. Bazısında da dünya boğulur
 109. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki ..
 110. "Akıl buna yol bulamaz!" demiş.
 111. bu cemaat zamanında
 112. Hem deme ki: "Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir."
 113. Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası, siyasi cereyanlara tabi olmaya mânidir.
 114. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 115. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 116. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz.
 117. Madem ecel gizlidir !!!
 118. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 119. onlar da senin gibi âciz kullardır
 120. onlar da senin gibi âciz kullardır
 121. Hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 122. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 123. Dua eden adam bilir ki, birisi var.
 124. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 125. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 126. Ezelî Güneş'in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim
 127. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir.
 128. Risale-i Nur Hakkında
 129. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler.
 130. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 131. kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır
 132. neşrettiği nurlara bakmalı
 133. Bilirsiniz ve biliniz
 134. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 135. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar
 136. Şu münacatın sırr-ı azîmi şudur ki: ..
 137. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 138. Zühre / Onüçüncü Nota'dan
 139. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 140. iman gibi şeyler Cennet'e akar
 141. Otuzbirinci Söz'den
 142. Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız
 143. komünist perdesi altında anarşilik hesabına ..
 144. O öldüğü zaman ..
 145. Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında
 146. Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, ..
 147. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek hakkında
 148. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar !!!
 149. bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir
 150. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.
 151. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 152. Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan ..
 153. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 154. Dördüncü Mes'ele
 155. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 156. Rivayette var ki ..
 157. O Süfyan, kendi başına firenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir
 158. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 159. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 160. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 161. Kıymetli neticeye karşılık fiat olarak !!!
 162. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 163. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 164. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de, ..
 165. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 166. Eyyühen-nefs!
 167. Meydan-ı Haşir nerededir?
 168. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 169. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 170. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 171. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur
 172. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri Hakkında
 173. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 174. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 175. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 176. Politize Mi Olduk?
 177. hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir
 178. Gıybet hakkındadır
 179. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 180. .. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...
 181. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !!!
 182. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 183. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 184. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ..
 185. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 186. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 187. Mabudunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, ..
 188. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 189. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 190. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ..
 191. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 192. Kabir altında azab çekiyor
 193. "Sen başına şapka giymiyorsun"
 194. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 195. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye, ..
 196. Bu sır ile ölümü sevmeye başladım
 197. Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı:Rekabet
 198. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 199. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 200. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 201. 24. Lema'dan
 202. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 203. Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. (Tîn Sûresi: 4.)
 204. Bununla insan, insan olur.
 205. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 206. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 207. Duanın kabul şartları hakkında
 208. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür
 209. Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan ..
 210. insanlara diyordum
 211. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki
 212. .. çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 213. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 214. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 215. Haşir haktır ve muhakkaktır
 216. Size, bir hülâsasını beyan edeyim
 217. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 218. çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız
 219. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 220. Ne vakte kadar .. ?
 221. Gurur Hakkında
 222. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 223. Ümitsizlik Hakkında
 224. Kader bizi böyle bağlamış
 225. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek
 226. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 227. "Bu da geçer yahu!" de
 228. O kâfir hakkında iki ihtimal var
 229. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 230. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 231. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 232. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 233. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 234. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 235. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 236. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum
 237. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 238. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 239. insanların, ebedî cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler.
 240. hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar
 241. .. rahatla yatsın ve uyandırılmasın?
 242. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca
 243. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 244. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 245. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 246. Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol açıyor
 247. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki,
 248. hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği yolda
 249. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ..
 250. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti ..